Jihlava je prvním statutárním městem v České republice, které má za sebou rok fungování Zásad pro spolupráci s investory, což je nový nástroj pro udržitelný rozvoj výstavby. Které konkrétní zkušenosti první rok přinesl a co bylo potřeba upravit, se dozvíte na on-line konferenci 11. listopadu.

Zásady pro spolupráci s investory jsou závazný a veřejný dokument stanovující pravidla pro vstup developerů do území konkrétního města. Jde o stále rozšířenější způsob, jak vést jednání ke vzájemné spokojenosti investora i obyvatel města. V praxi fungují již například v Říčanech, Táboře, Mnichově Hradišti, Brně, Břeclavi, několika městských částech Prahy, aktuálně se připravují v Liberci, Pardubicích, Karviné, Olomouci a na dalších místech včetně hlavního města Prahy.
Účastníci on-line konference nazvané Město a developer: Co přinesl první rok fungování Zásad, která se uskuteční 11. listopadu od 15:30 do 17:30, se dozvědí, co obnášela implementace nových pravidel, které výhody horácké metropoli a developerům přinesla a co bylo potřeba upravit. Chybět nebude ani kontext nového stavebního zákona a nařízení EU o Taxonomii udržitelných aktivit, které brzy zásadním způsobem ovlivní rozvoj měst v České republice.
Registrace zdarma na http://bit.ly/jihlavskezasady.
PODROBNÝ PROGRAM
* 15:30 – 16:20: Rok se Zásadami pro spolupráci s investory
Vít Zeman, náměstek primátorky Jihlavy
Jaroslav Huňáček, Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina
* 16:20 – 17:10: Rozvoj měst a EU Taxonomie udržitelných aktivit
Tomasz Heczko, Frank Bold Advokáti
Vít Zeman, náměstek primátorky Jihlavy
Zdeněk Ondrák, Oddělení strategického plánování kanceláře primátorky Jihlavy
* 17:10 – 17:30: Nový stavební zákon a plánování měst
Petr Bouda, Frank Bold Advokáti*
/zr/

Do českého prostředí přichází sílící světový trend - udržitelné stavitelství. Nová výstavba se začíná koncipovat v širších souvislostech, klade se důraz na chytré umisťování budov do území a k lokálním podmínkám se přistupuje citlivěji. To se odráží i v proměně přístupu samospráv k územnímu plánování a nové výstavbě na jejich území. Základním předpokladem se stává ekonomicky smysluplná a především dlouhodobá udržitelnost.

Inspiraci, jak k tomuto tématu přistoupit, nabízí cyklus webinářů BOLD FUTURE pořádaný expertní skupinou Frank Bold. Vystupují na něm odborníci z oblasti samosprávy, architektury, developmentu, energetiky a stavebního práva, představují aktuální trendy a sdílejí dobrou praxi.

On-line konference BOLD FUTURE: Směle o budoucnosti udržitelného stavitelství – zaměřeno na obce se odehraje už 27. května od 10 hodin. Známe už i přesný program konference (viz níže).

Na akci bude také představena nová publikace vydaná Frank Bold, která shrnuje aktuální trendy týkající se proměny stavebnictví, energetiky a financí směrem k udržitelnosti a která obsahuje také praktický katalog opatření pro udržitelné stavitelství.

Registrujte se zdarma na http://bit.ly/boldfuture.

Těšit se můžete na témata spojená s transformací měst, přístupem k finančním zdrojům na udržitelné aktivity ve stavebnictví, podporou komunitní energetiky v obcích, nástroji pro modrozelenou infrastrukturu a možnostmi spolupráce měst a developerů.

Podrobný program on-line konference 27. května:

/zr/

 

Pravidla pro spolupráci s investory v poslední době připravuje stále více měst a obcí. Na konci loňského roku je jako první statutární město přijala Jihlava, od konce března má své Zásady také Brno. Příprava podobných pravidel běží i v Praze, Liberci nebo v Karviné, ale i na dalších místech. V té souvislosti může zaujmout on-line diskuse, která poběží už zítra, tedy v pondělí 26. dubna od 19 hodin (viz dále).

V každém městě jsou specifické podmínky a požadavky, jedno ale mají Zásady všude společné. Cílem je nastavit transparentní prostředí, s rovnými pravidly pro všechny investory a garancemi, které získávají město i developer,“ uvedl advokát Jiří Nezhyba z kanceláře Frank Bold Advokáti, která bude po Jihlavě a Brnu Zásady připravovat i pro Pardubice.

Právě vedení města Pardubic zahájilo přípravu Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury, které mají nastavit transparentní pravidla pro vstup developerů do území Pardubic. Město si od tohoto dokumentu slibuje zefektivnění přípravy a realizace stavebních projektů i lepší zapojení investorů do budování související infrastruktury včetně škol.

Poptávka po bydlení a nové výstavbě je v Pardubicích velká a naším úkolem je jít tomuto zájmu naproti. Chceme ale zajistit, aby se stavělo koncepčně a s novou výstavbou vznikala také potřebná veřejná infrastruktura od chodníků a parků až po školky. Připravované zásady by nám měly pomoci v tom, aby k tomu docházelo za jasných a předem daných podmínek a aby nová výstavba dobře sloužila budoucím obyvatelům a zároveň nesnižovala kvalitu života ve městě pro obyvatele stávající,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

Výhodou zásad bude nejen větší informovanost města, ale také představa, co všechno by dané území mělo zahrnovat. „Princip zásad spočívá v tom, že povedou investory k tomu, aby informovali město o svých projektech už ve fázi jejich přípravy. Umožní jim to najít s městem shodu, jak by mělo zastavěné území vypadat a jaká bude potřeba související infrastruktura. Ušetří si tím zbytečné průtahy, a tedy i další náklady,“ vysvětlil Jan Nadrchal, náměstek primátora zodpovědný za rozvoj a strategii.

V zásadách bude stanoven investiční příspěvek, který má přinést vyvážení podílu města a stavebníků na nákladech, jež vyplynou ze zvýšené zátěže území. „Celý proces přípravy a koordinace investičních projektů bude pro město i developery transparentnější a rychlejší. Developeři budou mít možnost uhradit investiční příspěvek, který město využije přímo v dané lokalitě, nebo se rovnou zapojí do budování občanské vybavenosti. Velké téma jsou pro nás zejména školky a školy, rádi bychom investory ale také motivovali k budování městské zeleně a dalších prvků modrozelené infrastruktury,“ uvedl Jakub Rychtecký, do jehož gesce spadá oblast školství.

Podnikatelé ve stavebnictví vznik podobných pravidel vítají. „Zodpovědní investoři se podílu na budování související infrastruktury nebránili ani dosud a bude určitě dobré, pokud pro výstavbu vzniknou jasná pravidla a celý proces projektové přípravy se zefektivní. To může vedle investičního příspěvku naopak vést ke snížení nákladů a zvýšení dostupnosti bydlení,“ podotkl Jozef Koprivňanský, předseda představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje.

