01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Společný regionální operační program 2/

Zatímco v minulém čísle jsme publikovali úvod do problematiky strukturálních fondů, nyní se budeme podrobněji věnovat jednomu z operačních programů, jehož prostřednictvím bude finanční pomoc z EU do ČR plynout.

Objemově největší (co se týče nárokovaných prostředků z evropského rozpočtu) je Společný regionální operační program (SROP). V rámci jeho 5 priorit a 11 opatření je možno čerpat téměř půl miliardy eur (konkrétně 454 332 571 eur), což představuje zhruba 30 % finančních prostředků alokovaných pro ČR v rámci Cíle 1 strukturální a regionální politiky EU v letech 2004 - 2006.

Společný regionální operační program je souhrnným dokumentem, který zahrnuje rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti, tj. celou ČR s výjimkou hl. města Prahy. V rámci SROP se zdůrazňuje zejména podpora vyváženého a udržitelného ekonomického rozvoje regionů, který bude vycházet z iniciativ veřejného, neziskového a soukromého sektoru. Program bude založen na eliminaci faktorů, které překážejí rozvoji potenciálu regionu a na využití výhod, poskytující příležitosti pro ekonomický růst.

SROP podporuje především aktivity, jejichž realizace z hlediska platné české legislativy spadá do působnosti obcí nebo krajů. Tím se odlišuje od zbývajících operačních programů, které se zaměřují na realizaci opatření, jež jsou z hlediska české legislativy převážně v působnosti státu. Určitou výjimku představuje priorita 4 - Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství, kde vedle podpory činností místního či regionálního charakteru budou subvencovány i aktivity horizontálního či nadregionálního charakteru.

STRUKTURA SPOLUFINANCOVÁNÍ

SROP bude z rozpočtu EU spolufinancován prostřednictvím dvou strukturálních fondů (SF):

Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) pro všechny priority;

Evropského sociálního fondu (ESF) pro prioritu 3 (zčásti).

Na druhé straně spolufinancování SROP z veřejných prostředků ČR bude zajišťováno jednak z rozpočtů obcí a krajů, jednak ze zdrojů státního rozpočtu (prostředky Ministerstva pro místní rozvoj) a státních fondů (Státní fond životního prostředí a Státní fond dopravní infrastruktury). Strukturu spolufinancování doplní i prostředky mezinárodních finančních institucí (například Evropské investiční banky).

Řídícím orgánem SROP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR), konkrétně odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha, který nese celkovou odpovědnost za účinnost, správnost řízení a provádění pomoci, poskytované ČR z výše zmíněných strukturálních fondů. Řídící orgán odpovídá také za včasné a adresné poskytování důležitých informací o realizaci programu, a to zejména všem potenciálním předkladatelům projektů (konečným příjemcům pomoci).

INSTITUCIONÁLNÍ STRUKTURA

Každý řídící orgán má za úkol rovněž připravit adekvátní institucionální strukturu, definovat pravomoci a úkoly jednotlivých subjektů a nastavit mezi nimi funkční vztahy. V obecné rovině lze vytipovat následující články implementačního řetězce:

Zprostředkující subjekt je veřejný nebo soukromý subjekt, který jedná v odpovědnosti řídících orgánů nebo vykonává jejich jménem činnosti týkající se konečných příjemců. Zprostředkující subjekty zpravidla ručí za definování obsahu opatření a přípravu zásobníku projektů (současně poskytují informace konečným příjemcům o náležitostech projektových žádostí).

Konečný příjemce (příjemce pomoci) je veřejný nebo soukromý subjekt, který na základě předložené projektové žádosti o pomoc prostřednictvím operačního programu obdrží finanční prostředky ze SF (příjemce pomoci je cílový subjekt finančních prostředků čerpaných prostřednictvím grantového schématu).

Platební orgán (v případě ČR je to Ministerstvo financí) bude realizovat platby jednotlivým úspěšným žadatelům (předkladatelům projektů) a současně spravovat finanční prostředky alokované pro ČR z rozpočtu EU. Některé funkce a aktivity však platební orgán deleguje na tzv. platební jednotku (tj. nezávislý subjekt organizačně oddělený od platebního orgánu, který je zpravidla zřízen v rámci řídícího orgánu konkrétního operačního programu).

Monitorovací orgány mají za úkol sledovat a hodnotit proces realizace operačního programu. Za tímto účelem koordinují funkce všech článků implementačního řetězce a komunikují s monitorovacím orgánem Rámce podpory Společenství.

Kontrolní orgány vykonávají průběžnou a konečnou kontrolu všech procesů souvisejících s čerpáním pomoci ze SF.

OPATŘENÍ A PRIORITY

Jednotlivé priority a opatření byly specifikovány v Programovém dodatku SROP. Uvedený graf znázorňuje procentuální podíl finančních prostředků alokovaných na jednotlivé programové priority.

