Hejtmanky a hejtmani jednotlivých regionů dnes absolvovali videokonferenční jednání Rady Asociace krajů. Hlavním tématem společné diskuse se stalo především zásobování ochrannými prostředky v souvislosti s nákazou koronavirem. Hostem jednání byl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ministr připomněl, že v současnosti ministerstvo zdravotnictví zásobuje ochrannými prostředky fakultní nemocnice, laboratoře, specializovaná zdravotnická zařízení, jako je IKEM, krajské hygienické stanice a infekční oddělení páteřních nemocnic v regionech. Hejtmani na něj apelovali, aby ministerstvo při dodávkách respirátorů FFP3 alokovalo část také pro další zdravotníky.

Žádáme, aby vláda vyčlenila určitý počet respirátorů typu FFP3, jimiž teď zásobuje jen organizace zřízené a řízené ministerstvem zdravotnictví, a poskytla je i do regionálních nemocnic a zdravotníkům, kteří jsou v přímém kontaktu s lidmi pozitivně testovanými na nákazu koronavirem,“ řekl 1. místopředseda Rady Asociace krajů ČR Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina.

Ministr Adam Vojtěch dále informoval hejtmany, že i nadále budou krajské hygienické stanice v regionech zveřejňovat počty nakažených osob pouze po okresech, nikoli po obcích, aby se zabránilo případné perzekuci mezi obyvateli navzájem.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák také navrhl, aby stát provedl analýzy zásob kyslíkových lahví, v případě jejich nedostatku pak doplnil zásoby. Zvýšená spotřeba kyslíku se dá očekávat s rostoucím počtem pacientů připojených na plicní ventilátory v nemocnicích.

Řešila se mimo jiné otázka bezdomovců, kteří v regionu v případě karantény potřebují zázemí, aby nešířili koronavirovou nákazu dále. „Pardubický kraj připravuje metodický návrh, „kuchařku“, jak by mohl fungovat systém spolupráce krajů a obcí s rozšířenou působností v této věci. Postup dostanou ostatní kraje ještě do konce týdne,“ upřesnil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Hejtmani se rovněž shodli, že dočasně zastaví aktivity týkající se zákonodárných iniciativ ohledně změny rozpočtového určení daní, které by mělo být v budoucnu pro kraje výhodnější. Zákonodárnou iniciativu připravuje Pardubický a Liberecký kraj. Problematikou RUD se zabývá i pracovní skupina vedená místopředsedkyní Rady AKČR Jaroslavou Pokornou Jermanovou, skupina nicméně v činnosti bude pokračovat.

Primátor hlavního města Zdeněk Hřib také informoval o jednání Ústředního krizového štábu, kterého se dnes účastnil. Podle něj členové štábu řešili mimo jiné požadavky krajů na kompletní zásobování ochrannými prostředky pro příští období. O výsledku budou hejtmany informovat.

/zr/

K foto:

Z dnešní videokonference Rady Asociace krajů ČR

Foto? FB AK ČR

V Brně se uskutečnila diskusní schůzka hejtmanů a dalších zástupců českých a moravských krajů. S hejtmany se mimo jiné setkala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Řešily se především změny veřejného stavebního práva, podpora podnikání, ale také finance zbývající v IROP na opravy silnic či nové programové období EU.

Návrh nového stavebního zákona vyvolává v poslední době velkou kritiku v obcích, krajích i ve veřejnosti. Obavy panují především z toho, aby navrhované změny ve své konečné podobě skutečně přispěly ke zrychlení a zjednodušení stavebních řízení v ČR. V pondělí se podle našich informací dohodl premiér a ministr vnitra se zástupci Svazu měst a obcí na dílčí úpravě návrhu. Tuto dohodu nepovažujeme za projednanou s územními samosprávami, protože k ní byl přizván jen jeden z územních partnerů. Požádali jsme proto o návrat k jednacímu stolu a byli bychom rádi, kdyby tam byl kromě Asociace krajů také Spolek pro obnovu venkova, Svaz místních samospráv a původně přítomný Svaz měst a obcí,“ zdůraznil Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, který jednání hejtmanů vedl. Podstata návrhu stavebního zákona tkví v tom, že namísto toho, aby byla v obcích a krajích nadále vykonávána státní správa na tomto úseku, dojde k její centralizaci, vznikne jeden státní stavební úřad se svými „územními pracovišti“ a vliv měst a obcí například na ochranu památek, životního prostředí a další dopady nových staveb se podstatně sníží. Jak uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, rozumí nespokojenosti představitelů krajů s tím, že k pondělnímu jednání nebyli přizváni, a bude s nimi dále o rekodifikaci stavebního práva jednat. Kraje uplatnily k návrhu zákona stovky zásadních připomínek a očekávají, že tyto podněty přivedou všechny zainteresované strany k jednacímu stolu.

S ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem hovořili hejtmani o podpoře podnikání především na venkově. Ministr představil možnost podpory malých prodejen v obcích do 500 obyvatel. „Chtěli bychom vytvořit ucelený koncept podpory koloniálů, tedy malých prodejen v obcích pod 500 obyvatel. Navazuje to na úspěšný model v krajích, jako je Pardubický, Královéhradecký kraj či Vysočina. Budeme se snažit vytvořit nástroj pro malé koloniály tak, aby měli starostové obcí možnost je finančně podpořit. Peníze by šly od ministerstva i krajů a jednalo by se na jeden koloniál zhruba o 10–20 tisíc měsíčně,“ vyčíslil ministr. Ministerstvo má také připraven dlouhodobě chybějící model duálního vzdělávání. „Po mnoha letech je systém s využitím spolupráce Moravskoslezského kraje připravený, dáváme jej do legislativní podoby a shodli jsme se na něm jak s ministerstvem školství, tak se zaměstnavatelskými svazy. V tomto uceleném systému by klíčovou roli měly hrát kraje. Předpokládáme provázanost škol, vybraných podniků, ale také třeba České obchodní inspekce, která potvrdí výběr zapojených firem,“ vysvětlil Karel Havlíček.

Mluvilo se také o financích zbývajících v Integrovaném regionálním operačním programu na opravy silnic II. a III. tříd v krajích, což jsou pro letošek čtyři miliardy korun. Řeč byla i o prioritách v novém programovém období čerpání peněz z EU, kdy podpora ve čtyřech oblastech – tedy „silnice, školy, zdravotnické záchranné služby a deinstitucionalizace sociálních služeb“ – bude nedostačující a je třeba o ní dále jednat. V závěru jednání se diskutovala otázka rozpočtového určení daní v souvislosti s návrhem Libereckého kraje, který hodlá předložit zákonodárnou iniciativu do legislativního procesu. Ta se bude týkat nastavení rozpočtového určení daní spravedlivějšího pro kraje. Rada Asociace krajů se rovněž rozhodla vytvořit pracovní skupinu, jež bude projednávat komplexní úpravu přerozdělení sdílených daní.*

/jp, KK/

 

 

V poslední době prochází velkou veřejnou diskusí návrh nového stavebního zákona, který vzniká pod taktovkou Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR). Nejnověji se k tomuto návrhu dnes vyjádřil i hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek pověřený řízením Asociace krajů ČR.

Podle tohoto návrhu, ke kterému již v minulosti zaujala Asociace krajů ČR negativní postoj, by činnosti vykonávané obcemi a kraji měly kompletně přejít na nově zřízený Nejvyšší stavební úřad a jeho detašovaná pracoviště.

Přesun se týká i vydávání tzv. závazných stanovisek s vysloveně odbornou povahou sloužících k zajištění ochrany kulturních památek, životního prostředí a dalších veřejných zájmů před možnými zájmy developerů, investorů a stavebníků.

Pro kraje a obce by to znamenalo převést velké množství zaměstnanců do nového úřadu, vytvořit nová pracoviště, zajistit rozdělení archivů a další opatření, která by přišla na miliardy korun. Kraje se proto ohradily proti záměru a svůj zásadní nesouhlas vyjádřily jak směrem k Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR), tak k vládě. Návrh zákona by podle Asociace krajů znamenal rozbití spojeného modelu státní správy a stal by se pro občany značně nepřehledný.

Přestože všichni chceme zrychlení a zjednodušení stavebních řízení v naší zemi, považujeme předložený návrh zákona za nekvalitní a uspěchaný.  V žádném případě nemůžeme přijmout ani dílčí úpravu, kterou stát včera avizoval po jednání premiéra Andreje Babiše a Ministerstva pro místní rozvoj se zástupci Svazu měst a obcí. Tato změna předpokládá ponechání základních stavebních úřadů v odpovědnosti obcí a současná pracoviště fungující v rámci krajských úřadů hodlá zrušit, resp. nahradit je novým státním úřadem. S rozdělením tzv. spojeného modelu veřejné správy na úrovni krajů není možné souhlasit, všichni víme, že ze strany státu nejde o přijatelný kompromis. Navíc nikdo z autorů novely zatím nevyvrátil naše obavy z ohrožení veřejného zájmu ze strany velkých developerů,“ upozorňuje hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek pověřený řízením Asociace krajů ČR a dodává: „Takový krok by byl v přímém rozporu s koncepcí veřejné správy, do systému by vnesl nepřehlednost a nevedl by k očekávanému zrychlení procesů, po kterém řadu let všichni voláme. Naopak, změna by přinesla významné zpomalení vyřizování mnohých případů, a to nejméně v prvních několika letech po jejím zavedení.

Jiří Běhounek dále zdůrazňuje, že soustředění odborných agend zajišťujících respektování veřejného zájmu do jediného státního úřadu by mělo za následek pokles odbornosti a citelné zvýšení korupčního rizika. „Vysvětlím to na příkladu. Ochrana životního prostředí, která je nedílnou součástí agend stavebního zákona, má mnoho různých složek od ochrany ovzduší, přírody a krajiny, přes ochranu povrchových i podzemních vod až po ochranu zemědělského půdního fondu. Není možné, aby tolik komplexní problematiku odborně obsáhli třeba dva „univerzální úředníci“ z nově zamýšleného úřadu. A takových věcí je samozřejmě celá řada,“ doplnil.