První prezentace možností, které Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury nabízejí, určená zastupitelům Pardubic se uskuteční 3. května. Příprava finální podoby dokumentu a nasazení pravidel do praxe je plánováno do konce letošního roku.

JEDNOTNÁ PRAVIDLA PRO DEVELOPERY DOKONČUJE I PRAŽSKÝ MAGISTRÁT

Pravidla, podle nichž budou developeři v Praze finančně přispívat na občanskou vybavenost, připravuje Magistrát hlavního města Prahy společně se Svazem městských částí hlavního města Prahy. Dokument otevře cestu pro transparentní a předvídatelný přístup samospráv k investorům a umožní kvalitní výstavbu včetně občanské infrastruktury a dopravní obslužnosti s ohledem na potřeby budoucích i stávajících obyvatel města.

Aktuální stav přípravy pravidel spolupráce města a developerů představí náměstek pražského primátora Petr Hlaváček spolu s hosty v on-line diskusi, jež se odehraje už zítra, tedy 26. dubna od 19 hodin a kterou můžete sledovat na: CAMP – Centrum architektury a městského plánování (praha.camp) .

Celopražská pravidla upraví proces jednání s developery, na jehož základě budou město a městské části uzavírat s investory smlouvy týkající se realizace stavebních projektů. Pravidla budou vycházet z Magistrátem připravované Metodiky kontribuce investorů do území, která určí výši finančního příspěvku jak podle stávajícího stavu územního plánu, tak zejména podle míry zhodnocení území při změnách územního plánu, která jsou potřebná k uskutečnění developerského záměru. Pokud totiž město v územním plánu například změní nestavební pozemky na stavební, nebo zvýší míru využití pozemků, hodnota těchto pozemků pro developera výrazně vzroste. Zároveň se však území městské části více zatíží a je nezbytné v něm doplnit chybějící nebo rozšířit stávající občanskou vybavenost a další infrastrukturu.

Společné zavádění pravidel pro investory usnadní a do velké míry sjednotí jednání o developerských projektech na území celého města. “Na spolupráci při vytváření pravidel pro developery jsme se shodli v rámci snahy co nejvíce jednání s investory zprůhlednit a zjednodušit jak pro ně samotné, tak pro Magistrát a městské části. Je pro nás přitom důležité, aby 100 procent příspěvků bylo investováno zpět do dotčeného území. V Praze se díky tomu bude stavět rychleji a přitom kvalitněji,” konstatoval 1. náměstek primátora hlavního města Prahy Petr Hlaváček.

Dokončovaná pravidla mají zlepšit a usnadnit vzájemnou komunikaci i napříč městskými částmi. “Díky spolupráci Svazu městských částí a Magistrátu nastavujeme transparentnější prostředí pro investory, kteří budou dopředu znát své možnosti, i pro městské části, které tak získají jednoznačnou vyjednávací pozici s developery. Finanční zátěž související se zajištěním dostatečné infrastruktury, jako jsou například školy a parky, se navíc mezi městské části a investory rozdělí,” připomněla  místopředsedkyně Svazu městských částí hlavního města Prahy a starostka městské části Praha-Petrovice Olga Hromasová.

Podle Františka Korbela z advokátní kanceláře Havel&Partners je cílem metodiky win-win model pro město, developery i obyvatele, který zajišťuje spravedlivou dohodu v území, a tím i zvýšení jeho hodnoty a užitné kvality pro všechny strany. “Město nemá být aktivistickým odpůrcem využívání území, ale partnerem pro výstavbu, který srozumitelně definuje požadavky na všechny systémové investory,” uvedl Korbel.

Investoři přípravu jednotné metodiky přijímají pozitivně. „Vítáme veškeré iniciativy, které povedou k vyšší předvídatelnosti při plánování investičních záměrů a sjednocení pravidel napříč celým pražským developerským trhem. Současná roztříštěná situace s dopředu nejasnými a nevydefinovanými požadavky je pro soukromé investory, z nichž řada již běžně při realizaci svých projektů veřejnému sektoru přispívá, nepřehlednou a nepředvídatelnou džunglí. Věříme, že nová magistrátní metodika kontribucí pomůže tento stav alespoň částečně napravit,“ potvrdil generální ředitel Skanska Reality Petr Michálek.*

/zr/

 

Ilustrační foto: archiv CAMP – Centrum architektury a městského plánování

Zástupci vedení jihomoravské metropole představili 4. března na Sněmu starostů brněnských městských částí návrh Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna. Začalo tak projednávání klíčového dokumentu, který stanoví transparentní pravidla pro vstup investorů do území města a určuje parametry jejich vztahů se samosprávou. Zásady pro Brno připravili Frank Bold Advokáti. Vyšla také doprovodná publikace s často kladenými dotazy.

Koncepční a smysluplný rozvoj města je velmi důležitý. Naším úkolem je postarat se o veškerou veřejnou infrastrukturu počínaje komunikacemi a sítěmi přes školky a školy nebo zařízení pro seniory až po sportoviště či kulturní scénu. A také vytvářet vhodné podmínky pro aktivitu lidí a firem, kteří v Brně bydlí, respektive sídlí a působí – proto třeba věnujeme tolik úsilí novému územnímu plánu. Ze stejného důvodu jsem zastáncem transparentních podmínek a kultivovaného dialogu, a proto se budu snažit prosadit schválení dnes prezentovaného návrh zásad. Jedině tak můžeme dosáhnout co nejefektivnějšího způsobu výstavby na území města,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V návrhu Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna jde v principu o to, aby investoři o svých záměrech informovali město již ve fázi jejich přípravy, tedy před zpracováním dokumentace. Pouze tak může být co nejdříve a bez zbytečných průtahů, znamenajících mimo jiné i zbytečné náklady, nalezena potřebná shoda. Tedy, jak bude zastavěné území vypadat, jaká bude ke komerční výstavbě zapotřebí související infrastruktura a kdo ji za jakých podmínek zajistí.

Podle 1. náměstka primátorky Petra Hladíka je kvalitní plánování rozvoje města naprosto klíčové, protože ovlivňuje podobu, udržitelnost nebo funkčnost daného území na desítky let dopředu. Investoři budou poskytovat městu příspěvek na budování potřebné občanské vybavenosti a zajištění veřejných služeb, a to přímo v lokalitě, která je ovlivněna jejich stavebním záměrem.

Jedná se o logický krok v naší strategii. Poté, co byla zřízena Kancelář architekta města garantující tvarosloví výstavby a veřejného prostoru, přichází na řadu spolupráce s investory. Nechceme, aby vznikaly stovky bytů bez živého parteru, služeb, dostupné zdravotní péče, škol, parků a parkovacích míst. Jsem proto rád, že jsme zahájili proces umožňující být dalším městem, které se rozhodlo skrze zásady spolupráce s investory pro zodpovědný a promyšlený přístup k rozvoji,“ doplnil Petr Hladík.

