Zástupci vedení města Liberce primátor Jaroslav Zámečník, jeho náměstkyně Radka Loučková Kotasová a člen rady města Michal Hron navštívili náměstkyni ministryně pro místní rozvoj Janu Hanzlíkovou, aby požádali o vydání metodického pokynu, který usnadní městům a obcím v České republice postup při převodu podílů měst v bytových domech.

Svaz měst a obcí České republiky (SMO) podpořil vedení Liberce na jednání Komory měst a obcí, které se konalo minulý týden v Brně, a slíbil pomoc a podporu na ministerstvu při vyjednávání tvorby metodického pokynu pro postup v této problematice.

„Zároveň se město Liberec obrátilo na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) o poskytnutí stanoviska při převodu podílů v bytových domech. Dílčími kroky tak město Liberec připravuje cestu k řešení převodu spoluvlastnických podílů v družstevních bytech. Snažíme se dohodnout s družstvy a připravit takový proces převodu podílů, jaký nebude odporovat zákonům a bude spravedlivý pro všechny. Nejen od družstevníků, ale i od zástupců města to vyžaduje velkou míru trpělivosti, protože posouzení právních kroků a získání příslušných vyjádření úřadů nějaký čas trvá. Nikdo ale nechce opakovat chyby z minulosti,“ uvádí primátor města Liberce Jaroslav Zámečník.

Připomeňme, že celý problém vznikl v letech 1997 až 2007, kdy v Liberci postupně probíhala výstavba bytových domů, pro niž radnice využila možnost získat dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení. Město Liberec má podílové vlastnictví v 1156 bytech v deseti družstvech a na základě neplatnosti smluv hledá nyní město nový právní vztah, jakým bezpečným způsobem převést podíly města na jednotlivé družstevníky. Problém se týká dalších desítek měst, která řeší obdobnou problematiku.*

(O problematice jsme psali v rubrice Kauza v letošním srpnovém vydání Moderní obce.)

/zr/

 

V sídle Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR) se ve třetím srpnovém týdnu sešli předseda Svazu a starosta Kyjova František Lukl a prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) Jiří Nouza. Cílem setkání bylo slavnostní podepsání memoranda o vzájemné spolupráci.

Podepsané memorandum je výsledkem v posledních měsících užšího kontaktu mezi oběma organizacemi a shod, které svazy nalezly. Obě strany jeho podpisem deklarovaly vzájemnou spolupráci v oblasti podpory investic, základního školství s cílem popularizace oborů, které povedou ke zvýšení technické gramotnosti žáků, v oblasti odborných vzdělávacích akcí a v legislativní oblasti.

„Jednou z klíčových oblastí pro rozvoj života měst a obcí je určitě bytová výstavba,“ uvedl předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodal: „Její restart budeme ze všech sil podporovat. Zároveň je pro nás důležitá i oblast základního školství, kde chceme se Svazem podnikatelů ve stavebnictví (SPS) popularizovat získávání technických a manuálních dovedností žáků.“
Oběma stranám je známa situace například v bytové výstavbě a chtěly by posílit finanční pobídky a zjednodušit realizaci alokovaných prostředků, jak formou nájemního bydlení, tak například formou družstevního vlastnictví bytů.
Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza vyjádřil potěšení nad tímto krokem: „Jsem rád, že se shodujeme na zásadní roli českého stavebnictví. Věřím, že vzájemná spolupráce bude fungovat a těším se na ni.“
Memorandum nabylo účinnosti dnem podpisu.

/zr/*

Na několika základních doporučeních, jak – i v současné složité době – oživit bytovou výstavbu v České republice, se včera v Praze shodli představitelé Svazu měst a obcí ČR, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Svazu českých a moravských bytových družstev. Svá doporučení adresují premiérovi a vládě, Národní ekonomické radě vlády, poslancům a senátorům.

Cílem včerejší schůzky v sídle Svazu měst a obcí ČR na pražském Vyšehradě byl podpis společně vypracovaného doporučení pro oživení bytové výstavby ve městech a obcích v této těžké a náročné době.  Důvod vypracování tohoto dokumentu je jasný, jde o udržení chodu národní ekonomiky ve všech úrovních a oblastech a restart bytové výstavby.

