První kroky k trvale udržitelnému rozvoji

Na konci roku 2003 se k více než 530 evropským městům, obcím a regionům, které přijaly Chartu evropských měst směřujících k trvale udržitelnému rozvoji, tzv. Aalborgskou chartu, připojila česká města - Vsetín a Hradec Králové.

Obě města patří i mezi 144 měst z 22 států Evropy, které se účastní projektu Evropské komise Společné evropské indikátory trvale udržitelného rozvoje (ECI).

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH

V Hradci Králové se sledování ECI už promítá do stěžejních programových dokumentů města, zejména do Programového prohlášení na léta 2002 až 2006, resp. jeho rozpisu do měřitelných ukazatelů.

Sledování prvního z vybraných indikátorů – Mobilita a místní přeprava cestujících – uskutečnil odbor strategického rozvoje města v prosinci minulého roku. Cílem bylo zjistit jednak počet každodenních cest obyvatel města, čas strávený cestováním, druh cesty a druh dopravy, jednak celkovou průměrnou denní vzdálenost na osobu na druh cesty a způsob dopravy. Nejvýznamnějším sledovaným údajem byl podíl tzv. tvrdé dopravy (zejména automobilové) k dopravě měkké (MHD, pěší, cyklisti). Všeobecně se traduje, že na počátku 80. let 20. století byl tento poměr v našich městech 20:80 ve prospěch dopravy měkké a trendem že je zvyšování podílu tvrdé, tj. méně ekologicky výhodné dopravy. Z výsledků našeho zkoumání vyplynul podíl 21,73 % pro tvrdou dopravu ku 78,27 % pro dopravu měkkou. Pro srovnání: Evropská města udávají následující poměr – Oslo 43 %:57 %, Bristol 58 %:42 % či Maribor 57 %: 43 %.

Dalším sledovaným údajem byl počet cest na jednoho občana za den. Opět je žádoucí, aby jejich počet byl co nejnižší (velké množství cest vyvolává dopravní problémy či kolaps). V Hradci Králové je počet cest na osobu a den 2,37, v Oslo 3,14, Birminghamu 1,82 a Mariboru 2,14. Na území města Hradce Králové většina pravidelných cest (do zaměstnání či do školy) činí 54 %. Nesystematické (náhodné) cesty jsou zejména za nákupy – 29,5 % a za kulturou a rekreací – 16,5 %. Indikátor sleduje i průměrnou vzdálenost cesty, respektive dobu strávenou na jedné cestě. V Hradci Králové představuje jedna cesta 5,5 km – 16 min., v Birminghamu 6,7 km – 25 min., Oslo 11,9 km – 21 min. a v Mariboru 7 km – 25 min.

Pokud jde o počet cest, jejich vzdálenosti a délky, se tak obyvatelé našeho města chovají „evropsky“ průměrně. Vedle toho si ale stojí velmi dobře z hlediska použití dopravních prostředků. Ve srovnání s ostatními městy preferují spíše ekologicky šetrnější typy dopravy. Je to povzbuzující zjištění. Naším cílem je tento příznivý stav udržet i v budoucnosti.

CESTY DĚTÍ DO ŠKOLY A ZPĚT

Hlavním cílem indikátoru – Cesty dětí do školy a zpět – je určit převažující způsob dopravy dětí z domova do školy a zpět. V Hradci Králové jsme jeho sledování rozšířili o zjišťování bezpečnosti dětí a kritických míst, které při své každodenní cestě musejí překonávat. Průzkum se uskutečnil mezi žáky základních škol v září 2003 během Týdne evropské mobility. Zúčastnilo se ho 90 % z oslovených 8600 žáků základních škol.

Způsob dopravy dětí do škol jsme sledovali podle pěti možných způsobů: pěšky, na kole, městskou hromadnou dopravou (MHD), autem a jiným způsobem, a to zvlášť za pěkného a zvlášť za špatného počasí. Zjistili jsme, že v našem městě chodí nejčastěji žáci do škol pěšky – v průměru 55 % (57 % za pěkného a 53 % za špatného počasí). Následuje MHD – 28 % a auto – 11 % dětí. Ostatní způsob dopravy (vlak, linkový autobus) využívají 3 % žáků a na kole jich jezdí za pěkného počasí 3 % a za špatného pouze 1 %. Pro srovnání: Ve slovinském Mariboru je situace obdobná jako v Hradci Králové – pěšky tam chodí 57 %, na kole jezdí 2 %, MHD 20 % a autem 21 % dětí. Naopak v italské Modeně se dopravuje pěšky jen 15 %, na kole 3 %; MHD 4 % a autem dokonce až 78 % žáků základních škol.

Můžeme konstatovat, že v porovnání s evropskými průměrnými hodnotami uspělo město Hradec Králové z hlediska trvalé udržitelnosti v dopravě žáků do škol velice dobře. Ekologický způsob dopravy využívají královéhradecké děti v průměru až o pětinu více (pěšky o 10 %, MHD o 8 % více, cyklistů je srovnatelný počet). Co se týče dopravy automobilem, jejíž větší intenzita způsobuje nejčastěji dopravní kolapsy a zhoršuje životní prostředí, jsme na tom o 18 % lépe, než je evropský průměr.

Pokud jde o bezpečnost cesty do školy v Hradci Králové, celkem 75 % dotázaných vnímalo cestu jako bezpečnou. Typickým důvodem ohrožujícím bezpečnost cesty byl označován rušný provoz (36 %), výskyt velké křižovatky a absence přechodů (12 %). Z odpovědí byla vytipována jednotlivá kritická místa na území města.

Výsledky, které jsme získali sledováním uvedených indikátorů, využívají pro svou práci nejen magistrát města, ale i dopravní podnik, městská policie, jednotlivé školy a další organizace včetně neziskového sektoru.

DALŠÍ SE PŘIPRAVUJÍ

V současné době má město Hradec Králové rozpracovaný indikátor Dostupnost místních veřejných parků a služeb a připravují se další dva – Kvalita místního ovzduší a Spokojenost občanů s místním společenstvím. Předpokládáme, že bude pokračovat i spolupráce s Regionálním environmentálním centrem pro střední a východní Evropu na programu Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) a výměna zkušeností získaných sledováním indikátorů v rámci projektu podporovaného vlámskou vládou. Výsledky těchto průzkumů využijeme i při zpracovávání žádostí o finanční podporu ze strukturálních fondů EU, případně dalších finančních zdrojů.

Naše dosavadní poznatky jednoznačně svědčí o pozitivním přínosu sledování Společných evropských indikátorů trvalé udržitelnosti nejen pro fungování města a také pro jeho další rozvoj. Tento přístup proto vřele doporučujeme všem dalším městům a obcím.

 

odbor strategického rozvoje města, Magistrát města Hradec Králové