Pražský inovační maraton #NakopniPrahu postupuje do další fáze. Odborná porota posoudila odevzdané nápady od 25 týmů a vybrala 13 nejlepších, které postupují do dalšího kola. Mladé inovátory nejvíce zaujalo téma rozvoje a posilování komunitních vztahů. Postupující týmy budou do konce června za pomoci mentorů a odborníků pracovat na prototypech řešení, které představí na slavnostním finále 26. června. Vítězné projekty získají finanční podporu v celkové výši 100 000 Kč a pomoc s realizací svého nápadu.

Cílem druhého ročníku Pražského inovačního maratonu je vymyslet a rozvinout projekty, které pomocí moderních technologií nebo inovativních řešení zlepší život Pražanů. V únoru odborná porota vybrala z přihlášek nejlepší týmy, které se zúčastnily „Nalejvárny“, kde se podrobně seznámily s výzvami. Mezi letošní výzvy patří: zdraví, životní prostředí, energetika, bezpečnost a doprava, komunity, udržitelný turismus a kultura, vzdělávání a školství a data.

Odborná porota vybrala na základě projektových záměrů předložených prostřednictvím online formuláře 13 postupujících finálových týmů, které dostanou finanční příspěvek, aby mohly své nápady dotáhnout do konce a připravit funkční prototyp řešení.

Týmy postupující do finále #NakopniPrahu.

 1. Tým Hadi s projektem Běž do Háje, který přichází s návrhem zázemí pro běžce. Jedná se o plácek s potřebným vybavením, jako zamykací skříňky na odložení věcí, vyznačené trasy v přilehlém parku a cedule s informacemi o rozcvičovacích technikách či s mapovými podklady.
 2. Tým Collboard s projektem Collboard.com, neboli virtuální tabule pro školy. Aplikace je určena k online výuce a také výuce hybridní, kdy se třída rozdělí na víc částí, ať už ve škole nebo doma.
 3. Tým Lostik s projektem Chytrá klíčenka, která obsahuje unikátní ID, napojené v různých databázích, které lze využít různými způsoby, např. pokud někdo nalezne klíče, donese je na úřad, kde bude skříňka na ztráty a nálezy, kam přiloží Lostik. Následně se automaticky odešle informace majiteli klíčů, kde se jeho klíče nacházejí a kde si je může vyzvednout.
 4. Tým Aignos s projektem, který mladým lidem pomůže zorientovat se v problematice umělé inteligence. Ukáže principy jejího fungování a představí, jak ji můžou sami aktivně využívat.
 5. Tým Studenti PRO lékaře s projektem Medici PRO očkování. Ten si klade za cíl podpořit lékaře v boji s klesající proočkovaností, která je velkou hrozbou pro veřejné zdraví, a propojit poznatky z medicíny a komunikačních studií.
 6. Tým Metacity s projektem, který si klade za cíl zjednodušit komunikaci mezi občany, developery, neziskovými organizacemi, městskými institucemi a dalšími zájmovými skupinami podílejícími se na rozvoji a plánování města skrze vizualizaci dat.
 7. Tým Paioneers s projektem Praha energeticky soběstačná, který řeší produkci a ukládání elektřiny v místě spotřeby v Praze.
 8. Tým Spolu Byznys a NGO s projektem Rosteme společně pro Prahu, který si klade za cíl propojovat pražské firmy deklarující zájem o spolupráci s NGO a který umí měřit společenský dopad svých činností a umí je i komunikovat.
 9. Tým SenEDU s projektem, který nabízí jednoduchou platformu online doučování. Poskytuje přímé a bezkontaktní propojení lektora seniora se studentem.
 10. Tým Příroda v Praze s projektem soul roots, který se zaměřuje na zlepšení duševního zdraví člověka skrze trávení času v přírodě doprovázeného cvičeními vedoucími k osobnímu růstu.
 11. Tým tvemesto.cz s projektem Sousedská síť, který zprostředkovává lidem interakci s jejich okolím v informační, komunikační i sociální rovině. Vedle toho nabízí řadu praktických nástrojů k řešení situací v každodenním životě.
 12. Tým Intermodálisti s projektem TAXI Lítačka, přepravní služby kombinující rychlost páteřní MHD v centru města a komfort TAXI mimo centra.
 13. Tým Tnght s projektem, který si klade za cíl provést každého uživatele nočním životem v Praze od A do Z. Turisté i místní budou mít v digitální podobě přehled o všech místech, kde se nesmí pít alkohol, a dostanou upozorněni na začátek nočního klidu.