Podobné zásady fungují již v například v Říčanech, Mnichově Hradišti, Břeclavi nebo v několika městských částech Prahy. Nedávno byly schváleny v Jihlavě, pro kterou je Frank Bold Advokáti jako pro první statutární město v Česku také připravovali. Aktuálně se připravují i v Liberci, Karviné, Olomouci a na dalších místech včetně hlavního města Prahy.

INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK: PRO KOHO A V JAKÉ VÝŠI?

Zásadami spolupráce se budou v Brně řídit výhradně záměry komerční výstavby. Nebudou tedy závazné pro soukromou výstavbu, tedy například neovlivní stavbu rodinných domů pro uspokojení vlastní bytové potřeby, garáží, sportovišť či drobných staveb, ani výrobních a skladových budov: „Za investora v navrhovaném znění Zásad pak není považováno statutární město Brno, příspěvkové organizace zřízené městem nebo jeho městskými částmi ani obchodní společnosti, ve kterých má město Brno nebo městská část většinovou majetkovou účast, či takzvaní veřejní zadavatelé,“ upozornil 2. náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Investiční příspěvek bude stanovený ve výši 800 korun za metr čtvereční čisté podlahové plochy stavebního záměru. Všechny příspěvky poskytnuté jednotlivými stavebníky na základě smlouvy s městem nebo městskou částí budou směřovat do nově vytvořeného Fondu developerských projektů. Výdaje z fondu poputují zejména na konkrétní projekty v oblasti budování veřejné infrastruktury včetně jejich projektové přípravy.

Velký důraz klademe na vyváženost podílu města Brna a stavebníků na nákladech zvýšené zátěže při výstavbě na území města. Kromě samotného města bude umožněno jednat s investory také městským částem, a to při nezbytné koordinaci postupu a za pomoci města Brna,“ uvedl 4. náměstek primátorky Robert Kerndl.

RYCHLEJI, LEVNĚJI A TRANSPARENTNĚ

Postup podle návrhu zásad nenahrazuje správní řízení či jiné řízení dle příslušných právních předpisů, které musí být pro umístění a povolení investičního záměru investora vedena dle platných a účinných právních předpisů. „Zásady však mohou díky interní koordinaci magistrátu zjednodušit přípravu projektu a díky tomu urychlit celou výstavbu,“ upřesnil advokát Jiří Nezhyba, který ve Frank Bold Advokáti vede tým, který Zásady pro Brno připravil.

Obavy ze zdražení bytů v důsledku zavedení investičního příspěvku vyvracel Tomáš Kaláb z Asociace brněnských architektů a stavitelů. „Zrychlení celého procesu schvalování investičních záměrů a podpora výstavby povedou spíše k tomu, že se náklady investorů sníží a sníží převis nabídky a poptávky,“ vysvětlil.

Velkou přidanou hodnotou zásad je to, že prospívají také developerům, protože jasně a transparentně stanovují pravidla a poskytují jisté garance. Věříme, že s jejich pomocí, už brzy vytvoříme společenské klima podporující férovou spolupráci investorů a samospráv ke prospěchu nás všech,” uvedl Pavel Franc, CEO Frank Bold Advokáti.

Zásady budou projednány v Radě města Brna a následně je bude schvalovat Zastupitelstvo města Brna. Schválený dokument se tak stane oficiálním pro město závazným a veřejně dostupným dokumentem.

Se Zásadami pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna se můžete detailněji seznámit zde:  https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/strategicke_projekty/Zasady_pro_spolupraci_s_investory_na_rozvoji_verejne_infrastruktury_kor-final.docx .

/zr/

Ilustrační foto: archiv*

 

 

Zásady pro spolupráci s investory včera na svém zasedání schválilo zastupitelstvo města Jihlavy. Dokument, který město začne používat od 5. ledna 2021, podrobně upravuje jednání města s developery v rámci příprav stavebních projektů. Zásady zároveň stanovují pro developery investiční příspěvky, které město použije na vybudování veřejné infrastruktury.

Jihlava se tak stává prvním statutárním městem, které přijalo taková pravidla. Zásady, jež by měly pomoct se zrychlením výstavby a motivovat rozvoj udržitelného stavitelství, dosud mělo jen několik menších měst nebo pražských městských částí.

Zásady přinášejí férová pravidla pro Jihlavu i pro investory. Předvídatelně pojmenovávají, jak a kde by se mělo ve městě stavět, a umožní nám tak transparentně schvalovat kvalitní developerské projekty a ty špatné zamítnout. Energii investorů budeme také moct lépe směřovat do specifických potřeb území,“ připomněl Vít Zeman, náměstek primátorky města Jihlavy.

V praxi bude vše probíhat tak, že město už v rámci předprojektové přípravy zkoordinuje své orgány a vydá k investorovu záměru souhrnné vyjádření, které popíše, za jakých podmínek je možné projekt uskutečnit.

V jihlavských zásadách je také stanovena výše investičního příspěvku, kterým developer podpoří vybudování veřejné infrastruktury v lokalitě, jako jsou silnice a chodníky nebo třeba dětská hřiště a školy. „Výše příspěvku je stanovena podle toho, v jaké části města chce investor stavět. V případě umístění mimo zastavěné území města jsou náklady na dobudování infrastruktury vyšší, a vyšší je tedy i příspěvek,“ vysvětlil Jiří Nezhyba z advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti, která zásady pro město připravovala.

Pokud má být investiční záměr umístěný v zastavěném území, činí příspěvek 250 korun na metr čtvereční. Pokud je to mimo zastavěné území, činí příspěvek 600 korun. To vše se týká staveb pro bydlení nebo polyfunkčních objektů, ve kterých tvoří bydlení minimálně čtvrtinu hrubých podlažních ploch. V případě, že je investičním záměrem jiný druh stavby, zaplatí developer 800 korun za metr čtvereční.

Vážíme si férového přístupu vedení města Jihlavy k přípravě pravidel pro spolupráci s developery. Možnost o nich odborně diskutovat vedla k jejich výraznějšímu propojení s praktickým developmentem, což přináší pozitivní výsledky pro město, jeho obyvatele i developery,“ řekl Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů ČR. „Developeři se dlouhodobě podpoře rozvoje území nebrání, diskuse ale prokázala, že problém je systémový v nespravedlivém rozdělení rozpočtového určení daní. Development je již dnes výrazně regulován a zdaněn, bohužel peníze nedojdou tam, kde vznikají, a kde jsou potřeba. Spravedlivé rozdělení daní do místa vzniku přidané hodnoty by pomohlo obcím a ve svém důsledku by mohlo vést i ke snížení cen bytů,“ doplnil Tomáš Kadeřábek.

Jihlava chce s pomocí zásad také podpořit udržitelné stavitelství. Developeři proto mohou z příspěvku získat slevu, pokud zvýší své investice do opatření, která například využívají obnovitelné zdroje energie či dešťovou vodu, nebo se budou podílet na budování městské zeleně.