Priorita 1 - Regionální podpora podnikání (45 131 208 eur)

Opatření 1.1. - Podpora podnikání ve vybraných regionech

Opatření se zaměří na přímou podporu malých a středních podnikatelů ve vybraných problémových regionech ČR. Pomoc se bude týkat existujících podnikatelů (nikoliv začínajících), jejichž hospodářský výsledek před zdaněním byl ve dvou předchozích letech před podáním žádosti kladný.

Opatření umožní podporovat investiční rozvojové záměry podniků, spojené s vytvářením nových nebo se zachováním stávajících pracovních míst, včetně financování nákupu poradenských služeb (např. zpracování podnikatelských plánů).

Priorita 2 - Rozvoj infrastruktury v regionech (196 967 407 eur)

Opatření 2.1. - Rozvoj dopravy v regionech

Toto opatření integruje dva velké okruhy aktivit:

- podporu regionální silniční sítě (silnice II. a III. třídy, místní komunikace ve venkovských obcích),

- podporu rozvoje dopravní obslužnosti v obcích a regionech.

Vzhledem k tomu, že u obou typů bude rozdílná úroveň spolufinancování a je nepravděpodobné, že budou předkládány integrované projekty zaměřené na obě složky (to je např. výstavba určitého úseku silnice při současném nákupu dopravních prostředků, budování terminálu či integrovaného dopravního systému), byla ve struktuře opatření formulována dvě podopatření; vzájemná finanční váha obou podopatření je orientačně stanovena v poměru 70 %:30 %.

Opatření 2.2. - Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech

Opatření řeší podporu investic v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) pro regionální a místní veřejnou správu a pro obyvatelstvo. Jeho součástí je podpora aktivit, spojených s veřejným přístupem k informačním technologiím (internet apod.) v knihovnách, komunitních centrech, ve školách a se zajištěním ICT pro regionální a místní veřejnou správu.

Opatření 2.3. - Regenerace a revitalizace vybraných měst

V rámci opatření bude podpořen omezený počet ucelených investičních projektů měst, zkvalitňujících jejich celkové životní prostředí a životní podmínky obyvatel a zaměřených na regeneraci a revitalizaci upadajících jader měst (např. historických) či postižených území měst (spojených např. s útlumem hospodářských nebo společenských aktivit). Opatření představuje východisko a přípravu pro budoucí řešení problematiky měst v rámci iniciativy Společenství URBAN (od roku 2007).

Priorita 3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech (92 288 235 eur)

Opatření 3.1. - Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech

Opatření se zaměří na podporu investičních projektů (spolufinancovaných z ERDF) v oblastech:

- aktivní politiky zaměstnanosti,

- celoživotního učení,

- sociální integrace.

Tyto investice budou muset přispívat k rozvoji a ke strukturálním změnám v regionu a k vytváření nebo zachování trvale udržitelných pracovních míst.

Z věcného hlediska bude v rámci jednotlivých projektů podpořeno: nová výstavba nebo stavební obnova příslušných budov; nákup technologie, počítačů (včetně softwaru), počítačové sítě; nezbytná technická infrastruktura spojená s výstavbou či obnovou objektů (včetně nezbytných venkovních úprav).

Pomoc bude provázána s opatřením 3.2. SROP a také s operačním programem Řízení lidských zdrojů /viz další pokračování tohoto seriálu - pozn. autorů/ (umožní případnou investiční podporu poskytovatelům služeb, podporovaným v rámci tohoto programu v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, sociální integrace a celoživotního vzdělávání).

Opatření 3.2. - Podpora sociální integrace v regionech

Opatření se zaměří na podporu širokého spektra aktivit v oblasti sociální integrace na místní či regionální úrovni; neinvestiční podpora se bude orientovat na:

- poskytovatele služeb, realizující podpůrné projekty pro různé znevýhodněné skupiny obyvatelstva, na následné řešení i prevenci vzniku těchto skupin (např. etnické a národnostní menšiny, zdravotně postižení občané, mladiství, matky s dětmi, osoby bez kvalifikace, osoby před důchodem, občané po návratu z výkonu trestu, drogově závislí apod.)

- rozvoj občanské společnosti, vytváření komunitních plánů, spolupráci neziskových organizací a organizací zřizovaných státem, kraji či obcemi,

- vytváření rovných příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva.

Pomoc v rámci opatření bude poskytována na realizaci různých neinvestičně zaměřených programů, kursů, na poradenství a na služby občanům, včetně poskytování rehabilitačních pomůcek, učebních pomůcek, studijních materiálů, pořádání sociálně zaměřených akcí, na informační a propagační činnost apod.

Opatření 3.3. - Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Opatření se zaměří na vzdělávání všech skupin aktérů na místní a regionální úrovni, zapojených jak do přípravy a následné implementace programu, tak do přípravy a následné realizace projektů (zaměstnanci obcí, svazků obcí, krajů, různých regionálních sdružení, hospodářské a agrární komory, regionální rozvojové agentury, školy, nestátní neziskové organizace apod.).