My jsme připraveni investovat do obecní bytové výstavby,“ prohlásil při této příležitosti předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a připomněl: "Jen potřebujeme jednoznačnou podporu od státu."
Bytová družstva představují jeden ze základních pilířů dostupného bydlení ve všech vyspělých zemích Evropy,“ upozornil předseda Svazu českých a moravských bytových družstev Jan Vysloužil, „pak nevidím důvod, proč by to tak nemohlo být i u nás.“

Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza dodal: „Role stavebnictví je v současné chvíli nezastupitelná, protože bude klíčové při restartu české ekonomiky. Jsem rád, že jsme naše úsilí zkoordinovali s ostatními subjekty, kterých se situace dotýká.

Doporučení Svazu měst a obcí České republiky, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Svazu českých a moravských bytových družstev k oživení bytové výstavby ve městech a obcích České republiky

Svaz měst a obcí České republiky, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Svaz českých a moravských bytových družstev ve vzájemné shodě předkládají premiérovi a Vládě České republiky, Národní ekonomické radě vlády, poslancům a senátorům níže uvedená doporučení, na nichž mezi tvůrci tohoto dokumentu panuje shoda a v nichž vidí možnost oživení bytové výstavby ve městech a obcích České republiky, zpomalení až zastavení recese ekonomiky, její podporu v rámci investičních aktivit a současně i řešení bytové a do určité části sociální bytové politiky.

  1. Možnost zachování daňového odpočtu u hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření.

Navrhujeme zachování možnosti provedení daňového odpočtu u hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření s tím, že jeho zachováním se zvýší dostupnost bydlení pro významnou skupinu obyvatel a kupující tak budou mít k dispozici díky tomuto opatření řádově i stovky tisíc korun českých navíc. V případě nezachování možnosti odpočtu výše uvedeného lze kalkulovat nejen se snížením zájmu o tyto finanční produkty a tedy chutí a možností investovat, což má spoustu dalších dopadů, ale i se ztrátou, která je u bytu 3+KK v Praze řádově půl milionu korun.

  1. Možnost daňového odpočtu při splácení úvěru na pořízení družstevního podílu a podpora změny legislativního nastavení družstevní formy bydlení a nové družstevní výstavby.

Navrhujeme zavést možnost daňového odpočtu pro člena družstva ve výši odpovídající úroku z na něj připadající části úvěru čerpaného bytovým družstvem na výstavbu domu. Družstevní bytová výstavba je v současné době často využívanou formou výstavby, avšak dosud není státem podporována žádnou formou, byť lze s pravděpodobností na úrovni jistoty počítat s pozitivním dopadem takové podpory.

Současně navrhujeme hledat další styčné body v legislativní úpravě, jejichž formulací by došlo k větší podpoře družstevního bydlení a tím i potažmo k podpoře výstavby družstevních bytů, a to i v konsekvenci s potřebami měst a obcí jako hlavních účastníků.

  1. Časový test a jeho neprodlužování z doby 5 let na 10 let.

Navrhujeme, aby byla zachována doba časového testu v délce 5 let.

Cílem nastavení časového testu je zamezení investičním a spekulativním nákupům bytů, s čímž však prodloužení časového testu na 10 let není kompatibilní, neboť spekulanti na trhu nemovitých věcí byty nedrží ani po dobu 5 let a počítají s platbou daně již od počátku. Naopak – na ostatní zájemce z řad „běžných spotřebitelů“ tato změna zákona dolehne velice těžce, neboť mohou mít potřebu až nutnost byt prodat z jakéhokoliv jiného, osobního, nikoliv však spekulativního důvodu.

  1. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bez náhrady.

Jedná se o již vládou představenou možnost řešení, která je ze strany předkladatelů těchto návrhů plně podporována. Již řadu let je diskutováno toto dvojí zdanění při nabytí nemovitých věcí a jedná se tak bez pochyb o vstřícný krok kupředu.