Původním záměrem Ministerstva pro místní rozvoj při tvorbě novely byla snaha územní a stavební řízení urychlit. Asociace krajů je však názoru, že problém pomalého vyřizování správních případů přitom s organizací veřejné správy přímo nesouvisí. Uvedený problém vyplývá z kombinace několika jiných faktorů. Předně do značné míry absentuje digitalizace projektových dokumentací a dalších podkladů, proto již prvotní posuzování podání nabírá značné zpoždění.

Dalším faktorem, jak tvrdí Asociace krajů, je existence extrémně vysokého počtu řádných a mimořádných opravných prostředků v rovině správní i soudní.  „Zrychlit územní a stavební řízení je tedy možné jen digitalizací a citlivými, vyváženými úpravami procesních pravidel, nejen stavebního zákona, ale i správního řádu a dalších zákonů,“ upřesňuje Jiří Běhounek.

Do konstrukce návrhu nového stavebního zákona se promítá i způsob jeho přípravy, který byl značně nestandardní. Norma pochází z pera zástupců pouze jedné strany účastníků řízení, totiž stavebníků, developerů. A ti touží po jednodušším schvalování, aby mohli snáze dosáhnout vyššího profitu. „Bohužel se obáváme, že na úkor zájmů a potřeb občanů, krajů a obcí,“ uzavírá Jiří Běhounek. Kraje již v prosinci předložily zásadní připomínky k návrhu nového stavebního zákona, budou trvat na jejich důsledném vypořádání a budou i nadále upozorňovat na rizika, která tato překotná a zatím nedůvěru vyvolávající navrhovaná legislativní změna přináší.*

/zr/

 

 

Bílina, Jeseník, Karlovy Vary, Plzeň a Ústí nad Labem. V těchto městech budou přednostně testovat 5G technologie a jejich aplikace. V praxi to znamená, že lidé během příštích dvou let dostanou od města, kde žijí, vybrané služby postavené na chytrých sítích 5. generace. Díky nim se v daném území například zvýší bezpečnost či bude dostupnější kultura.

Právě tyto municipality zvítězily v soutěži, kterou uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR).

Bílině na bázi 5G technologií chtějí zprovoznit městský kamerový systém a zvýšit tak bezpečnost obyvatel. Přenosové kapacity 5G sítí mají obci pomoct snížit současnou přetíženost datových přenosů.

Jeseníku plánují s využitím 5G sítí streamovat prestižní sportovní závody a rovněž modernizovat stálou expozici Vlastivědného muzea tak, aby návštěvníky interaktivně vtáhla do děje. Chybět by nemělo ani holografické ztvárnění Vincenze Priessnitze, s nímž by si hosté mohli díky umělé inteligenci popovídat včetně toho, že by jim případně určil lékařskou diagnózu.

Karlovým Varům mají 5G technologie umožnit vyvinutí speciálního digitálního průvodce, který má podpořit cestovní ruch a těm, kdo ho využijí, poskytnout o digitálních modelech budov a celém území podrobné informace. Ve městě už existují chytré zastávky a moderní dispečink pro MHD. Záměrem Karlových Varů je také to, aby lidé mohli jednorázové jízdné v MHD platit přímo ve vozech bezkontaktně.

Řadu chytrých projektů rovněž připravují v Plzni. V rámci vítězného návrhu budou testovat řízení bezpilotních letadel, tedy mimo jiné autonomní lety, VLOS, BVLOS, a to v reálném čase. Prověřovat se bude komunikace, přenos dat atd.  Jde o oblast zařazenou společností Gartner mezi TOP 10 příležitostí, jak 5G sítě využít.

V Ústí nad Labem chtějí vytvořit regionální datovou platformu PORTABO. Má sdružovat všechny oborové domény a informace týkající se projektu postaveném na 5G aplikacích, který spočívá v testování autonomních dopravních prostředků. Realizuje se na 27 km dlouhém okruhu přímo ve městě, jde o tzv. U Smart Zone.

Všechny výše uvedené 5G projekty se mají uskutečnit během následujících dvou let s pomocí projektu financovaného z Operačního programu technická pomoc, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. 5G sítě znamenají pátou generaci bezdrátové telekomunikace. Jde o sítě, které jsou výkonnější, rychlejší a úspornější a dokáží přenést větší množství mobilních dat za kratší dobu. Tyto technologie efektivně využívají řadě míst v celém světě. Například v italském městě Aquila, ležícího východně od Říma a v seismicky velice aktivní oblasti, na nich mají postavené senzory, které umí předvídat zemětřesení. Poslední zemětřesení z roku z roku 2009 o síle 6,3 Richterovy stupnice si vyžádalo až 298 lidských životů, dalších víc než 1000 lidí bylo zraněno. Dnes umí zemětřesení díky 5G technologiím předvídat a praktické zkušenosti předávají dál.

