První zasedání předsednictva Svazu měst a obcí ČR, které bylo v květnu zvoleno během jednání XVII. sněmu svazu v Ostravě, se neslo v duchu zhodnocení činnosti svazu. Členové předsednictva se zejména soustředili na výsledky letošních krajských svazových setkání a možnosti změny jejich programu do budoucna tak, aby krajská setkání více cílila na praktické a konkrétní dopady a příklady vládních legislativních opatření, s nimiž se představitelé místních samospráv stále potýkají.

Předsednictvo SMO ČR projednalo i informaci o budoucí podpoře přeshraniční spolupráce v programovém období 2021–2027 a rozhodně nesouhlasí s podmínkou, která by představovalo velkou administrativní zátě zdržující podávání žádostí.

Kriticky se předsednictvo postavilo i k návrhu zákona o právu na digitální služby. „Opět stejná písnička, další povinnost obcím a orgánům veřejné správy bez doplnění odpovídajících finančních prostředků. Občan by měl mít nárok získat veškeré potřebné informace v elektronické podobě z daného úřadu, který by ale k tomu potřeboval nové IT vybavení, proškolení zaměstnanců apod. A to něco bude stát,“ uvedl k tomu předseda Svazu měst a obcí a starosta Kyjova František Lukl.

Výbornou vizitkou jsou pro svaz nově přijatí členové. „V poslední době přistoupilo pět obcí, a to zejména těch menších, což je pro náš svaz výborná vizitka, že i malé obce v něm cítí velkou oporu a perfektní servis. Ale neznamená to, že usínáme na vavřínech.  Naopak, podpora znamená hledání dalších aktivit ve prospěch našich obcí,“ uzavřel František Lukl.

Nové předsednictva SMO ČR po květnovém sněmu svazu v Ostravě pracuje v následujícím složení: předseda František Lukl (starosta Kyjova), čestný místopředseda Zdeněk Hřib (primátor hl. m. Prahy), místopředseda Martin Charvát (primátor Pardubic), Vlastimil Picek (starosta Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi), Pavel Drahovzal (starosta Velkého Oseku), místopředsedkyně pro evropské záležitosti Markéta Vaňková (primátorka Brna), členka Karolína Koubová (primátorka Jihlavy), člen Marek Hrabáč (primátor Chomutova), členka Pavla Štrobachová (starostka Smečna), člen Pavel Smolka (starosta Vítkova), členka Dagmar Novosadová (starostka Kunína), člen Jiří Červenka (starosta Blížejova), člen Karel Rejchrt (starosta Božanova).*

/zr/

 

 

Ve dnech 7. a 8. listopadu úspěšně proběhla v Ostravě konference Provoz vodovodů a kanalizací 2017, kterou uspořádalo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s. (SOVAK). Konference nabídla prostor k diskusím nad otázkami, které jsou nyní nejvíce v popředí zájmu odborné veřejnosti, tedy například k benchmarkingu, jednotné koncepci odvětví, kybernetické bezpečnosti, ochraně osobních údajů, či lepšímu vsakování srážkové vody do zemědělské půdy.

Pětistovka účastníků konference, kteří dorazili z různých koutů České republiky, si mohla v Clarion Congress Hotel Ostrava rozšířit povědomí o nové legislativě či zajímavých technologiích vodárenského oboru. Přítomní měli možnost si vyslechnout 35 odborných přednášek a seznámit se s výrobky či službami 37 firem, které se prezentovaly v předsálí. Mediálním partnerem konference byl i odborný měsíčník Moderní obec.

Na slavnostním zahájení přednesli úvodní projevy František Barák, předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s., Aleš Kendík, náměstek ministra zemědělství, Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí, Tomáš Macura, primátor města Ostravy, Petr Kubala, předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR, z. s., a generální ředitel Povodí Vltavy, státní podnik, Dagmar Novosadová, starostka obce Kunín a členka předsednictva Svazu měst a obcí, z. s., Jiří Pagáč, ředitel Povodí Odry, státní podnik, Anatol Pšenička, generální ředitel, Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a. s., a Petr Konečný, generální ředitel Ostravských vodáren a kanalizací a. s.

Náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík vyzdvihl dvě zásadní čísla týkající se obnovy vodárenské infrastruktury: „Celkové množství finančních zdrojů, které by bylo potřeba ročně generovat, aby nedocházelo ke zhoršení infrastruktury vodovodů a kanalizací, vychází podle našich odhadů zhruba na 15 miliard. Reálně se nyní v České republice vytváří necelých 14 miliard korun. Je tam tedy deficit, ale ne zásadní, jak je občas prezentováno.

Náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž přiblížil aktuální dotační politiku, kdy o poslední výzvy z OP Životní prostředí týkající se financování vodohospodářské infrastruktury je nebývale velký zájem. Vzhledem k nastávajícímu vyjednávání o novém plánovacím období připomněl důležité strategické dokumenty – Adaptační strategie, Strategie boje proti suchu, Česko 2030. Důležitými tématy, která by se měla projevit v dalším období, jsou podle náměstka ministra životního prostředí adaptace infrastruktury na budoucí klimatické extrémy, jako je především sucho, vnímání stavu vodních toků, jejich klesající hladiny, přísnější čištění odpadních vod, či propojení vodárenské infrastruktury. Jan Kříž také zdůraznil jak potřebu zamyšlení se nad cenovým vzorcem, aby byl dostatečně motivující ke generování úspor a zároveň pro zavádění inovací, tak i nutnost řešení atomizace. „Atomizace je největší neduh oboru, kdy existuje tisíc vlastníků a více než dva tisíce provozovatelů a obor nelze regulovat. Kromě toho řada subjektů negeneruje prostředky na obnovu. Ze zprávy benchmarkingu vychází, že zhruba 80–90 procent testovaných subjektů, především menší obce, negeneruje prostředky na obnovu. Je potřeba najít řešení a vymyslet systém, který bude dávat dohromady větší celky k efektivnímu provozování,“ upozornil Jan Kříž.