Pro města jsou zásady pro spolupráci s investory mimo jiné způsob, jak společně s developery efektivně čelit prohlubující se environmentální krizi. Udržitelný a odpovědný přístup se ve stavitelství stává nutností,” uzavřel Pavel Franc, ředitel Frank Bold Advokáti.*

/zr/

k foto:

Historická radnice v Jihlavě

Foto: archiv Magistrátu města Jihlavy

 

 

Úvodní rozhovor prosincového vydání Moderní obce jsme připravili se starostou obce Veselíčko Tomášem Šulákem. Ten se také stává „tváří“ aktuálního čísla Moderní obce (viz první strana obálky nahoře).

Aktuální vydání Moderní obce přineslo oficiální výsledky celostátní soutěže Komunální projekt roku 2020 – ty najdete samostatně  i zde na našem webu.

Prosincové vydání však obsahuje rovněž velice dlouhou řadu mnoha dalších podnětných a zajímavých textů.  Tématem měsíce tentokrát byla Komunální technika, čistota obcí a svoz odpadů. Přinášíme výběr výroků některých zajímavých osobností, jež na stránkách prosincového čísla našeho časopisu vystupují.

* Tomáš Šulák, starosta Veselíčka na Přerovsku: Nás – a hlavně děti a jejich rodiče, pandemie covidu-19 hodně potrápila v případě obecní mateřské školy. Po letních prázdninách jsme ji kvůli pozitivnímu testu jedné z učitelek museli zavřít, pak jsme ji opět otevřeli – a nyní kvůli karanténě zase nefunguje. Ve druhé vlně byly určitým testem říjnové volby. Ale pro volební komisi jsme nakoupili plastové zástěny, které teď využíváme na radnici.

Na základě nařízení vlády jsme omezili fungování obecního úřadu pro veřejnost, ale po individuální domluvě umíme záležitosti občanů operativně řešit i mimo úřední hodiny. Hodně se nám teď vyplácí, že obec má hojně navštěvovaný facebookový profil, přehledné a stále aktuální webové stránky, že jsme zavedli službu Mobilní Rozhlas, která umožňuje i rozesílání textových zpráv občanům. Vydáváme obecní zpravodaj a poměrně nedávno jsme instalovali i nový bezdrátový obecní rozhlas z dotace programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu. To vše umožňuje velmi dobrou informovanost občanů, což je v této době obzvlášť důležité.

Nicméně v kontrastu s jarní vlnou nákazy covid-19, kdy se také v naší obci hromadně šily roušky a rozváželi jsme je díky hasičům i do okolních obcí, dnes pozoruji u lidí určitou únavu z  dlouhého kovidového období bez nějakého zřetelnějšího pomyslného světélka na konci tunelu.

Vláda mnoha svými kroky tuto únavu a nervozitu se snad ani nesnaží rozptýlit a zažehnat. Přitom už na jaře, kdy obce, bez jakékoliv výraznější pomoci z centra, místo vlády řešily v území množství náhle a neočekávaně vzniklých problémů, si vláda snad mohla uvědomit, že obce jsou základním fundamentem státu. To, zdá se, bohužel nepochopila dodnes, jak o tom svědčí i už uvedený příklad, kdy bez skrupulí sahá na peníze obcí v inkasu sdílených daní.

* Lukáš Vlček, starosta města Pacov na Pelhřimovsku, manažer projektu Dům sociálních služeb Pacov, který se stal celkovým vítězem celostátní soutěže Komunální projekt roku 2020:

Náš region je v ČR bohužel jedním z těch, kde je značně vysoký věkový průměr obyvatelstva. Navíc jsme průmyslově zemědělským regionem s nízkým poměrem služeb. K realizaci projektu proto vedly důvody jak komunitní a sociální, tak ekonomické. Projekt má proto pozitivní dopad do řady oblastí života v našem regionu. Osobně si vážím i toho, že příprava a následná realizace projektu prošly skrz funkční období hned tří zastupitelstev. V našem regionu má tedy projekt dlouhodobou podporu, přičemž do jeho plánování a realizace byly zapojeny i neziskové organizace. Kromě toho máme u našich projektů velké štěstí na architekty. Konkrétně u Domova sociálních služeb to byl tým architektů pod vedením arch. Zdeňka Rychtaříka, který navrhl i naši Mateřskou školu Za Branou. Ostatně nikoliv náhodou obě tyto stavby získaly dvě ocenění z celkem pěti v soutěži Stavba roku Kraje Vysočina,

* David Šimek, starosta města Svitavy: U nás všichni bezdomovci – klienti městského Centra sociální pomoci Šance začínají na denní místnosti, když se osvědčí, mohou pokračovat do noclehárny – a jestliže se osvědčí i tam a mají zájem, jdou do azylového domu. Tento systém, který jsme pracovně nazvali schody do společnosti, funguje ale také opačným směrem při neplnění podmínek a dohod. Když začne někdo dělat problémy, sáhne po alkoholu, drogách, může rychle skočit o stupeň níž. To je samozřejmě apel nejen na něj, ale i ostatní. Jedná se o realizaci systému pomoci a spravedlnosti. Samozřejmě covid-19 nám způsobil zvýšená hygienická opatření v zařízení, provádíme testování zaměstnanců. Snažíme se dodržovat vše, co vyplývá z nařízení vlády. Jinak i nadále naši klienti pracují v ulicích města a snaží se zapojovat do veřejného dění.

* Daniela Kovářová, prezidentka Unie rodinných advokátů: Profesně se rodinou zabývám tři desetiletí a jsem přesvědčena, že rodina byla a stále je základem státu. Z rodiny pocházíme, rodiny tvoříme, k rodinnému životu instinktivně směřujeme. Když se nám rozpadne rodina, vztah, manželství, vždy to považujeme za své selhání a sníme o tom, že se nám podaří vybudovat novou. Stát je od nás příliš daleko, ale obecní pospolitost je podle mě vedle rodiny nejdůležitější entitou. S obcemi je to jako s rodinou. Čím víc jsou vnitřně soudržnější, o to víc jsou pevnější a odolnější vůči všem neblahým vlivům zvnějšku. Troufám si odhadnout, že obce budou stále více vzkvétat a že v nejbližší – jak se nyní začalo říkat postkoronavirové – době naopak nastane rozvoj místní pospolitosti.

* Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka: K Nejvyššímu soudu České republiky míří závažný případ: Starosta malé obce byl jako soukromá fyzická osoba pravomocně odsouzen za usmrcení z nedbalosti proto, že obec neplnila povinnosti stavebníka. Starosta žádá Nejvyšší soud ČR, aby odsouzení bylo zrušeno. Předmětná obec opravovala svépomocí vlastní prostory, které půjčovala na konání společenských rodinných akcí a došlo k tomu, že v objektu zůstaly nezajištěné jedny dveře. Do nich omylem vešla jedna z účastnic soukromé akce, spadla z nezabezpečeného schodiště a zabila se. Pravomocně odsouzený za trestný čin usmrcení z nedbalosti je již v tuto chvíli starosta obce. ... Starosta nemůže být odsouzen za žádný trestný čin, protože veškeré důkazy, které byly provedeny, dokazují, že nejednal nikdy jako soukromá fyzická osoba, nejednalo se nikdy o jeho vlastní majetek, ale jednal vždy jako zástupce obce, vždy s plným vědomím nejvyššího orgánu obce, a jediným řešením tak je sankční správní řízení vůči obci.