„Vítězná města v rámci podpory regionů obdrží služby v hodnotě více než 2 milionů korun, půjde o metodickou, personální i marketingovou podporu. Věřím, že pilotní testování přinese viditelné výsledky,“ upřesňuje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

„Zájem samospráv o 5G technologie nás příjemně překvapil, do soutěže se jich přihlásilo téměř šest desítek. Příklady dobré praxe, které z vítězných městských 5G projektů vzniknou, se budou sdílet napříč Českou republikou tak, jako inspirace pro ostatní municipality,“  říká vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla.

 

 

Města, která vyhrála soutěž 5G, mimo jiné získají experimentální rádiové kmitočty zadarmo (snížený poplatek za experimentální frekvenci bude platit smluvní operátor), podporu na posílení pracovního týmu, odborné konzultace, budou jim uhrazeny náklady na analytické a další související aktivity a také právo používat označení „Smart 5G město“.

 

Kromě diplomu vítězové během slavnostního vyhlášení obdrželi také originální cenu vyrobenou společností Prototypum. Vzájemně propletená fialová vlákna uvnitř skleněného válce znázorňují tok dat a rychlost přenosu. Tradiční sklo se efektivně propojilo s progresivní technologií 3D tisku, podobně jako sítě páté generace znamenají progresivní technologii, která usnadňuje komunikaci.

5G soutěž měst se konala vůbec poprvé letos na podzim. Přihlásilo se do ní 58 samospráv s projekty na testování 5G technologií v různých oblastech. Soutěžní návrhy, které musely mimo jiné obsahovat hrubý harmonogram aktivit a sdílení zkušeností, posuzovala sedmičlenná porota. Tvořili ji zástupci MPO a MMR, Českého telekomunikačního úřadu, Asociace provozovatelů mobilních sítí, Svazu měst a obcí ČR, Českého vysokého učení technického a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Posuzovala se mj. účelnost a potřebnost záměru s ohledem na obyvatele a podnikatelskou atraktivitu města, zajímavost řešení či to, zda jsou 5G technologie pro danou věc potřeba.*

/zr/

Vítězové třetího ročníku mezinárodní soutěže „Chytrá města pro budoucnost 2019“ byli vyhlášeni a oceněni v pátek 13. prosince 2019 v pražském centru CIIRC na ČVUT. Ocenění si odneslo 17 národních projektů. Současně bodovaly projekty inteligentních měst z Polska a Slovenska.

Z více než padesáti nominovaných řešení bylo porotou oceněno 17 obcí, měst, krajů a dodavatelů. Letošní portfolio inteligentních služeb a projektů samospráv potvrdilo rostoucí chuť po spolupráci s aplikovaným výzkumem. Současně je vidět také rostoucí zájem o standardizaci kvality a výsledného efektu v podobě prokázané úspory.

 

kategorie CHYTRÉ MĚSTO 2019 

Statutární město Plzeň za projekt „Využití dronů jako podpory pro složky IZS“

Statutární město Brno za projekt „Vybudování C-ITS systému ve městě Brně“ - jedná se o implementaci unikátní evropské technologie C – Roads Czech republic, tj. výměny vozidlových dat v rámci kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS) a

Statutární město Hradec Králové za projekt „Digitalizace územní veřejné zprávy“, který představuje unikátní opatření v oblasti digitální ochrany a bezpečnosti dat.

SMART CITY PROJEKT 2019 a CHYTRÉ MĚSTO 2019 

Hlavní město Praha ve spolupráci se společností Operátor ICT, a. s., za společný projekt „Řešení pro inteligentní svoz odpadu“, který stojí na digitalizaci služby řízení svozu odpadů.

Město Milevsko za projekt „Rozvoj odpadového hospodářství se zahrnutím principů cirkulární/oběhové ekonomiky,

Městská část Praha 2 ve spolupráci se společností Pražská energetika, a. s., za úspěšný projekt „Infrastruktura pro chytrou městskou čtvrť“

Město Trutnov ve spolupráci se společností ČEZ ESCO, a. s., za úspěšné zavedení projektu „Ekologizace městské hromadné dopravy“.

Kategorie CHYTRÝ REGION 2019

Moravskoslezský kraj za projekt „Robotická automatizace procesů na krajském úřadě“, usnadňující komunikaci mezi krajem a veřejností a mající zásadní dopad na rychlou odezvu úřadu a poskytnutí zpětné vazby pro zpracování žádostí a připomínek občanů a samospráv.

kategorie IDEA/ VIZE Chytré město/Chytrý kraj.

Středočeský kraj za model „Chytrý venkov 4.0“ podpořený aplikacemi ve prospěch robustního prostředí pro běh IoT, který byl zpracován ve spolupráci s dodavatelem České radiokomunikace a. s.

