Autor
Kategorie:
Různé

Regionální správa v Itálii

Regionální správa v Itálii Základními právními předpisy, které se dotýkají postavení místní a regionální demokracie v Itálii, jsou článek 5 a kapitola V (články 114 - 133) ústavy. Ústavními zákony a jejich dodatky je pak vymezen zvláštní statut pěti regionů. Dále je postavení regionů specifikováno...

Regionální správa v Itálii

Základními právními předpisy, které se dotýkají postavení místní a regionální demokracie v Itálii, jsou článek 5 a kapitola V (články 114 – 133) ústavy. Ústavními zákony a jejich dodatky je pak vymezen zvláštní statut pěti regionů. Dále je postavení regionů specifikováno v zákonech, z nichž první, ke způsobu voleb do zastupitelstev provincií, byl přijat již v roce 1951.

V Itálii jsou tři úrovně samosprávy: regiony, provincie a metropolitní města, municipality.

Sloučení nebo vytvoření nového regionu může být provedeno pouze ústavním zákonem. Provincie a municipality lze přesunout z jednoho regionu do druhého i běžným zákonem. Rovněž ke změně hranic, která se provádí z iniciativy municipalit nebo vzniku nové provincie postačuje zákon. Pro změnu hranic municipalit či názvu nebo vytvoření nové municipality postačuje právní předpis přijatý provincií. Při veškerých jmenovaných změnách musí být příslušná území konzultována.

Podle zákona může stát přenést své pravomoci na orgány regionu nebo provincie a některé kompetence státu jsou přeneseny také na municipality. Také regiony mohou své kompetence delegovat na hierarchicky nižší úrovně správy. V každé provincii je stát zastoupen prefektem jmenovaným Radou ministrů, jenž dohlíží na výkon takto přenesených úkolů a koordinuje aktivity státu na úrovni provincie.

Správní orgány

Regiony. Na regionální úrovni je nejvyšším voleným orgánem regionální zastupitelstvo, které je voleno poměrným volebním systémem na období pěti let. Přepočet hlasů se v 1. kole provádí na bázi jednotlivých provincií, zbývající mandáty se ve 2. kole rozdělují na úrovni celého regionu. V závislosti na velikosti regionu se počet zastupitelů pohybuje mezi třiceti až osmdesáti. Zastupitelstvo schvaluje regionální zákony a přijímá správní rozhodnutí v oblastech, které nejsou svěřeny do kompetence exekutivy nebo předsedy. Regionální zastupitelstvo má rovněž zákonodárnou iniciativu.

Výkonným orgánem regionu je regionální vláda, která je složena z předsedy a dalších členů a náhradníků. Vláda je volena zastupitelstvem absolutní většinou. Pokud při hlasování není dosaženo absolutní většiny, ve 2. kole vítězí kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

Politickou hlavou regionu je předseda regionální vlády. Předseda je reprezentantem regionu, podepisuje právní normy, zastupuje region u soudních řízení a zodpovídá za úkoly z oblasti státní správy; pro jejich plnění přijímá instrukce od centrální vlády.

Provincie. Voleným orgánem je na této územní úrovni zastupitelstvo provincie. Zastupitelstvo má 25 – 45 členů a je voleno na pět let poměrným volebním systémem, který však zvýhodňuje většinovou stranu. To znamená, že strana nebo koalice, která získá více než 50 % hlasů, obdrží v 1. kole 60 % křesel, zbytek se rozdělí poměrným systémem mezi zbývající strany. Zastupitelstvo provincie může být rozpuštěno v případě, že více než dvě pětiny zastupitelů vysloví nedůvěru předsedovi provincie. Kvůli rovnovážnému zastoupení mužů a žen v zastupitelstvu nesmí podle zákona žádná kandidátka obsahovat více než dvě třetiny kandidátů stejného pohlaví. Obdobná pravidla musí být obsažena rovněž ve statutech ostatních institucí zřizovaných provinciemi i municipalitami.

