01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Regionální podpora malého a středního podnikání v roce 2000

Ministerstvo pro místní rozvoj, jako ústřední orgán státní správy ve věcech regionální podpory podnikání, připravilo pro potřeby obecních zastupitelstev, starostů, přednostů okresních úřadů a pro malé a střední podnikatele především v regionech se soustředěnou podporou rozvoje základní informační...

Ministerstvo pro místní rozvoj, jako ústřední orgán státní správy ve věcech regionální podpory podnikání, připravilo pro potřeby obecních zastupitelstev, starostů, přednostů okresních úřadů a pro malé a střední podnikatele především v regionech se soustředěnou podporou rozvoje základní informační materiál o aktivitách státu zaměřených na regionální podporu podnikání v roce 2000.

První část publikace obsahuje informace o regionálních programech podpory podnikání. Druhá část pak informace o programu ZÁRUKA, jehož jedna forma podpory je určena výhradně pro podnikatele ze strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionů. Další část pak zahrnuje orientační informace o celoplošných programech, které lze s regionálními kombinovat.

Doufám, že využití těchto informací napomůže k realizaci nadějných podnikatelských záměrů podnikatelů působících v dotčených regionech.

Prof. Ing. Jaromír Císař, CSc., ministr pro místní rozvoj

A. REGIONÁLNÍ PODPORA PODNIKÁNÍ

Regionální podpora podnikání tvoří nedílnou a významnou součást státní politiky podpory malého a středního podnikání, která je realizována Vládou České republiky od roku 1992. V roce 1996 byla problematika regionální podpory podnikání svěřena do působnosti Ministerstva pro místní rozvoj, které vytváří koncepci samostatné regionální podpory malého a středního podnikání a zajišťuje její realizaci.

Regionální podpora malého a středního podnikání reaguje na stav hospodářského rozvoje jednotlivých regionů, který lze posuzovat podle různých ukazatelů, charakterizujících zejména trh práce, zaměstnanost a oblast životní úrovně. Tyto ukazatele se promítají do koupěschopnosti obyvatelstva i do daňových příjmů místních rozpočtů. Tím je zpětně ovlivňováno podnikatelské prostředí. Tam, kde nejsou příznivé podmínky pro rozvoj podnikání, se přirozeným vývojem podmínky dále zhoršují.

Smyslem regionální podpory malého a středního podnikání je pozitivně zasáhnout do naznačeného cyklu a vytvářet příznivější podmínky pro podnikatele v těch regionech, kde jsou podmínky pro rozvoj podnikání význačně horší proti průměru v České republice. Podobně jako podpora malého a středního podnikání vyrovnává objektivně nerovné podmínky pro podnikání malých a středních podnikatelů oproti velkým podnikatelským subjektům, odstraňuje regionální podpora nerovné podmínky pro podnikání na území některých oblastí.

V tabulce je uveden objem finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na podporu podnikání celkem a částky, které byly použity na jednotlivé druhy státní podpory malého a středního podnikání ve vymezených regionech.

Jak je patrné, objem prostředků alokovaných do vymezených regionů zpočátku narůstal, ale od roku 1995 postupně klesá. V roce 1999 však lze pozorovat stabilizaci prostředků do regionálních programů a pro rok 2000 je předpokládán dokonce nárůst regionálních zdrojů. Tento vývoj je graficky vyjádřen na obr. 1. Počáteční nárůst následovaný poklesem lze pozorovat rovněž u finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na podporu podnikání celkem. V tomto případě však lze pozorovat nárůst zdrojů již v roce 1999 a další nárůst v roce 2000. Důsledkem vyšší dynamiky růstu celkových zdrojů proti regionálním zdrojům je pokles podílu regionálních podpor proti podporám celkem. Tento vývoj je graficky vyjádřen na obr. 2.

V roce 1998 bylo v rámci regionálních programů přijato 499 žádostí o podporu, z nichž bylo podpořeno celkem 374 projektů, 86 bylo zamítnuto pro neplnění podmínek. Řešení 39 žádostí bylo přeneseno do roku 1999, z nich bylo kladně vyřešeno dalších 26 příspěvků na úroky v objemu podpory 19,5 mil. Kč. Přínosem 374 regionálních projektů, na které bylo využito 431,5 mil. Kč, bylo vytvoření 1529 nových pracovních míst. Alokování podpor do jednotlivých okresů a následně vytvořená pracovní místa ukazuje obr. 5, resp. obr. 6. V roce 1999 bylo do konce listopadu podpořeno celkem 324 projektů v objemu podpor 340,7 mil. Kč.

Usnesením vlády č. 235 ze dne 8. dubna 1998 byly schváleny zásady regionální politiky. Zde byly na základě vícekriteriální analýzy definovány a vymezeny regiony se soustředěnou podporou ze strany státu, jež byly rozděleny do dvou skupin. Strukturálně postižené regiony, jejichž průmyslová základna prochází výraznou restrukturalizací, spojenou s nadprůměrnou nezaměstnaností - Most, Karviná, Děčín, Teplice, Chomutov, Kladno, Ostrava a Přerov. Hospodářsky slabé regiony charakterizované nízkou životní úrovní, nízkou hustotou osídlení a nadprůměrnou nezaměstnaností - Tachov, Louny, Znojmo, Bruntál, Jeseník, Prachatice, Český Krumlov, Třebíč, Břeclav a Klatovy. Rozložení těchto regionů je znázorněno na obr. 3.

Pro rok 2000 jsou v souladu s rozdělením problematiky podpory malého a středního podnikání mezi dvě ministerstva vytvořeny tři skupiny programů - regionální programy metodicky zastřešené Ministerstvem pro místní rozvoj, plošné programy zastřešené Ministerstvem průmyslu a obchodu a společný program ZÁRUKA, jehož jedna forma podpory je plošného charakteru a druhá regionálního. Na jejich financování je v návrhu státního rozpočtu vyčleněno celkem 1950 mil. Kč, z toho 400 mil. Kč na regionální programy.

Vláda České republiky usnesením č. 1352 ze dne 22. prosince 1999 schválila regionální programy podpory malého a středního podnikání REGION, VESNICE, REGENERACE, PREFERENCE, PROVOZ a HRANICE, společný program ZÁRUKA a dále programy KREDIT, TRH, SPECIAL, KAPITÁL, POJÍZDNÁ PRODEJNA, KOOPERACE, PODPORA EXPORTU, PORADENSTVÍ, MALÉ PŮJČKY a DESIGN s působností pro území celé České republiky. Schválena byla také změna podmínek programu REKONSTRUKCE, určeného pro podpory podniků postižených povodní v letech 1997 a 1998. Regionální programy lze kombinovat s většinou celoplošných programů. Vlastní realizací regionálních programů podpory podnikání a transferem podpor podnikatelům je opět pověřena Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., Praha, realizaci některých plošných programů zajišťují jiné organizace.

Sjednocujícím prvkem regionálních programů je podmínka zvýšení počtu zaměstnanců a samozřejmě regionální hledisko. Charakteristiky programů jsou následující:

Program REGION poskytne malým podnikatelům s méně než 50 zaměstnanci příspěvek na úhradu úroků ve výši 12 % pro strukturálně postižené regiony a 7 % pro hospodářsky slabé regiony. Podmínkou je zvýšení počtu zaměstnanců o 2 osoby.

Program VESNICE jako jediný program pro střední podnikatele s méně než 250 zaměstnanci, působící v malých obcích do 1999 obyvatel poskytne příspěvek na úhradu úroků ve výši 6 %. Podmínkou je zvýšení počtu zaměstnanců o 1 osobu.

Program PREFERENCE poskytne malým podnikatelům s méně než 25 zaměstnanci působícím ve strukturálně postižených regionech zvýhodněný úvěr s úrokovou sazbou 5 %. Podmínkou je zvýšení počtu zaměstnanců o 2 osoby.

Program REGENERACE poskytne malým podnikatelům s méně než 50 zaměstnanci působícím v památkových rezervacích a zónách příspěvek na úhradu úroků ve výši 3 %. Podmínkou je zvýšení počtu zaměstnanců o 2 osoby.

Program HRANICE poskytne malým podnikatelům s méně než 50 zaměstnanci působícím v příhraničním území se SRN nebo Rakouskem zvýhodněný úvěr s úrokovou sazbou 7 %. Podmínkou je zvýšení počtu zaměstnanců o 2 osoby a spolupráce se zahraničním partnerem. Program je spolufinancován z Phare.

Program PROVOZ poskytne malým podnikatelům s méně než 50 zaměstnanci působícím ve strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionech provozní úvěr s úrokovou sazbou 10 %. Podmínkou je zvýšení počtu zaměstnanců o jednu osobu nebo zaměstnávání alespoň 10 osob.

Podprogram regionální záruka programu ZÁRUKA poskytne malým podnikatelům s méně než 50 zaměstnanci působícím ve strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionech záruku za zůstatek bankovního úvěru až do 75 % jistiny. Podmínkou je zvýšení počtu zaměstnanců alespoň o 2 osoby.

Zájemci o podporu předkládají zpracovaný projekt na formuláři Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., a ta rozhodne o poskytnutí podpory v závislosti na splnění podmínek programů. Realizace programů v průběhu roku je ohraničena pouze objemem disponibilních finančních prostředků.

Bližší informace o regionálních programech podpory malého a středního podnikání lze získat na pobočkách Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., Praha v Praze 1, Jeruzalémská 4, tel.: 02/21009111; v Brně, Nádražní 4, tel.: 05/42210872-3; v Ostravě, Českobratrská 26, tel.: 069/6121086, v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 777, tel.: 9/618505 a v Plzni, Bezručova 8, tel.: 019/72223103. Většina peněžních ústavů a jejich poboček je o programech také informovaná. Informace jsou rovněž přístupné na internetové adrese http://www.mmr.cz/ nebo na odboru regionální a municipální politiky Ministerstva pro místní rozvoj, kontakt Ing. Jaroslav Barták, tel.: 02/24861206.

Program podpory

malého podnikání ve vybraných regionech

REGION

Zadavatel programu: Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizátor programu: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.

1. Předmět a účel podpory

Cílem programu je zvýšit přitažlivost malého podnikání a zaměstnanost na území níže vybraných regionů, a tím přispět ke zlepšení hospodářské a sociální situace a ke zvýšení daňových příjmů místních rozpočtů v těchto regionech.

2. Vymezení příjemců podpory

O zařazení do programu může požádat jakýkoli podnikatelský subjekt, který realizuje nebo hodlá realizovat svůj podnikatelský záměr na území strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionů a jehož sídlo je v některém z těchto regionů podle přílohy programu.

Podnikatelský subjekt musí splňovat následující podmínky:

- k datu podání žádosti mít počet zaměstnanců menší než 50 osob; pokud je součástí podnikatelského projektu nákup další již existující provozní jednotky, započítávají se její zaměstnanci do počtu zaměstnanců žadatele o podporu,

- tržby, resp. příjmy podniku za poslední účetně uzavřený kalendářní rok nesmějí přesáhnout 250 mil. Kč nebo aktiva, resp. majetek podniku ke konci tohoto roku nesmějí přesáhnout 180 mil. Kč,

- splňovat kritérium nezávislosti, tj. 25 % nebo více kapitálu podniku nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik nebo společně několik podniků nesplňující definici malých a středních podniků.

3. Podmínky programu

Podmínkou poskytnutí podpory je splnění regionální podmínky podle bodu 2 programu a zvýšení celkového počtu zaměstnanců na plný pracovní úvazek nejpozději do 1 roku po poskytnutí podpory (podepsání smlouvy o podpoře) a zachování této zvýšené zaměstnanosti po celou zbývající dobu poskytování podpory. Výchozím počtem zaměstnanců, ke kterému je navýšení zaměstnanosti porovnáváno, je počet zaměstnávaných osob na plný pracovní úvazek k datu podání žádosti o podporu. Počet zaměstnávaných osob prokazuje žadatel o podporu i příjemce podpory čestným prohlášením o počtu osob zaměstnávaných na plný pracovní úvazek.

Požadované zvýšení zaměstnanosti je závislé na výši úvěru nebo jeho podporované části. Při objemu do 10 mil. Kč včetně je nutné zvýšit celkový počet zaměstnanců nejméně o 2, při objemu nad 10 mil. Kč pak nejméně o 5 zaměstnanců. Maximální výše úvěru nebo jeho podporované části nesmí přesáhnout 20 mil. Kč.

Podpora se poskytuje pouze na pořízení hmotného či nehmotného investičního majetku, zejména pozemků, budov, staveb, strojů a zařízení, dopravních prostředků a know-how, na rekonstrukci a modernizaci hmotného investičního majetku bezprostředně souvisejícího s realizací podnikatelského projektu.

Podpora nebude poskytnuta subjektům, které nemají k datu podání žádosti vypořádány všechny závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům.

Příjemce podpory je povinen splácet v plné výši úroky z podpořeného úvěru.

Úvěr může být maximálně do 40 % jeho celkového objemu použit na zásoby, pohledávky do lhůty splatnosti a na úhradu provozních nákladů bezprostředně souvisejících s realizací podnikatelského projektu.