Důvody, proč by starosta neměl být odsouzen, jsou ve shrnutí tyto:

* starosta není statutárním zástupcem obce;

* starosta zastupuje navenek jen vůli orgánů obce, sám tuto vůli nevytváří; i v případě, že vykonává pravomoc rady, není soukromou osobou, ale „obcí“;

* nešlo o majetek starosty, pokud jde o nemovitost, ale o majetek obce;

* nejednalo se o stavbu starosty, nýbrž o stavbu obce v budově obce;

* podobnou odpovědnost starosty zákon o obcích neupravuje; starosta má jasně vymezené role;

* pokud obec pochybila, měla být povolána k odpovědnosti jako právnická osoba v rámci stavebního řízení.

* Věra Kameníčková, analytička CRIF, a. s.: Daň z nemovitých věcí patrně nikdy nebude významným zdrojem příjmů českých obcí. Je však škoda, že možnost zvýšit místní koeficient u daně z nemovitosti využívá méně než 600 obcí, což je zhruba 10 % z jejich celkového počtu. Rozhodnutí zvýšit tento koeficient může být pro představitele obce obtížné. Proto je dobré toto rozhodnutí spojit s vysvětlením, na co se dodatečně získané peníze použijí, jaký prospěch z toho budou obyvatelé obce mít. Je pravděpodobné, že v příštím roce, v důsledku ekonomického propadu a opatření vlády na podporu podnikatelů, daňové příjmy obcí nedosáhnou výše z roku 2019. Ovšem ani příjmy obyvatel neporostou tak, jak tomu v minulosti bylo. Obce mají zatím ještě určitý finanční polštář v podobě úspor. Takže zvýšení výnosu daně z nemovitých věcí se patrně v nejbližších letech konat nebude.

* Bohumil Rataj, předseda Rady Sdružení komunálních služeb, z. s., a jednatel společnosti Technické služby Benešov s.r.o.:  Myslím si , že  v příštím roce určitě dojde k určitému omezení nákupů komunální techniky a investic. Ale pokud vám starší technika selže, nezbývá nic jiného než ji obnovit, neboť někdy se oprava ani vzhledem k cenám bohužel nevyplatí. Někdy však dokonce bývá i výhodnější využít krize k nákupu a investování.

Jaroslav Mynář, předseda představenstva Spolku veřejně prospěšných služeb, z. s., a jednatel Technických služeb Velké Meziříčí s.r.o.: Nemáme žádné signály, že by k výraznému zdražování mělo v oblasti veřejných služeb dojít, maximálně o míru roční inflace. Výjimkou bude oblast odpadového hospodářství, kde nový zákon o odpadech přinese ve výsledku zvýšení nákladů obcí na jejich odpadové hospodářství.

* Jaroslav Krutilek, generální tajemník České leasingové a finanční asociace: Veřejné rozpočty čelí nebývalému tlaku, a to v celostátním měřítku, ale i na úrovni územních samospráv. Není proto divu, že se kraje, města i obce začínají ve větší míře poohlížet po dalších finančních zdrojích. Osvědčeným a bezpečným řešením je leasing. Mnoho lidí si leasingové produkty spojuje výhradně s financováním osobních automobilů. Ve skutečnosti je jejich využití mnohem širší. Jak ukazují letošní pololetní data České leasingové a finanční asociace (ČLFA), která sdružuje přední poskytovatele leasingu, nebankovních úvěrů a factoringu, osobním vozidlům náleží 37% podíl na všech obchodech uzavřených členy asociace v kategorii financování firemních investic. Do této skupiny ČLFA započítává i investice realizované v municipální sféře.

Z pohledu územních samospráv stojí určitě za pozornost výčet dalších komodit, které tvoří zbývající téměř dvě třetiny realizovaných obchodů: Jsou mezi nimi nákladní a užitkové vozy včetně speciálních vozidel komunálních služeb, autobusy, trolejbusy, stroje (například zemědělské) či zařízení, ale třeba také výpočetní a kancelářská technika.

Pro tuzemské firmy je dnes zcela přirozené, že si všechny tyto věci pořizují právě pomocí leasingu, případně účelového nebankovního úvěru. Municipality je v tomto ohledu pomalu následují. Také ony totiž mohou využívat všech výhod, které leasingové financování přináší, tedy snadnou dostupnost, variabilitu, komplexnost, ale rovněž pozitivní dopady do účetnictví.

Zmiňované výhody se zvýrazňují v době, kterou právě prožíváme. ČLFA navíc jedná s příslušnými institucemi o tom, aby produkty členských společností byly využívány k distribuci podpůrných nástrojů, jimiž stát hodlá oživit investiční aktivitu. V této souvislosti bychom přivítali státní podporu investic, která dosud chybí, například prodeje vozidel nebo obměny progresivních technologií, a to formou dočasného zkrácení doby odpisování anebo dočasného snížení DPH. Šlo by bezpochyby o kroky, jež by ocenily i územní samosprávy a které by vedly k potřebnému oživení celého finančního trhu. Jeho důležitá součást – leasingový trh – přitom bude hrát podstatnou roli při restartu ekonomiky.

* Rudolf Kramář, odbor komunikace GŘ Hasičského záchranného sboru ČR: Pokud nehoří v automobilu trakční baterie, je jedno, zda se jedná o elektroauto nebo o auto na benzín či naftu. Trakční baterie se z principu svého chemického složení chová jinak a chemickou reakci, která vedla k požáru, je těžké ukončit. Hoření probíhá po dobu, co je zde elektrický náboj. Použité materiály trakční baterie obsahují velké množství kyslíku potřebného pro hoření, a tak akumulátor vesele plápolá klidně i pod vodou, než dojde ke kompletnímu vybití baterie. Navíc se může sám znovu vznítit i po několika dnech. Proto se uhašené elektromobily odvážejí a „nechávají odležet v kontejnerech s vodou.

* Jitka Soukupová, tisková mluvčí města Beroun: Pokud jde o výrobu videozpravodaje města, platíme kameramana, režiséra a střihače v jedné osobě a pak moderátora, který nám pomáhá s namluvením komentáře. Obsahovou náplň, tvorbu scénáře a organizační záležitosti řešíme společně s kolegyní z oddělení komunikace a vnějších vztahů, často ve svém volném čase. Díky nadšení nás všech, kteří videozpravodaj připravujeme a jsme ochotni mu věnovat i hodně času ze svého volna, jsou finanční náklady přijatelné. Nejdůležitější je však nadšený tým, který tuto práci bere jako výzvu. A pak podpora obce či města. Profesionální nabídky na klíč vesměs sledují finanční přínos. My všichni jsme Berouňáci a snažíme se odvést co nejlepší práci, abychom lidem přinesli kvalitní zpravodajství, které je bude bavit. Ale samozřejmě víme, že máme před sebou ještě velký kus cesty. Věříme, že tato práce má smysl a lidé si zpravodaj oblíbí.