Součástí vzdělávání bude seznámení se s příslušnými předpisy EU či ČR pro jednotlivé úseky spojené s přípravou a realizací programů a projektů (např. zadávání veřejných zakázek, ochrana životního prostředí, rovné příležitosti, financování a finanční kontrola, veřejné podpory podnikům, monitorování programů a projektů apod.). Pomoc se soustředí na neinvestiční výdaje zahrnující zejména:

- podporu pořádání různých forem kursů, seminářů, školení, workshopů,

- vydávání brožur a publikací,

- na poradenskou činnost,

- zavedení internetových stránek apod.

Priorita 4 - Rozvoj cestovního ruchu (108 068 602 eur)

Opatření 4.1. - Rozvoj služeb pro cestovní ruch

V rámci tohoto opatření budou subvencovány subjekty nakupující služby, týkající se oblasti cestovního ruchu. Mezi tyto služby patří:

- vytváření partnerství veřejného a soukromého sektoru (spolková, poradenská a informační činnost),

- zabezpečení výměny a šíření jednotných informací prostřednictvím moderních technologií,

- podpora marketingových studií pro cestovní ruch,

- podpora účasti na veletrzích,

- pořádání sympozií a konferencí o cestovním ruchu,

- podpora tvorby propagačních materiálů, tvorba standardů pro cestovní ruch se zaváděním jednotného systému značení aktivit v cestovním ruchu.

V rámci opatření bude poskytnuta neinvestiční podpora na úhradu nákladů spojených s poskytováním výše uvedených služeb.

Opatření 4.2. - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

V rámci tohoto opatření budou podporovány investiční projekty, zaměřené na rozvoj infrastruktury potřebné pro cestovní ruch, zejména:

- produkty kongresové, lázeňské, kulturní, církevní turistiky, ekoturistiky,

- vybudování celostátního informačního systému cestovního ruchu,

- revitalizace kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního dědictví,

- rozvoj místních či regionálních informačních systémů cestovního ruchu,

- rozvoj kapacit malých a středních podniků, působících v odvětví cestovního ruchu (posílení ubytovacích kapacit a obslužné infrastruktury),

- výstavbu či obnovu vybavenosti v oblasti sportu, rekreace, lázeňství,

- obnovu a rozvoj turistických stezek, infrastruktury rekreační plavby, cyklostezek (včetně doplňkových zařízení).

Zbývající prostředky alokované na OP jsou vždy vyčleněny na technickou pomoc (TP jako Priorita 5), v rámci které bude řídícímu orgánu poskytováno financování na řízení, realizaci, monitorování a kontrolu akcí spojených s implementací pomocí ze SF. V případě TP půjde o 11 805 170 eur.

Obsáhlejší konkretizace výše popsaných opatření (včetně vymezení subjektů, které se mohou stát potenciálními předkladateli projektových žádostí v rámci těchto opatření, a konkrétní výše spolufinancování z fondů EU) je k dispozici na serveru Ministerstva pro místní rozvoj www.strukturalni-fondy.cz. V sekci věnované operačním programům je uveden odkaz na Společný regionální operační program, kde rovněž naleznete adresy všech odpovědných kontaktních osob.

 

Připravil odbor Rámce podpory Společenství
(dříve odbor integrace a strukturálních fondů)
Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Implementační struktura

Pro realizaci projektů vymezených prioritami a opatřeními SROP byla vytvořena následující implementační struktura:

Řídící orgán: MMR ČR (odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha)

Zprostředkující subjekty: CzechInvest (u opatření 1.1.), Centrum pro regionální rozvoj, Regionální rady a u opatření 5.2. Řídící orgán Rámce podpory Společenství (odbor MMR)

Platební orgán: Ministerstvo financí (odbor Národního fondu)

Platební jednotka: MMR ČR (odbor finančního řízení a Platební jednotky strukturálních fondů)

Monitorovací orgány: MMR ČR (odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha), Monitorovací výbor SROP, Výbory regionálního rozvoje (podvýbory na úrovni regionů soudržnosti) Kontrolní orgány (finanční kontrola): MF ČR, MMR ČR (odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha, Jednotka inspekce projektů, Samostatné oddělení interního auditu), Nejvyšší kontrolní úřad, orgány Komise a Evropský účetní dvůr

Tuto strukturu jsme prezentovali spíše jako modelový příklad, abychom dokumentovali značnou složitost a mnohovrstevnatost implementačního procesu každého operačního programu. Nicméně pro potenciální předkladatele projektů je důležitá zejména rovina (funkce) zprostředkujícího subjektu a řídícího orgánu, na které se může dále obracet s konkrétními dotazy a problémy spojenými s projektovou žádostí.

Kontakty na zprostředkující subjekty SROP:

CzechInvest

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, tel.: 296 342 500, e-mail: marketing@czechinvest.org, www.czechinvest.org

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Vinohradská 46, 120 00 Praha 2, tel.: 221 580 201, e-mail: crr@crr.cz, www.crr.cz

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down