V průběhu roku lze každému žadateli poskytnout podporu pouze na jeden podnikatelský projekt.

Podpora se vztahuje pouze k úvěrům, na které byla uzavřena úvěrová smlouva nejdéle 6 měsíců před podáním žádosti o podporu.

Podnikatelský projekt musí mít charakter průmyslové, stavební nebo řemeslné výroby, služeb a obchodu, včetně zdravotnických a lékárenských služeb a hromadné osobní dopravy regionálního významu s výjimkou taxislužby, vymezený dále podrobněji seznamem odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), který je společnou přílohou všech programů.

Při přiznání podpory musí být jednoznačně vyjasněny veškeré majetkoprávní vztahy související s realizací projektu, a to tak, aby byl zajištěn provoz zařízení v rozsahu předloženého záměru minimálně po dobu poskytování podpory.

4. Druh podpory

příspěvek na úhradu úroků

Program umožní poskytnout podnikatelským subjektům podnikajícím:

[*] ve strukturálně postižených regionech finanční příspěvek ve výši 12% úroku z bankovního úvěru určeného na realizaci podnikatelského projektu,

[*] v hospodářsky slabých regionech finanční příspěvek ve výši 7% úroku z bankovního úvěru určeného na realizaci podnikatelského projektu.

Příspěvek se vyplácí postupně v souvislosti se splácením úroků. Výše příspěvku se stanovuje ve vazbě na počáteční výši úvěru a teoretický splátkový kalendář úvěru, vycházející z předpokladu pravidelných konstantních splátek úvěru po dobu od data podání žádosti do data smluvené splatnosti úvěru, nejvýše však po dobu 4 let.

O poskytnutí příspěvku rozhoduje ČMZRB v závislosti na splnění podmínek programu.

Výše příspěvku na úhradu úroků v procentech nemůže přesáhnout výši úrokové sazby podporovaného úvěru k datu uzavření úvěrové smlouvy, a to ani v případě kombinované podpory z více příspěvkových programů.

Podpory budou vybraným žadatelům poskytovány na smluvním základě. Smlouva bude obsahovat druh a rozsah podpory, vázaný na plnění podmínek programu.

5. Sankce za nedodržení podmínek programu

Neplnění podmínek programu bude postihováno vrácením již vyplacené podpory. Nesplácení úroků z podpořeného úvěru a neudržení zvýšené zaměstnanosti bude postihováno zastavením vyplácení podpory.

6. Účast v dalších programech

Účast v tomto programu umožňuje kombinaci s dalšími programy, pokud není dále vyloučena.

Je vyloučeno poskytnutí příspěvku k úhradě úroků ke zvýhodněným úvěrům z programů KREDIT, PREFERENCE, PROVOZ a HRANICE a současné poskytnutí příspěvku k úvěru z programu VESNICE.

7. Doba trvání programu

Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků.

8. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení

Žádost o poskytnutí podpory obsahuje identifikační údaje žadatele, charakteristiku projektu, výdaje na realizaci projektu a jeho financování, závazky a prohlášení žadatele. Formuláře žádostí budou k dispozici na všech pobočkách ČMZRB.

Příjem žádostí bude zahájen na všech pobočkách ČMZRB od 1. 2. 2000. Žádost o podporu je možné předložit osobně nebo zaslat poštou.

Program podpory

malého a středního podnikání v obcích do 1999 obyvatel

VESNICE

Zadavatel programu: Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizátor programu: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.

1. Předmět a účel podpory

Cílem programu je zvýšit přitažlivost malého a středního podnikání a zaměstnanost v obcích s počtem obyvatel do 1999 včetně, a tím přispět ke zvýšení daňových příjmů místních rozpočtů.

2. Vymezení příjemců podpory

O zařazení do programu může požádat jakýkoli podnikatelský subjekt, který realizuje nebo hodlá realizovat svůj podnikatelský záměr na území obce do 1999 obyvatel a v obci Milovice ve vojenském prostoru Mladá, jehož sídlo je v obci realizace projektu.

Podnikatelský subjekt musí splňovat následující podmínky:

- k datu podání žádosti mít počet zaměstnanců menší než 250 osob; pokud je součástí podnikatelského projektu nákup další již existující provozní jednotky, započítávají se její zaměstnanci do počtu zaměstnanců žadatele o podporu,

- tržby, resp. příjmy podniku za poslední účetně uzavřený kalendářní rok nesmějí přesáhnout 1 450 mil. Kč nebo aktiva, resp. majetek podniku ke konci tohoto roku nesmějí přesáhnout 980 mil. Kč; v případě, že podnik má méně než 50 zaměstnanců, nesmějí tržby, resp. příjmy přesáhnout 250 mil. Kč nebo aktiva, resp. majetek nesmí přesáhnout 180 mil. Kč,

- splňovat kritérium nezávislosti, tj. 25 % nebo více kapitálu podniku nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik nebo společně několik podniků nesplňující definici malých a středních podniků.

3. Podmínky programu

Podmínkou poskytnutí podpory je splnění regionální podmínky podle bodu 2 programu a zvýšení celkového počtu zaměstnanců na plný pracovní úvazek nejpozději do 1 roku po poskytnutí podpory (podepsání smlouvy o podpoře) a zachování této zvýšené zaměstnanosti po celou zbývající dobu poskytování podpory. Výchozím počtem zaměstnanců, ke kterému je navýšení zaměstnanosti porovnáváno, je počet zaměstnávaných osob na plný pracovní úvazek k datu podání žádosti o podporu. Počet zaměstnávaných osob prokazuje žadatel o podporu i příjemce podpory čestným prohlášením o počtu osob zaměstnávaných na plný pracovní úvazek.

Požadované zvýšení zaměstnanosti je závislé na výši úvěru nebo jeho podporované části. Při objemu do 10 mil. Kč včetně je nutné zvýšit celkový počet zaměstnanců nejméně o jednoho zaměstnance, při objemu nad 10 mil. Kč pak nejméně o 10 zaměstnanců. Maximální výše úvěru nebo jeho podporované části nesmí přesáhnout 20 mil. Kč.

Podpora se poskytuje pouze na pořízení hmotného či nehmotného investičního majetku, zejména pozemků, budov, staveb, strojů a zařízení, dopravních prostředků a know-how, na rekonstrukci a modernizaci hmotného investičního majetku bezprostředně souvisejícího s realizací podnikatelského projektu.

Úvěr může být maximálně do 40 % jeho celkového objemu použit na zásoby, pohledávky do lhůty splatnosti a na úhradu provozních nákladů bezprostředně souvisejících s realizací podnikatelského projektu.

Podpora nebude poskytnuta subjektům, které nemají k datu podání žádosti vypořádány všechny závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům.

Příjemce podpory je povinen splácet v plné výši úroky z podpořeného úvěru.V průběhu roku lze každému žadateli poskytnout podporu pouze na jeden podnikatelský projekt.

Podpora se vztahuje pouze k úvěrům, na které byla uzavřena úvěrová smlouva nejdéle 6 měsíců před podáním žádosti o podporu.

Podnikatelský projekt musí mít charakter průmyslové, stavební nebo řemeslné výroby, služeb a obchodu včetně zdravotnických a lékárenských služeb a hromadné osobní dopravy regionálního významu s výjimkou taxislužby, vymezený dále podrobněji seznamem odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), který je společnou přílohou všech programů.

Při přiznání podpory musí být jednoznačně vyjasněny veškeré majetkoprávní vztahy související s realizací projektu, a to tak, aby byl zajištěn provoz zařízení v rozsahu předloženého záměru minimálně po dobu poskytování podpory.

4. Druh podpory

příspěvek na úhradu úroků

Program umožní poskytnout podnikatelským subjektům finanční příspěvek ve výši 6% úroku z bankovního úvěru určeného na realizaci podnikatelského projektu.

Příspěvek se vyplácí postupně v souvislosti se splácením úroků. Výše příspěvku se stanovuje ve vazbě na počáteční výši úvěru a teoretický splátkový kalendář úvěru, vycházející z předpokladu pravidelných konstantních splátek úvěru po dobu od data podání žádosti do data smluvené splatnosti úvěru, nejvýše však po dobu 4 let.

Výše příspěvku na úhradu úroků v procentech nemůže přesáhnout výši úrokové sazby podporovaného úvěru k datu uzavření úvěrové smlouvy, a to ani v případě kombinované podpory z více příspěvkových programů.

O poskytnutí příspěvku rozhoduje ČMZRB v závislosti na splnění podmínek programu.

Podpory budou vybraným žadatelům poskytovány na smluvním základě. Smlouva bude obsahovat druh a rozsah podpory, vázaný na plnění podmínek programu.

5. Sankce za nedodržení podmínek programu

Neplnění podmínek programu bude postihováno vrácením již vyplacené podpory. Nesplácení úroků z podpořeného úvěru a nedodržení zvýšené zaměstnanosti bude postihováno zastavením vyplácení podpory.

6. Účast v dalších programech

Účast v tomto programu umožňuje kombinaci s dalšími programy, pokud není dále vyloučena.

Je vyloučeno poskytnutí příspěvku k úhradě úroků ke zvýhodněným úvěrům z programů KREDIT, PREFERENCE, PROVOZ a HRANICE a současné poskytnutí příspěvku k úvěru z programu REGION.

7. Doba trvání programu

Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků.

8. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení

Žádost o poskytnutí podpory obsahuje identifikační údaje žadatele, charakteristiku projektu, výdaje na realizaci projektu a jeho financování, závazky a prohlášení žadatele. Formuláře žádostí budou k dispozici na všech pobočkách ČMZRB.

Příjem žádostí bude zahájen na všech pobočkách ČMZRB od 1. 2. 2000. Žádost o podporu je možné předložit osobně nebo zaslat poštou.

Program úvěrů

pro malé podnikatele na území strukturálně postižených regionů

PREFERENCE

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizátor: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.

1. Předmět a účel podpory

Cílem programu je zvýšit přitažlivost malého podnikání a zaměstnanost na území strukturálně postižených regionů pomocí investičně zaměřených úvěrů na realizaci podnikatelských záměrů malých podnikatelů, a tím přispět ke zlepšení hospodářské a sociální situace na těchto územích.

2. Vymezení příjemců podpory

O zařazení do programu může požádat jakýkoli podnikatelský subjekt se sídlem na území České republiky, který realizuje nebo hodlá realizovat svůj podnikatelský záměr na území strukturálně postižených regionů uvedených v příloze programu REGION.

Podnikatelský subjekt musí splňovat následující podmínky:

- k datu podání žádosti mít počet zaměstnanců menší než 25 osob; pokud je součástí podnikatelského projektu nákup další již existující provozní jednotky, započítávají se její zaměstnanci do počtu zaměstnanců žadatele o podporu,

- tržby, resp. příjmy podniku za poslední účetně uzavřený kalendářní rok nesmějí přesáhnout 250 mil. Kč nebo aktiva, resp. majetek podniku ke konci tohoto roku nesmějí přesáhnout 180 mil. Kč,

- splňovat kritérium nezávislosti, tj. 25 % nebo více kapitálu podniku nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik nebo společně několik podniků nesplňující definici malých a středních podniků.

3. Podmínky programu

Podmínkou poskytnutí podpory je splnění regionální podmínky podle bodu 2 programu a zvýšení celkového počtu zaměstnanců na plný pracovní úvazek alespoň o 2 zaměstnance nejpozději do 1 roku po poskytnutí úvěru (podepsání smlouvy) a zachování této zvýšené zaměstnanosti po celou zbývající dobu poskytování podpory. Výchozím počtem zaměstnanců, ke kterému je navýšení zaměstnanosti porovnáváno, je počet zaměstnávaných osob na plný pracovní úvazek k datu podání žádosti o podporu. Počet zaměstnávaných osob prokazuje žadatel o podporu i příjemce podpory čestným prohlášením o počtu osob zaměstnávaných na plný pracovní úvazek.

Podpora se poskytuje pouze na pořízení hmotného či nehmotného investičního majetku, zejména pozemků, budov, staveb, strojů a zařízení, dopravních prostředků a know-how, na rekonstrukci a modernizaci hmotného investičního majetku bezprostředně souvisejícího s realizací podnikatelského projektu.

Úvěr může být maximálně do 40 % jeho celkového objemu použit na zásoby, pohledávky do lhůty splatnosti a na úhradu provozních nákladů bezprostředně souvisejících s realizací podnikatelského projektu.

Podpora nebude poskytnuta subjektům, které nemají k datu podání žádosti vypořádány všechny závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům.

V průběhu roku lze každému žadateli poskytnout podporu pouze na jeden podnikatelský projekt.

Podnikatelský projekt musí mít charakter průmyslové, stavební nebo řemeslné výroby, služeb a obchodu včetně zdravotnických a lékárenských služeb a hromadné osobní dopravy regionálního významu s výjimkou taxislužby, vymezený dále podrobněji seznamem odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), který je společnou přílohou všech programů.

Při přiznání podpory musí být jednoznačně vyjasněny veškeré majetkoprávní vztahy související s realizací projektu, a to tak, aby byl zajištěn provoz zařízení v rozsahu předloženého záměru minimálně po dobu poskytování podpory.

