RETROSPEKTIVA

Nové rysy bytové výstavby Zpracoval Doc. RNDr. Alois Andrle, CSc., Ředitel Terplan, a. s. Bytová výstavba tvoří v národní ekonomice významnou část ekonomických aktivit, jimiž vznikají nové hodnoty představující fixní kapitál. Vedle toho významně přispívá k sociálnímu a společenskému vývoji...

Nové rysy bytové výstavby

Zpracoval

Doc. RNDr. Alois Andrle, CSc.,

Ředitel Terplan, a. s.

Bytová výstavba tvoří v národní ekonomice významnou část ekonomických aktivit, jimiž vznikají nové hodnoty představující fixní kapitál. Vedle toho významně přispívá k sociálnímu a společenskému vývoji obyvatelstva státu, krajů a obcí. Je neoddělitelnou charakteristikou vývoje celé společnosti.

Bytová výstavba je sledována především z hlediska jejího objemu, tj. vývoje počtu nově získávaných bytů a vyrovnávání se s nepříznivou bilancí posledních let. Méně pozornosti je věnováno strukturálním a kvalitativním ukazatelům nově vznikajícího bytového fondu a vazbám na celospolečenský, případně demografický vývoj. U cenových otázek se rozbory zaměřují na vývoj rostoucích nákladů na každý nově vznikající byt. Nedostatečná pozornost je naopak věnována rozsahu vznikajícího osobního i národního bohatství.

Bytová výstavba je sledována mezinárodně srovnatelnými ukazateli, které představují výchozí informace pro analýzy výstavby nejen v národním měřítku, ale také pro rozbory prováděné statistickými orgány OSN a nejnověji také Eurostatem Evropské unie.

Naše statistika bytové výstavby je považována právem za relativně velmi spolehlivou a vyhovující kritériím mezinárodní srovnatelnosti. Přesto byla v roce 1995 provedena její reforma s dvěma hlavními záměry. Za prvé, vyhovět novým národním požadavkům na sledované skutečnosti, což vedlo k rozšíření sledovaných údajů, za druhé, ještě více se přiblížit mezinárodně požadovaným charakteristikám sledujícím bytovou výstavbu.

Rokem 1995 tedy začíná nová, informativně rozsáhlejší časová řada bytové výstavby v České republice, jejíž hlavní charakteristiky se snaží shrnout tato příloha.

Bytová výstavba a reprodukce bytového fondu má, podobně jako např. demografický vývoj, silné územní aspekty, a proto značná část číselných informací má tento územní detail. Jedním z výchozích momentů je přirozeně i dlouhodobější časové srovnání.

Vědomí důležitosti informací o bydlení obyvatelstva, jeho úrovni a zvyšování kvality, vedlo již v minulém století i v našich zemích ke statistickému sledování fenoménu „bydlení“ jako podmínky rozvoje společnosti. To trvalo během celého období první republiky a hned po válce bylo obnoveno přerušené sledování bytové výstavby. Prvá solidní data jsou k dispozici už za rok 1948. V roce 1948 bylo postaveno v českých zemích 11 017 bytů, v tom v komunální výstavbě 4007, v rodinných domcích 7010 bytů. Na 1000 obyvatel tak připadlo 1,24 dokončených bytů. Plynulá časová řada o počtu dokončovaných bytů a intenzitě bytové výstavby pak ukazovala, jak se z původně zanedbávané bytové výstavby stával sociální a kulturní problém.

V letech 1951-1955 bylo dokončeno ročně průměrně 23 050 bytů, v letech 1956-1960 počet vzrostl na 36 397, v letech 1961-1965 bylo postaveno ročně 49 243 nových bytů. Objem a intenzita bytové výstavby dále rostla. Politický systém potřeboval konkrétní doklady o růstu životní úrovně obyvatelstva a vysoká vybavenost obyvatelstva bytovým fondem patřila podle mezinárodních kritérií mezi ukazatele, podle nichž byla tato úroveň hodnocena. Platilo to hlavně o sedmdesátých letech, kdy v období 1971-1975 bylo v České republice dokončeno ročně průměrně 80 211 bytů – s nejvyšším ukazatelem 97 104 dokončených bytů v roce 1975, což bylo 9,65 bytů na 1000 obyvatel. Tento ukazatel patřil k nejvyšším v Evropě. Ze 100 dokončených bytů připadlo v tomto roce 26,5 na byty v rodinných domech.

V letech 1976-1980 bylo ročně dokončováno ještě stále 83 050 bytů, v dalším pětiletém období se však počet snížil na 61 108 bytů a v období 1986-1990 bylo dokončeno jen 49 289 bytů ročně, čili 4,76 na 1000 obyvatel.

V roce 1989 bylo v České republice dokončeno ještě 55 073 bytů. V dalších letech se počet snižoval: 44 594 41 719 36 397 31 509 18 162 a v roce 1995 klesl počet na nejnižší hodnotu 12 998 dokončených bytů, čili 1,26 bytů na 1000 obyvatel. Od roku 1996 je však zaznamenáván každoročně mírný růst dokončovaných bytů, jejichž charakteristikám jsou věnovány další oddíly této přílohy.