  1. Efektivní a intenzivní podpora nájemního bydlení.

Podpora nájemního bydlení je nezbytnou součástí bytové politiky. Bez podpory výstavby nájemních bytů v relaci cenově dostupných bytů bude neustále trh s byty trpět nedostatky, což se v samotném důsledku odrazí i v řešení otázky nejen dostupného, ale i sociálního bydlení. Důležitá je jasná, efektivní a intenzivní podpora pro obce a města při budování nájemního bydlení pro své občany v různých kategoriích za dostupnou cenu nájemného. Je nezbytné nastavit podmínky pro obce a města jako investory a jejich podporu formou dotačních a úvěrových prostředků. Vždy je potřebné vést v patrnosti proporcionalitu zájmů soukromého sektoru s veřejným sektorem jako dvou organismů, které žijí ve vzájemné symbióze a škoda u jednoho z nich v samotném důsledku způsobí škodu i u druhého. Tato teze je beze sporu platná i v tomto bodě.

Navrhujeme zvýšit úroveň podpory výstavby nájemních bytů, umožnit kombinaci dotace a zvýhodněného úvěru a nastavit úroky úvěru tak, aby bylo dosaženo vyššího rozdílu mezi úvěrem klasickým a zvýhodněným.

Navrhujeme nastavení finančních podmínek pro podporu obcí a měst ve výstavbě nájemního bydlení s možností kombinace jednotlivých národních zdrojů a jednotlivých úvěrových i dotačních možností.

V rámci výstavby nájemních bytů umožnit investorům uplatnění odpočtu DPH na vstupu (z výstavby).

  1. Legislativní úpravy v oblasti stavebního práva.

Konstatujeme, že rekodifikace stavebního práva je nutností a navrhujeme zaměřit se v rámci této činnosti intenzivně na takové úpravy v dané oblasti, jež by nebyly zatíženy dalšími náklady, ale byly by primárně zaměřeny na zjednodušení a zrychlení stavebního řízení, které je v současné podobě nesmírně komplikované a samo o sobě by mohlo být překážkou restartu české ekonomiky.

V Praze dne 26. května 2020

 

Na snímku zleva: Jiří Nouza, František Lukl a Jan Vysloužil.

Foto: archiv SMO ČR*

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) vyhlásil 20. května 2019 první výzvu k podávání žádostí o dotaci podle nařízení vlády č.112/2019, o podmínkách použití finančních prostředků SFRB na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů.

Výzva je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace. Sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení. Nízký příjem a nevyhovující bydlení jsou definovány v nařízení vlády č. 112/2019.

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 20. května 2019. Informace o ukončení příjmu žádostí bude zveřejněna nejméně 30 dní před ukončením výzvy. Alokace výzvy činí 650 milionů korun.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová na svém facebookovém profilu vyhlášení výzvy pro starostky a starosty okomentovala následovně: "Pevně věřím, že tento program významně přispěje k řešení kritické situace s bydlením. Nejedná se o časově omezenou výzvu, a tak budete mít čas si vše důkladně prostudovat na stránkách Státního fondu rozvoje bydlení – http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/vystavba-pro-obce/. Jak už bylo několikrát řečeno, smyslem financování je možnost kombinace dotace a výhodného úvěru. Pro letošní rok má SFRB připravenu celkem jednu miliardu korun, z toho na sociální byty 650 milionů korun a na úvěry 350 milionů korun."

Podle šéfky resortu místního rozvoje přitom nemusí jít ani o výstavbu na zelené louce, ale možná je i rekonstrukce stávajících objektů. Sociální byty budou určeny skutečně pro ty potřebné a možnost využití dostupného bydlení bude podle obce. Může se tedy jednat například o seniory či o matky samoživitelky.
Nový program VÝSTAVBA mohou využívat obce na investiční akce v oblasti výstavby obecních bytů, a to jak sociálních nájemních bytů určených pro domácnosti, u kterých došlo k tzv. tržnímu selhání v oblasti bydlení, tak nájemních bytů určených pro středně příjmové domácnosti a pro domácnosti veřejně prospěšných profesí (lékaři, učitelé, policisté, apod.) podle potřeb obce tak, aby docházelo k sociálnímu mixu v dané lokalitě a byla udržena, případně se dále rozvíjela, kvalita veřejných služeb. Pro letošní rok má Státní fond rozvoje bydlení připravenou celkem jednu miliardu korun (z toho na sociální byty 650 mil. Kč a na úvěry 350 mil. Kč).*