4. Druh podpory

úvěr

Program umožní poskytnout podnikatelským subjektům úvěr na realizaci podnikatelského záměru.

Doba splatnosti úvěru je maximálně 6 let při poskytnutí úvěru. V odůvodněných případech lze výjimečně úvěr prodloužit. O prodloužení úvěru rozhoduje ČMZRB.

Úroková sazba je 5 % p.a.

Úvěr může být poskytnut až do výše 5 mil. Kč.

Úvěr bude zajišťován podle běžných bankovních pravidel, a to včetně možnosti jištění z úvěru pořízenými prostředky.

O poskytnutí úvěru rozhoduje ČMZRB v závislosti na rizikovosti projektu a splnění podmínek programu.

Úvěr bude žadatelům poskytován na smluvním základě. Smlouva bude obsahovat druh a rozsah podpory, vázaný na plnění podmínek programu.

5. Sankce za nedodržení podmínek programu

Neplnění podmínek programu bude postihováno smluvní pokutou ve výši 5 % z počáteční výše úvěru.

Použití prostředků úvěru v oborech činnosti nezahrnutých do podporovaných OKEČ nebo realizace projektu mimo vymezená území budou postihovány okamžitým splacením poskytnutého úvěru.

6. Účast v dalších programech

Účast v tomto programu umožňuje kombinaci s dalšími programy, pokud není dále vyloučena.

Je vyloučeno poskytnutí úvěru, pokud byl na projekt již poskytnut úvěr z programů KREDIT a HRANICE. Ke zvýhodněnému úvěru nelze současně poskytnout příspěvek k úhradě úroků z programů REGENERACE, REGION, TRH a VESNICE či záruku z programu ZÁRUKA.

7. Doba trvání programu

Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků.

8. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení

Žádost o poskytnutí podpory obsahuje identifikační údaje žadatele, charakteristiku projektu, výdaje na realizaci projektu a jeho financování, údaje o hospodaření žadatele a jeho závazcích, zajištění úvěru a prohlášení žadatele. Formuláře žádostí budou k dispozici na všech pobočkách ČMZRB.

Příjem žádostí bude zahájen na všech pobočkách ČMZRB od 3. 1. 2000. Žádost o úvěr je nutné předložit osobně.

Program provozních úvěrů

pro malé podnikatele na území vybraných regionů

PROVOZ

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizátor: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.

1. Předmět a účel podpory

Cílem programu je podpořit zachování a další rozvoj malého podnikání na níže vymezeném území pomocí provozních úvěrů na realizaci podnikatelských záměrů malých podnikatelů a přispět ke zlepšení hospodářské a sociální situace území.

2. Vymezení příjemců podpory

O zařazení do programu může požádat jakýkoli podnikatelský subjekt, který realizuje nebo hodlá realizovat svůj podnikatelský záměr na území strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionů uvedených v příloze programu REGION a má současně v některém z těchto regionů sídlo, nebo na území obce do 1999 obyvatel se sídlem v obci realizace projektu.

Podnikatelský subjekt musí splňovat následující podmínky:

- k datu podání žádosti mít počet zaměstnanců menší než 50 osob; pokud je součástí podnikatelského projektu nákup další již existující provozní jednotky, započítávají se její zaměstnanci do počtu zaměstnanců žadatele o podporu,

- tržby, resp. příjmy podniku za poslední účetně uzavřený kalendářní rok nesmějí přesáhnout 250 mil. Kč nebo aktiva, resp. majetek podniku ke konci tohoto roku nesmějí přesáhnout 180 mil. Kč,

- splňovat kritérium nezávislosti, tj. 25 % nebo více kapitálu podniku nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik nebo společně několik podniků nesplňující definici malých a středních podniků.

3. Podmínky programu

Podmínkami poskytnutí podpory jsou:

a) splnění regionální podmínky podle bodu 2 programu,

b) zaměstnávání alespoň 10 zaměstnanců na plný pracovní úvazek k datu podání žádosti o úvěr a po celou dobu poskytování úvěru nebo zvýšení celkového počtu zaměstnanců na plný pracovní úvazek alespoň o 1 zaměstnance nejpozději do 1 roku po poskytnutí úvěru (podepsání smlouvy) a zachování této zvýšené zaměstnanosti až do splacení úvěru. Výchozím počtem zaměstnanců, ke kterému je navýšení zaměstnanosti porovnáváno, je počet zaměstnávaných osob na plný pracovní úvazek k datu podání žádosti o podporu. Počet zaměstnávaných osob prokazuje žadatel o podporu i příjemce podpory čestným prohlášením o počtu osob zaměstnávaných na plný pracovní úvazek.

c) podnikatelský subjekt musí mít alespoň dvouletou historii k datu podání žádosti o úvěr.

Podpora se poskytuje na pořízení zásob a na překlenutí potřeb finančních prostředků do doby inkasa pohledávek do lhůty splatnosti bezprostředně souvisejících s realizací podnikatelského projektu.

Podpora nebude poskytnuta subjektům, které nemají k datu podání žádosti vypořádány všechny závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům.

V průběhu roku lze každému žadateli poskytnout podporu pouze na jeden podnikatelský projekt.

Podnikatelský projekt musí mít charakter průmyslové, stavební nebo řemeslné výroby vymezený dále podrobněji seznamem odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), který je společnou přílohou všech programů, a to kapitolami D, E, F, G (pouze 50.2. a 52.7.) a H (pouze 55.12., 55.21., 55.22., 55.23.1.)

Při přiznání podpory musí být jednoznačně vyjasněny veškeré majetkoprávní vztahy související s realizací projektu, a to tak, aby byl zajištěn provoz zařízení v rozsahu předloženého záměru minimálně po dobu poskytování podpory.

4. Druh podpory

úvěr

Program umožní poskytnout podnikatelským subjektům úvěr na pořízení zásob a na překlenutí potřeb finančních prostředků do doby inkasa pohledávek do lhůty splatnosti bezprostředně souvisejících s realizací podnikatelského záměru.

Doba splatnosti úvěru je při poskytnutí podpory maximálně 2 roky.

Úroková sazba je 10 % p.a.

Úvěr může být poskytnut až do výše 1 mil. Kč.

Úvěr bude zajišťován podle běžných bankovních pravidel, a to včetně možnosti jištění z úvěru pořízenými prostředky.

O poskytnutí úvěru rozhoduje ČMZRB v závislosti na rizikovosti projektu a splnění podmínek programu.

Úvěr bude žadatelům poskytován na smluvním základě. Smlouva bude obsahovat rozsah podpory, vázaný na plnění podmínek programu.

5. Sankce za nedodržení podmínek programu

Neplnění podmínek programu bude postihováno smluvní pokutou ve výši 5 % z počáteční výše úvěru.

Použití prostředků úvěru v oborech činnosti nezahrnutých do podporovaných OKEČ nebo realizace projektu mimo vymezená území budou postihovány okamžitých splacením poskytnutého úvěru.

6. Účast v dalších programech

Účast v tomto programu umožňuje kombinaci s dalšími programy, pokud není dále vyloučena.

K úvěru nelze současně poskytnout příspěvek k úhradě úroků z programů REGENERACE, REGION, TRH a VESNICE či záruku z programu ZÁRUKA.

7. Doba trvání programu

Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků.

8. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení

Žádost o poskytnutí podpory obsahuje identifikační údaje žadatele, charakteristiku projektu, výdaje na realizaci projektu a jeho financování, údaje o hospodaření žadatele a jeho závazcích, zajištění úvěru a prohlášení žadatele. Formuláře žádostí budou k dispozici na všech pobočkách ČMZRB.

Příjem žádostí bude zahájen na všech pobočkách ČMZRB od 1. 2. 2000. Žádost o úvěr je nutné předložit osobně.

PROGRAM ÚVĚRŮ

pro malé podnikatele na příhraničním území

HRANICE

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizátor: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.

1. Předmět a účel podpory

Cílem programu je zvýšit přitažlivost malého podnikání a zaměstnanost na níže uvedeném příhraničním území pomocí investičně zaměřených úvěrů na realizaci podnikatelských záměrů malých podnikatelů.

2. Vymezení příjemců podpory

O zařazení do programu může požádat jakýkoli podnikatelský subjekt se sídlem na vymezeném příhraničním území (uvedeném v příloze programu), který realizuje nebo hodlá realizovat svůj podnikatelský záměr na příhraničním území uvedeném v příloze programu.

Podnikatelský subjekt musí splňovat následující podmínky:

- k datu podání žádosti mít počet zaměstnanců menší než 50 osob; pokud je součástí podnikatelského projektu nákup další již existující provozní jednotky, započítávají se její zaměstnanci do počtu zaměstnanců žadatele o podporu,

- tržby, resp. příjmy podniku za poslední účetně uzavřený kalendářní rok nesmějí přesáhnout 250 mil. Kč nebo aktiva, resp. majetek podniku ke konci tohoto roku nesmějí přesáhnout 180 mil. Kč,

- splňovat kritérium nezávislosti, tj. 25 % nebo více kapitálu podniku nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik nebo společně několik podniků nesplňující definici malých a středních podniků.

3. Podmínky programu

Podmínkou poskytnutí podpory je splnění regionální podmínky podle bodu 2 programu a zvýšení celkového počtu zaměstnanců na plný pracovní úvazek alespoň o 2 zaměstnance nejpozději do 1 roku po poskytnutí úvěru (podepsání smlouvy) a zachování této zvýšené zaměstnanosti po celou zbývající dobu poskytování podpory. Výchozím počtem zaměstnanců, ke kterému je navýšení zaměstnanosti porovnáváno, je počet zaměstnávaných osob na plný pracovní úvazek k datu podání žádosti o podporu. Počet zaměstnávaných osob prokazuje žadatel o podporu i příjemce podpory čestným prohlášením o počtu osob zaměstnávaných na plný pracovní úvazek.

Projekt musí dále splňovat některou z následujících podmínek:

a) do 1 roku od poskytnutí úvěru zabezpečit a zachovat kapitálový vstup partnera z území SRN nebo Rakouska, jehož sídlo se nachází na území vymezeném programem INTERREG (viz příloha) v rozsahu 10-90 % splaceného kapitálu společnosti,

b) po dobu poskytování podpory realizovat vývoz výrobků nebo služeb v rozsahu minimálně 10 % celkových ročních tržeb z projektu,

c) využít minimálně 10 % úvěru na nákup know-how, strojů, zařízení a dopravních prostředků od dodavatelů nacházejících se na území SRN nebo Rakouska vymezeném programem INTERREG.

Podpora se poskytuje pouze na pořízení hmotného či nehmotného investičního majetku, zejména pozemků, budov, staveb, strojů a zařízení, dopravních prostředků a know-how, na rekonstrukci a modernizaci hmotného investičního majetku bezprostředně souvisejícího s realizací podnikatelského projektu.

Úvěr může být maximálně do 40 % jeho celkového objemu použit na zásoby, pohledávky do lhůty splatnosti a na úhradu provozních nákladů bezprostředně souvisejících s realizací podnikatelského projektu.

Podpora nebude poskytnuta subjektům, které nemají k datu podání žádosti vypořádány všechny závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům.

V průběhu roku lze každému žadateli poskytnout podporu pouze na jeden podnikatelský projekt.

Podnikatelský projekt musí mít charakter průmyslové, stavební nebo řemeslné výroby, služeb a obchodu včetně zdravotnických a lékárenských služeb a hromadné osobní dopravy regionálního významu s výjimkou taxislužby vymezený dále podrobněji seznamem odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), který je společnou přílohou všech programů.

Při přiznání podpory musí být jednoznačně vyjasněny veškeré majetkoprávní vztahy související s realizací projektu, a to tak, aby byl zajištěn provoz zařízení v rozsahu předloženého záměru minimálně po dobu poskytování podpory.

4. Druh podpory

úvěr

Program umožní poskytnout podnikatelským subjektům úvěr na realizaci podnikatelského záměru.

Doba splatnosti úvěru je maximálně 6 let při poskytnutí úvěru. V odůvodněných případech lze výjimečně úvěr prodloužit. O prodloužení úvěru rozhoduje ČMZRB.

Úroková sazba je 7 % p.a.

Úvěr může být poskytnut až do výše 7 mil. Kč.

Úvěr bude zajišťován podle běžných bankovních pravidel, a to včetně možnosti jištění z úvěru pořízenými prostředky.

O poskytnutí úvěru rozhoduje ČMZRB v závislosti na rizikovosti projektu a splnění podmínek programu.

Úvěr bude žadatelům poskytován na smluvním základě. Smlouva bude obsahovat druh a rozsah podpory, vázaný na plnění podmínek programu.

5. Sankce za nedodržení podmínek programu

Neplnění podmínek programu bude postihováno smluvní pokutou ve výši 5 % z počáteční výše úvěru.

Použití prostředků úvěru v oborech činností nezahrnutých do podporovaných OKEČ nebo realizace projektu mimo vymezená území budou postihovány okamžitým splacením poskytnutého úvěru.

6. Účast v dalších programech

Účast v tomto programu umožňuje kombinaci s dalšími programy, pokud není dále vyloučena.