Výkonným orgánem provincie je vláda. V ní působí předseda a další členové, kteří jsou vybráni zastupitelstvem na návrh předsedy. Členem vlády může být každý občan, jenž splňuje podmínky pro kandidaturu do zastupitelstva provincie. Počet členů vlády bez předsedy je vždy sudý. Funkční období exekutivy je pětileté stejně jako u předsedy a může být rozpuštěna z téhož důvodu jako zastupitelstvo nebo v případě, že v úřadu nepůsobí již více než polovina jejích členů. Členem vlády provincie lze být maximálně dvě následující období.

Navenek zastupuje provincii předseda, který je volen přímou volbou ve stejných volbách jako zastupitelstvo provincie. Každý kandidát na tuto funkci musí být při volbách spojen alespoň s jednou kandidátkou. Předseda musí získat v 1. kole absolutní většinu hlasů, jinak se koná kolo druhé, ve kterém proti sobě soupeří dva nejúspěšnější kandidáti z kola prvního. V případě, že získají oba stejný počet hlasů, vítězí kandidát, který je spojen se silnější stranou. Jestliže nerozhodne ani toto kritérium, předsedou se stává starší kandidát.

Pro metropolitní města platí v zásadě stejná pravidla jako pro provincie.

Municipality. Voleným orgánem je zastupitelstvo. Jeho velikost se odvozuje od počtu obyvatel municipality a pohybuje se od 12 členů u obcí do 3000 obyvatel až po 60. U obcí do 15 000 obyvatel jsou dvě třetiny mandátů přiznány vítězné straně, u municipalit větších je to 60 % křesel. Další strany si rozdělí zbylá místa v zastupitelstvu na poměrném základě. U obcí nad 15 000 obyvatel nepředsedá zastupitelstvu starosta, ale některý ze zastupitelů zvolených za vítěznou stranu nebo, pokud je to určeno ve statutu municipality, předseda, který je volen přímo. Funkční období zastupitelstva je pět let.

Exekutivní orgán je označován jako municipální vláda. Je složena ze starosty a sudého počtu členů. Velikost vlády je stanovena ve statutu municipality, u obcí do 100 000 obyvatel je v rozmezí 2 až 6 členů, u větších municipalit a u hlavních měst provincií nesmí přesáhnout čtvrtinu velikosti zastupitelstva. Vládu navrhuje starosta a svůj návrh přednese na prvním jednání zastupitelstva současně s programem vlády. Členové vlády jsou v principu vybíráni mezi zastupiteli. U minicipalit s více než 15 000 obyvateli může být členem vlády každý občan, který splňuje podmínky pro volitelnost do zastupitelstva. Vláda je jmenována na pětileté období. Dříve může být obnovena v případě, že ztratí více než polovinu členů nebo starostu, po vyjádření nedůvěry alespoň pětinou jejích členů nebo je rozpuštěna italskou vládou. Členem vlády je možné být pouze dvě po sobě následující funkční období.

Navenek zastupuje obec starosta. U municipalit nad 15 000 obyvatel platí pro volbu starosty obdobná ustanovení jako u provincií pro volbu předsedy, u obcí menších vítězí kandidát s největším počtem hlasů již v 1. kole. Starosta může získat pouze dva po sobě jdoucí mandáty. Města nad 100 000 obyvatel mají povinnost a města s populací nad 50 000 možnost členit se na obvody. Obvodní zastupitelstva jsou volena způsobem stanoveným ve statutu města.

Municipality musí podporovat při řízení svých záležitostí přímou účast obyvatelstva, které si za tímto účelem ustavuje občanské skupiny. Způsob spolupráce mezi municipalitou a těmito skupinami, jakož i ostatními občany, je zakotven ve statutu municipality. V případech, že některá rozhodnutí místních orgánů mohou mít právní dopad na určitou skupinu obyvatel, musí být tito občané zapojeni do přípravy rozhodnutí.

