01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Samosprávy dostanou cenného pomocníka

Loni v prosinci vznikla společnost MEPCO, s. r. o, což je mezinárodní poradenské centrum obcí. Jeho posláním je posilovat kvalitu a efektivnost místní samosprávy v ČR.

Společnost byla ustavena Svazem měst a obcí ČR (SMO) a VNG International, dceřinou společností Asociace nizozemských municipalit. Podle projektové manažerky vznikajícího poradenského centra Mgr. Ilony Medlínové záměrem MEPCO je navázat na bohaté poznatky nizozemského partnera, uplatnit je v projektech, které povedou ke zlepšení činnosti volených orgánů i aparátu obcí a měst.

Založení mezinárodního poradenského centra obcí předcházela několikaletá osvědčená spolupráce SMO, Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, vládních a dalších institucí se společností VNG International na naplňování projektu MATRA.

V jeho rámci nizozemští odborníci seznamovali české zastupitele s postavením a problémy samosprávy ve členských zemích Evropské unie, podíleli se na zavádění twinningových programů mezi partnerskými městy i na dalších společných akcích.

VÝZKUM POTVRDIL ZÁJEM OBCÍ

Poznatky získané při působení nizozemských expertů v naší republice vedly VNG Internacional k návrhu na novou formu spolupráce - ke zřízení společnosti MEPCO. V ní si VNG International drží podíl ve výši 51 %, zbývajících 49 % připadá Svazu měst a obcí.

SMO si potřebu a zaměření připravovaného poradenského centra předem ověřil v loňském výzkumu (viz tabulka), jímž mj. zjišťoval, jak obce využívají služeb poradenských agentur. Z 87 vrácených vyplněných dotazníků vyplynulo, že o tyto služby mají největší zájem obce s počtem obyvatel do 5000.

Na otázku, které problémy by chtěly řešit za přispění externí agentury, ze 17 nabídnutých oblastí byla nejžádanější pomoc při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z fondů Evropské unie.

Z průzkumu je dále zřejmé, že jako nejpřínosnější formy práce poradenských agentur obce pro sebe považují analýzy, návrhy opatření a studie proveditelnosti. Za významné byly označeny také průzkumy, prognózy a implementace. Nezanedbatelné je ovšem rovněž zjištění, že nejčastější překážkou k využívání poradenských agentur obcemi bývají finanční náklady.

Nicméně tento výzkum ukázal na dosud bílé místo v rejstříku činností pro místní samosprávy. Je tomu tak nejen proto, že SMO zastupuje obce a města především ve vztahu k centrálním orgánům a institucím a pro poskytování poradenských služeb nemá kapacitu.

Také poradenské agentury se totiž do pro sebe nepříliš atraktivní problematiky samospráv příliš nehrnou. Nyní má toto vakuum zaplnit nové mezinárodní poradenské centrum.

ČTYŘI HLAVNÍ PRODUKTY

MEPCO podle ředitele Ing. Zdeňka Huška chystá obcím nabídku služeb soustředěných do čtyř hlavních produktů. První se zaměřuje na čerpání strukturálních fondů EU, na studie jejich dosažitelnosti a vlastní projektové řízení. Poradenské centrum upřednostňuje celkové vypracování projektu od jeho počátečního návrhu, přes vlastní realizaci až po konečné vyhodnocení.

Další produkt zahrnující strategické plánování, implementaci a rozvojové projekty obsahuje standardní metody regionálního plánování, inovativní přístupy, jako je benchmarking, balanced scorecards, systémová dynamika a projektové řízení.

Služby v oblasti lidských zdrojů jsou produktem, který obsahuje strategie a přístupy k náboru, výběru a rozvoji lidských zdrojů na radnicích. Součástí je rovněž výcvik zaměstnanců pro týmovou práci nezbytnou při přípravě a realizaci projektů z fondů EU.

Čtvrtým produktem jsou mezinárodní projekty obcí. Mj. pokrývají takovou tematiku, jako je výběr partnerů, projektové řízení mezinárodních činností či přenos českého know-how do zahraničí. Náleží sem i pomoc obcím při jednání se zahraničními investory a možná podpora projektů, které povedou k lepší přitažlivosti měst pro investory.

PILOTNÍ PROGRAM TŘÍ MĚST

První nabídka společnosti MEPCO obcím a městům, přecházející ještě z programu MATRA, se zaměřuje na efektivitu jednání a rozhodování samospráv a je určena především starostům, místostarostům a tajemníkům obcí.

Cílem programu je posílit jejich řídící a rozhodovací dovednosti a metody, dále pak podporovat jednání rady. Zájem o program projevilo několik desítek obcí a měst. Z nich, jak uvedla projektová manažerka Mgr. Ilona Medlínová, byly pro pilotní projekt vybrány Česká Lípa, Vsetín a Roudnice nad Labem.

Představitelé těchto měst si své řídící dovednosti vyzkoušejí při řešení některého z vybraných témat, jimiž jsou strategické a komunitní plánování a komunikace s veřejností. Zatímco námětem prvního dvoudenního březnového semináře pro všechny je jak zlepšovat řídící a manažerské dovednosti, další tři semináře se budou konat pro zástupce jednotlivých měst odděleně. Uskuteční se formou workshopů s důrazem na živou, vzájemnou komunikaci účastníků s externími odborníky. Společně posoudí konkrétní problémy v projednávané oblasti a v rámci daných možností navrhnou jejich řešení.

ŠANCI DÁVÁ PHARE 2003

Novou příležitostí pro aktivity společnosti MEPCO se po jejím očekávaném schválení v Bruselu stane program Phare 2003. Jakmile budou známy jeho podrobnosti, poradenské centrum bude o nich obce informovat i na vlastní internetové stránce. Nabídne jim přitom i své služby, aby obce mohly splnit požadované podmínky k dosažení zdrojů, které Phare 2003 poskytne.

Inženýr Hušek zdůrazňuje, že chod poradenského centra bude zajišťovat pouze malý zaměstnanecký tým, který využije především síť českých externích odborníků, najímaných pro konkrétní projekty. Pokud jde o možnosti, které obcím nabízí EU, lze se pro jejich využití v rámci kooperace obrátit na VNG International, která má k dispozici na čtyři stovky zkušených spolupracovníků.

MEPCO má též zájem na ustavování aliancí s našimi firmami a organizacemi, na spolupráci s hlavními partnery, ke kterým kromě Svazu měst a obcí patří Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR. Záměrem aliancí je také společně lépe zhodnotit marketing a know-how při zpracovávání vzájemných projektů. Mezinárodní poradenské centrum naváže spolupráci i s regionálními rozvojovými agenturami a neziskovými organizacemi.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down