Úvodní rozhovor červencového vydání Moderní obce jsme vedli se starostou Nové Vsi Martinem Exnerem. Ten se stal i „tváří“ aktuálního čísla Moderní obce (viz první strana obálky červencového vydání nahoře).

Aktuální vydání Moderní obce  však obsahuje dlouhou řadu i dalších podnětných a atraktivních textů. Například téma měsíce Bezpečné obce a města, které mimo jiné přináší zajímavé sondy do činnosti městských policií, aplikace místních strategií BESIP nebo třeba práce domovníků – preventistů, stejně jako informace o fungování projektu Bezpečný Středočeský kraj..

Přinášíme výběr výroků některých zajímavých osobností, jež na stránkách červnového čísla vystupují:

* Martin Exner, starosta Nové Vsi na Mělnicku: Myslím, že když člověk jako já přijde ze soukromé sféry, kde jsou investice pečlivě rozplánovány, nestačí se divit.  Obec má předem dané peníze od státu, které pokrývají její provozní a jiné menší výdaje. Pokud chce dělat větší investiční projekt, bez dotací se neobejde. Ovšem dotace je nenároková, takže není jisté, zda ji dostanete či ne, což značně komplikuje nějaké plánování. Konkrétně naše obec dotace dostává téměř vždy až napodruhé. Dotace jsou dobré, ale při jejich rozdělování by se mělo více přihlížet k rozvinutosti obce, měla by se posoudit také potřebnost dotace. Myslím si, že spousta dotací se dává na neúčelné záležitosti, a na ty potřebné projekty (chodník, kanalizace) se už nedostane.

* Šárka Kopáčková, ředitelka Domova pro seniory s pečovatelskou službou Česká Kamenice: V době koronavirové krize jsme objevili kouzlo telekonferencí. Někteří administrativní pracovníci využívali home-office. Nějak kostrbatě jsme si v dané chvíli poradili, ale už jsme vznesli na naše IT správce jasné požadavky. Chci, aby někteří pracovníci mohli kdykoliv být v zájmu bezpečné operativní komunikace vzdáleně připojeni.

* Zbyněk Vočka, vedoucí oddělení sociální pomoci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje: Zastávám názor, že koronavirová krize ukázala, jak nevhodné je poskytování sociálních služeb ve velkých pobytových zařízeních. Řada výzkumů ukazuje, že většina lidí chce prožít svůj život v běžné domácnosti, a to i v situaci, kdy potřebuje pomoc jiné osoby, ať je tato potřeba způsobená zdravotním postižením či úbytkem schopností z důvodu věku. Přesto se stále budují velká pobytová zařízení. Zatímco podpora služeb, které přicházejí za klientem do jeho domácnosti, zatím není taková, jakou by si zasloužila.

* Luděk Tesař, ekonom: Pokud obec zrealizuje investici například 100 mil. Kč a rekonstruuje řekněme sportovní halu, každý rok dojde přirozeně ke zdražení investice, protože stoupnou ceny stavebních prací i materiálů. V minulosti rostly ceny například stavebních investic o zhruba 10 až 15 % ročně. Jestliže tedy obec uskutečnila investici 100 mil. Kč na úvěr do uvedené sportovní haly, zaplatila například za dva roky na úrocích přibližně 4 mil. Kč (berme úrok zhruba 2 % p. a.). Pokud by však ta samá obec realizovala tutéž investici až po dvou letech, vyšla by ji taková sportovní hala minimálně o asi více než 30 mil. Kč dráže. Úspora spočívá v rychlejší realizaci investic – v tomto případě činí alespoň 10 až 15 mil. Kč ročně. Rozdíl mezi inflací (zdražováním) a úroky je nekompromisní finanční argument pro to investovat na úvěr.

* Věra Kameníčková, analytička CRIF, a. s.: To, jak se s nečekaným – a nikoliv malým poklesem svých příjmů obce vypořádají, bude do určité míry záviset i na vzájemném vztahu státu a obcí, na důvěryhodnosti vládních opatření na podporu ekonomiky, na tom, do jaké míry bude vláda brát obce jako partnery při rozhodování o záležitostech, které se jich týkají.