Pro práci v orgánech samosprávy platí relativně značná omezení. Kromě 18 let věku a italského občanství se jedná zejména o široce pojatou oblast střetu zájmů. Existuje rovněž ustanovení, že je možné získat pro jedno období mandát pouze do jedné hierarchické úrovně samosprávy. Vyloučeny jsou i osoby, které jsou v právní při se samosprávnými orgány nebo ti, kteří mají vůči nim finanční závazky. Každý musí před nástupem a po ukončení svého funkčního období podat zprávu o svém osobním jmění. Zajímavostí je osobní finanční zodpovědnost za konkrétní řízené činnosti.

Rozdělení pravomocí

Regiony. Mají ústavou vymezeny oblasti působnosti, ve kterých jsou zodpovědny za regulaci prostřednictvím vydávání zákonů: organizace agentur a struktur pod regionální správou (i ve formě sdružení obcí), městská a venkovská policie, trhy a výstaviště, sociální péče a zdravotnictví, školství, učiliště, místní veřejná muzea a knihovny, urbanistické plánování, kurzy v oblasti cestovního ruchu, železnice a silnice regionálního významu, cesty, vodovody a veřejné stavby regionálního významu, říční plavba a přístavy, minerální a termální prameny, lomy a rašeliniště, lov a rybolov (s výjimkou mořského), zemědělství a lestnictví, profesní komory.

Provincie. Jsou zodpovědné za správu svých záležitostí v následujících oblastech: ochrana životního prostředí, ochrana půdy, tvorba krajiny, ochrana před živelnými pohromami, rozvoj a ochrana vodních a energetických zdrojů, péče o kulturní dědictví, komunikace a doprava, lov a rybolov s výjimkou mořského, odpadové hospodářství na úrovni provincie, vodní hospodářství, ochrana zdraví, hygiena, vyšší vzdělávání, odborná a umělecká výuka, sběr statistických dat a jejich vyhodnocování, metodická pomoc municipalitám.

Dále jsou provincie povinny spolupracovat s municipalitami na přípravě a koordinaci ekonomických, turistických, sociálních, kulturních a sportovních aktivit a podílejí se na zpracování regionálního rozvojového plánu a dalších strategických dokumentů vymezených regionálními zákony. Provincie je také zodpovědna za zpracování a implementaci plánu využití svého území.

Municipality. Mají pravomoc vykonávat veškeré správní funkce, které se týkají jejich území a obyvatelstva, se zvláštním zaměřením na sociální služby, využití území a jeho hospodářský rozvoj. Všechny obce jsou zodpovědny za vedení matriky, statistických dat, vojenského registru a organizaci voleb. Další povinnosti jim mohou být uloženy zákony, v tom případě musí ovšem zákon také určit, z jakého zdroje jim budou na tyto úkoly zajištěny finanční prostředky.

Provincie a municipality mohou k plnění některých funkcí, úkolů nebo nabídky veřejných služeb uzavírat dohody a zakládat sdružení. Municipality stejné provincie, jež mají méně než 5 000 obyvatel, mohou založit unii, která převezme správu některých jejich činností a jejímž konečným cílem je sloučení obcí. Orgány unie jsou identické jako u municipality a konají se do nich volby podle stejných pravidel. Pokud se obce do 10 let nespojí, unie automaticky zanikne.

Státní dotace. Regiony získávají státní dotaci na podporu běžných výdajů a plnění úkolů přenesených na ně státem a z rozvojového fondu na krytí kapitálových investic. Navíc dostávají zvláštní granty ke specifickým účelů, které jsou definovány ve státním a regionálním plánu. Obdobně jsou subvencovány běžné a kapitálové výdaje municipality a provincie, celková alokovaná částka je v jejich případě stanovena každoročně zákonem. Mezi provinciemi, municipalitami a regiony je prováděno na základě objektivních ukazatelů finanční vyrovnání. Tato kritéria zohledňují náklady služeb, velikost území, dopravní síť, demografické ukazatele apod.

Územní orgány mohou pro krytí svých kapitálových výdajů přijímat půjčky. Municipalitám a provinciím stát přiznává zvláštní subvence pro jejich splácení. Dalším zdrojem příjmů mohou být pronájmy, platby za poskytované služby a emise cenných papírů.