Je vyloučeno poskytnutí úvěru, pokud byl na projekt již poskytnut úvěr z programu KREDIT a PREFERENCE. Ke zvýhodněnému úvěru nelze současně poskytnout příspěvek k úhradě úroků z programů REGENERACE, REGION, TRH a VESNICE či záruku z programu ZÁRUKA.

7. Doba trvání programu

Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků.

8. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení

Žádost o poskytnutí podpory obsahuje identifikační údaje žadatele, charakteristiku projektu, výdaje na realizaci projektu a jeho financování, údaje o hospodaření žadatele a jeho závazcích, zajištění úvěru a prohlášení žadatele. Formuláře žádostí budou k dispozici na všech pobočkách ČMZRB.

Příjem žádostí bude zahájen na všech pobočkách ČMZRB podle pokynů zadavatele programu. Žádost o úvěr je nutné předložit osobně.

9. Financování programu

Program bude zdrojově zajištěn finančními prostředky z Phare (3/4) a zbytek z prostředků státního rozpočtu včetně příspěvku pro ČMZRB.

Vymezení příhraničního území CBC Phare ČR - SRN zahrnuje euroregiony Nisa, Labe, Krušné hory, Egrensis, Šumava; ČR - Rakousko zahrnuje níže uvedené okresy, protože nejsou založeny euroregiony. Vymezení pro program INTERREG bude doplněno po schválení Nařízení pro tento program v lednu 2000.

Program podpory

podnikání v památkových rezervacích a zónách

REGENERACE

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizátor: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.

1. Předmět a účel podpory

Cílem programu je podpora rozvoje malého a středního podnikání v městských památkových rezervacích (MPR), památkových rezervacích (PR) vesnického typu, městských památkových zónách (MPZ) a památkových zónách (PZ) vesnického typu v České republice a v objektech zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Záměr jejich oživení vychází z Programu regenerace MPR a MPZ schváleného usnesením vlády ČR č. 209/1992 a Programu obnovy vesnice projednaného vládou ČR dne 29. 5. 1991.

2. Vymezení příjemců podpory

O zařazení do programu může požádat jakýkoli podnikatelský subjekt se sídlem na území České republiky, který realizuje nebo hodlá realizovat svůj podnikatelský záměr na území MPR, MPZ, PR a PZ a v objektech zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

Podnikatelský subjekt musí splňovat následující podmínky:

- k datu podání žádosti mít počet zaměstnanců menší než 50 osob; pokud je součástí podnikatelského projektu nákup další již existující provozní jednotky, započítávají se její zaměstnanci do počtu zaměstnanců žadatele o podporu,

- tržby, resp. příjmy podniku za poslední účetně uzavřený kalendářní rok nesmějí přesáhnout 250 mil. Kč nebo aktiva, resp. majetek podniku ke konci tohoto roku nesmějí přesáhnout 180 mil. Kč,

- splňovat kritérium nezávislosti, tj. 25 % nebo více kapitálu podniku nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik nebo společně několik podniků nesplňující definici malých a středních podniků.

3. Podmínky programu

Podmínkou poskytnutí podpory je soulad podnikatelského záměru s městským programem regenerace MPR a MPZ nebo s Programem obnovy vesnice, vyjádřený kladným stanoviskem obecního úřadu a podepsaný věcně příslušným zástupcem obce, resp. městské části se samostatným programem regenerace MPR a MPZ pro tuto městskou část doložený kladným stanoviskem věcně příslušného zástupce obce. Podnikatelský záměr musí být realizován v některé památkové rezervaci nebo zóně vyjmenované v příloze programu nebo v objektech zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Začlenění objektu v uvedeném seznamu potvrzují referáty kultury příslušného okresního úřadu.

Projektová dokumentace potřebná k rekonstrukci památkových objektů sloužících k podnikání musí být v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Závazné stanovisko k tomu vydá příslušný výkonný orgán státní památkové péče.

Neopomenutelnou podmínkou je zvýšení celkového počtu zaměstnanců na plný pracovní úvazek nejpozději do 1 roku po poskytnutí podpory (podepsání smlouvy o podpoře) a zachování této zvýšené zaměstnanosti po celou zbývající dobu poskytování podpory. Výchozím počtem zaměstnanců, ke kterému je navýšení zaměstnanosti porovnáváno, je počet zaměstnávaných osob na plný pracovní úvazek k datu podání žádosti o podporu. Počet zaměstnávaných osob prokazuje žadatel o podporu i příjemce podpory čestným prohlášením o počtu osob zaměstnávaných na plný pracovní úvazek.

Příjemce podpory je povinen splácet v plné výši úroky z podpořeného úvěru. Požadované zvýšení zaměstnanosti je závislé na výši úvěru nebo jeho podporované části. Při objemu do 10 mil. Kč včetně je nutné zvýšit celkový počet zaměstnanců nejméně o 2 zaměstnance, při objemu nad 10 mil. Kč pak nejméně o 5 zaměstnanců. Maximální výše úvěru nebo jeho podporované části nesmí přesáhnout 20 mil. Kč.

Podpora se poskytuje pouze na pořízení hmotného či nehmotného investičního majetku, zejména pozemků, budov, staveb, strojů a zařízení, dopravních prostředků a know-how, na rekonstrukci a modernizaci hmotného investičního majetku bezprostředně souvisejícího s realizací podnikatelského projektu.

Úvěr může být maximálně do 40 % jeho celkového objemu použit na zásoby, pohledávky do lhůty splatnosti a na úhradu provozních nákladů bezprostředně souvisejících s realizací podnikatelského projektu.

Podpora nebude poskytnuta subjektům, které nemají k datu podání žádosti vypořádány všechny závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům.

V průběhu roku lze každému žadateli poskytnout podporu pouze na jeden podnikatelský projekt.

Podpora se vztahuje pouze k úvěrům, na které byla uzavřena úvěrová smlouva nejdéle 6 měsíců před podáním žádosti o podporu.

Podnikatelský projekt musí mít charakter průmyslové, stavební nebo řemeslné výroby, služeb a obchodu včetně zdravotnických a lékárenských služeb a hromadné osobní dopravy regionálního významu s výjimkou taxislužby, vymezený dále podrobněji seznamem odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), který je společnou přílohou všech programů.

Při přiznání podpory musí být jednoznačně vyjasněny veškeré majetkoprávní vztahy související s realizací projektu, a to tak, aby byl zajištěn provoz zařízení v rozsahu předloženého záměru minimálně po dobu poskytování podpory.

4. Druh podpory

příspěvek na úhradu úroků

Program umožní poskytnout podnikatelským subjektům finanční příspěvek ve výši 3% úroku z bankovního úvěru určeného na realizaci podnikatelského projektu. Příspěvek se vyplácí postupně v souvislosti se splácením úroků. Výše příspěvku se stanovuje ve vazbě na počáteční výši úvěru a teoretický splátkový kalendář úvěru, vycházející z předpokladu pravidelných konstantních splátek úvěru po dobu od data podání žádosti do data smluvené splatnosti úvěru, nejvýše však po dobu 4 let.

Výše příspěvku na úhradu úroků v procentech nemůže přesáhnout výši úrokové sazby podporovaného úvěru k datu uzavření úvěrové smlouvy, a to ani v případě kombinované podpory z více příspěvkových programů.

O poskytnutí příspěvku rozhoduje ČMZRB v závislosti na splnění podmínek programu.

Podpory budou vybraným žadatelům poskytovány na smluvním základě. Smlouva bude obsahovat druh a rozsah podpory, vázaný na plnění podmínek programu.

5. Sankce za nedodržení podmínek programu

Neplnění podmínek programu bude postihováno vrácením již vyplacené podpory. Nesplácení úroků z podpořeného úvěru a neudržení zvýšené zaměstnanosti bude postihováno zastavením vyplácení podpory.

6. Účast v dalších programech

Účast v tomto programu umožňuje kombinaci s dalšími programy, pokud není dále vyloučena (přičemž pro jejich vzájemnou kombinaci platí omezení uvedená v těchto programech). Je vyloučeno poskytnutí příspěvku k úhradě úroků ke zvýhodněným úvěrům z programů KREDIT, PREFERENCE, PROVOZ a HRANICE.

7. Doba trvání programu

Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků.

8. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení

Žádost o poskytnutí podpory obsahuje identifikační údaje žadatele, charakteristiku projektu, výdaje na realizaci projektu a jeho financování, závazky a prohlášení žadatele. Formuláře žádostí budou k dispozici na všech pobočkách ČMZRB.

Příjem žádostí bude zahájen na všech pobočkách ČMZRB od 1. 2. 2000. Žádost o podporu je možné předložit osobně nebo zaslat poštou.

MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE

Brno, České Budějovice, Český Krumlov, Domažlice, Františkovy Lázně, Horšovský Týn, Hradec Králové, Cheb, Jičín, Josefov, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kadaň, Kolín, Kroměříž, Kuks, Kutná Hora, Lipník nad Bečvou, Litoměřice, Litomyšl, Loket, Mikulov, Moravská Třebová, Nový Jičín, Nové Město nad Metují, Olomouc, Pardubice, Pelhřimov, Plzeň, Praha, Prachatice, Příbor, Slavonice, Štramberk, Tábor, Telč, Terezín, Třeboň, Úštěk, Znojmo, Žatec

MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY

Praha14 čtvrtí

Baba (P6), Barrandov (P5), Bubeneč + Holešovice + Dejvice (P6, P7), Buďánka (P5), Karlín (P8), Kralovice (P10), Nusle (P4), Ořechovka (P6), Rybáře (P7), Smíchov (P5), Staré Bohnice (P8), Staré Ďáblice (P8), Stará Hostivař (P10), Vinohrady + Vršovice + Žižkov (P2, P3, P4, P10)

Střední Čechy25 měst

Bělá pod Bezdězem, Benátky nad Jizerou, Beroun, Brandýs, Stará Boleslav, Březnice, Čáslav, Český Brod, Jílové u Prahy, Kostelec nad Černými lesy, Kouřim, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mníšek pod Brdy, Nové Dvory u Kutné Hory, Nový Knín, Nymburk, Poděbrady, Sedlec-Prčice, Rakovník, Rožmitál pod Třemšínem, Slaný, Smečno, Velvary

Jižní Čechy23 měst

Benešov nad Černou, Bechyně, Blatná, Dačice, Hořice na Šumavě, Chvalšiny, Kamenice nad Lipou, Kaplice, Netolice, Nová Bystřice, Nové Hrady, Pacov, Písek, Počátky, Rožmberk nad Vltavou, Soběslav, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou, Vimperk, Vlachovo Březí, Vodňany, Volyně, Vyšší Brod

Západní Čechy29 měst

Bečov nad Teplou, Bor u Tachova, Dobřany, Horažďovice, Horní Blatná, Horní Slavkov, Jáchymov, Karlovy Vary, Kašperské Hory, Klatovy, Manětín, Mariánské Lázně, Město Touškov, Ostrov, Planá u Mariánských Lázní, Poběžovice, Rábí, Rabštejn nad Střelou, Rokycany, Spálené Poříčí, Stříbro, Sušice, Tachov, Teplá u Mariánských Lázní, Toužim, Úterý, Valeč v Čechách, Velhartice, Žlutice

Severní Čechy24 měst

Benešov nad Ploučnicí, Bílina, Budyně nad Ohří, Česká Kamenice, Česká Lípa, Český Dub, Dubá, Duchcov, Frýdlant v Čechách, Hodkovice nad Mohelkou, Chabařovice, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jablonné v Podještědí, Jiřetín pod Jedlovou, Kamenický Šenov, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Louny, Nový Bor, Roudnice nad Labem, Šluknov, Teplice

Východní Čechy36 měst

Brandýs nad Orlicí, Broumov, Bystré u Poličky, Česká Třebová, Dašice v Čechách, Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Heřmanův Městec, Hostinné, Hradec Králové - moderní část, Chrást u Chrudimi, Chrudim, Jablonné nad Orlicí, Jaroměř,Jevíčko, Jilemnice, Králíky, Lanškroun, Letohrad, Luže, Náchod, Nový Bydžov, Opočno, Police nad Metují, Polička, Přibyslav, Rychmburk - Předhradí u Skutče, Sobotka, Svitavy, Trutnov, Turnov, Ústí nad Orlicí, Vrchlabí, Vysoké Mýto, Žamberk, Železnice u Jičína

Jižní Morava37 měst

Boskovice, Brtnice, Brumov, Doubravník, Holešov, Fryšták, Ivančice, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice, Jevišovice, Jimramov, Kyjov, Lomnice, Luhačovice, Moravské Budějovice, Moravský Krumlov, Náměšť nad Oslavou, Napajedla, Nové Město na Moravě, Polná, Prostějov, Slavkov u Brna, Strážnice, Telč - Staré Město, Třebíč, Třešť, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Valašské Klobouky, Valtice, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vizovice, Vyškov, Zlín

Severní Morava26 měst

Bílovec, Branná, Bruntál, Brušperk, Frýdek, Fulnek, Hlučín, Hranice, Javorník, Karviná, Kelč, Litovel, Místek, Mohelnice, Odry, Opava, Moravská Ostrava, Přerov, Šternberk, Štíty, Šumperk, Tovačov, Uničov, Valašské Meziříčí, Vidnava, Zlaté Hory