* Martin Lukáš, Konzultant ICT pro veřejnou správu, MIM Consulting s. r. o.: Máte-li ve městě a obci vybudovaný místní Portál občana a přemýšlíte, jak občany zbytečně nezatěžovat vytvářením dalšího uživatelského jména a hesla, a zároveň jim umožnit využívat i elektronické služby jiných orgánů veřejné správy prostřednictvím národního Portálu občana nebo jiných specializovaných a tematických portálů, pak neváhejte registrovat město nebo obec jedním ze čtyř způsobů spolupráce s národním Portálem občana. Způsoby lze kombinovat podle toho, co váš místní portál umožňuje a o co máte zájem. Pro zahájení spolupráce se doporučuje postupovat od nejjednoduššího způsobu ke složitému, každý další způsob lze kdykoliv doplnit. Podmínky nejjednoduššího způsobu:

  1. a) obec musí mít zřízen vlastní webový portál nebo aplikaci (místní Portál občana);
  2. b) místní Portál občana musí být napojen na Národní identitní autoritu (NIA);
  3. c) místní Portál občana poskytuje neveřejný obsah uživateli přihlašujícímu se přes NIA;
  4. d) přihlášení do místního Portálu občana přes NIA není podmíněno jinou registrací.

* Vít Zeman, náměstek primátorky statutárního města Jihlavy: Zásady pro výstavbu, na jejichž podpobě jsme se ve městě dohodli s investory, jsme se snažili odpolitizovat – to znamená prodiskutovat je i s těmi, kterým se nelíbily, a začít o nich mluvit. Konzultujeme je se všemi aktéry výstavby, jako je například místní Hospodářská komora, architekti nebo Asociace developerů. Ať už totiž bude ve městě platný jakýkoliv územní plán, musí fungovat transparentnost vztahů,

* Anna Svobodová, účastnice soutěžní přehlídky mladých architektů do 33 let Young Architect Award 2020 (YAA 2020), v jejímž rámci obdržela Cenu architekta Josefa Hlávky, jejímž mediálním partnerem je měsíčník Moderní obec: V minulém ročníku Young Architect Award jsme s kolegou Ondřejem Blahou uspěli s návrhem bytového domu v pražském Karlíně. Šlo o dům s novou typologií bydlení. Snažili jsme se o co-housingový způsob bydlení, kdy nájemníci sdílejí místnosti, jako jsou obývací pokoj, kuchyň, jídelna, a každý nájemník má svoji soukromou část – ložnici. Tato jedna co-housingová jednotka může být pro studenty, jednotlivce, či jak se dnes říká singles, nebo pro rodiny, které jsou ochotny sdílet. Jde o velmi flexibilní třítraktový skelet.

Všímáme si, že v současné developerské výstavbě mizí velkorysost a hierarchie prostorů. Dům, s nímž jsme zvítězili, má společným prostorám navracet velkorysost a noblesu, za cenu jeho sdílení. Na vyhlášení výsledků soutěže přišel i majitel pozemku, na kterém jsme dům navrhli. Rekonstruovali jsme pro něj poté čtyři byty v Hradci Králové a zůstáváme v kontaktu dosud. Čili účast v soutěži nám hodně pomohla.

* Marcela Káňová, partnerka a vedoucí právního týmu CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s. r. o., advokátní kancelář:

Podle § 48 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ”) platí, že zadavatel vybraného dodavatele vyloučí z účasti v zadávacím řízení mimo jiné, pokud zjistí, že jsou splněny důvody k vyloučení podle odst. 2 (tj. mimo jiné v situaci, kdy údaje předložené účastníkem nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení nepředložil ve stanovené lhůtě).

Vedle toho však § 46 odst. 1 ZZVZ, podle kterého platí, že zadavatel pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení může požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady.

Pokud je tedy zadavatel prostřednictvím námitek upozorněn na problém v kvalifikaci prostřednictvím námitek, není důvod, proč by nemohl využít § 46 odst. 1 ZZVZ a umožnit mu identifikovaný nedostatek vysvětlit či například předložit jinou referenci. V praxi je obvyklé, že pokud se zadavatel s námitkami ztotožní, v zásadě jim vyhoví tak, že rozhodnutí o výběru dodavatele zruší – a teprve poté postupuje podle § 46 odst. 1 ZZVZ. V důsledku zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele se již nejedná o vybraného dodavatele, ale o účastníka zadávacího řízení.

Rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) však potvrzuje, že postupu podle § 46 odst. 1 lze využít, i pokud by k předchozímu zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele nedošlo. V aktuálním rozhodnutí z 8. 9. 2020, sp. zn. ÚOHS-R127/2020/VZ, předseda ÚOHS totiž konstatoval, že „i pokud je účastník řízení již v pozici vybraného dodavatele, je možné jej vyzývat podle § 46 zákona k objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů. Smyslem ustanovení § 46 zákona je totiž především vyhnutí se takovému formalismu, který by zadavatele nutil vyloučit účastníka plně způsobilého k plnění veřejné zakázky na základě chyb a nejasností, které nemají vliv na hodnocení nabídky, a to ať už je v pozici dodavatele, či již vybraného dodavatele. Nelze tak učinit závěr, který dovozuje navrhovatel, že by byl zadavatel automaticky povinen vybraného dodavatele vyloučit podle § 48 odst. 8 zákona, pokud by zjistil, že jsou naplněny důvody podle § 48 odst. 2 zákona nebo může prokázat naplnění důvodů podle odstavce 5 písm. a) až c) téhož ustanovení. Takový závěr by odporoval smyslu ustanovení § 46 zákona. Právo zadavatele požadovat objasnění nebo doplnění se totiž vztahuje na všechny účastníky zadávacího řízení.”*

/rš/

Tištěnou verzi odborného měsíčníku Moderní obec je možné předplatit si na:  https://www.profipress.cz/predplatne/.

Moderní obec v elektronické podobě, a to i jednotlivá vydání, si za výhodnou cenu můžete zakoupit na:  https://digi.profipress.cz/katalog/detail/moderni-obec.

Praktický argumentář, který má i v dalších městech pomoct s vedením debaty o využití takzvaných Zásad pro spolupráci s investory, vydalo ve formě interaktivní elektronické brožury město Jihlava. Je volně dostupný na webu města.

Zásady jsou nový způsob, jakým města regulují vstup developerů do svého území. Pracuje s nimi zatím několik měst nebo pražských městských částí, aktuálně se o nich ale vede debata i v Praze nebo v Brně. Nejdál je však právě Jihlava, kde má o přijetí zásad hlasovat zastupitelstvo už 17. prosince. Jihlava tak má šanci stát se prvním statutárním městem, které zásady zavede.

"Cílem argumentáře je ukázat, že Zásady pro spolupráci s investory jsou krokem k naplňování podmínek udržitelného rozvoje a ekonomické prosperity měst. Jejich smyslem je vytvářet transparentní podmínky a předvídatelné prostředí a lákat investory, kteří mají zájem podílet se s městem na zvýšení kvality života pro současné i nové obyvatele a ne jen bezhlavě vtrhnout do území a zase rychle odejít," uvedl náměstek primátorky města Jihlava Vít Zeman, který za přípravou zásad stojí.

