Spolu se vstupem do nového programového období fondů EU oslaví v roce 2021 Centrum pro regionální rozvoj 25. výročí své existence. Toto kulaté jubileum se stalo jedinečnou příležitosti k výrazné změně vizuálního stylu, se kterým Centrum vystupuje na veřejnosti a komunikuje se svými partnery.  

Do dalšího období své existence vstupuje Centrum s novým, moderním vizuálním stylem, který vychází z nově koncipovaného loga, které plně reprezentuje vysokou úroveň poskytovaných profesionálních služeb svým partnerům v co nejvyšší kvalitě.

„Za 25 let své existence se Centrum stalo významnou státní organizací, která svojí činností pomáhá zlepšovat kvalitu života všech občanů ČR podporou řady projektů spolufinancovaných z Evropských fondů. S projekty podpořenými například z Integrovaného regionálního operačního programu, se setkáváme na každém kroku v nejrůznějších oblastech, zmínit mohu modernizaci technického vybavení IZS, desítky kilometrů nových a modernizovaných silnic, záchranu a revitalizaci kulturního dědictví, modernizace nemocnic, škol a mnoho dalšího. Nový vizuální styl odpovídá významu a postavení Centra ve státní správě ve třetím tisíciletí“, uvedl generální ředitel Centra Zdeněk Vašák.

Nové logo vychází z barevného konceptu a logiky loga původního (barvy červená, modrá a bílá) a vyjadřuje otevřenost Centra k pokroku, rozvoji, komunikaci a partnerskému přístupu. Použitý symbol vychází z proporcí tzv. zlatého řezu a graficky je velmi silný. Jeho dobrá rozpoznatelnost a konkurenceschopnost je velkým posunem v prezentaci a komunikaci dopředu.

 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (www.crr.cz) je státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Již od roku 1996 je hlavní činností Centra administrace a kontrola čerpání evropských fondů. V programovém období 2014–2020 má na starosti administraci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a programů evropské územní spolupráce.*

/zr/

Původní i nové logo je zobrazeno níže.

 

Centrum pro regionální rozvoj ČR vyzvalo příjemce, kteří by se mohli vlivem aktuální epidemiologické situace dostat do problémů s harmonogramem realizace projektu, aby – pokud je to možné – kontaktovali co nejdříve svého projektového manažera prostřednictvím monitorovacího systému MS 2014+ a ohlásili změny vyvolané současnou pandemickou situací. V případě programů přeshraniční spolupráce lze kontaktovat kontrolora a společný sekretariát.

"Ministerstvo pro místní rozvoj i Centrum pro regionální rozvoj ČR ubezpečují všechny příjemce z IROP a z programů přeshraniční spolupráce, že budou ke každé žádosti o změnu projektů z důvodů současných omezení proti SARS-CoV-2 přistupovat vstřícně a se snahou maximálně pomoci s realizací projektu. Uvědomují si, že velké množství problémů může mít dopady především na harmonogram a termíny projektů, " říká ministryně Klára Dostálová.
Protože celý proces administrace projektů je plně elektronický, nedochází k žádnému omezení povolování změn, schvalování monitorovacích zpráv, administrace žádostí o platbu apod. Jedinou změnou je odsunutí fyzických kontrol projektů na pozdější dobu. Pracovníci MMR i Centra jsou ale stále všem příjemcům k dispozici na telefonu či e-mailu.
Regionální pobočky Centra tak i nadále fungují a poskytují servis elektronicky. Podrobnější informace a kontakty najdete na webových stránkách Centra pro regionální rozvoj.
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) intenzivně jedná o aktuální situaci a jejích dopadech i s Evropskou komisí. Pro další informace proto doporučujeme sledovat stránky MMR, Centra a IROP.*

/tz/

Ilustrační foto: archiv MMR

Celkem 28 projektů, které mají za cíl zlepšit péči v oblasti perinatologie a onkogynekologie, se dočká finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). K obdržení dotace přesahující 1,4 miliardy korun je doporučili specialisté z Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Podpořené projekty se zaměřují na modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků tak, aby se zvýšila kvalita péče o pacienty a zajistila se diagnostika, léčba a záchyt časných stadií onkologických onemocnění. Příjemci podpory jsou centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii a centra vysoce specializované intenzivní  péče v perinatologii.

Onkogynekologie se zabývá léčbou gynekologických nádorových onemocnění, která patří k jedním z nejčastějších nádorových onemocnění v Česku. Pacientkami jsou často ženy ve věku nad 50 let, které jsou i bez zdravotních komplikací nejohroženější skupinou na trhu práce.