Podle primátora Ostravy Tomáše Macury severomoravská metropole učinila za poslední roky v oblasti životního prostředí velký krok dopředu. Ve městě bylo vysazeno půl milionu stromů a keřů a oblasti životního prostředí a hospodaření s vodou věnovali představitelé statutárního města velkou pozornost při přípravě koncepce FajnOVA. Tomáš Macura také zmínil ve svém projevu úspěšný model spolupráce se společností OVAK a. s. „Jsem dalek názoru, že by vodu za každou cenu měla vlastnit města a komunální podniky. Nevěřím tomu, že pokud vodárenské sítě bude provozovat komunální podnik, budeme se mít lépe, voda bude levnější, kvalitnější, dostupnější a bude méně poruch. V Ostravě je jedna z nejlevnějších vod v rámci České republiky a vodárenská společnost má jedny z nejnižších ztrát vody. A to i díky know-how, kterého žádný komunální podnik řízený politiky nemůže nikdy dosáhnout,“ prohlásil primátor Ostravy.

Konference přinesla zajímavý odborný program. Ve druhém dnu probíhaly paralelně dvě sekce, jedna z nich se zaměřila na problematiku pitné vody a druhá na oblast kanalizace. Zpestřením přednášek byly i odpolední doprovodné exkurze. Účastníci konference se mohli díky komentované prohlídce Dolní oblasti Vítkovic po cestě výroby surového železa mimo jiné rozhlédnout i z Bolt Tower po industriální části Ostravy, nebo se zajet podívat na Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě-Přívoze či na Úpravnu vody Podhradí, a seznámit se tak v diskusi s jejich pracovníky i s praktickými otázky provozu.

Další ročník konference Provoz vodovodů a kanalizací 2018 se bude konat v Brně.*

/tz/

 

Předsedou Svazu měst a obcí ČR (SMO) se stal starosta Kyjova František Lukl. V Praze ho dnes zvolila Rada SMO. V čele této organizace sdružující více než 2600 měst a obcí a zastupující tak více než osm milionů obyvatel vystřídá dosavadního předsedu Dana Jiránka, který pro svaz nadále pracuje jako výkonný ředitel.

František Lukl bude řídit a zastupovat svaz na jednáních v následujících čtyřech letech tak, aby představitelé samospráv společně hájili zájmy měst a obcí.

Děkuji moc a věřím, že důvěru ve mně vloženou nezklamu a svaz jako tři Svatoplukovy pruty, které se společně nezlomí, tedy statutární města, města a obce, budou dobrým partnerem pro vládu a parlament a pracovat především pro prospěch našich obcí a měst,“ řekl po zvolení nový předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl. Ve volbě získal 67 hlasů, pro druhého kandidáta - primátora Plzně Martina Zrzaveckého - hlasovalo 32 měst a obcí, které jsou v radě vzešlé ze XIV. sněmu – více na http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/snem/xiv-snem/default.aspx.

Nový předseda povede svaz v duchu priorit na období  2015–2017, které letos koncem května v Olomouci schválil XIV. sněm SMO. Je jich pět a budou rozpracovány do akčních plánů. Svaz tak bude prosazovat, aby územní samosprávy byly plnohodnotným a silným článkem veřejné správy, byly adekvátně financovány, nabízely kvalitní a dostupné veřejné služby občanům a efektivně se realizovala mezinárodní spolupráce. Velmi důležité také je, aby svaz i nadále poskytoval kvalitní informační, koordinační, vzdělávací a podpůrný servis svým členům.

"Ve svazu jsem deset let, z toho osm let v předsednictvu. Jako předseda bych chtěl využít zkušenost z obcí, starostování i ministerské z Ministerstva pro místní rozvoj. Chci rozvíjet dobrou a silnou pozici SMO jako respektovaného partnera vlády ČR a parlamentu. Rovněž budu podporovat profesionalizaci svazu tak, aby obce cítily benefit, pokud jsou jeho členem,“ řekl František Lukl a dodal: „Síla svazu je v tom, že tu jsou tři komory – statutárních měst, měst a obcí, které se podporují. Prioritou nyní je rozpracování priorit SMO na období 2015–2017, schválených na XIV. sněmu, do strategického plánu a aktivity do konkrétních úkolů. Ne slova, ale činy, to je motto většiny z nás představitelů měst a obcí, známku nám přitom dávají voliči. S vámi se všemi udělám vše pro to, abyste vašeho hlasu nikdy nelitovali. Jsme na jedné lodi a jako kapitán budu respektovat svou posádku, která je jedinečná a nezastupitelná.

Kromě Františka Lukla jsou členy předsednictva: primátorka Prahy Adriana Krnáčová jako čestná předsedkyně, primátor Karlových Varů Petr Kulhánek, který se stal také místopředsedou pro evropské záležitosti, dalšími místopředsedy jsou primátor Pardubic Martin Charvát, starosta Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi Vlastimil Picek a starosta Velkého Oseka Pavel Drahovzal. Členy předsednictva jsou dále primátor Plzně Martin Zrzavecký, primátor Ostravy Tomáš Macura, starostka Jílového u Prahy Květa Halanová, starosta Vítkova Pavel Smolka, starostka Kunína Dagmar Novosadová, starosta Blížejova Jiří Červenka a starosta Božanova Karel Rejchrt.*

/zr/

 

Na snímku: Nové předsednictvo Svazu měst a obcí ČR

Foto: archiv SMO

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down