PAMÁTKOVÉ REZERVACE VESNICKÉHO TYPU

Střední Čechy, Praha

Praha: Praha 5 - Stodůlky, Praha 6 - Ruzyně; Kladno: Třebíz; Mělník: Dobřeň, Nosálov, Nové Osinalice, Olešno; Mladá Boleslav: Mužský, Víska; Nymburk: Bošín; Praha - západ: Dobrovíz; Příbram: Drahenice

Jižní Čechy

České Budějovice: Holašovice, Malé Chrášťany, Mazelov, Plástovice, Záboří; Prachatice: Dobrá, Stachy, Vodice, Volary, Nahořany; Tábor: Klečaty, Komárov, Mažice, Vlastiboř, Zálší, Záluží

Západní Čechy

Cheb: Doubrava, Nový Drahov; Klatovy: Dobršín; Plzeň - město: Plzeň 2 - Božkov, Plzeň 2 - Koterov, Plzeň 8 - Černice; Rokycany: Ostrovec

Severní Čechy

Česká Lípa: Janovice, Lhota, Rané, Žďár; Děčín: Rumburk - Šmilovského ulice; Jablonec n. Nisou: Jizerka, Železný Brod - Trávníky; Litoměřice: Starý Týn; Ústí nad Labem: Zubrnice

Východní Čechy

Chrudim: Hlinsko - Betlém; Jičín: Vesec; Náchod: Křinice; Semily: Horní Štěpanice, Lomnice n. Pop. - Karlov

Jižní Morava

Břeclav: Pavlov; Hodonín: Blatnice - Stará Hora, Petrov - Plže; Kroměříž: Rymice - Hejnice; Třebíč: Dešov; Uherské Hradiště: Veletiny - Stará Hora, Vlčnov - Kojiny; Žďár nad Sázavou: Krátká, Křižánky

Severní Morava

Bruntál: Heřmanovice; Olomouc: Příkazy; Opava: Lipina

PAMÁTKOVÉ ZÓNY VESNICKÉHO TYPU

Střední Čechy

Beroun: Korno, Mořinka, Olešná; Mělník: Střezivojice, Vidim, Jestřebice, Lobeč, Sitné; Mladá Boleslav: Březinka, Kluky, Loukov, Skalsko, Střehom; Nymburk: Pojedy, Sovenice, Vinice; Praha - východ: Lensedly; Praha - západ: Debrno; Příbram: Drahenice - Račany

Jižní Čechy

České Budějovice: Bavorovice, Bošilec, Božejov, Břehov, Dobčice, Dynín, Kojákovice, Lipanovice, Munice, Opatovice, Rožnov, Vitín, Zbudov; Český Krumlov: Čertyně, Krnín, Mirkovice, Pernek; Jindřichův Hradec: Lutová, Nová Ves, Pístina, Plačovice, Ponědrážka, Příbraz, Žíteč; Písek: Budičovice, Krašovice, Květov, Putim, Smrkovice, Tukleky, Varvažov, Zahrádka, Žebrákov; Prachatice: Chalupy, Lažiště, Libotyně, Mahouš, Třešňový Újezdec, Vitějovice, Zvěřetice; Strakonice: Jiřetice, Kloub, Koječín, Křtětice, Kváskovice, Zechovice; Tábor: Bechyňská Smoleč, Nedvědice, Ounuz, Svinky

Západní Čechy

Domažlice: Kanice, Klenčí pod Čerchovem, Pocinovice, Stráž, Trhanov; Cheb: Dolní Lažany; Karlovy Vary: Beranov, Kojšovice, Kosmová, Popovice; Klatovy: Břežany, Hradešice, Ostřetice, Poleň, Velké Hydčice; Plzeň - jih: Lipnice, Mítov, Řesanice, Tymákov, Zahrádka; Plzeň - město: Plzeň - Křimice, Plzeň 1 - k. ú. Bolevec, Plzeň 4 - k. ú. Bukovec, Plzeň 4 - k. ú. Červ. Hrádek, Plzeň 4 - k. ú. Lobzy, Plzeň 4 - k. ú. Újezd, Radčice; Plzeň - sever: Dolany, Dýšina, Hlince, Jarov, Kyšice, Lhota, Nynice, Olešovice, Radějov, Studená; Rokycany: Dobřív, Jablečno, Podmokly, Vejvanov; Sokolov: Dolní Rychnov, Královské Poříčí; Tachov: Horní Jadruž, Chodský Újezd, Pačín, Prostiboř, Zadní Chodov

Severní Čechy

Česká Lípa: Bukovec, Kravaře, Sloup, Tubož, Velenice; Děčín: Kamenická Stráň, Vysoká Lípa; Litoměřice: Brocno, Dolní Nezly, Chotiněves, Rašovice, Slatina, Soběnice, Srdov; Louny: Stekník

Východní Čechy

Havlíčkův Brod: Petrovice; Chrudim: Svobodné Hamry; Jičín: Karlov, Nové Smrkovice, Studeňany

Jižní Morava

Blansko: Veselka; Brno - město: Tuřany - Brněnské Ivanovice; Hodonín: Javorník - Kopánky, Vápenky; Třebíč: Boňov; Vyškov: Lysovice, Zvonovice; Znojmo: Šatov, Vratěnín; Žďár nad Sázavou: Ubušínek

Severní Morava

Bruntál: Malá Morávka, Stará Ves - Žďárský Potok; Frýdek - Místek: Komorní Lhotka; Olomouc: Rataje, Senička; Přerov: Lhotka u Přerova, Stará Ves; Šumperk: Dlouhomilov, Jakubovice, Palonín; Vsetín: Velké Karlovice - m. č. Podťaté

B. PROGRAM ZÁRUKA

Program ZÁRUKA je společným programem Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu. Podpora ve formě záruky za zůstatek bankovního úvěru až do 75 % jistiny je určena malým podnikatelům s méně než 50 zaměstnanci působícím ve strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionech. Zvýšení počtu zaměstnanců je závislé na výši záruky. Podpora ve formě cenového zvýhodnění záruky za zůstatek bankovního úvěru je plošného charakteru a je určena malým a středním podnikatelům s méně než 250 zaměstnanci.

Program cenově zvýhodněných záruk

pro malé a střední podnikatele

ZÁRUKA

Zadavatelé programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu,

Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizátor programu: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.

1. Předmět a účel podpory

Cílem programu je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k bankovnímu úvěru a leasingu usnadňovat realizaci nadějných podnikatelských záměrů v oblasti malých a středních podniků.

2. Vymezení příjemců podpory

Program je určen malým a středním podnikům se sídlem na území České republiky. Podnikatelský subjekt musí splňovat následující podmínky:

- k datu podání žádosti mít počet zaměstnanců menší než 250 osob; pokud je součástí podnikatelského projektu nákup další již existující provozní jednotky, započítávají se její zaměstnanci do počtu zaměstnanců žadatele o podporu,

- tržby, resp. příjmy podniku za poslední účetně uzavřený kalendářní rok nesmějí přesáhnout 1 450 mil. Kč nebo aktiva, resp. majetek podniku ke konci tohoto roku nesmějí přesáhnout 980 mil. Kč; v případě, že podnik má méně než 50 zaměstnanců, nesmějí tržby, resp. příjmy přesáhnout 250 mil. Kč nebo aktiva, resp. majetek nesmí přesáhnout 180 mil. Kč,

- splňovat kritérium nezávislosti, tj. 25 % nebo více kapitálu podniku nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik nebo společně několik podniků nesplňující definici malých a středních podniků.

3. Podmínky programu

Podnikatelský projekt musí mít charakter průmyslové, stavební nebo řemeslné výroby, služeb včetně zdravotnických a lékárenských, obchodu a hromadné osobní dopravy regionálního významu s výjimkou taxislužby, vymezený seznamem odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ).

Podporovány nebudou projekty obchodní činnosti s vyšším než 20% podílem celkových tržeb z prodeje dováženého zboží.

Projekty musí být realizovány na území České republiky.

Při přiznání podpory musí být jednoznačně vyjasněny veškeré majetkoprávní vztahy související s realizací projektu, a to tak, aby byla zajištěna jeho realizace v rozsahu předloženého záměru minimálně po dobu poskytování podpory.

V případě potřeby, zejména u rozsáhlejších projektů s celkovými náklady nad 10 mil. Kč, lze pro posouzení žádosti využít nezávislou expertizu, provedenou na náklady žadatele. Zpracovatele expertizy určí ČMZRB.

Podpora se poskytuje:

- pouze na pořízení hmotného nebo nehmotného investičního majetku, zejména pozemků, budov, staveb, strojů a zařízení, dopravních prostředků a know-how, na rekonstrukci a modernizaci hmotného investičního majetku bezprostředně souvisejícího s realizací projektu,

- k provozním úvěrům včetně revolvingových na zásoby, pohledávky do lhůty splatnosti a na úhradu provozních nákladů bezprostředně souvisejících s realizací projektu,

- k leasingovým smlouvám za předpokladu minimálně 10% účasti podnikatele buď formou akontace nebo ručení vůči leasingové společnosti; záruka se neposkytuje k leasingu osobních automobilů a výpočetní techniky.

Podpora nebude poskytnuta subjektům, které nemají k datu podání žádosti vypořádány všechny závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům.

Zaručovaný investiční úvěr může být maximálně do 40 % jeho celkového objemu použit i na zásoby, pohledávky do lhůty splatnosti a na úhradu provozních nákladů bezprostředně souvisejících s realizací projektu.

Podmínkou poskytnutí regionální záruky je zvýšení celkového počtu zaměstnanců na plný pracovní úvazek nejpozději do 1 roku po poskytnutí podpory (podepsání smlouvy o podpoře) a zachování této zvýšené zaměstnanosti po celou zbývající dobu poskytování podpory. Výchozím počtem zaměstnanců, ke kterému je navýšení zaměstnanosti porovnáváno, je počet zaměstnávaných osob na plný pracovní úvazek k datu podání žádosti o regionální záruku. Počet zaměstnávaných osob prokazuje žadatel o podporu i příjemce podpory čestným prohlášením o počtu osob zaměstnávaných na plný pracovní úvazek.

Požadované zvýšení zaměstnanosti je závislé na výši zaručovaného úvěru nebo jeho části. Při objemu do 5 mil. Kč včetně je nutné zvýšit celkový počet zaměstnanců nejméně o 2, při objemu nad 5 mil. Kč pak nejméně o 5 zaměstnanců a nad 10 mil. Kč nejméně o 15 zaměstnanců.

4. Druh podpory

4.1. cenově zvýhodněná záruka za bankovní úvěr nebo leasing

Program umožní poskytnout podnikatelským subjektům cenově zvýhodněnou záruku za zůstatek bankovního úvěru určeného na realizaci podnikatelského projektu nebo za leasing . Výše cenového zvýhodnění může činit až 9 % p.a.

Cenově zvýhodněná záruka může být poskytnuta na podnikatelský projekt se zajištěním odpovídajícím rizikovosti projektu. Zárukou může být kryta pouze jistina úvěru.

4.2. regionální záruka za bankovní úvěr

Program umožní poskytnout podnikatelským subjektům s méně než 50 zaměstnanci se sídlem ve strukturálně postižených nebo hospodářsky slabých regionech (uvedených v příloze programu REGION), které realizují nebo hodlají realizovat svůj podnikatelský záměr v těchto regionech, regionální záruku za zůstatek bankovního úvěru, a to až do výše 75 % jistiny úvěru a nesplacených úroků nepřesahujících 30 % zůstatku jistiny úvěru.

O poskytnutí záruky, její výši a době ručení rozhoduje ČMZRB. Plnění ze záruky může být prováděno pouze v české měně.

Podpory jsou žadatelům poskytovány na základě smlouvy. Smlouva bude obsahovat rozsah podpory, vázaný na plnění podmínek programu.

5. Sankce za nedodržení podmínek programu

Neplnění podmínek programu bude postihováno vrácením vyplaceného cenového zvýhodnění.

Neplnění podmínek programu u regionální záruky bude postihováno smluvní pokutou ve výši 5 % z počáteční výše záruky.

6. Účast v dalších programech

Účast v tomto programu nevylučuje možnost účasti v dalších českých i zahraničních programech. Záruku z tohoto programu nelze poskytnout k úvěrům z programů KREDIT, PREFERENCE, PROVOZ a HRANICE.

7. Doba trvání programu

Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků.

8. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení

Žádost o poskytnutí podpory obsahuje identifikační údaje žadatele, charakteristiku projektu, výdaje na realizaci projektu a jeho financování, údaje o hospodaření žadatele a jeho závazcích, údaje úvěrující banky, příp. leasingové společnosti, zajištění zaručovaného úvěru a prohlášení žadatele. Formuláře žádostí budou k dispozici na všech pobočkách ČMZRB.

Příjem žádostí bude zahájen na všech pobočkách ČMZRB do 3. 1. 2000. Žádost o záruku je nutné předložit osobně.