„V letošním roce soutěžní týmy nejvíce zaujalo téma rozvoje komunit. Velmi nás to těší, protože po roce pandemie a sociálního odstupu je víc než kdy dřív potřeba rozvíjet komunitní a sousedské vztahy,“ říká pražský primátor Zdeněk Hřib, a dodává: „S nadšením proto očekávám nejenom červnové finále, kde poprvé uvidíme výsledky několikaměsíční práce týmů, ale také následné uvedení projektů do praxe.“

„V projektové kanceláři Smart Prague jsou inovace základem naší práce. Je pro nás proto velmi obohacující sledovat, jak svoje nápady rozvíjí někdo zvenčí, a přispět svými zkušenostmi a zázemím k jejich uskutečnění. #NakopniPrahu je skvělou příležitostí pro město načerpat inspiraci a realizovat projekty, které nevznikly jen někde u stolu, ale spoluprací s Pražany. Chtěl bych tedy poděkovat všem účastníkům za odhodlání a ochotu měnit Prahu k lepšímu a těm, co postoupili, popřát hodně zdaru ve finálovém kole,“ dodává Matej Šandor, místopředseda představenstva OICT a ředitel Úseku projektového řízení a fondů.

Finále Pražského inovačního maratonu se uskuteční 26. června 2021 v Centru architektury a městského plánování neboli v CAMPu.

/zr/*

Praha potřebuje dobudovat chybějící infrastrukturu a stavět nové byty, kterých je v metropoli nedostatek. Proto si hodně slibuje od nového stavebního zákona. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová ho v prvním únorovém týdnu a v prostorách Centra architektury a městského plánování (CAMP) představila starostům městských částí a vedení Prahy.

„Stavební zákon není jen nějakou procesní normou, ale je podstatný pro to, jak se budou rozvíjet města. Praha samotná tvoří 25 procent HDP země, spolu se svým zázemím pak dokonce 50 procent. Stavební rozvoj je pro ni tedy naprosto zásadní,“ zahájil pražský seminář primátor Zdeněk HřibPodle prognóz se dá předpokládat, že do roku 2050 vznikne z metropole a Středočeského kraje megaregion s 3,5 milionu či více obyvateli. Bohužel se tyto dlouhodobé demografické trendy stále více míjejí s naší schopností s nimi alespoň držet krok při budování infrastruktury, veřejných služeb nebo bydlení. Specifičnost velkých měst a Prahy především zdůraznil primátor hlavně v oblasti územního plánování. „Naším cílem je, aby role samospráv v územním plánování byla neoddiskutovatelná. Kdo jiný, než města samotná by měl rozhodovat o svém rozvoji,“ poznamenala ministryně Klára Dostálová.

Tomu by měl pomoci právě nový stavební zákon, který zjednoduší povolování staveb, maximálně zredukuje počet potřebných razítek a zajistí dodržování lhůt, s čímž se potýká obzvláště v Praze téměř každý investor. Tomu dnes trvá v metropoli získat stavební povolení na bytový dům v průměru déle než pět let. Ale například vnější obchvat města se projektuje už od 70. let, dosud ho stojí jen polovina.

Až bude platit nový stavební zákon – postupně bude nabývat účinnosti od začátku roku 2021 do poloviny roku 2023 – už by se také nemělo stát, že výstavbu Pražského okruhu směrem do Běchovic bude povolovat malý stavební úřad v Uhříněvsi. Ten pak udělá chybu, protože nemá se složitými stavbami za deset miliard žádné zkušenosti, a výstavba se zase o několik měsíců posune. „Přitom se na úředníky v Uhříněvsi nemůžeme zlobit, že udělali chybu, když povolují megastavbu, se kterou do té doby nikdy nepřišli do styku,“ poznamenala Dostálová. Na výstavbu části okruhu číslo 511 netrpělivě čekají zejména obyvatelé Spořilova, její zpoždění má ale i výrazné ekonomické dopady. Komplikované povolovací procesy zbrzdily stavbu pražského okruhu do Běchovic podle údajů ministerstva dopravy už o 15 let a prodražili ji o 1,5 miliardy korun, a to se ještě ani nekoplo do země.

Podle nového modelu stavební správy, který přinese rekodifikace, zůstanou v první linii stavební úřady v přenesené působnosti na obcích s rozšířenou působností. O stavbách nadmístního významu budou ale rozhodovat krajské stavební úřady, které již budou čistě státní správou a budou v nich začleněny dotčené orgány tak, aby investor už v budoucnu nemusel shánět a víc kulatých razítek ještě, než vůbec může jít na stavební úřad.