Praktický argumentář vychází z častých námitek, které se objevily v médiích nebo ve veřejné debatě a nabízí k nim věcnou argumentaci od právníků, představitelů samospráv, developerů, architektů i neziskových organizací. "Publikace může být užitečná všem, kteří se chtějí o zásadách dozvědět víc, nebo mají pochyby o jejich vhodnosti. Zároveň může být argumentář přínosný pro další obce, které budou podobně jako Jihlava procházet veřejnou debatou o tom, zda zásady přijmout či nikoliv,” doplnil Zeman.

Přijetí zásad může městům a jejich obyvatelům pomoci řešit řadu problémů, které jsou takřka vždy spojeny s novou výstavbou. “Patří mezi ně chybějící místa ve školách a školkách, malá kapacita dopravní infrastruktury, neodpovídající kvalita veřejných prostranství nebo nedostatečná kapacita vodovodů a kanalizací," vysvětlil advokát Jiří Nezhyba z Frank Bold Advokáti.

“Velkou přidanou hodnotou zásad je to, že prospívají také developerům, protože jasně a transparentně stanovují pravidla a poskytují jisté garance. Věříme, že s jejich pomocí, už brzy vytvoříme společenské klima podporující férovou spolupráci investorů a samospráv ke prospěchu nás všech,” uvedl Pavel Franc, CEO Frank Bold Advokáti. Dokument je volně dostupný na webových stránkách města.

 

 

/zr/*

Vztahem mezi developerem a územními samosprávami se už v úterý 20. října bude zabývat on-line panelová diskuse Developer a město, na kterou zve statutární město Jihlava a Frank Bold Advokáti.

Zástupci investorů, podnikatelů ve stavebnictví a obcí na ní budou debatovat nejen o nastavování pravidel spolupráce mezi městy a developery, ale také o udržitelnosti, inovacích a především víře, že změna je možná. Debatu můžete sledovat živě na youtube.com/mestojihlava 20. října od 10 do 12 hodin.

Vedle náměstka primátorky statutárního města Jihlavy Víta Zemana účast přislíbil ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek, ředitel Kanceláře architektury města Karlovy Vary Petr Kropp, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza, předseda správní rady Asociace brněnských stavitelů a developerů Marek Vinter a Tomáš Kaláb, ředitel stavební firmy KALÁB.

„Po třiceti letech od sametové revoluce by bylo dobré, kdyby obě strany, tedy developeři i města, pomyslně vytáhly hlavu z písku, pochopily své argumenty a začaly spolupracovat na rozvoji našich měst. Jedině součinnost totiž může přinést jak posílení udržitelného rozvoje, tak i posílení kvality obytného prostředí a tedy ekonomické prosperity developerů,“ uvedl náměstek jihlavské primátorky Vít Zeman.

Debatovat se bude například o tom, jak porevoluční development vtrhl do českých měst a měnil územní plány ve prospěch staveb. Zahájil se tím vznik rezidenčních, logistických a komerčních zón bez ohledu na kapacity inženýrských sítí nebo ekonomické, sociální či ekologické potřeby měst. Jednou z otázek do diskuse bude i to, jak se tato situace podepsala na vztazích mezi úředníky státní správy, samosprávy a developmentu.

Současně je nasnadě hledání způsobu, jak obnovit důvěru mezi městy a developery a zda stačí vytvořit férová pravidla, která umožní přinášet kvalitní developerské projekty a špatné zamítat. Jejich existence totiž sama o sobě nemusí nutně znamenat, že je vyhráno. Vždy zčásti záleží na tom, kdo je u moci a kdo pravidla vykládá. Debata se proto bude zabývat i tím, jak dosáhnout toho, aby interpretace pravidel nebyla vázána na politiku.*

/zr/

 

Řada českých měst a obcí se dlouhodobě potýká s problémy, které jsou takřka vždy spojené s každou novou výstavbou. Zvyšující se počet domů a bytů s sebou ne vždy přináší i nárůst počtu trvale žijících obyvatel. To, co však přináší vždy, jsou vysoké požadavky těchto obyvatel na urbánní kvalitu a služby, a tedy i vysoké provozní náklady pro obce.

Zajištění potřebné občanské vybavenosti a veřejných služeb, rozšíření navazující dopravní a technické infrastruktury a její následná správa, tak zůstává na obci. Její rozpočet není schopen dlouhodobě krýt finanční nároky pro takto zakládané rezidenční či logistické zóny.

To, co platí pro malé obce, neplatí pro okresní či krajská města, kde občané předpokládají daleko větší koncentraci služeb sportovní či kulturní vybavenosti, MHD, parků a dětských hřišť. Automaticky každý rezident vnímá, že se město postará o školy a školky, knihovnu a lékaře. Jenže města od velikosti 10 tisíc obyvatel již nedokáží porýt tyto potřeby nastaveným způsobem rozpočtového určení daní a začíná jim docházet dech.

Kultivovaný dialog je to, co města nyní předkládají před investora a požadují zodpovědný přístup developerů k prostředí, ve kterém staví. Otázka zda toto mohou zajistit tzv. zásady spolupráce mezi městem a investorem je nyní v diskuzi. Do celého vztahu „město – investor“   zásady přináší předvídatelnost a transparentnost, čímž minimalizují riziko potenciálního lobbismu a korupce.

 

ZÁKONNÁ PRAVIDLA PRO SPOLUPRÁCI MEZI MĚSTEM A DEVELOPEREM NEEXISTUJÍ

V mnoha zemích je princip uzavírání smluv mezi městy a investory, na jejichž základě poskytují městu finanční příspěvky, běžnou praxí a například v Německu a Rakousku jsou tyto principy a smlouvy zakotveny v jejich právním řádu. U nás zákonné vymezení takových vztahů mezi developerem a městem prozatím chybí i přesto, že jejich spolupráce je pro rozvoj lokality klíčová. Změnu by sice mohl přinést nový stavební zákon, ale jeho podoba a schválení zatím nejsou jasné. Města si proto hledají jiné legální způsoby, jak tuto mezeru vyplnit.

Je proto nasnadě, že v našem právním řádu nenajdeme ani vymezení pravidel pro podobu zásad spolupráce mezi městy a investory. Základním pravidlem těchto zásad zůstává, že dokument reaguje primárně na priority a potřeby rozvoje města, v němž se předpokládá nová výstavba. Zásady mají za cíl určit pravidla výstavby, která budou platit pro všechny budoucí investory (většinou s výjimkou určitých menších staveb, či zajištění vlastního bydlení). Jejich smyslem je, aby bylo postavení města a investora v rovnováze a aby investor kompenzoval zatížení území, které svou výstavbou vyvolá.