* Eva Tylová, místostarostka městské části Praha 12: Změnit dosavadní systém nakládání s dešťovou vodou vyžaduje větší investici. Našli jsme zatím jen několik menších střech na budovách městské části, kde bylo možné nádrž na vodu instalovat a zachycenou vodou zalévat okolní rostliny. První velkou retenční nádrž vybudujeme v nové radnici, kterou nyní stavíme. Původně projekt obsahoval jen zasakovací systémy, ale projekt jsme změnili a vybudujeme akumulační nádrž o velikosti 76 m3, ze které budeme zalévat vysazené stromy nejen v okolí radnice, ale i po celé městské části. Další nádrže plánujeme vybudovat při revitalizaci mateřských školek a škol, které navíc ušetří poplatky za odvod dešťové vody do kanalizace. Za celou městskou část činí poplatky více než 1,5 mil. Kč.

* Helena Mitwallyová, ředitelka divize úklidu a komunálních služeb  společnosti FREWKO  a. s.: Zádržné systémy vody, tzv. swale pomáhají zadržet vodu v krajině při záplavových deštích. Lokalita Kamýku, kde jsou tyto swale umístěny, se nachází na skalnatém podloží, kde je pouze malá vrstva zeminy. Lokalita je hodně vyprahlá a při přívalových deštích není zem schopna vodu akumulovat. Ta pak odtéká nevyužita do kanalizace. Proto jsme do svahů pod dětským hřištěm Machuldova udělali dvě 5 m dlouhé drenážní rýhy, hluboké 1 m a široké 40 cm, které jsou vyplněné ze 2/3 štěrkem, následně posečenou travou a nakonec vrstvou zeminy.  Swale je oset jetelotravní směsí Papilio pro podporu včelstva. Spodní hrana je vymodelovaná tak, aby vodu zadržela. Jeden swale funguje dobře, druhý trpěl sešlapáváním od občanů, kteří si tudy zkracovali cestu. Proto jsme na spodní hranu swale vysadili keře tavolníku, který je nenáročný, je nektarodárný a využije vodu akumulovanou pod swale.

* Lukáš Jakubec, Unit Manager pro segment veřejná správa, M. C. TRITON spol. s r. o.: Prastará manažerská poučka praví „kdo je připraven, není překvapen“, a tak prozíraví zástupci územních samospráv v tuto chvíli vyhodnocují své postupy a reakce v době nouzového stavu a snaží se z nich vyvodit závěry, které využijí pro přípravu na další podobné situace.

* Lenka Slavíková a Eliška Vejchodská, Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: Ve školním roce 2018/2019 probíhala školní fóra ve 14 českých městech na 28 základních školách. Studentka Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FSE UJEP) Katrin Strohbauchová provedla v rámci své diplomové práce řízené rozhovory s jejich dospělými účastníky. Zjistila, že v rámci školy žáci nejčastěji navrhují úpravu nebo rozšíření nabídky stravování, doplnění vybavení školy, možnost trávit přestávky venku nebo předkládají návrhy na nové mimoškolní aktivity. V jednom případě se objevil návrh na vymalování chodeb školy, do jehož realizace se pak v rámci výtvarné výchovy zapojili i samotní žáci. Mezi návrhy týkajícími se města rezonovala nejvíce problematika dopravy (frekvence spojů, bezpečnost, oprava či vybudování cyklostezek, chytré autobusové zastávky aj.). Dále to byla například témata týkající se vybavení městského parku, programu a služeb kina, pořádku ve městě, dobíjecích laviček aj.

* Markéta Šlejharová, vedoucí právního týmu a advokátka, CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s. r. o., advokátní kancelář: Právnické osobě, která vykonává funkci voleného orgánu v kapitálové společnosti nebo družstvu, je velkou novelou zákona o obchodních korporacích uložena povinnost, aby ihned po jmenování do funkce zmocnila konkrétní fyzickou osobu, jež bude pověřena k zastupování právnické osoby ve volené funkci. Aby tato fyzická osoba mohla být jmenována jako zástupce právnické osoby ve volené funkci, musí splňovat zákonné požadavky a předpoklady pro výkon dané funkce.