/zr/

Ilustrační foto: archiv MMR

 

 

Praha v současné době eviduje na svém území zhruba 700 tisíc bytových jednotek. Z toho 94 procent, tedy 658 tisíc bytů, je v soukromém vlastnictví. Další 4 procenta, tedy 35 tisíc bytů, je svěřeno městským částem a 1 procento, asi 7 tisíc bytů, spravuje hlavní město. U tohoto počtu bytů hlavní město neuvažuje o prodeji, nejsou tedy zařazeny do privatizace. Většina bytů je pronajatá a město připravuje rekonstrukci a výstavbu dalších.

Nyní Praha obnovuje bytovou výstavbu. Jde především o vybudování hybridního bydlení na Černém Mostě, kde vznikne 182 nových bytů, a stavbu bytových domů v Horních Počernicích s 310 novými bytovými jednotkami. V přípravě jsou také další projekty, jako je budování dalších 280 bytových jednotek a rekonstrukce hotelového domu na Opatově, kterou město získá dalších zhruba 325 nových bytů. Celkem tak hlavní město do tří let vybuduje 1097 nových bytů.

 „Obnovujeme bytovou výstavbu, která stagnovala patnáct let. Do tří let hlavní město vybuduje téměř 1100 nových bytů,“ shrnul radní hlavního města Prahy Radek Lacko.

V současné době hlavní město eviduje 60 volných bytů, z toho je 16 bytů malometrážních a 37 bytů v opravách. Praha totiž pronajímá byty výhradně zrekonstruované. Pravidelně se také provádí analýza bytového fondu a způsobu jeho využití, například z pohledu uvolněných bytů, průběhu jejich oprav a rekonstrukce, nabídek konkrétnímu žadateli až po počty uzavřených nájemních smluv.

 „Prakticky všechny byty ve vlastnictví hlavního města jsou pronajaté. Máme k dispozici dalších osm vyklizených domů o jednom až třech malometrážních bytech, které vyžadují komplexní rekonstrukci. Jednáme o jejich dalším využití, zejména pro sociální a zdravotní péči. Ve vlastnictví města je taktéž vyklizený původně hotelový dům na Opatově. Aktuálně jednáme o jeho kompletní přestavbě na bytový dům. Na základě studií by zde mohlo vzniknout až 325 bytů,“ uvedl radní Radek Lacko.

 Fond rozvoje pro bydlení 

V rámci uvedeného počtu Praha realizuje svoji bytovou politiku, přičemž často supluje roli městských části, které svůj svěřený bytový fond zprivatizovaly. Proto má schválená „Pravidla“ pronájmu bytů, vystihující podmínky a kritéria přesně vymezeného okruhu žadatelů. Jsou to například zdravotně hendikepovaní, senioři, osoby v sociální tísni, vybrané profese, ale u vybraných bytů (např. byty v centru, byty malometrážní) je možnost je pronajmout formou výběrového řízení.

Praha zřídila Fond rozvoje dostupného bydlení, kam plynou finanční částky získané prodejem bytového fondu. Z prostředků Fondu jsou realizovány projekty na výstavbu bytů, domů pro seniory, domů s pečovatelskou službou, ale i na rekonstrukce stávajícího bytového fondu. Uvedené investice jsou nejenom do objektů ve vlastnictví hlavního města, ale i městských částí.*

/zr/

Koncem dubna se v rezidenci pražské primátorky Adriany Krnáčové konala druhá mezinárodní odborná konference ze série Principy územního plánování evropských měst s podtitulem Smíme v Praze bydlet?, věnovaná tématu bydlení v české metropoli. Akce proběhla pod její záštitou.

Praha čelí podobným výzvám současnosti jako další evropská města. Nejpalčivějším problémem je rostoucí exkluzivita měst, spojená s rostoucí poptávkou po bydlení. Praha nyní zažívá na rozdíl od většiny velkých měst vlnu poklesu výstavby, generující prudký růst ceny bydlení. V loňském roce se v Praze podařilo prosadit přijetí nových Pražských stavebních předpisů, což nebylo vůbec samozřejmé. Současnou prioritou je přijetí nového územního plánu Prahy – Metropolitního plánu. Jeho příprava přesahuje více volebních období a nemůže podléhat okamžitým politickým nebo společenským výkyvům. Pokud chceme v globálním světě obstát, nezbývá nám nic jiného, než hledání a nalézání shody a konsenzu. Tomu se naše společnost musí i po 27 letech svobodného vývoje pořád učit.