Jako výhodné se jeví zásady například i České komoře architektů, která upozorňuje na to, že přijatá pravidla nemusí platit ve všech lokalitách sídla a pro všechny typy stavebníků univerzálně. Mohou tedy sloužit k motivaci investorů k využívání brownfieldů, k rekonstrukci staveb a areálů, ke konsolidaci centrálních částí měst apod. Je tedy možné díky zásadám podpořit výstavbu potřebných staveb.

 

NAROVNÁNÍ VZTAHU DEVELOPER – MĚSTO DÍKY ZÁSADÁM O SPOLUPRÁCI

I přesto, že zásady spolupráce s investory má zatím schváleno jen několik měst a městských částí Prahy, jejich obliba začíná růst a o jejich uplatnění v praxi debatují i další města a obce. V současné době o jejich přijetí jedná například Svaz městských částí hlavního města Prahy sdružující tzv. nečíslované městské části Prahy, anebo statutární město Jihlava. To chce přijetím zásad mimo jiné zajistit navýšení finančních prostředků na rozvoj veřejné infrastruktury a veřejných služeb města.

Peníze od státu, které města v rámci rozpočtového určení daní získávají na jednoho obyvatele totiž k pokrytí skutečných investičních a provozních nákladů na výstavbu kvalitní veřejné infrastruktury a veřejných služeb nestačí. Podle zásad spolupráce se investoři budou aktivně podílet na podobě zastavěného území formou přímého plnění nebo finančního příspěvku. Obci tedy investor po uzavření smlouvy přispěje například určitou částku za 1 m2 hrubých podlažních ploch či zastavěné plochy, anebo sám v dohodě s městem zajistí výstavbu kupříkladu sportoviště nebo třeba školky.

Díky zásadám se chce Jihlava častěji než jiná města s developery dohodnout i na převodu několika z jimi vystavěných bytů přímo do vlastnictví města. Dalším specifikem připravených jihlavských pravidel je podpora výstavby zelených střech. Takové počínání developera může výrazně snížit jeho výsledný investiční příspěvek. Zásady by se mohly stát nástrojem, jak podpořit soustavné investice do kvality prostředí jednotlivých lokalit. Město Jihlava si od transparentně uzavřených smluv slibuje jasnou cestu k trvale udržitelnému rozvoji svého území. Navíc jde město vstříc trendu, kdy odpovědní investoři sami chtějí investovat do míst, kde podnikají, což je nutný krok směrem k ekonomické udržitelnosti.

Podle advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti není cílem zásad odradit investora, ale získat městu částečnou kompenzaci za dodatečnou zátěž veřejné infrastruktury a veřejných služeb, které výstavba přináší. Město tak předkládá developerům jasný dokument, na základě kterého s nimi bude jednat a díky kterému může dojít jak k vyjasnění sporných bodů stavebních záměrů, tak ke koordinaci požadavků samosprávy, a to ještě před zahájením samotných povolovacích procesů. Tím developer může ušetřit spoustu času při projektové přípravě.

Zásadami tedy dává město najevo, že jí není lhostejné, jak s jeho územím developer naloží. Výsledkem by tedy mělo být win-win řešení, kdy město získá více finančních prostředků na investice do dané lokality a developer může za to novým obyvatelům nabídnout bydlení v kvalitnějším prostředí s občanskou vybaveností.

/zr/

Ilustrační foto: statutární město Jihlava*

Svaz městských částí hlavního města Prahy ve spolupráci s Advokátní kanceláří Frank Bold Advokáti připravil Pravidla pro transparentní spolupráci s investory, která zrychlí a zpřehlední komunikaci mezi developerem a konkrétní městskou částí. Pravidla se zároveň stanou zárukou efektivního a transparentního řízení vztahů mezi městskou částí a developerem.

Díky tomu by se na území Prahy mohlo stavět kvalitněji, za jasných a přehledných podmínek, a zároveň, v rámci možností legislativy, co nejrychleji. Návrh pravidel bude v ještě nyní v létě předložen investorům a hl. m. Praze s cílem vést nad tématem veřejnou diskusi.

PRAVIDLA JAKO OBOUSTRANNĚ VÝHODNÉ ŘEŠENÍ

Členové Svazu městských částí hlavního města Prahy se dlouhodobě potýkají se složitostmi při vyjednávání s developery. Dosud nejasné a netransparentní řešení vztahů mezi oběma subjekty chtějí nahradit oboustranně výhodnými pravidly, která by vedla ke vzájemné spokojenosti investora i města. „Pravidla nám pomohou vytvořit přehledné a jednotně regulované prostředí pro výstavbu. Věříme, že budou přínosná pro celkový rozvoj všech městských částí,” říká předsedkyně Svazu a starostka městské části Praha-Slivenec Jana Plamínková.

Šestatřicet městských částí, které jsou součásti Svazu městských částí hlavního města Prahy, patří v české metropoli mezi ty nejrychleji rostoucí. Na jejich území se staví velké developerské projekty, které zasahují i do více městských částí najednou. „Vytvoření pravidel pro spolupráci s investory považuji za velký úspěch a ukázku toho, jak starostové městských částí jsou schopni efektivně spolupracovat v zájmu rozvoje svých městských částí a zároveň dbát na ochranu veřejného zájmu a zájmů svých občanů,“ připomíná starosta městské části Lysolaje a náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček.

Účelem pravidel je umožnit koordinovaný rozvoj území jednotlivých městských částí Prahy, vymezit jednoznačná a transparentní pravidla pro jednání členů Svazu s investory a umožnit spolupráci jednotlivých členů Svazu při prosazování svých zájmů vůči investorům,” vysvětluje advokát Martin Fadrný z firmy Frank Bold Advokáti a dodává: “Tento typ transparentní spolupráce navíc minimalizuje rizika potenciálního lobbismu a korupce.

DEVELOPER FINANČNĚ PŘISPĚJE MĚSTSKÉ ČÁSTI

Pravidla ošetří i výši finančního příspěvku, který investor poskytne městské části na a zajištění občanské vybavenosti v nově vznikající zástavbě. Díky tomu nebude muset městská čtvrť platit například stavbu školky, zdravotnického zařízení anebo nákupního a kulturního centra sama ze svých veřejných rozpočtů. „Chceme poskytnout investorům jasné zásady na počátku příprav jejich záměru a tím celý proces zjednodušit. Zrychlíme průchod řízením a dáme mu transparentní rámec, kde mohou investoři s městskými částmi jednat,” dodává místopředsedkyně Svazu a starostka městské části Praha - Petrovice Olga Hromasová.

Nastavené zásady spolupráce jsou tak vhodným nástrojem, jak mohou městské části pečovat o trvale udržitelný rozvoj svého území a chránit veřejný zájem. Předtím než nabudou pravidla platnosti, projdou ještě připomínkováním ze strany investorů. Starostové městských částí je chtějí v průběhu léta také zkonzultovat s Magistrátem hlavního města Prahy a s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Jednotliví členové Svazu se pak k pravidlům přihlásí individuálně.*

/zr/

Obrázek nahoře: Logo Svazu městských částí hlavního města Prahy

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down