OSOBNOST SMART CITY 2019 

ocenění převzali z rukou ministryně pro místní rozvoj ČR lídři digitalizace a mezinárodních podpůrných aktivit aplikovaného výzkumu  Ing. Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro digitalizaci, dále Ing. Karel Dobeš, vládní zmocněnec pro GNSS a kosmické technologie a také prof. Dr. Ing. Miroslav Svitek, dr.h.c., prezident Czech Smart City Cluster.

IDEA/VIZE CHYTRÉ MĚSTO/CHYTRÝ KRAJ 2019 

Společnost UnitX s. r. o., která byla shledána podle odborné poroty technologickým lídrem v integraci nejlepší dostupné technologie zaměřené na robotizaci procesů (RPA), robotizaci komunikace (chatbot, voicebot) a Smart City Aplikace s využitím pokročilých nástrojů pro vyhodnocování sentimentu a nové formy autentizace (face recognition, biometrika, atd.) a stala se nositelem titulu SMART CITY START UP ROKU 2019 .

MANEKO, spol. s r. o., za projekt „Zvýšení retence vody v půdě a stimulace růstu rostlin“ - unikátní řešení vodního managementu, obnovy ekosystému, rekultivace méně kvalitních půd a zvýšení retence vody v půdách za ztížených klimatických podmínek

Mezinárodního ocenění se dostalo polskému projektu ECO-MIASTO, který zapojil padesátku polských měst do soutěže podporovaných projektů v oblastech udržitelné mobility, energetické účinnosti budov, vodohospodářství, cirkulární ekonomiky a tzv. zelených měst v rámci „Konkurz ECO-MIASTO w latách 2013-2018“.

Úspěšně se v zahraniční konkurenci prosadily také dva slovenské projekty.

Konsorcium společností Pixwell, s. r. . a Intelligent Solutions s. r. o. s názvem Pixwell & Intelligent Solutions uspělo s řešením digitálního modelu vybraných kompetenci krajů v rámci projektu „Urbánní model měst a krajů/digitální dvojče území“ a získalo ocenění SLOVENSKÝ SMART CITY PROJEKT ROKU 2019. Jedná se projekt komplexní datové IoT platformy inteligentních řešení území s aplikační výhodou tzv. digitálního dvojčete města, či kraje.

Druhým oceněným slovenským projektem je projekt společnosti SENSONEO s. r. o. s názvem „Riadenie odpadu na základě dat“. Tento slovenský globální poskytovatel komplexních služeb pro management odpadů umožňuje samosprávám účinnou  mj. optimalizovat náklady na správu odpadů a zvyšovat ohleduplnost k životnímu prostředí. SENSONEO s. r. o. vlastním softwarovým řešením digitalizuje správu odpadů už pět let ve více než čtyřiceti zemích.

Soutěž „Chytrá města pro budoucnost 2019“ pořádaná Smart City Innovations Institut, z.ú. pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, které je gestorem zavádění konceptu Smart Cities do českých měst, Svazu měst a obcí České republiky a Asociace krajů České republiky je zaměřená na inovace tzv. Chytrých obcí, měst a krajů.  V letošním roce proběhl její již třetí ročník.*

/RŠ/

Rada hlavního města Prahy schválila návrh radní Hany Kordové Marvanové na využití zákonodárné iniciativy hlavního města. Metropole tím využije své zákonodárné iniciativy za účelem posílení postavení obcí při nabývání majetku státu. Cílem je, aby obce měly reálnou možnost získat do svého vlastnictví od státu nemovité věci, které se nacházejí na jejich území.

Pomocí novely zákona by tak jednotlivé městské části získaly možnost předkupního práva na nemovité věci, které potřebují pro plnění svých funkcí, tedy zejména pro výstavbu dopravní infrastruktury, škol, sociálních zařízení, občanské vybavenosti, sociálního bydlení, pro zeleň a k dalšímu rozvoji jejich území.

 

Současná právní úprava nakládání s nepotřebným majetkem státu je nastavena tak, že tento majetek může být převeden ve prospěch právnických nebo fyzických osob, pokud o majetek neprojeví zájem jiná organizační složka státu. Obec se tak v případě, že tyto nemovitosti potřebuje pro plnění veřejného zájmu, ale nenaplní podmínky pro bezúplatný převod, dostává do stejné pozice jako právnické či fyzické osoby.

 

Stát může nepotřebný majetek převést na jinou osobu vícero způsoby, tj. na základě výběrového řízení, veřejné dražby, veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, přímým prodejem či směnou.

„Rozhodne-li se stát pro veřejnou dražbu, jsou ostatní fyzické a právnické osoby oproti obcím ve výhodnějším postavení, jelikož obce jako účastníci veřejné dražby jsou limitovány za tímto účelem vyhrazenými finančními prostředky. Je tedy nezbytné hospodaření s majetkem státu upravit jednoznačnými pravidly stanovenými zákonem tak, aby prodej tohoto majetku byl transparentní a umožňoval využít nepotřebný majetek státu i nadále v souladu s veřejným zájmem a pro plnění úkolů obcí,“ popisuje návrh radní pro legislativu a bydlení Hana Kordová Marvanová.