​Sdílené zkušenosti jsou inspirativní

Své příspěvky přednesli hosté předchozí konference Martin Klamt (Mnichov) a Wigbert Bengtsson (Fürstenwalde Spree) a odborníci z dalších evropských měst: Jelena Ricov (Záhřeb), Peter Gero (Hamburg), Christoph Braumann (Salzburg), Koos van Zanen (Amsterdam) a Peter Austin (Oslo). Metropole dnes vytvářejí stabilní síť v „tekutých časech“ globálního světa. Na jedné straně mezi sebou soutěží, ale zároveň se navzájem podporují a sdílejí zkušenosti. Každá metropole je v něčem výjimečná a všechny zároveň si chrání své „místo na mapě“. Hustota, zahušťování města a výšková zástavba není sociální program. Je to prostorový program, který brání rozrůstání města do krajiny a šetří veřejný prostor uvnitř města. Jedním z problémů bránících výstavbě je získávání stavebního povolení, Jak uvedl architekt Pavel Hnilička, délka procesu od záměru k realizaci projektu může v Praze trvat pět až osm let. V délce schvalování jsme na 130. místě na světě, poslední z rozvinutých zemí. Neúnosná zátěž vychází především ze stavební legislativy, kterou města samotná mohou jen obtížně ovlivňovat. Praha má jako jediné české město právo upravovat výstavbu vlastní stavební vyhláškou Pražskými stavebními předpisy, na jejichž přípravě se Pavel Hnilička významně podílel.

Docent Jan Jehlík z Fakulty architektury ČVUT spojil téma bydlení a obytnosti města jako základní vlastnosti vystavěného prostředí. Město je kontinuální prostor, který nemá začátek a konec, anebo vynechaná neobytná území. Architekti Michal Leňo a Jaromír Hainc z Institutu plánování a rozvoje Prahy promluvili o kapacitě využívání potenciálu Prahy a nových obytných souborech jako lokálních periferiích. Praha se nepotýká s nedostatkem volných ploch jako některá jiná města. Má velký problém s jejich přípravou pro nové využití, hlavně v transformačních územích. Současná výstavba na periferiích není ekonomicky výhodná.

Architekt Roman Koucký, vedoucí Kanceláře Metropolitního plánu, představil budování obytného města v kontextu Metropolitního plánu. Dnešní město po éře Moderny nebude vypadat stejně jako město počátku 20. století, stejně jako Vinohrady nejsou replikou Nového Města anebo Nové Město nekopíruje strukturu Starého města a Malé Strany.

Doporučení z diskuse

Dynamické společenské změny si vyžádaly změny přístupů k územnímu plánování. Ty v Evropě probíhají už posledních 20 let. Stabilní a předvídatelná společnost druhé poloviny minulého století je minulostí. Význam měst roste, exkluzivita měst a ceny bydlení se prudce zvyšují. Územní plán nezmůže vše, je třeba používat další vrstvy a nástroje územního plánování. Praha potřebuje zklidnit emoce, dokončit stabilizující a iniciační územní plán a obrátit nepříznivou tendenci stavebního vývoje. Takový úkol může zvládnout jen ve spolupráci s městskými částmi (příprava konkrétních území pro výstavbu), Středočeským krajem (společný potenciál rozvoje i hrozby neuvážených rozhodnutí) a vládou a ministerstvy (příprava nové stavební legislativy). Německý parlament je schopen flexibilně novelizovat stavební zákon na základě nových výzev současnosti. V březnu letošního roku například umožnil zvláštní podmínky pro výstavbu nových urbánních celků s hustotou zastavěnosti středověkého města. Rozhodnutí předcházela „ideální“ urbanistická představa nového Hafen city v Hamburku a nastavení nových podmínek, za kterých může být realizována, vysvětlil Peter Gero.*

Zpracováno podle TZ

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down