C. PLOŠNÁ PODPORA PODNIKÁNÍ

Plošná podpora podnikání je uskutečňována prostřednictvím programů podpory podnikání určených podnikatelům, kteří realizují své podnikatelské záměry na celém území ČR. Vedle plošné části programu ZÁRUKA lze mezi tyto programy zařadit programy KREDIT, TRH, SPECIAL, KAPITÁL, POJÍZDNÁ PRODEJNA, KOOPERACE, PODPORA EXPORTU, PORADENSTVÍ, MALÉ PŮJČKY, DESIGN a REKONSTRUKCE. Program PODPORA EXPORTU bude realizovat Česká agentura pro podporu obchodu - CzechTrade, programy PORADENSTVÍ a MALÉ PŮJČKY Agentura pro rozvoj podnikání a program DESIGN Design centrum ČR (organizace MPO). Ostatní plošné programy bude realizovat Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., Praha. Bližší informace o plošných programech podpory malého a středního podnikání lze získat na odboru podpory podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu, tel.: 02/24862630, na pobočkách Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., Praha, na pobočkách peněžních ústavů a u realizujících organizací MPO. Dále uvedené informace jsou pouze orientační. Zadavatelem těchto programů je Ministerstvo průmyslu a obchodu

Program úvěrů

pro malé podnikatele

KREDIT

1. Předmět a účel podpory

Cílem programu je umožnit pomocí zvýhodněných investičně zaměřených úvěrů realizaci podnikatelských záměrů malých a středních podnikatelů.

2. Vymezení příjemců podpory

Program je určen malým podnikům s méně než 50 zaměstnanci, které splňují kritérium ekonomické i kritérium nezávislosti (viz program REGION).

3. Podmínky programu

Projekty musí splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

- zvýšení celkového počtu zaměstnanců příjemce podpory na plný pracovní úvazek minimálně o jednoho zaměstnance,

- zaměstnávání alespoň jedné osoby se sníženou pracovní schopností na plný nebo částečný pracovní úvazek, a to nejpozději do 1 roku po poskytnutí podpory, a zachování této zaměstnanosti po celou zbývající dobu poskytování podpory,

- zabezpečení ekologického přínosu vyplývajícího z realizace projektu, doloženého odborným posudkem vystaveným osobou s osvědčením MŽP,

- zvýšení exportní výkonnosti příjemce podpory doložené údaji o objemu vývozu,

- výroba prostředků zdravotnické techniky pro zdravotně postižené občany.

Podporovány nebudou projekty obchodní činnosti s vyšším než 20% podílem celkových tržeb z prodeje dováženého zboží.

Dále obecné podmínky viz program REGION.

4. Druh podpory

zvýhodněný úvěr

Program umožní poskytnout podnikatelským subjektům úvěr na realizaci podnikatelského záměru.

Doba splatnosti při poskytnutí úvěru je max. 6 let.

Úroková sazba je 7 % p.a.

Úvěr může být poskytnut až do výše 10 mil. Kč.

Úvěr bude zajišťován podle běžných bankovních pravidel, a to včetně možnosti jištění z úvěru pořízenými prostředky.

O poskytnutí úvěru rozhoduje ČMZRB v závislosti na rizikovosti projektu a splnění podmínek programu.

Úvěr bude žadatelům poskytován na základě smlouvy. Smlouva bude obsahovat rozsah podpory, vázaný na plnění podmínek programu.

5. Sankce za nedodržení podmínek programu

Neplnění podmínek programu bude postihováno smluvní pokutou ve výši 5 % z počáteční výše úvěru.

Použití prostředků úvěru v oborech činnosti nezahrnutých do podporovaných OKEČ nebo realizace projektu mimo území České republiky bude postihováno okamžitým splacením poskytnutého úvěru.

6. Účast v dalších programech

Účast v tomto programu nevylučuje možnost účasti v dalších českých i zahraničních programech. K úvěru z tohoto programu nelze poskytnout záruku z programu ZÁRUKA nebo příspěvky na úhradu úroků z programů TRH, REGION, VESNICE a REGENERACE. Na stejný podnikatelský záměr nelze poskytnout vedle úvěru z tohoto programu další úvěr z programu PREFERENCE nebo HRANICE.

7. Doba trvání programu a náležitosti žádosti

(viz regionální programy)

Program podpory

malých a středních podnikatelů

TRH

1. Předmět a účel podpory

Cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků na domácích i zahraničních trzích. Podpora je určena malým a středním podnikům v přípravě podmínek vstupu do jednotného trhu EU.

2. Vymezení příjemců podpory

Program je určen malým a středním podnikům s méně než 250 zaměstnanci, které splňují kritérium ekonomické i kritérium nezávislosti (viz program VESNICE).

3. Podmínky programu

Základní podmínkou je zavedení a certifikace systému environmentálního managementu v podniku podle norem řady ISO 14 000 nebo Programu EMAS nebo zavedení a certifikace systému řízení jakosti podle norem řady ISO 9000.

Podporovány nebudou projekty obchodní činnosti s vyšším než 20% podílem celkových tržeb z prodeje dováženého zboží.

Dále obecné podmínky viz program REGION.

4. Druh podpory

4.1. příspěvek na úhradu úroků

Finanční příspěvek ve výši 7% úroku z bankovního úvěru určeného na realizaci podnikatelského projektu, v případě současné účasti v programech REGION nebo VESNICE pouze ve výši 3% úroku z bankovního úvěru.

Celková výše příspěvku nesmí přesáhnout 5,0 mil. Kč u příspěvku ve výši 7% a 2,0 mil. Kč u příspěvku ve výši 3%.

Dále obecné náležitosti viz program REGION.

4.2. dotace na získání certifikátu

Program umožní získat dotaci na certifikaci podle norem řady ISO 9000 nebo ISO 14000 a na zavedení Programu EMAS ve výši 50 % nákladů na poplatek za vydání certifikátu a nákladů na odborné poradenské služby.

Dotace se vyplácí až po získání certifikátu a předložení dokladů o nákladech na jeho pořízení. Maximální výše této dotace je 200 tis. Kč.

Podpora se vztahuje pouze k certifikátům vydaným ve druhém pololetí roku 1999 a v roce 2000.

5. Sankce za nedodržení podmínek programu

Neplnění podmínek programu bude postihováno vrácením již vyplaceného příspěvku na úhradu úroků. Nesplácení úroků podpořeného úvěru bude postihováno zastavením vyplácení podpory.

Neplnění podmínek programu v případě poskytnutí dotace na získání příslušného certifikátu nebo na zavedení programu EMAS bude postihováno nevyplacením dotace.

6. Účast v dalších programech

Účast v tomto programu při poskytnutí příspěvku na úhradu úroků nevylučuje možnost účasti v dalších českých a zahraničních programech. Příspěvek na úhradu úroků z tohoto programu nelze poskytnout ke zvýhodněným úvěrům z programů KREDIT, PREFERENCE, PROVOZ a HRANICE.

7. Doba trvání programu a náležitosti žádosti

(viz regionální programy)

Program podpory

malých a středních podniků vytvářejících podmínky pro zaměstnávání občanů z problémových skupin obyvatelstva

SPECIAL

1. Předmět a účel podpory

Cílem programu je zvýšit zaměstnanost občanů z problémových skupin obyvatelstva.

Program je koncipován jako doplňkový k programům ZÁRUKA, KREDIT, TRH, KAPITÁL, POJÍZDNÁ PRODEJNA, KOOPERACE, REGION, VESNICE, REGENERACE, PREFERENCE, PROVOZ, HRANICE a REKONSTRUKCE.

2. Vymezení příjemců podpory

Program je určen podnikatelským subjektům se sídlem na území České republiky, které realizují svůj podnikatelský záměr a zvýší zaměstnávání občanů z problémových skupin obyvatelstva. Za příslušníky této skupiny jsou pro účely tohoto programu považováni občané se změněnou pracovní schopností (včetně invalidů) a občané společensky nepřizpůsobení (podle § 91 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení). Podnikatelský subjekt musí splňovat kritérium velikosti, ekonomické i nezávislosti (viz program VESNICE).

3. Podmínky programu

Rozhodující podmínkou je zvýšení zaměstnanosti občanů z problémových skupin obyvatelstva.

Podmínkou zařazení žadatele do programu je poskytnutí podpory v některém dalším programu podpory malého a středního podnikání.

Dále obecné podmínky viz program VESNICE.

4. Druh podpory

dotace

Program umožní poskytnout podnikatelským subjektům dotaci na každého nově přijatého zaměstnance z problémových skupin obyvatelstva ve výši 4000 Kč za každý jím prokazatelně odpracovaný měsíc.

Celková výše dotace nesmí přesáhnout 3 mil. Kč.

5. Sankce za nedodržení podmínek programu

Neplnění podmínek programu bude postihováno nevyplacením podpory na každého nově přijatého zaměstnance z problémových skupin obyvatelstva.

6. Účast v dalších programech

Účast v tomto programu nevylučuje možnost účasti v dalších českých a zahraničních programech.

Účast v tomto programu vyžaduje kombinaci nejméně s jedním z těchto programů: ZÁRUKA, KREDIT, TRH, KAPITÁL, POJÍZDNÁ PRODEJNA, KOOPERACE, REGION, VESNICE, REGENERACE PREFERENCE, PROVOZ, HRANICE a REKONSTRUKCE a nevylučuje účast v dalších programech.

7. Doba trvání programu a náležitosti žádosti

(viz regionální programy)

Program podpory

malých a středních podniků poskytováním záruk investorům rizikového a rozvojového kapitálu

KAPITÁL

1. Předmět a účel podpory

Cílem programu je zvýšit rozsah využití rizikového a rozvojového kapitálu v malých a středních podnicích na území České republiky. Výběr projektů bude zaměřen především na realizaci inovačních záměrů přispívajících ke zvýšení konkurenceschopnosti tuzemských výrobků, růstu exportu, produktivity práce, zvýšení zaměstnanosti a zavádění ekologicky šetrnějších technologií.

2. Vymezení příjemců kapitálu

Program je určen malým a středním podnikům s méně než 250 zaměstnanci, které splňují kritérium ekonomické i kritérium nezávislosti (viz program VESNICE).

3. Vymezení investorů kapitálu

Pro účely tohoto programu mohou být investory kapitálu subjekty podnikající na území ČR na základě § 2 odst. 2 obchodního zákoníku (např. fondy rizikového kapitálu, soukromí investoři, banky), s nimiž ČMZRB uzavře dohodu o spolupráci.

4. Podmínky programu

Podnik, který je příjemcem kapitálu, musí dosahovat převažující část svých tržeb (minimálně 50 %) z činností majících charakter průmyslové, stavební nebo řemeslné výroby a služeb, včetně zdravotnických nebo obchodu, vymezený seznamem odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ).

Podnikatelský záměr firmy po realizaci kapitálového vstupu nesmí negativně působit na životní prostředí.

5. Druh podpory

5.1. Bankovní záruka ČMZRB za kapitálový vstup

Za kapitálový vstup investora se pro účely programu považuje nákup nebo úpis akcií, vklad tichého společníka, úvěr poskytnutý příjemci kapitálu.

Záruka může být poskytnuta až do výše 70 % kapitálového vstupu, max. 15 mil. Kč. Doba ručení může činit maximálně 5 let od data vystavení záruky.

Cena záruky nepřesáhne 1,5 %, v případě jednoleté a kratší záruky 0,75 % objemu poskytnuté záruky. První polovina ceny záruky bude uhrazena do 6 měsíců a druhá polovina do 18 měsíců po podpisu záruční smlouvy.

Plnění ze záruky je poskytováno investorovi kapitálu a může být prováděno pouze v české měně.

5.2. Dotace na náklady spojené s přípravou kapitálového vstupu

Dotaci lze poskytnout na úhradu nákladů odborné technické a ekonomické expertizy a na právní služby spojené s tvorbou smluvní dokumentace pro kapitálový vstup.

Dotace může činit až 3 % z objemu kapitálového vstupu, maximálně však 250 tis. Kč na jeden kapitálový vstup.

6. Sankce za nedodržení podmínek programu

Neplnění podmínek programu u záruky za kapitálový vstup bude postihováno smluvní pokutou ve výši 5 % z počáteční výše záruky.

Neplnění podmínek programu v případě poskytnutí dotace na náklady spojené s přípravou kapitálového vstupu bude postihováno nevyplacením dotace.

7. Účast v dalších programech

Účast v tomto programu nevylučuje možnost účasti příjemce kapitálu ani investora v dalších tuzemských nebo zahraničních programech.

8. Doba trvání programu a náležitosti žádosti

(viz regionální programy)

Mimo to - investor je povinen na vyžádání poskytnout ČMZRB nezbytné podklady k ověření své důvěryhodnosti, zejména odborné způsobilosti a původu kapitálu, a to před uzavřením rámcové dohody o spolupráci.

Program podpory

malých a středních podnikatelů při zásobování venkovských oblastí

POJÍZDNÁ PRODEJNA

1. Předmět a účel podpory

Cílem programu je zlepšení obchodní obslužnosti venkovských oblastí, a to zvláště s malým počtem městských středisek, formou ambulantního prodeje pojízdnými prodejnami.

2. Vymezení příjemců podpory

Program je určen malým a středním podnikům s méně než 250 zaměstnanci, které splňují kritérium ekonomické i kritérium nezávislosti (viz program VESNICE).