 

„Současná praxe navíc ukazuje, že absence jasných, zákonem stanovených pravidel vede k tomu, že klíčové pozemky na území dané obce dokonce v některých případech skončily v rukou spekulantů, a podstatně je tak ztížen rozvoj území obce,“ doplňuje radní Hana Kordová Marvanová.

 

Radní Hana Kordová Marvanová navrhuje zřídit zákonné předkupní právo (jako věcné právo) pro obce k hmotným nemovitým věcem, které se nachází v jejich katastrálním území. V případě, že se stát rozhodne tyto hmotné nemovité věci úplatně převést, je povinen nabídnout příslušné obci tyto hmotné nemovité věci k odkoupení. Zároveň je stanovena lhůta šesti měsíců, během které se má obec rozhodnout, zda předkupní právo využije, či nikoliv, a oznámit své rozhodnutí státu. Pokud se obec rozhodne toto své předkupní právo využít, bude úplatný převod realizován za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem.

 

„V případě státních podniků je nově navrhováno, aby měly tyto státní podniky povinnost převést nepotřebnou nemovitou věc do vlastnictví územního samosprávného celku, v jehož katastrálním území se věc nachází, pokud územní samosprávný celek projeví o tuto věc zájem. Teprve poté, co neprojeví o tuto věc zájem žádná organizační složka státu, jiná státní organizace nebo územní samosprávný celek, může s ní státní podnik naložit jiným způsobem. Územní samosprávné celky se tak novou úpravou dostávají ve vztahu ke státním podnikům v podstatě do stejného postavení jako organizační složky státu či jiné státní organizace,“ říká k návrhu radní pro majetek Jan Chabr.

Zároveň byla zahájena jednání s dalšími obcemi, kraji, Svazem měst a obcí České republiky, Asociací krajů České republiky a Sdružením místních samospráv České republiky, za účelem získání podpory při prosazení navrhovaných změn právních předpisů.

V souladu s výše uvedeným se navrhuje novelizovat příslušné právní předpisy, a to zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.*

/VH/

Z finančních prostředků poskytovaných z evropských fondů by si na vybavení a modernizaci urgentních příjmů svých nemocnic mohly ukrojit i kraje. Krajské nemocnice, které by navíc měly od 1. ledna 2020 urgentní příjem propojený s lékařskou pohotovostní službou, by na její zajištění dostaly peníze prostřednictvím zdravotní pojišťovny. Po jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a jeho náměstkem Romanem Prymulou to uvedla předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová, která se setkání účastnila společně s dalšími hejtmany, která se setkání účastnila společně s dalšími hejtmany.

Nemocnice v krajích, které dosud nemají dobudované či plně vybavené urgentní příjmy, by tak v rámci příštího programového období EU mohly dostat finance na modernizaci v řádu desítek milionů korun. Tam, kde už mají plnohodnotné urgentní příjmy a dokázali by je propojit s lékařskou pohotovostní službou, by pak od 1. ledna 2020 měli hrazenu tuto službu prostřednictvím zdravotních pojišťoven. Hovořili jsme i o tom, že by praktičtí lékaři měli povinnost tuto pohotovostní službu při urgentním příjmu vykonávat,“ upřesnila Jana Mračková Vildumetzová.

S ministrem zdravotnictví hejtmani také diskutovali o dotacích na rezidenční místa pro absolventy lékařských fakult, kteří plánují dráhu praktických lékařů pro dospělé či pro děti a dorost a musí se pro samostatný výkon této práce pod dohledem vzdělávat. „Velmi oceňujeme záměr ministra zdravotnictví vytvořit pásma po celé republice, podle nichž by se odstupňovala výše dotace. Vyšší podporu by pak získali ti absolventi, kteří by se zavázali pracovat jako praktičtí lékaři v okrajových částech regionů, kam je často velký problém praktika získat,“ dodala předsedkyně Rady Asociace krajů.

Řešil se také Projekt Ukrajina, jehož pokračování všechny kraje vítají stejně jako změnu legislativy k aprobačním zkouškám pro zdravotníky ze zahraničí. „Pro většinu krajů stále platí, že se bez lékařů a sester z Ukrajiny neobejdou, a to zejména na těch odděleních, která by bez jejich přítomnosti nemohla fungovat, jako jsou především interny. Tito zdravotníci samozřejmě po nástupu musí pracovat pod odborným vedením a je třeba, aby si aktivně doplňovali znalost jazyka,“ uvedla Jana Mračková Vildumetzová.

Řeč byla také o dětské paliativní péči. V tomto ohledu některé regiony transformují dětské domovy pro děti do tří let na dětská centra s paliativními lůžky financovaná zatím plně z krajských rozpočtů. Na pořad jednání se dostal i návrh zákona o léčitelských službách nebo fungování protialkoholních záchytných stanic, do nichž je problém zajistit lékaře.