U provincií a municipalit musí být přijatý rozpočet schválen Regionální komisí auditorů. Pro schválení rozpočtu regionu platí stejná pravidla jako pro ostatní zákony přijaté zastupitelstvem regionu.

Kontrola územních orgánů

Vládní dohled nad regionem je svěřen stánímu zmocněnci, který veškeré regionální zákony podepisuje. Pro podepsání platí lhůta 30 dnů s výjimkou těch zákonů, kdy vláda uplatní proti jejich znění námitku. V takovém případě je zákon vrácen regionálnímu zastupitelstvu k opětovnému posouzení. Pokud nejsou provedeny odpovídající změny, věc je předána podle druhu kauzy ústavnímu soudu nebo parlamentu. Ve správních záležitostech dozoruje akty regionu zvláštní komise, v níž zasedá státní zmocněnec pro region, soudci, úředníci a experti.

Regionální zastupitelstvo může být rozpuštěno prezidentským dekretem v případech závažného porušení zákona, z důvodů národní bezpečnosti atd. Jestiže se tak stane, je jmenována komise složená ze tří občanů volitelných do zastupitelstva, která řídí záležitosti regionu do nových voleb.

Dohled nad municipalitami a provinciemi provádí komise pro dohled nad regionem. Ta může být dále rozdělena na podkomise zaměřené na určité oblasti. Komise posuzuje výlučně zákonnost přijatých opatření. Rovněž zastupitelstvo těchto územních úrovní může být rozpuštěno prezidentským dekretem, a to v případech, kdy závažně překračuje zákony, jestliže ve stanovené době nepřijme rozpočet, z důvodu veřejného zájmu, když rezignuje nebo je odvolán starosta nebo předseda apod. Do nových voleb zastupuje rozpuštěné orgány komisař, kterého jmenuje prefekt.

V Itálii existuje institut pozastavení činnosti zastupitelstva. Pokud hrozí možnost ovlivňování zastupitelstva provincie nebo municipality organizovaným zločinem, může mu být pozastavena činnost na období 12 – 18 měsíců.

Pro správu záležitostí je v takových případech dočasně jmenována trojice komisařů.

Občané se mohou proti aktům územních orgánů bránit – podle povahy záležitosti – u soudních anebo správních orgánů. Za zvláštních okolností může být odvolání předloženo prezidentu republiky.

Jiří Daneš,

Ministerstvo pro místní rozvoj,

Rada Evropy, Štrasburk, listopad 2001

FOTO ARCHÍV

Daně a poplatky

Regiony Provincie Municipality

Daň z motorových vozidel Daň z povinné registrace vozidel Daň z majetku municipality

Daň na státní koncese Přirážka k dani na spotřebu elektrické energie Podíl na státní dani z příjmu fyzických osob

Daň na regionální koncese Daň z pojištění motorových vozidel Daň z reklamy

Daň ze skladování odpadů Podíl na regionální dani ze skladování odpadů Daň z využití veřejných prostranství

Daň z hospodářských aktivit Přirážka k dani na spotřebu el. energie

Přirážka k dani z příjmu fyzických osob Daň z nakládání s pevnými odpady

Poplatek za využití a čištění vody

Správní orgány

Region Počet provincií Počet municipalit Počet obyvatel

Abruzzi 4 305 1 276 040

Basilicata 2 131 610 330

Calabria 5 409 2 070 992

Campania 5 551 5 796 899

Emilia Romagna 9 341 3 947 102

Friuli – Venezia Giulia 4 219 1 184 654

Lazio 5 376 5 242 709

Liguria 4 235 1 641 835

Lombardia 11 1545 8 988 951

Marche 4 246 1 450 879

Molise 2 136 329 894

Piemonte 8 1209 4 291 441

Puglia 5 258 4 090 068

Sardegna 4 377 1 661 429

Sicilia 9 390 5 108 067

Toscana 10 287 3 527 303

Trention – Alto Adige 2 339 924 281

Umbria 2 92 831 714

Valle d’Aosta1 1 74 119 610

Veneto 7 582 4 469 156

Celkem 103 8 102 57 563 354