3. Podmínky programu

Podnikatelský projekt musí mít charakter maloobchodní činnosti, tj. skupiny OKEČ 52.1. příp. 52.22. nebo 52.33.

Žadatel je povinen provozovat pojízdnou prodejnu s převažujícím základním potravinářským a drogistickým zbožím minimálně v 15 obcích v rozsahu průměrně jedné návštěvy týdně.

Žadatel o podporu musí předložit písemný souhlas statutárních zástupců minimálně 15 obcí, že nebudou vůči podnikateli po dobu 5 let uplatňovat vybírání místních poplatků za užití veřejného prostranství k provozování podnikatelské činnosti podle tohoto programu. Příjemce podpory v ročních intervalech předkládá vyjádření statutárních zástupců, že provozoval pojízdnou prodejnu

4. Druh podpory

dotace

Program umožní poskytnout podnikatelským subjektům dotaci ve výši 50 % nákladů na pořízení pojízdné prodejny určené k realizaci podnikatelského projektu.

Maximální výše dotace je 1,5 mil. Kč.

Dotace může být čerpána maximálně do 6 měsíců po podpisu smlouvy o podpoře.

5. Sankce za nedodržení podmínek programu

Neplnění podmínek programu v daném roce bude postihováno vrácením 20 % vyplacené dotace.

6. Účast v dalších programech

Účast v tomto programu nevylučuje možnost účasti v dalších českých a zahraničních programech. Současně s poskytnutím příspěvku nemůže být poskytnut zvýhodněný úvěr z programů KREDIT, PREFERENCE, PROVOZ a HRANICE.

7. Doba trvání programu a náležitosti žádosti

(viz regionální programy)

Program

malých a středních podnikatelů vytvářejících kooperační sdružení

KOOPERACE

1. Předmět a účel podpory

Cílem programu je podpora zakládání a rozvoje kooperačních sdružení malých a středních podnikatelů k posílení jejich postavení na trhu.

2. Vymezení příjemců podpory

O zařazení může požádat jakýkoliv subjekt, který je řídícím (ústředním) článkem kooperačního sdružení s počtem minimálně 20 členů sdružených na základě zákona občanského nebo obchodního zákoníku, příp. zákona o sdružování občanů. Program je určen malým a středním podnikům s méně než 250 zaměstnanci, které splňují kritérium ekonomické i kritérium nezávislosti (viz program VESNICE).

3. Podmínky programu

Podpora je určena na projekty charakteru sdružené činnosti:

A. úhradu investičních nákladů v oblasti technické pomoci a informatiky,

B. úhradu provozních (neinvestičních) nákladů v oblasti technické pomoci, informatiky a lidského faktoru.

Podnikatelská činnost příjemce podpory musí být zařazena mezi podporovaná odvětví podle seznamu odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ).

Podporovány nebudou projekty obchodní činnosti žadatele o podporu s vyšším než 20% podílem celkových tržeb z prodeje dováženého zboží.

4. Druh podpory

dotace

Dotace činí maximálně 50 % nákladů na realizaci činností dle podnikatelského záměru sdružení a je omezena částkou 1 mil. Kč.

Dotace bude poskytována zpětně za uplynulé čtvrtletí k již vynaloženým nákladům na základě předložených faktur a dokladů o jejich úhradě, a to ve výši 50 % takto prokázaných nákladů, a to maximálně po dobu 2 let.

Podpory budou vybraným žadatelům poskytovány na základě smlouvy. Smlouva bude obsahovat druh a rozsah podpory, vázaný na plnění podmínek programu.

5. Sankce za nedodržení podmínek programu.

Neplnění podmínek programu bude postihováno nevyplacením podpory, nesplnění podmínky maximálně 20% podílu tržeb z prodeje dováženého zboží bude postihováno smluvní pokutou ve výši 5 % z přiznané dotace.

6. Účast v dalších programech

Účast v tomto programu nevylučuje možnost účasti v dalších českých a zahraničních programech. Současně s poskytnutím příspěvku nemůže být poskytnut zvýhodněný úvěr z programů KREDIT, PREFERENCE, PROVOZ a HRANICE.

7. Doba trvání programu a náležitosti žádosti

(viz regionální programy)

Základní (nezbytné) vybavení pojízdné prodejny:

chladicí vitrína, hygienický koutek, mrazicí pult, elektroinstalace, registrační pokladna, prachotěsné schránky, váha, řezací stroj, police, pulty, zásobníky, zařízení k uzavírání PE sáčků

Program podpory

malých a středních podniků poskytováním vývozních, informačních, poradenských a vzdělávacích služeb

PODPORA EXPORTU

1. Předmět a účel podpory

Základním cílem programu je usnadnění přístupu českých malých a středních podniků na zahraniční trhy a snížení rozdílu v objemu a kvalitě informačních, poradenských a vzdělávacích služeb ve srovnání s obdobnými podniky v EU.

Program umožní malým a středním podniků (MSP) zvyšovat obrat a zisk využíváním obchodních příležitostí, které existují na světovém trhu. Současně program přispěje k zapojení českých MSP do jednotného vnitřního trhu EU.

2. Vymezení příjemců podpory

Program je určen malým a středním podnikům s méně než 250 zaměstnanci, které splňují kritérium ekonomické i kritérium nezávislosti (viz program VESNICE).

3. Podmínky programu

Podnikatelský projekt musí mít charakter průmyslové, stavební nebo řemeslné výroby, služeb a obchodu.

Využití dotace je výhradně pro vlastní výrobky a služby žadatele spojené s vývozní činností žadatele z České republiky nebo účastí na veletrhu nebo výstavě. Program nebude podporovat činnosti spojené s dovozem zboží a služeb do České republiky.

Dále obecné podmínky viz program VESNICE.

4. Druhy podpor

4.1. Dotace na marketingové informace ve výši 60 % vynaložených nákladů. Maximální výše této dotace je 250 000 Kč.

4.2. Dotace na marketingové vzdělávání ve výši 60 % vynaložených nákladů. Maximální výše této dotace je 50 000 Kč za rok.

4.3. Dotace na tvorbu propagačních materiálů a internetových stránek ve výši 60 % vynaložených nákladů. Maximální výše této dotace je 350 000 Kč za rok.

4.4. Dotace na prezentace, výstavy a veletrhy ve výši 60 % vynaložených nákladů. Celková maximální výše této dotace je 200 000 Kč.

5. Sankce za nedodržení podmínek programu

Neplnění podmínek programu bude postihováno nevyplacením podpory.

6. Účast v dalších programech

Účast v tomto programu nevylučuje možnost účasti v dalších českých nebo zahraničních programech.

7. Doba trvání programu

Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků.

8. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení

Žádost o poskytnutí podpory obsahuje identifikační údaje žadatele, charakteristiku projektu, výdaje na realizaci projektu a jeho financování, závazky a prohlášení žadatele. Formuláře žádostí budou k dispozici v Agentuře na podporu obchodu/CzechTrade, Politických vězňů 20, Praha 1, na všech pobočkách ČMZRB, v Hospodářské komoře ČR, Seifertova 22, Praha 3, a Okresních hospodářských komorách Brno-město, Výstaviště 1, areál BVV; Ostrava, Nádražní 66; Šumperk, Nemocniční 53; Plzeň-město, Šafaříkovy sady 5.

Příjem žádostí bude zahájen agenturou CzechTrade od 3. 1. 2000. Žádost o podporu je možné předložit osobně nebo zaslat poštou.

Program podpory

poradenství a inovačního podnikání pro malé a střední podniky

PORADENSTVÍ

1. Předmět a účel podpory

Cílem programu je umožnit malým a středním podnikatelům (MSP) v ČR získat cenově zvýhodněné odborné služby podnikatelského poradenství, informace a služby podnikatelských inovačních center pro inovační MSP.

Služby poskytované v rámci programu podporují zejména zakládání nových podnikatelských subjektů, vytváření nových pracovních míst, zkvalitnění managementu a ekonomickou stabilitu MSP a rozvoj inovačních MSP.

Program přispívá k posílení sektoru MSP v období příprav na plné členství ČR v EU a odpovídá požadavku Evropské komise na spolufinancování podpůrných programů z národních zdrojů.

2. Vymezení příjemců podpory

Zvýhodněné služby poskytované v rámci tohoto programu může získat podnikatelský subjekt se sídlem na území ČR vyvíjející podnikatelskou činnost a občan s trvalým pobytem na území ČR, který se připravuje na zahájení podnikatelské činnosti.

Program je určen malým a středním podnikům s méně než 250 zaměstnanci, které splňují kritérium ekonomické i nezávislosti (viz program VESNICE).

3. Podmínky programu

Po dobu platnosti programu lze jednomu žadateli poskytnout pouze jednu dotovanou službu typu úvodní konzultace. Celková výše zvýhodnění poskytnutých služeb, nesmí přesáhnout 30 000 Kč.

Dotace v procentech se vztahuje k cenám za poskytnuté služby bez DPH.

Za poskytnutí podpor z programu na základě splnění jeho podmínek jsou zodpovědná regionální poradenská a informační centra (RPIC) a podnikatelská inovační centra (BIC).

4. Druhy podpor

4.1. Dotace na služby podnikatelského poradenství

Nejvyšší hodinová sazba je stanovena na 500 Kč. Dotace je stanovena pro začínající podnikatele ve výši 60 %, pro ostatní firmy ve výši 40 %.

4.2. Podpora inovačních firem v podnikatelských inovačních centrech (BIC)

Poskytnutí zvýhodněného pronájmu prostor a dotace na úhradu nákladů na další služby v BIC, maximálně však 800 Kč/m2 /rok.

4.3. Dotace na školení podnikatelů realizovaných RPIC, BIC ve výši 60 %.

4.4. Dotace na služby Asociace podnikatelek a manažerek (APM)

5. Sankce za nedodržení podmínek programu

Neplnění podmínek programu bude postihováno neproplacením podpory.

6. Účast v dalších programech

Účast v tomto programu nevylučuje možnost účasti v dalších tuzemských nebo zahraničních programech na podporu podnikání.

7. Organizační zabezpečení

Služby v rámci programu jsou poskytovány prostřednictvím regionálních poradenských a informačních center (RPIC) a podnikatelských inovačních center (BIC) a Asociace podnikatelek a manažerek (APM).

Program nebankovních úvěrů

pro malé podniky

MALÉ PŮJČKY

1. Předmět a účel podpory

Cílem programu je vytvořit alternativní zdroj financování podnikatelských projektů malých podniků.

2. Vymezení příjemců podpory

Program je určen malým podnikům s méně než 50 zaměstnanci, které splňují kritérium ekonomické i kritérium nezávislosti (viz program REGION).

3. Podmínky programu

Program je navrhován pro financování podnikatelských projektů rozvojového charakteru, které zajišťují konkurenceschopnost podniku, rozvoj výroby nebo technologie pro výrobní podniky, nebo podniky služeb výrobní povahy (fyzické i právnické osoby), kromě zemědělské a lesnické prvovýroby, pro překonání dočasných výkyvů v hospodaření podniků s perspektivou se z obtížné situace v blízké budoucnosti dostat. Projekty musí být realizovány na území ČR.

Účast v tomto programu je vyloučena v případě neplnění závazků vůči státnímu rozpočtu, státním fondům a vůči programu Phare.

Úvěr bude účelově poskytován na financování:

- investic do technologií (min. 70 % úvěru),

- nákupu know-how (max. 30 % úvěru),

- nákupu provozního materiálu (max. 30 % úvěru),

- řešení přechodného nedostatku likvidity (max. 30 % úvěru).

4. Druh podpory

úvěr

Výše úvěru od 0,3 do 1 mil. Kč.

Doba splatnosti na dobu max. 4 let.

Úroková sazba ve výši diskontní sazby ČNB + 1 % p.a. platné v době uzavření úvěru a upravované vždy dle diskontní sazby k 1. 1. následujícího roku.

Jištění úvěru bude bianco směnkou podepsanou zástupcem podnikatelského subjektu, event. směnečným ručitelem a pojištěním investice, která bude pořízena za úvěr, vinkulovaným ve prospěch ARP.

5. Sankce za nedodržení podmínek programu

Neplnění podmínek programu bude postihováno smluvní pokutou ve výši 5 % z počáteční výše úvěru.

Použití prostředků úvěru k jiným účelům než stanoví program nebo realizace projektu mimo území České republiky bude postihováno okamžitým splacením poskytnutého úvěru.

6. Účast v dalších programech

Účast v tomto programu nevylučuje možnost účasti v dalších českých nebo zahraničních programech.

7. Doba trvání programu

Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků.

8. Organizační zabezpečení

Zájemci o účast v programu předkládají žádosti zpracované na formulářích Regionálním poradenským a informačním centrům a Podnikatelským inovačním centrům uvedeným v příloze programu. Formuláře jsou k dispozici v těchto centrech.

Program podpory

designu pro malé a střední podniky

DESIGN

1. Předmět a účel podpory

Cílem programu je umožnit malým a středním podnikům vypracování analýzy výrobního programu z hlediska kvality designu, zabezpečit metodickou pomoc při začleňování designu do podnikatelské strategie, při výběru designérů a vytvořit podmínky pro účinnou spolupráci designéra s podnikem.