* Zdeněk Koudelka, advokát: Obec Lednice s bohatou a pohnutou historií uspěla u Ústavního soudu se svou stížností ve věci dohody Ministerstva kultury a Ministerstva pro místní rozvoj, jež zasáhla do jejího práva na samosprávu v územním plánování. Nález Ústavního soudu z 12. 5. 2020 konstatoval, že dohodou obou ministerstev o podmínkách tvorby územního plánu obce Lednice byla porušena ústavní práva obce. Lednice je známá lichtenštejnským zámkem a parkem. Obě ministerstva uzavřela dohodu o územním plánu Lednice, obec přitom vůbec nebyla stranou této dohody. Jednalo se o ní a bez ní, stejně jako o Československu bez Československa v Mnichově 1938. Požadavky proti samosprávě Lednice prosadilo Ministerstvo kultury. Stanovilo takové podmínky pro tvorbu jejího územního plánu, které znemožňovaly rozvoj obce.

* Adam Furek, právník: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v § 39 odst. 1 stanoví obci povinnost zveřejnit tzv. záměr na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném obecním orgánu v případě, že obec má v úmyslu uskutečnit majetkovou dispozici uvedenou v tomto ustanovení, tj. i v případě úmyslu prodat obecní pozemek. Judikatura přitom dovozuje, že rozhodnutí o zveřejnění záměru je rozhodnutím v tzv. nevyhrazené (zbytkové) pravomoci rady obce ve smyslu § 102 odst. 3 zákona o obcích, a to bez ohledu na předmět dispozice, tedy i v případě, že by šlo o úmysl prodat pozemek (samotný prodej však již musí následně schválit zastupitelstvo, jak plyne z § 85 písm. a/ zákona o obcích). Proto platí, že v obcích, v nichž není volena rada obce, může o zveřejnění záměru rozhodnout starosta obce (§ 99 odst. 4 zákona o obcích). Ale stejně tak o zveřejnění záměru může rozhodnout i zastupitelstvo.

* Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka: Na zářijovém Kongresu FORUM MUNICIPAL jej chceme ještě více oživit, protože starostové si to po posledních měsících zaslouží více než kdo jiný. Aby kongres nejen naučil, ale i bavil. Přistoupili jsme na termín 27. až 29. září, přestože je před krajskými volbami, protože nechceme jednak zahodit rok přípravy, a jednak cítíme chuť starostů se potkat a vyměnit si zkušenosti. Proto též počítám, že dáme více slovo i jim. Zkrátka chceme být na kongresu zase jedna rodina, která drží spolu, a proto je silná, A protože přijede i Radim Uzel, ani povídání o sexu nebude chybět. Vzpomínám na salvy smíchu, když minule dostal slovo – zkrátka, je na co se těšit. I ty paragrafy pak půjdou jistě samy do hlavy! A zadali jsme tentokrát hotelu, aby i raut byl výjimečný. Tak to doufám splní!

* Jan Procházka, jednatel společnosti FN-NANO: Nanotechnologie funguje na principu fotokatalýzy s velkým environmentálním účinkem. Lze je použít na veškeré porézní materiály, které byly ošetřeny akrylátovými nebo silikátovými barvami, dále na neglazovanou keramiku i na natřený plech. Nelze použít na hydrofobní povrchy. Neuvolňují žádné látky do životního prostředí. Zcela bez použití chemie, minimální funkčnost a účinnost mají po dobu deseti let.*

/rš/

Tištěnou Moderní obec si můžete předplatit na: https://www.profipress.cz/predplatne/ .

V případě objednání ročního předplatného tištěné verze časopisu získáte zdarma jako bonus digitální verzi vybraného titulu. Digitální verzi časopisu za sníženou cenu si lze objednat i samostatně na: https://digi.profipress.cz/katalog/detail/moderni-obec .

 

 

Česká republika se potýká s epidemií, která svými důsledky i rozsahem překonává všechny moderní zkušenosti. Podle aktuálních nařízení by lidé měli omezit pohyb na veřejnosti na nezbytné cesty do zaměstnání, nákupy nebo návštěvu lékařských zařízení. Jsou zavřené školy, sportoviště a většina provozoven služeb. Omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti bude platit nejméně do 1. dubna 2020.
Spolek Partnerství pro městskou mobilitu vydal tiskovou zprávu, ve které radí, jak je možné posílit imunitu a psychickou a fyzickou kondici.

Mnoho lidí se ptá, jak si v tomto režimu uchovat psychickou i fyzickou kondici. Podle doporučení WHO člověk potřebuje minimálně 150 minut pohybu týdně. Při uzavřených sportovních areálech a posilovnách jsou nutné cesty zároveň způsobem, jak zařadit do života pohyb.

