Sčítání na startu

Sčítání na startu Sčítání lidu, domů a bytů 2001 stojí na pomyslné startovní čáře. Do rozhodného okamžiku sčítání - půlnoci z 28. února na 1. března - zbývají již jen zhruba dva týdny. Pro řadu osob je sice sčítání již v plném proudu (např. pro pracovníky statistiky a některých dalších resortů,...

Sčítání na startu

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 stojí na pomyslné startovní čáře. Do rozhodného okamžiku sčítání – půlnoci z 28. února na 1. března – zbývají již jen zhruba dva týdny.

Pro řadu osob je sice sčítání již v plném proudu (např. pro pracovníky statistiky a některých dalších resortů, okresních úřadů i pro zástupce obcí), pro většinu obyvatel však sčítání začne až v okamžiku, kdy u dveří jejich bytu nebo domu zazvoní sčítací komisař.

Malá inventura

Podívejme se, co je již za námi a naopak co nás čeká ve dnech příštích.

V termínu byly dokončeny všechny přípravné práce zahrnující územní přípravu – aktualizace sčítacích obvodů, zpracování metodických materiálů, pokynů a instrukcí. Sčítací komisaři a revizoři byli navrženi obcemi a poté Českým statistickým úřadem jmenováni a vyškoleni. Sčítací tiskopisy a další materiály se přesunuly z okresních úřadů do jednotlivých obcí. Pracovníci obce připravili pro jednotlivé sčítací obvody soubory sčítacích tiskopisů a první sčítací komisaři si v těchto dnech tiskopisy vyzvedávají.

Na úřední desce nebo na jiném vhodném místě je umístěno Oznámení o sčítání, plakát nebo leták sčítání a seznam sčítacích obvodů v obci, jejich vymezení (tj. jednoznačný, srozumitelný popis např. názvem ulice, místním označením, výčtem čísel popisných apod.) a jména a příjmení sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých obvodech sčítání zajišťovat a stejně i jména a příjmení příslušných sčítacích revizorů.

Jestliže je dodatečně pro některý sčítací obvod jmenován náhradník, je obec povinna také tuto skutečnost neprodleně zveřejnit i s informací, že se jedná o náhradníka, aby nedošlo při jeho návštěvách v domácnostech k nedorozumění.

Novinka sčítání

Zveřejnění seznamu jmen sčítacích komisařů a revizorů je novinkou sčítání roku 2001. Povinnost zveřejnit tento seznam stanoví zákon č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001. Smyslem je omezit riziko případného zneužití sčítání. Každý občan bude mít možnost seznámit se předem se jménem sčítacího komisaře, který mu přinese sčítací tiskopisy.

Sčítací komisaři jsou přitom povinni se legitimovat – předkládat průkaz sčítacího komisaře a zároveň svůj občanský průkaz. Zveřejnění jmen sčítacích komisařů a jejich povinnost předložit identifikační průkazy ve svém souhrnu představuje určitý kontrolní mechanismus.

Toto opatření má význam zejména ve větších městech, kde je sčítacím komisařům také doporučováno oznámit předem domácnostem vhodným způsobem – např. umístěním informační kartičky v domě – termín své první návštěvy. Občané jsou o zveřejnění seznamů jmen sčítacích komisařů informováni v rámci propagační kampaně.

Kromě toho má každý občan možnost získat nebo ověřit si informace i z jiných zdrojů – dotazem u pracovníků obce nebo na příslušném pracovišti Českého statistického úřadu. Při jakékoliv pochybnosti o oprávnění nebo správnosti postupu některého sčítacího komisaře doporučujeme občanům této možnosti využít.

Nezbytná součinnost obcí

Poslední únorový týden budou sčítací komisaři roznášet do jednotlivých domácností svého sčítacího obvodu příslušné sčítací tiskopisy. Začne klíčová etapa sčítání, kdy se do něj zapojí všichni obyvatelé naší republiky.

V tomto období, kdy sčítací komisaři roznášejí a po rozhodném okamžiku vybírají vyplněné tiskopisy, obec učiní taková organizační opatření, aby poskytovala dle potřeby sčítacím komisařům a sčítacím revizorům veškerou možnou a potřebnou pomoc.

Především se bude jednat o informace, které by komisaři usnadnily výkon jeho funkce, ať už půjde o informace z evidencí obce nebo o informace z jiných – sčítacímu komisaři nedostupných – zdrojů. Součinnost obcí se sčítacími komisaři a revizory je při sčítání skutečně nezbytná a nezastupitelná.

Informovanost občanů

Velmi významný – svým dopadem a důsledky možná i nejdůležitější – úkol obcí se skrývá v nenápadném bodu d) v § 20 výše citovaného zákona o sčítání: „obce v přenesené působnosti zajišťují způsobem v místě obvyklým informovanost občanů o významu, době a způsobu provedení sčítání“.

Zákon předpokládá, že i zástupci obcí, kteří mají k občanům nejblíže a znají nejlépe situaci ve své lokalitě, se aktivně zapojí do vysvětlovací a přesvědčovací kampaně, která by měla vyústit v co nejkvalitnější a hlavně co nejúplnější sečtení všech obyvatel.