2. Vymezení příjemců podpory

Program je určen malým a středním podnikům s méně než 250 zaměstnanci, které splňují kritérium ekonomické i kritérium nezávislosti (viz program VESNICE).

3. Podmínky programu

Podnikatelský projekt musí mít charakter průmyslové, stavební nebo řemeslné výroby, služeb a obchodu.

Podporovány nebudou projekty obchodní činnosti s vyšším než 20% podílem celkových tržeb z prodeje dováženého zboží.

Žadatel o podporu přistoupí k partnerské spolupráci s DC ČR s tím, že služby hrazené DC ČR využije výhradně pro vlastní výrobky a služby a uplatní Metodiku začlenění designu při vývoji daného produktu vypracovanou DC ČR.

Podnik musí respektovat autorskoprávní a průmyslověprávní ochranu děl odevzdaných designérem, které vzešly z této spolupráce.

4. Druh podpory

4.1. nezávislý expertní posudek o úrovni designu v maximální výši 10 tis. Kč.

4.2. organizování prezentace autorů na základě doporučení DC ČR nebo tvůrčích profesních sdružení v maximální výši 10 tis. Kč.

4.3. designérské poradenské služby v nejvyšším rozsahu 25 hodin po 500 Kč za hodinu, tj. 12,5 tis. Kč.

4.4. dotace na designérské služby ve výši 50 % na honorář za vytvoření autorského díla; maximální výše dotace může činit 60 tis. Kč.

5. Sankce za nedodržení podmínek programu

Neplnění podmínek programu bude postihováno nevyplacením podpory.

6. Účast v dalších programech

Účast v tomto programu nevylučuje možnost účasti v dalších českých i zahraničních programech.

7. Doba trvání programu

Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků.

8. Organizační zabezpečení

Zájemci o účast v programu předkládají zpracované žádosti o podporu na formuláři, který je k dispozici v Design centru ČR, tj. na pracovištích DC ČR v Brně a v Praze.

Takto vzniklé výrobky bude DC ČR mediálně propagovat a vystavovat na tuzemských a zahraničních akcích.

Program podpory

podnikatelů postižených povodní v roce 1997 a 1998

REKONSTRUKCE

1. Předmět a účel podpory

Cílem programu je vytvářet zvýhodněné podmínky pro obnovu činnosti podniků, které byly v letech 1997 a 1998 postiženy povodní v okresech podle přílohy programu.

2. Vymezení příjemců podpory

O zařazení do programu může požádat jakýkoli podnikatelský subjekt se sídlem na území České republiky splňující výše uvedený předmět a účel podpory.

3. Podmínky programu

Základní podmínkou podpory je rekonstrukce podnikatelské činnosti postižené v letech 1997 a 1998 povodní.

Podpora ve formě příspěvku na úhradu úroků se vztahuje pouze k úvěrům, na které byla uzavřena úvěrová smlouva v termínu od 1. 7. 1997, resp. 1. 7. 1998.

Podpora se poskytuje pouze k úvěrům na:

a) rekonstrukci nebo výstavbu budov (včetně nákupu pozemků),

b) opravy nebo nákup nových strojů, zařízení a dopravních prostředků

pokud byly poškozeny nebo zničeny povodní,

c) nákup zničených zásob a provozní výdaje spojené s uvedením podniku do provozu.

Postižení musí být prokázáno protokolem o škodách sepsaným v letech 1997 a 1998 s pojišťovacím ústavem nebo potvrzením příslušného okresního úřadu.

U malých a středních podniků s méně než 250 zaměstnanci se podpora poskytuje dále k úvěrům na:

d) pokrytí přechodného nedostatku provozních prostředků v důsledku povodní.

4. Druh podpory

4.1. příspěvek na úhradu úroků

Program umožní poskytnout podnikatelským subjektům přímo poškozeným povodní finanční příspěvek ve výši 4 až 10% úroku z bankovního úvěru určeného na realizaci podnikatelského projektu. Příspěvek se vyplácí postupně v souvislosti se splácením úroků, nejvýše však po dobu 4 let, bez ohledu na dobu splatnosti úvěru.

Podnikatelům, u nichž rozsah prokázaných škod na hmotném investičním majetku a zásobách dosáhne z hodnoty těchto aktiv podle Rozvahy (přehledu majetku a zásob) k 31. 12. 1996, resp. 31. 12. 1997:

[*] od 4 % do 10 %, bude poskytován příspěvek ve výši 4% úroku,

[*] nad 10 % do 40 %, bude poskytován příspěvek ve výši 6% úroku,

[*] nad 40 % do 70 %, bude poskytován příspěvek ve výši 8% úroku,

[*] nad 70 %, bude poskytován příspěvek ve výši 10% úroku z úvěru.

Celková výše příspěvku nesmí přesáhnout 10 mil. Kč u podniků s méně než 250 zaměstnanci a 30 mil. Kč u podniků s 250 a více zaměstnanci.

4.2. záruka

Program umožní poskytnout podnikatelským subjektům s méně než 250 zaměstnanci postiženým povodní intenzivní záruku za zůstatek úvěru až do výše 90 % jistiny úvěru a nesplacených úroků nepřesahujících 30 % zůstatku jistiny úvěru, příp. za leasing. Podnikatelským subjektům s 250 a více zaměstnanci program umožní poskytnout záruku za zůstatek úvěru až do výše 50 % jistiny úvěru a nesplacených úroků nepřesahujících 30 % zůstatku jistiny úvěru, příp. za leasing.

Tato záruka bude poskytována podnikatelům, u nichž rozsah prokázaných škod na hmotném investičním majetku a zásobách dosáhne alespoň 20 % hodnoty těchto aktiv podle Rozvahy (u podnikatelů, kteří vedou jednoduché účetnictví, podle přehledu majetku a zásob) k 31. 12. 1996, resp. 31. 12. 1997.

Záruky poskytuje ČMZRB v závislosti na splnění podmínek programu.

5. Sankce za nedodržení podmínek programu

Neplnění podmínek programu bude postihováno vrácením již vyplaceného příspěvku na úhradu úroků.

Nesplácení úroků z podpořeného úvěru bude postihováno zastavením vyplácení podpory.

Neplnění podmínek programu u intenzívní záruky bude postihování smluvní pokutou ve výši 5 % z počáteční výše záruky.

5. Účast v dalších programech

Účast v tomto programu nevylučuje možnost účasti v dalších českých a zahraničních programech.

6. Doba trvání programu a náležitosti žádosti

(viz regionální programy)

Programové podpory směrované do vymezených regionů

měr. jed. 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 11/1999 2000 odh.

Zdroje ze státního mil. Kč 785,0 1108,0 1400,0 1500,0 1000,0 900,0 825,0 1150,0 1950,0

rozpočtu

Příspěvky na úhradu mil. Kč 256,4 465,2 813,3 758,2 592,0 466,8 403,1 234,7 300,0

úroků

Zvýhodněný úvěr mil. Kč 59,8 28,4 106,0 150,0

KREDIT/PREFERENCE

Zvýhodněné záruky mil. Kč 57,1 102,4 144,5 176,0 195,0 189,0 73,2 160,0 150,0

cenové zvýh. a reg. zár.

Příspěvky na pracovní mil. Kč 6,9 19,2 5,8 0,2 0,5

místa

Regionálně orientované mil. Kč 313,5 567,6 964,7 953,4 792,8 715,8 505,2 500,7 600,0

celkem

Podíl na podporách % 31,6 % 53,2 % 69,4 % 58,2 % 61,2 % 60,5 % 47,7 % 38,6 % 27,3 %

celkem

Podíl reg. přísp. a úv. na % 25,8 % 43,6 % 58,5 % 46,3 % 45,7 % 44,5 % 40,7 % 26,3 % 20,5 %

podp. celkem

Vymezení strukturálně postižených regionů

a hospodářsky slabých regionů

Strukturálně postižené regiony Hospodářsky slabé regiony

Děčín Bruntál

Chomutov Břeclav

Karviná Český Krumlov

Kladno Jeseník

Most Klatovy

Ostrava Louny

Přerov Prachatice

Teplice Tachov

Třebíč

Znojmo

Vymezení je graficky znázorněno na obr. 3

Vymezení území euroregionů (celé okresy nebo jejich specifikované části) a okresů ČR - rakouské hranice:

Nisa Semily Jablonec n. N.

Liberec Česká Lípa

Děčín

(Šluknovský výběžek)

Labe Litoměřice Ústí n. L.

Děčín

(mimo Šluknovský výběžek)

Teplice

(mimo obce Dubí, Moldava,

Mikulov, Ladvice, Hrob, Žím,

Osek)

Krušné hory Most Louny

Chomutov

Teplice

(obce Dubí, Moldava,

Mikulov, Ladvice, Hrob, Žím,

Osek)

Egrensis Karlovy Vary Sokolov

Cheb Tachov

Šumava Domažlice Klatovy

Prachatice

ČR - rakouská hranice České Budějovice Český Krumlov

Jindřichův Hradec Jihlava

Třebíč Znojmo

Břeclav Hodonín

Brno-město Brno-venkov

Vymezení je graficky znázorněno na obr. 4

SEZNAM REGIONÁLNÍCH PORADENSKÝCH A INFORMAČNÍCH CENTER (RPIC)

EDB - RPIC Příbram, s. r. o. APIS Nymburk, s. r. o. Por. a podnik. centrum, s. r. o.

Pražská 30 Boleslavská 2090 Dukelská 96

261 01 Příbram 288 02 Nymburk 344 01 Domažlice

tel. a fax: 0306/22444 telefon: 0325/514209 tel. a fax: 0189/724153

ENTER RPIC Teplice, s. r. o. REGIONCONSULT, s. r. o.

Nádražní 23 Dr.Vrbenského 1 Nerudova 19/11

370 01 České Budějovice 415 01 Teplice 430 01 Chomutov

telefon: 038/6355550 tel. a fax: 0417/531482 telefon: 0396/651937

REGIOINFO, s. r. o. SINDAT Pardubice, s. r. o. Profit, s. r. o.

Masarykova 12 Nová 306 Dvořákova 21

460 01 Liberec 1 530 09 Pardubice 669 03 Znojmo 3

tel. a fax: 048/2710625-6 telefon: 040/43753, 57, 59 tel.: 0624/221297

BEVE, s. r. o. AKONTTAX, s. r. o. Institut rozvoje podnikání, s. r. o.

Havlíčkova 7 Trojanova 50 Poděbradova 16

682 01 Vyškov 269 01 Rakovník 700 39 Ostrava 1

tel. a fax: 0507/23332 tel. a fax: 0313/512626 tel.: 069/6111056

KAZUIST, s. r. o. RPIC Opava, s. r. o. RPIC-ViP, s. r. o.

Husova 401 Otická 10 Tyršova 149

739 61 Třinec 1 746 01 Opava 733 01 Karviná

tel.: 0659/25479 tel.: 0653/210493 tel.: 069/6311523

JVM-RPIC, s. r. o. RIS, s. r. o. IPI, v. o. s.,

Štefánikova 167 U Divadla 341 Strojírenská 34

760 30 Zlín 356 11 Sokolov 591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 067/7210729 tel.: 0168/638430 tel.: 0616/26557

EPIS, s. r. o. RPIC-EKONOMSERVIS, s. r. o. KREDIT, v. o. s.,

Karla IV. 502 Wurmova 2 Sokolská 1268

500 02 Hradec Králové 750 00 Přerov 757 01 Valašské Meziříčí

tel.: 049/398231 tel.: 0641/204397-8 tel. a fax: 0651/611117

SEZNAM PODNIKATELSKÝCH A INOVAČNÍCH CENTER (BIC) BIC ČVUT

BIC ČVUT Praha BIC Ostrava, s. r. o.

Plzeňská 221/130 Mostárenská 1

150 00 Praha 5 703 00 Ostrava - Vítkovice

tel.: 02/57212870 tel.: 069/292 6158

BIC Severní Čechy BIC Plzeň, s. r. o.

Budovatelů 2830 Riegrova 1

434 37 Most 306 32 Plzeň

tel.: 035/6208676, 6208740 tel.: 019/7235379, 7221805

BIC Brno, s. r. o. Technologické centrum AV ČR

Příkop 4 Rozvojová 135

602 00 Brno 165 02 Praha 6

tel.: 05/45176130 fax: 02/325630

Seznam okresů postižených povodní v červenci 1997:

Hradec Králové Zlín

Pardubice Žďár nad Sázavou

Trutnov Bruntál

Náchod Frýdek - Místek

Rychnov nad Kněžnou Jeseník

Ústí nad Orlicí Karviná

Svitavy Nový Jičín

Blansko Olomouc

Brno - město Opava

Brno - venkov Ostrava - město

Břeclav Přerov

Hodonín Šumperk

Kroměříž Vsetín

Uherské Hradiště

Seznam okresů postižených povodní v roce 1998:

Rychnov nad Kněžnou

Náchod

Hradec Králové

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Komentáře k článku

  1. Tcdchank you so much for this. I was into this issue and tired to tinker around to check if its possible but couldnt get it done. Now https://plex.software that i have seen the way you did it, thanks guys
    with
    regards

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down