„Pokud lidé vysloveně nemusí, je samozřejmě ideální zůstávat doma. Nutné cesty do zaměstnání, na nákupy i jinam ale lze spojit právě s pohybem, který nám v tomto období může chybět víc než kdy jindy,“ říká Jaroslav Martinek z Partnerství pro městskou mobilitu.

Použití aktivní dopravy během pandemie koronaviru začala doporučovat řada institucí v celé Evropě, a to všem, kteří se po městě musejí pohybovat, ať už do práce, za rodinou či na nákupy.

 „I když vyjížďky do přírody jsou tolerované, můžeme je spojit s cestami, které bychom vykonali v každém případě. Ať už dánské ministerstvo dopravy, německá ministerstva zdravotnictví i práce a sociálních věcí, nebo zástupci televizní stanice ORF ve Vídni, všichni apelují na lidi, aby použili kolo,“ říká Roman Meliška ze spolku Kolem na kole.

Jízdní kolo umožní zachovat si odstup a zároveň se vyhnout rizikovým místům s vyšší koncentrací lidí. Lidé na kole zároveň uvolní místo ve veřejné dopravě těm, kteří ji skutečně potřebují. Ať se jedná o metro, tramvaj, autobus, nebo třeba trolejbus, každá cesta na jízdním kole snižuje riziko také pro ostatní uživatele těchto dopravních prostředků.

Při chůzi spálí průměrný člověk 212 kJ na kilometr, při jízdě na kole 51 kJ. U řidičů je to podstatně méně, pouhých 3 kJ na kilometr. Při splnění doporučeného množství pohybu chůzí tak spálíme 2400 kJ navíc, to představuje například průměrný oběd.

„Jízda na kole nebo pohyb pěšky navíc mohou pomoci zlepšit psychickou kondici. To je v naší situaci, kdy jsou všechny ostatní možnosti omezené, velmi důležité. Samozřejmostí je přitom použití ochranné roušky,“ potvrzuje Roman Havlík, ředitel Fakultní nemocnice v Olomouci.

„Je zcela logické, že na kole se bude pohybovat stále velké množství lidí, ať už za prací nebo kvůli zdravému pohybu,“ říká koordinátor BESIP pro Olomoucký kraj Miroslav Charouz. „Proto bych rád apeloval na řidiče, aby byli v nejbližších dnech co nejvíce ohleduplní k cyklistům a pěším. Také jízdní kolo je ale vozidlo a jezdec na kole je stále řidičem se všemi právy i povinnostmi. Je tak třeba dbát především na viditelnost, používání osvětlení a správného oblečení,  použití roušky může vadit při správném periferním vnímání provozu. „Zkrátka dělejte vše, aby vás řidiči aut co nejdříve viděli a pochopili vaše úmysly,“ vyzývá Charouz  cyklisty.

 

Jaká opatření podnikají jednotlivé země a města

V Bogotě, New Yorku či Mexico City dokonce radnice doslova před noc vytvořily v ulicích desítky kilometrů nových oddělených cyklostezky; zkrátka sebraly prostor autům a přerozdělily ho tak, aby bylo pro lidi bezpečné a zároveň i komfortní vyřídit si co potřebují na kole. „Víme, že jízda na kole je jedním z nejvíce hygienických a zároveň jednoduchých opatření, která můžeme nasadit pro zmírnění šíření virů COVID-19. Lidé se mohou pohybovat individuálně, uvolní MHD a zároveň si uchovají možnost vyřídit si vše, co nutně potřebují,“ konstatoval starosta Bogoty, jehož tým zprovoznil během několika. málo hodin 76 km bezpečných oddělených cyklostezek.

V Londýně dokonce starosta a místní dopravní podnik bleskurychle pochopili, jakou výhodu mohou mít sdílená kola pro přepravu lidí v době krize, a flotilu sdílených kol fungující pod značkou Santander Bicycles - obdobu českých Rekol - otevřel všem pracovníkům veřejného zdravotnického systému (NHS) až do konce dubna zdarma. „Každý, kdo pojede na kole namísto veřejnou dopravou dělá dobrou věc pro sebe i pro své spoluobčany,“ prohlásil londýnský starosta.

/TZ - pch/

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down