„Rozhodně nebudeme budovat žádné nove úřady na zelené louce. Stát již má stavební úřady na svých ministerstvech a ty budou základem pro státní stavební správu. Dnes máme neuvěřitelně roztříštěnou strukturu a to 714 obecních stavebních úřadu, 609 speciálních stavebních úřadu, 9 báňských a 4 vojenské. Takže celkem více než 1300 úřadů a pro srovnání 4x větší Polsko jich má jen 300. V našich úřadech pracuje více než 13 tisíc lidi. A tito lidé si kvůli té roztříštěnosti nemohou pomoct,“ vysvětlila ministryně Klára Dostálová.  

 Pražský radní Jan Chabr ocenil, že nový model stavební správy přinese Praze příležitost uplatnit celoměstský pohled a jednotu rozhodování ve stavebních řízení, který plánovala zavést v minulém roce TOP 09 prostřednictvím hlavního stavebního úřadu městaTen měl zajistit metodické vedení 22 současných stavebních úřadů, které jsou na městských částech.

Redakce Moderní obce se zeptala tiskového oddělení MMR na:

Statutární města budou moci (stejně jako dnes) svěřit výkon přenesené působnosti na své městské části. Pokud tak udělají a jakým způsobem, zůstává zcela v působnosti těchto statutárních měst, a to včetně otázky metodického vedení. Nový stavební zákon přichází v souladu se schváleným věcným záměrem s jediným správním řízením povolujícím stavební, případně nestavební záměr. Dojde tak k integraci celé škály řízení do jediného správního řízení.

 

V případě stavebních úřadů na krajské úrovni dochází k přesunu výkonu přenesené působnosti na stát a kompetence samosprávy tímto dotčeny nejsou.

Nejvyšší stavební úřad (NSÚ) bude ústřední správní úřad s celostátní působností, který nebude podřízen žádnému ministerstvu, ale pouze vládě jako vrcholnému orgánu moci výkonné, zajišťuje personální, majetkový a ekonomický provoz státní stavební správy, elektronizaci stavební agendy a metodickou činnost vůči stavební správě, je odvolacím orgánem proti rozhodnutí krajského stavebního úřadu a Zvláštního stavebního úřadu a pořizuje územní rozvojový plán a územně plánovací podklady celostátního významu.

Krajské státní stavební úřady se sídly v krajských městech a Praze budou působit jako odvolací orgány a správní orgán prvního stupně u staveb nadmístního významu (např. veřejně prospěšné stavby, krajské nemocnice, průmyslové zóny, výrobní areály apod.).

Zvláštní stavební úřad bude mít celostátní působnost, jde o správní orgán prvního stupně u vyhrazených staveb (např. dálnice, celostátní dráhy, energetická infrastruktura celostátního významu, stavby pro letectví apod.).

Stavební úřady na obcích vykonávající přenesenou působnost budou v přenesené působnosti správním orgánem prvního stupně pro stavby místního významu (např. rodinné domy, menší bytové domy, školky, prodejny apod.).

V meziresortním připomínkovém řízení se ke stavebnímu zákonu sešlo přes 4500 zásadních připomínek. Od začátku ledna probíhají intenzivní jednání k úpravám stavebního i změnového zákona a v koordinaci s výsledky těchto jednání také práce na vypořádání došlých připomínek. Z obdržených připomínek je zřejmé, že některá připomínková místa je vzájemně koordinovala. Nejčastější připomínky uplatněné v rámci mezirezortního připomínkového řízení byly například: změna systému státní stavební správy (nesouhlas s navrhovanou institucionální změnou, požadavek zachování stávajícího stavu), změna formy vydávání územně plánovací dokumentace právním předpisem (nesouhlas, požadavek zachovat formu opatření obecné povahy), automatické povolení, včetně jeho přezkumu (odmítnutí celého nového institutu).*

/TZ a ev/

 

 

 

 

Účastníci architektonické přehlídky Young Architect Award se letos zaměří na návrh řešení nájemního bydlení. Své práce mohou do 28. 6. 2019 přihlašovat jak studenti, tak začínající architekti do 33 let. Ceremoniál s vyhlášením výsledků soutěže, který se uskuteční v rámci mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, proběhne 10. září v prostoru CAMP v Praze. Stejně jako v loňském roce bude akce propojena s vyhlášením výsledků prestižních cen Architekt roku a Architekt obci. Mezi hlavními mediálními partnery Young Architect Award je už tradičně také odborný měsíčník pro veřejnou správu Moderní obec.

Slavnostní zahájení soutěže Young Architect Award (YAA) bylo spojené s diskusním setkáním zaměřeným na nájemní bydlení. Soutěžící si mohou pro svůj návrh nájemního bydlení vybrat lokalitu podle vlastního uvážení, navrhovat výstavbu ale také lze v doporučených lokalitách v Praze, Brně a Ostravě. Jitka Jeřábková z Institutu plánování a rozvoje města Prahy (IPR Praha) vysvětlila zadání soutěže a představila jednu z doporučených lokalit – Libeň-Hájek. Nová zástavba pro bydlení by tam měla vymezit veřejný prostor ulice Pivovarnické a Na Hájku, kde se nyní nacházejí garáže a neudržovaná vzrostlá zeleň.

Složení odborné komise posuzující návrhy mladých architektů zásadním způsobem ovlivňuje úroveň soutěže. Proto i tentokrát v ní zasednou renomovaní architekti, kteří pod vedením Reginy Loukotové, rektorky architektonické školy ARCHIP, rozhodnou o tom, které práce nejlépe naplnily požadavky soutěže. Pozvání do poroty letos přijal také architekt a odborník na zadávání veřejných zakázek Michal Fišer (ateliér tři architekti), Adam Halíř z oceňovaného ateliéru PROJEKTIL ARCHITEKTI, českobudějovický popularizátor architektury Miroslav Vodák (CBArchitektura) a Jan Vondrák z libereckého ateliéru Mjölk architekti. Poslední dva jmenovaní byli v loňském roce nominováni na cenu Architekt roku. Nedílnou součástí poroty je zástupce Nadace Nadání J., M. a Z. Hlávkových Josef Pechar.

„Úkolem soutěžících bude naplnění potenciálu nájemního bydlení, zapojení návrhu do kontextu místa, respekt ke stávající zástavbě i ke složení obyvatelstva atd. Důležitý je také následný přínos navrženého řešení pro celkovou kvalitu života v místě, ale i v blízkém a vzdálenějším okolí," uvedla předsedkyně poroty Regina Loukotová.

S ohledem na téma soutěže YAA „nájemní bydlení“ zorganizoval vypisovatel soutěže, společnost ABF, a. s., akci zaměřenou na problematiku těžko dostupného vlastního bydlení ve větších městech, kterému čelí stále větší část obyvatelstva. Cílem diskuse více než 120 přítomných zájemců bylo hledání řešení ze strany developerů, architektů i dalších odborníků.

Po vystoupení přednášejících proběhla diskuse, z níž vyplynulo, že nájemní bydlení je reálnou variantou k vlastnímu bydlení. Nájemní domy by se měly řešit komplexně, přizpůsobit se často se měnícím obyvatelům. Musí proto být nerozbitné, nízkoenergetické, lehce udržovatelné a obsahovat širší nabídku společných prostorů a služeb, byty by měly být spíše menší. Na podporu výstavby dostupného bydlení, startovacích bytů i bydlení pro seniory klade důraz také Strategický plán Prahy. Ministerstvo pro místní rozvoj počítá zatím s podporou sociálního bydlení. Existují různé mechanismy, jak může společnost podpořit různé typy bydlení. Ty je nyní nutno diskutovat na všech úrovních.

Ceremoniál s vyhlášením výsledků soutěže se bude 10. září konat v prostoru CAMP v Praze jako součást mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, proběhne 10. září v prostoru CAMP v Praze. Stejně jako v loňském roce bude akce propojena s vyhlášením výsledků prestižních cen Architekt roku a Architekt obci. Slavnostního večera se kromě soutěžících a odborné poroty zúčastní zástupci garantů, vysokých škol, partnerů a samozřejmě médií. V letošním ročníku si výherci rozdělí ceny ve výši 75 000 Kč a dostanou opět možnost spolupracovat s generálním partnerem soutěže společností CEMEX Czech Republic.

„Jako společnost se snažíme pomáhat nadaným lidem, protože oni určují směr budoucího vývoje. Jsme hrdí, že i v České republice můžeme podpořit talentované mladé architekty,“ konstatoval Vesselin Barliev, Public Affairs and Communication Manager, CEMEX Czech Republic.*

Více informací na: yaa.cz/.

/zr/

K foto

Ceremoniál s vyhlášením výsledků soutěže, který se uskuteční v rámci mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, proběhne 10. září v prostoru CAMP v Praze (na snímku)

Ilustrační foto: archiv ABF, a. s.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down