V případě perinatologické péče mají podpořené projekty pomoci kromě předčasně narozených dětí také jejich matkám a rodinám, jelikož péče o tyto děti může zhoršit sociální a ekonomickou situaci celé rodiny, a může mít výrazné dopady především na sociálně slabé skupiny.

Modernizace svých center specializovaných ve výše zmíněných oborech se dočká například Fakultní nemocnice Brno, pražský Ústav pro péči o matku a dítě, Nemocnice Na Bulovce a nemocnice v Motole, dále pak FN v Ostravě, Olomouci, Plzni, Hradci Králové a řada dalších pracovišť v českých regionech.

Projekty byly podpořeny v rámci výzvy IROP s názvem „Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie“ a u všech se výše podpory z evropských fondů pohybuje mezi 40 a 60 miliony korun.  Realizace projektů pak musí být dokončena nejpozději 31. prosince 2019.*

/tz/

K foto:

Na podporu z IROP dosáhla také Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., se svým projektem na další zlepšení následné péče

Foto: archiv nemocnice

Příjemci dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) mohou nově využít možnosti zúčastnit se informativních seminářů pořádaných Centrem pro regionální rozvoj České republiky (CRR).

Semináře jsou zaměřeny na nejexponovanější fáze administrace projektů a mohou příjemcům usnadnit administrativní proces spojený s projekty a také pomoci vyvarovat se případných chyb. První ze série seminářů se uskuteční už 23. března v Brně; následovat budou i další regiony.

Cílem seminářů je příjemce seznámit s postupem při zpracování a předkládání změn v projektu, popsat nejběžnější typy změn a upozornit na nejčastější pochybení při zpracování žádosti o změnu,“ vysvětlil ředitel CRR Zdeněk Vašák. Příjemci také budou informováni o tom, kdy je nutné předložit žádosti o platbu a zprávy o realizaci, i jaké mají tyto dokumenty náležitosti a povinné přílohy.

Příjemci se také dozvědí, jak správně doložit konkrétní typy způsobilých výdajů. Vše je doplněno o názorný postup při zadání žádostí a zpráv v informačním systému ISKP2014+. Na závěr semináře budou představeny základní informace k předkládání stavebních rozpočtů a soupisů prací v rámci administrace žádostí o změnu a žádostí o platbu. Účastníci budou rovněž seznámeni se základními povinnostmi při zadávání a kontrole veřejných zakázek.

Příjemci mohou navštívit semináře v jednotlivých regionech České republiky, vstup na ně je zdarma – pouze je nutné se na nich předem zaregistrovat. Semináře zajišťují územní odbory IROP Centra pro regionální rozvoj ČR se sídlem v krajských městech.*

Aktuální termín konání jednotlivých seminářů můžete sledovat na webu Centra www.crr.cz.

/zr/

 

Celkem 408 projektů podali žadatelé o evropské dotace ve výzvě č. 37 „Energetické úspory v bytových domech II“. Tím se stala výzvou s největším počtem podaných žádostí o podporu v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Výzva je zaměřena na aktivity směřující k úsporám energií v bydlení a z Evropského fondu pro regionální rozvoj je v ní k dispozici 3,5 mld. Kč.

Podané žádosti hodnotí specialisté Centra pro regionální rozvoj České republiky (CRR) a k 30. 1. 2017 jich pozitivně vyhodnotili celkem 220. U 149 žádostí stále probíhá hodnocení. Tyto žádosti (pozitivně hodnocené a průběžně hodnocené) zabírají 21 % alokace, takže ve výzvě je k dispozici ještě přibližně 2,78 mld. Kč finanční alokace EU. V současné době jsou propláceny první ukončené projekty.

O podporu ve výzvě č. 37 mohou žádat vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících. Podpora se vztahuje na panelové i zděné bytové domy. Podporovanými aktivitami je například zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu, výměna zdroje tepla pro vytápění, instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů atd. Garantovaný podíl podpory z evropských fondů při splnění minimálních požadavků je 30 % z celkových způsobilých výdajů. Vlastníci bytových domů, kteří provedou důkladnější zateplení, než jsou minimální požadavky, obdrží podporu ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů.*

Projektové záměry a žádosti ve výzvě č. 37 je možné konzultovat s pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky. Kontakty na ně naleznete na: http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontaktni-osoby-k-vyzva .

/tz/

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down