Ministr Adam Vojtěch také připomněl aktuální data k šířící se nákaze spalničkami v ČR a požádal představitele regionů, aby ve svých nemocnicích nabídli zdravotníkům očkování, případně zmapovali na základě odběrů množství jejich protilátek. „Do konce dubna pak máme ministra informovat o tom, jestli nabídku k očkování zdravotníci dostali a jaký je stav v jednotlivých zdravotnických zařízeních,“ uzavřela Jana Mračková Vildumetzová.*

/zr/

K foto: Ze včerejšího jednání ministra zdraviotnictví s hejtmany.

Foto: facebookový profil Jany Mračkové Vildumetzové

 

 

 

 

Zástupci Asociace krajů, Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR i představitelé školského odborového svazu podepsali memorandum o společném postupu v oblasti zvýšení kvality středního školství.

Úroveň vzdělávání ve středních školách napříč republikou není dobrá, a proto je třeba urychleně pracovat na změnách, které povedou ke zlepšení situace. Právě s takovým společným cílem jednali v úterý 5. března 2019 u kulatého stolu v Praze zástupci Asociace krajů ČR, Hospodářské komory ČR, představitelé Svazu průmyslu a dopravy ČR, Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a další zainteresovaní. Výsledkem jednání se stal podpis memoranda, které obsahuje tři prioritní kroky ke zvýšení kvality středního školství.

Z pohledu hejtmanů je situace v regionálním středním školství neúnosná, úroveň vzdělávání stále klesá, kromě toho nemáme žádné kompetence v oblasti soukromého středního školství, ať se to týká spektra nabízených oborů nebo počtu přijatých žáků. Už v minulém roce proto vyzvala celostátní tripartita i Asociace krajů ČR ministerstvo školství, aby problém řešilo. V tuto chvíli chceme spolu s dalšími aktéry, pro které je stav středního školství klíčový, spolupracovat v konkrétních oblastech vymezených společným memorandem. Memorandum zahrnuje především zvýšení pravomoci krajů coby zřizovatelů středních škol, to znamená, že chceme mít možnost projednávat s řediteli plánované počty přijatých žáků, rádi bychom měli příležitost vyjadřovat se k novým kapacitám soukromých středních škol. Dále nám jde o rozvoj kariérového poradenství spojeného s testováním a hodnocením výsledků studia v 5. a 9. třídě základních škol. Chceme podpořit polytechnické vzdělávání s důrazem na duální vzdělávání ve spolupráci s firmami, nově by měl být zaveden předmět zaměřený na techniku,“ vysvětlila Jana Mračková Vildumetzová, předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje, která setkání u kulatého stolu zorganizovala.

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý řekl, že by se komora chtěla více ztotožnit s tím, co se děje v oblasti středního vzdělávání v krajích. „Chci se přihlásit ke spoluzodpovědnosti zaměstnavatelů za úroveň vzdělávání, zaměstnavatelé by měli mít podíl i na tvorbě vzdělávacích programů. Nabízím co nejužší spolupráci právě s kraji,“ uvedl Vladimír Dlouhý, který také pozval zástupce Asociace krajů ČR na mezinárodní konferenci k učňovskému vzdělávání, již pořádá Evropská aliance učňů právě ve spolupráci s HK ČR. Akce má název From School To Work.

Podporu zvýšení pravomocí krajů jako zřizovatelů středních škol vyslovila viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy Milena Jabůrková. „Zvýšení těchto pravomocí, ale i polytechnické vzdělávání chceme dostat i do věcného návrhu školského zákona, včetně oblastí jako je rozvoj internetu věcí, kybernetické bezpečnosti či umělé inteligence,“ připomněla a dodala: „V oblasti duálního vzdělávání už je dnes velmi známý projekt v Moravskoslezském kraji, do kterého se zapojila řada škol a firem. Tento projekt by se měl přenést ještě i do dalších krajů.“ Připomněla také příklady dobré praxe, kde už společné aktivity škol a firem dlouhodobě fungují, například na SPŠ Ostrov v Karlovarském kraji.

Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík apeloval na aktéry setkání, aby se změny ve vzdělávacích programech a revize vzdělávacího rámce velmi důsledně komunikovaly s pedagogickou veřejností. V případě, že by se zaváděly nové předměty zaměřené na brannou výchovu či techniku, by měli mít pedagogové možnost se k věci vyjádřit. Zároveň podpořil snahy zúčastněných o zvýšení kvality středního školství.

Ve společné diskusi shrnul kromě jiného hejtman Moravskoslezského kraje a gestor Komise pro školství Asociace krajů ČR Ivo Vondrák závěry, na kterých se komise shodla v oblasti zvýšení kvality vzdělávání během svého posledního zasedání. „Přišli jsme s návrhy řešení, které zahrnují zaprvé potřebu cílit na nekvalitní školy. V tomto ohledu by ministerstvo školství mělo začít konat a i na základě údajů České školní inspekce vymazat soukromé školy, které nesplňují parametry kvalitního vzdělávání. Dále jde o průběžné ověřování vzdělávacích výsledků žáků a jejich následné vyhodnocování. Důraz klademe také na kariérové poradenství a testování studijních předpokladů. Nutné je rovněž zavedení duálního vzdělávání. Všechny návrhy řešení je třeba co nejrychleji zavést do života,“ zdůraznil Ivo Vondrák.

Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová na to reagovala tím, že ze sítě středních škol by měly být vymazány nejen nekvalitní soukromé, ale i veřejné školy. A v této věci by mělo s kraji především spolupracovat ministerstvo školství. „Chtěla bych také požádat ministerstvo školství, aby měly kraje k dispozici veškerá data k plánovaným záměrům a změnám,“ doplnila.

V závěru jednání u kulatého stolu došlo k podpisu memoranda, v němž signatáři deklarovali společné cíle pro rozvoj středního školství.  Memorandum zahrnuje mimo jiné i to, aby se kapacity otevíraných tříd středních škol vyvíjely podle predikcí potřeb trhu práce, dále aby se v rámci přijímacího řízení na střední školy nastavilo 2. kolo přijímacího řízení na dvě přihlášky, nikoliv na neomezený počet, jako tomu bylo dosud. Zvláštní podporu by pak měla mít kvalitní výuka matematiky, mimo jiné prostřednictvím přípravy a realizace kampaně 2020 - rok na podporu matematiky.*

/zr/

 

K foto:

Z dnešního kulatého stolu v Praze

Foto: https://www.facebook.com/pg/asociacekraju/posts/?ref=page_internal

 

 

V Praze byla včera předána ocenění municipalitám a dodavatelům nejvýznamnějších projektů Smart City a Smart Region z České republiky, Slovenska a Německa za rok 2018. V rámci II. ročníku soutěže „Chytrá města pro budoucnost 2018“ byli vyhlášeni noví držitelé prestižních ocenění kategorií Projekt a Idea Smart city roku 2018.
Uspěly rovněž Kolín, Brno, Středočeský kraj, Svitávka a Karlovy Vary.

Členové odborné poroty soutěže z řad státní a veřejné správy, oborových svazů, inovačních platforem a zástupců významných dodavatelů ocenili zejména integrovaná řešení energetických úspor, využívaní big dat pro potřeby řízení měst a obcí, datové platformy, inovace v odbavování veřejné dopravy, cirkulární ekonomiky, passportizace majetku a nového typu služeb poskytovaných veřejnosti v mobilitě.

 Soutěž „Chytrá města pro budoucnost“ pořádá SCII/ Smart City Innovations Institut ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů České republiky. Měsíčník Moderní obec je jedním z mediálních partnerů akce.

 

PŘEHLED OCENĚNÝCH PROJEKTŮ A VÍTĚZŮ KATEGORIÍ:

 

Odborná porota soutěže Chytrá města pro budoucnost 2018 letos ocenila tyto vítěze z řad municipalit, krajů a dodavatelů v následujících jedenácti kategoriích:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institucionálními partnery pro vyhlášení zahraničních ocenění jsou Dreberis, Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky ze SRN a Združenie podnikatelov Slovenska.

 

III. ročník soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST 2019 se zaměří ve spolupráci s vládními a expertními institucemi na řešení širšího středoevropského regionu: konkrétně z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska a Německa.*

 

Kraje mají vybrat úseky nově zpoplatněných 900 kilometrů silnic I. tříd, na kterých by nemusela být od roku 2020 nulová mýtná sazba, ale kde mýtné obcím pomůže. Takový je jeden z bodů společného memoranda mezi Ministerstvem dopravy, Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR.

Chápeme kraje i města, které se obávají plánovaného zavedení mýtného na dalších 900 kilometrech silnic I. třídy. Proto jsme se domluvili, že vyberou úseky, na kterých by podle nich měla být nulová sazba a úseky, kde mýtné pro kamiony bude přínosné ekonomicky nebo jako nástroj regulace dopravy,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok k uzavřenému memorandu.

Ministerstvo dopravy se zároveň zavázalo, že bude spolu s vládou a vítězným uchazečem tendru na Systém elektronického mýtného hledat takové řešení, které rozptýlí obavy Asociace krajů a Svazu měst a obcí z rozšíření výkonového zpoplatnění silnic I. třídy od ledna 2020. Ministerstvo tím reaguje na výzvu krajů a měst, aby na části nebo na všech navrhovaných 900 kilometrů silnic I. třídy byla aplikována nulová sazba.

Velmi děkujeme ministerstvu dopravy, že našlo řešení situace, které jsme dnes deklarovali podpisem společného memoranda a které dává krajům, městům a obcím možnost, že pokud se rozhodnou a budou požadovat mít na daném úseku silnice 1. třídy nulovou sazbu, bude to ministerstvem dopravy respektováno,“ konstatovala předsedkyně Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

„Našli jsme tu nejvhodnější cestu, jak odstranit obavy starostů obcí a měst, že se přesune kamionová doprava do jejich obcí,“ dodal předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.*

/ak/

K foto:

Z podpisu Memoranda o společném postupu při stanovování výkonového zpoplatnění některých silnic I. třídy mezi Ministerstvem dopravy, Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR

Foto: web AK ČR

 

 

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down