Občané mají mnohdy pocit, že stát od nich vyžaduje data, která nepotřebuje a často se ptají, k čemu vlastně výsledky sčítání slouží. Bezprostřední dopad informací ze sčítání na svůj život nepociťují. Dopady jsou totiž zprostředkované a hlavně – projeví se až s jistým časovým odstupem. Tím, že budou poskytnuty kvalitní podklady odpovědným státním orgánům, budou např. učiněna kvalifikovaná rozhodnutí v oblasti sociální, bytové politiky, zaměstnanosti apod.

Občan výsledky takových rozhodnutí ale zaznamená až po několika letech. Jeden údaj se však projeví velmi rychle a významně. Je to údaj základní, od kterého se odvíjí všechna další třídění, propočty a analýzy – údaj o počtu obyvatel. Počet obyvatel jednoznačně ovlivňuje finance jednotlivých obcí, stanoví se podle něj rozpočty obcí, odměny zastupitelů atd.

Obecně platí, že žádný dotaz občana by neměl zůstat bez odpovědi, každá připomínka by měla být zaznamenána a bezodkladně řešena. Sčítání se provádí metodou tzv. sebesčítání, což znamená, že každý „sčítá sám sebe“, tj. každý vyplňuje sčítací tiskopisy sám. Tato metoda sčítání je u nás tradiční a umožňuje ji vysoká kulturní i vzdělanostní úroveň našeho obyvatelstva.

Při dodržení litery zákona – uvede každý údaje úplně, správně, pravdivě a včas. Jen součet správných prvotních údajů povede ke správné souhrnné informaci o naší společnosti.

Při sčítání mohou nastat situace, kdy někdo – již po rozhodném okamžiku – požádá obec o tiskopisy, protože je z jakýchkoliv důvodů neobdržel. Obec takovým osobám umožní dodatečné sečtení, což znamená, že poskytne tiskopisy a poté vyplněné předá okresnímu pracovišti Českého statistického úřadu.

Obdobně postupuje v případě, kdy občan přinese vyplněné tiskopisy, které nemohl nebo nechtěl předat konkrétnímu sčítacímu komisaři. V této souvislosti je třeba zdůraznit moment ochrany dat. Je třeba bezpodmínečně zajistit, aby občan sám vyplněné tiskopisy zalepil do obálky (formát A4), označil ji tak, aby bylo patrné, že jde o sčítací tiskopisy a napsal na ni adresu trvalého pobytu.

Tuto obálku, stále zalepenou a neporušenou poté obec předá statistice. Jiná manipulace s vyplněnými sčítacími tiskopisy je nepřípustná, neboť nikdo, kdo nesložil slib mlčenlivosti, se nesmí seznámit s obsahem vyplněných tiskopisů.

Ochraně individuálních dat je při sčítání 2001 věnována mimořádná pozornost. Všechny osoby, které se při provádění sčítání a následně i při zpracování jeho výsledků seznámí s individuálními údaji, jsou povinny zachovat mlčenlivost o těchto údajích. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení příslušných prací. Porušení povinnosti mlčenlivosti je správním deliktem (pokud nejde o trestný čin), postižitelným peněžitou pokutou až do výše 200 000 Kč.

Bezpečnostní opatření

Český statistický úřad vede evidenci osob, které se seznámí s údaji o jednotlivých konkrétních osobách. Desky sčítacího obvodu mají na vnitřní straně formulář „E-1 Evidence osob – průvodka SO“. Každý, kdo bude s tiskopisy konkrétního sčítacího obvodu pracovat, musí do evidenčního formuláře uvést své jméno, funkci a datum. Formuláře E-1 budou archivovány, sčítací tiskopisy se po skončení zpracování výsledků sčítání skartují.

Při pořizování dat sčítání se údaje z vyplněných tiskopisů převedou do anonymní číselné řady, se kterou se pak provádí již standardní matematické operace. Jméno a příjmení nebude ani zaznamenáváno na elektronické nosiče, ani ukládáno v počítačových databázích. Na tiskopisu však musí být uvedeno, aby byla zajištěna úplnost sčítání a odstraněny duplicity v případech, kdy budou za jednu osobu vyplněny dva tiskopisy.

Český statistický úřad připravil celý komplex bezpečnostních opatření. Od okamžiku, kdy statistická pracoviště převezmou vyplněné tiskopisy, budou tyto uloženy v přísně chráněných prostorách a veškeré další práce související se zpracováním dat budou provádět pouze oprávněné osoby ve zvláštním bezpečnostním režimu práce. Pokud jde o pořízená individuální data, Český statistický úřad garantuje, že budou využita pouze ke statistickým účelům, tj. k agregacím, výpočtům a různým tříděním. Obava, že by Český statistický úřad poskytl individuální data ke komerčnímu využití, je bezpředmětná.

Sčítání lze bez nadsázky označit za akci nás všech. Nejen orgány státní správy a samosprávy, ale také každý jednotlivec může svým pozitivním přístupem přispět ke zdaru celé akce. Již zkušební sčítání z podzimu roku 1999 ukázalo, že především pomoc obcí, autorita starostů a dalších zástupců je neocenitelná.

Věříme, že stejné úspěchy zaznamenáme až budeme za několik týdnů či měsíců hodnotit průběh sčítání 2001.

Štěpánka Morávková,

Český statistický úřad

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *