Církev by měla stáhnout žaloby na obce, stejně jako to minulý týden doporučila Česká biskupská konference (ČBK) u krajů. Myslí si to Svaz měst a obcí ČR (SMO). Má k tomu i podporu prezidenta Miloše Zemana. S hlavou státu vedení SMO jednalo v úterý 12. července také o financování samospráv a zavedení poplatku za jímání podzemních vod a odvádění vod odpadních. Šlo o pravidelné pracovní setkání, které se koná jednou za půl roku.

Nedávné rozhodnutí České biskupské konference je vůči obcím diskriminační a politicky účelové. Církve by měly v kontextu s určovacími žalobami na majetek obcí postupovat stejně jako u krajů. Tedy stáhnout je v duchu doporučení ČBK z minulého týdne,“ konstatoval předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodal: „Zákon o majetkovém vyrovnání totiž jednoznačně hovoří o tom, že obce a kraje nejsou povinnými subjekty, a že přechodu církevního majetku blokační paragraf nebránil, potvrdil i Nejvyšší soud. Navíc církve dostanou dohodnuté finanční vyrovnání. Pokud by se vydal i žalovaný majetek, došlo by fakticky k dvojímu plnění.

Zákon o majetkovém vyrovnání začal platit 1. ledna 2013. Církve podaly víc než pět tisíc žádostí o majetek, které se týkaly více než 100 tisíc pozemků, téměř dvou tisíc staveb včetně několika památek a stovek uměleckých děl. Samosprávy přitom odhadují, že žalob na majetek obcí je přibližně 350.

Stažení církevních žalob na obce má kromě podpory prezidenta ČR také podporu premiéra. Bohuslav Sobotka to potvrdil v pondělí 11. července na třetím jednání s předsednictvem Svazu měst a obcí ČR. Podobně jako s ministry, i s Milošem Zemanem vedení SMO tento týden probralo více témat.

Jsem rád, že jsme se s prezidentem mimo jiné shodli na nutnosti změnit rozpočtové určení daní (RUD). Vzorec, podle kterého se daně přepočítávají a posílají z centra na obce a kraje, je totiž velmi složitý,“ uvedl dále František Lukl a navázal: „Vhodné by také bylo, aby obce, kraje a stát participovaly na dani z přidané hodnoty. A v RUD by se měl najít nový systém, který by obce motivoval k tomu, aby na svém území podporovaly podnikání. Návrh, jak by to mohlo vypadat, by měl do konce letošního roku vzejít z pracovní skupiny při Ministerstvu financí.

Na Hradě se mluvilo také o zavedení poplatků za jímání podzemních vod a odvádění vod odpadních. Shoda měst a obcí s prezidentem panuje v tom, že nová povinnost by v konečném důsledku neměla dopadnout na občany. A pokud ano, tak minimálně, hovoří se o čtyřech korunách, tedy o dvojnásobku stávajícího poplatku. Poplatky by rovněž měly být rozumně navyšovány.*

/tz/

K foto:

Z přijetí vedení Svazu měst a obcí ČR prezidentem Milošem Zemanem

Foto: archiv

Ještě až do 31. května se mohou obce a města přihlásit do soutěže Architekt obci. Soutěž, vypsaná Ministerstvem pro místní rozvoj, Svazem měst a obcí ČR a časopisem Moderní obec, si klade za cíl upozornit na nutnost spolupráce mezi radnicemi a architekty při společném udržování a rozvíjení veřejného prostoru.

Celorepubliková soutěž Architekt obci se koná v rámci soutěže Architekt roku, pořádané společností ABF, která má za cíl podporovat kvalitu a odbornou i občanskou angažovanost na poli architektury v České republice. Výsledky soutěže Architekt obci budou vyhlášeny na podzim v rámci mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH.

Cena je udělována architektovi a obci, tedy spolupracujícímu týmu, který se v uplynulém období nejméně pěti let svým inovativním přístupem významně zasloužil o architekturu a rozvoj veřejného prostoru v dané obci konkrétně realizovaným či částečně realizovaným dílem.

Do soutěže mohou být přihlášeny:

územní plán, regulační plán, územní studie či obdobná studie, které nemusí být realizovány zcela, nicméně je zde podmínka, že řešení mělo dopad na veřejný prostor, kde došlo k ovlivnění charakteru prostoru a okolních staveb

nebo

jedna či série realizací stavebních objektů, které mají vliv na veřejný prostor v návaznosti na historický kontext.

Co je potřeba k přihlášce:

Kritéria hodnocení

Základními kritérii pro posouzení předkládaných děl je zejména přínos spolupráce architekta a samosprávy z pohledu:

- kvality architektonického/urbanistického řešení a jeho udržitelnosti

- výběru místa a vlastního koncepční řešení - koncept místa

- vzájemné spolupráce samosprávy, architekta a místních obyvatel

- přínosu pro kvalitu života obyvatel

 Do kdy je možné se přihlásit: 31. květen 2016

 Kam přihlášky poslat:

Soutěž je tříkolová. První kolo se uskuteční na facebooku Svazu měst a obcí ČR ( https://www.facebook.com/smocr1), kde bude moci široká veřejnost „lajkovat“ své favority a nominovat na „divokou kartu“ přímo postupujícího finalistu, tzv. klikaře. Ve druhém kole odborná porota vybere další tři finalisty. Z nich ve třetím kole zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí ČR a časopisu Moderní obec vyberou vítěze.

Odborná porota, která bude přihlášky v soutěži Architekt obci hodnotit, se skládá z pěti členů, jimiž jsou: Ing. arch. Josef Pleskot (AP Atelier), Ing. arch. MArch Adam Gebrian, propagátor a kritik architektury, doc. Ing. arch. Antonín Novák (ARCHITEKTI D.R.N.H.), Ing. arch. Regina Loukotová, Ph.D. (ARCHIP, GEM architects, s. r. o.) a Ing. arch. MgA. Osamu Okamura (reSITE, ARCHIP).

Tato porota rovněž vybere vítěze soutěže Architekt roku.

CO O SOUTĚŽI ŘÍKAJÍ ZÁSTUPCI JEJÍCH VYHLAŠOVATELŮ

„Zlepšování prostředí začíná u dobrého plánu, je podpořeno návrhem budov vhodně začleněných do svého okolí a mělo by být realizováno se zapojením obyvatel, kteří dané území užívají. Soutěž Architekt obci má propagovat příkladnou spolupráci při vytváření příjemného prostředí a zapadá tak do koncepce, kterou stanovila Politika architektury a stavební kultury České republiky, připravená Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s mnoha partnery,“ uvedla k soutěži ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

 "Městské a obecní budovy by rozhodně měly - stejně jako v minulosti - přinášet nový trend. Být klenotem v daném území, na který se rádi dívají místní i turisté," navázal na slova ministryně předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodal: "Architekti pracující pro samosprávy by tak měli splňovat dva základní požadavky: umět operativně reagovat na aktuální palčivé i každodenní provozní otázky, které radnice řeší, a rovněž mít potřebný nadhled, aby byli schopní inovativně realizovat dlouhodobé strategické úkoly urbánního charakteru. Jednoduše: aby budovy, zastávky, parky apod. navrhovali či renovovali neotřele, prakticky, ohleduplně a za rozumné peníze. Věřím, že právě takové nápadité profesionály budeme v nové soutěži „Architekt obci“ hodnotit."

Martin Sedláček, ředitel vydavatelství Profi Press, v jehož portfoliu je i časopis Moderní obec, k soutěži Architekt obci konstatoval:  „Vnímám, že soutěž pomáhá ujasnit postavení a úlohu architektů obcí, o níž se v posledních letech začalo vcelku hojně diskutovat, a to jak mezi architekty, tak na úrovni radnic. Bylo by skvělé, kdyby se prostřednictvím této soutěže podařilo přiblížit zkušenosti těch sídel, jejichž architekti jsou odborně silné a výrazné osobnosti, které umí skloubit architekturu historickou i současnou, vzhled i funkčnost a pro svoji vizi dalšího rozvoje města dovedou získat zastupitelstvo i veřejnost. Těším se na to, že tyto příklady  „moderních obcí“ budeme moci následně představit také v našem časopise Moderní obec.“

*

/zr, rš/

 

 

Ostrou reakci ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové vyvolalo včera oznámené rozhodnutí prezidenta republiky Miloše Zemana nepodepsat zákon ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Protože Miloš Zeman vetoval školský zákon i s poukazem na dopis Svazu měst a obcí ČR, který prezidentovi doporučoval podpis pod zákon nepřipojit, šéfka resortu školství tuto celostátní, nepolitickou a nevládní organizaci hájící zájmy více než 2600 obcí a měst s celkem více než osmi miliony obyvatel obvinila ze lživé argumentace. Svaz měst a obcí ČR dnes vysvětlil, proč školský zákon v této podobě odmítá.

Prezident republiky Miloš Zeman na základě doporučujícího dopisu Svazu měst a obcí ČR využil své pravomoci stanovené v čl. 50 odst. 1 Ústavy ČR a vrátil Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR zákon ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, který mu byl doručen dne 26. dubna 2016.

Hlava státu své veto zdůvodnila předsedovi Poslanecké sněmovny Janu Hamáčkovi mj. takto: "Zákon stanoví novou povinnost vymezit s účinností od 1. ledna 2017 školské obvody spádových mateřských škol. Jde o opatření, které by z organizačně administrativních, ale především z finančních důvodů, mělo negativní dopady nejen ve statutárních městech a městech s větším počtem mateřských škol, ale také tam, kde dojde ke stanovení školského obvodu (na území několika obcí) vrchnostensky rozhodnutím krajského úřadu, což je problém jak prstence kolem Prahy, Brna, Liberce, tak v jednotlivých případech i obcí a měst v celé republice. Postiženy pak budou obce, které budovaly kapacitu mateřských škol k zajištění potřeb svých občanů a budou muset tyto kapacity rozšiřovat ve prospěch okolních obcí, které budou uměle přičleněny do jejich školského spádového obvodu. Zákon přitom, a to na rozdíl od školských obvodů zřizovaných pro základní školy, nezajišťuje žádný finanční podíl těchto okolních obcí na rozšiřování kapacit mateřských škol;

Zákon nejen zavádí od 1. září 2017 povinné předškolní vzdělávání dětí ve věku 5 let, ale postupně rozšiřuje předškolní vzdělávání dětí mladších, a to až do 1. září 2020, od kdy bude možno umisťovat do mateřských škol děti ve věku od 2 let. Pokud jde o právo rodičů využívat mateřské školy pro děti od 2 let věku, bylo do zákona zapracováno pozměňovacím návrhem; o tomto zásadním opatření nebyla vedena v gesčním výboru poslanecké sněmovny ani se zástupci obcí a měst žádná diskuse. Byť se jedná o čtyři roky vzdálený termín, toto opatření bude znamenat vysokou finanční zátěž zřizovatelů, neboť v mezích povoleného počtu, uvedeného ve školském rejstříku, budou mít nárok na přijetí všechny přihlášené děti, které dosáhly věku 2 let nejméně den před zahájením školního roku, bez ohledu na jejich fyzickou a mentální zralost a hygienické návyky. Lze předpokládat, že zájem o umístění těchto dětí do mateřských škol budou mít i rodiče, kteří čerpají rodičovskou dovolenou. Pokud nelze dopředu odhadnout, o jak velký počet dětí v této věkové skupině se bude skutečně jednat, protože se ani ještě nenarodily, je téměř nemožné skutečné kapacity přizpůsobit, včetně stavebního, technického, hygienického a personálního vybavení (nepedagogický personál), této věkové skupině již od roku 2020, protože informace o počtu dvouletých dětí, které přijdou k zápisu, budou mít zřizovatelé až v květnu 2020 a teprve tehdy bude možno stanovit potřebnou kapacitu mateřské školy."

Prezident proto předsedovi dolní parlamentní komory navrhl, aby poslanecká sněmovna vrácený zákon neschválila a umožnila jej po širší diskusi upravit tak, aby zajišťoval rozvoj vzdělání způsobem, který bude založen na reálných základech.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová na krok prezidenta republiky reagovala s tím, že stanovisko Svazu měst a obcí je minimálně ze dvou třetin zcela lživé, zbytek je podle ní nepravda. Se svazem nyní chce o celé záležitosti jednat. "Prezident vetoval povinné přijímací zkoušky na střední školy, maturitu z matematiky a záruku míst pro děti v mateřských školách. Samozřejmě, že nejsem ráda. Řada obcí v minulosti zcela rezignovala na to, zajistit rodičům místa pro jejich děti. Tímto krokem se rodičům opět nepomůže, a to ani ve slaďování rodinného a profesního života. Obce mají také konečně příležitost čerpat evropské i národní prostředky pro kapacity škol. Poprvé koordinujeme programy a vyhlašujeme nové (doposud chybějící) pro rok příští. Důvody pro odmítnutí garance míst neexistují. Jsem zklamaná i za rodiče," konstatovala již včera Kateřina Valachová.

V reakci na její slova Svaz měst a obcí ČR dnes vydal tiskovou zprávu. Zdůraznil v ní, že snahou samospráv rozhodně není sabotovat práci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ani otázku společného vzdělávání. "Nelze však mlčet v případě, že návrh na změnu vzdělávacího systému nebyl předem projednán s magistráty a radnicemi a neodpovídá reálným možnostem všech měst a obcí. Tak tomu bohužel bylo u záměru zajistit nárokové předškolní vzdělávání pro dvouleté děti. Do novely školského zákona se dostal poslaneckou iniciativou a MŠMT si situaci nenechalo vysvětlit. Prezident Miloš Zeman naštěstí ano, a tak normu na základě dopisu SMO ČR vetoval," uvedla tisková zpráva.

„Ministerstvo jsme upozorňovali, že povinnost zajistit předškolní vzdělávání pro dvouleté děti už od roku 2020 není v silách mnohých měst a obcí. Mj. i proto, že na to nemají finanční prostředky a z evropských fondů lze peníze čerpat pouze na zvyšování stávající kapacity mateřských škol, nikoliv na zřízení zcela nových kapacit tam, kde nyní žádné nejsou. Navíc ani z národních zdrojů nebude v budoucnu podporováno zvyšování kapacit mateřských škol, jak Svaz nedávno informovalo přímo MŠMT. Odmítám, aby vláda nebo parlament zavazoval územní samosprávy novými povinnostmi s negativním dopadem do rozpočtu obcí, které nejsou věcně prodiskutovány a na nichž není všeobecná shoda. Takový vrchnostenský přístup je v rozporu s ústavně garantovaným právem obcí na samosprávu,“ připomněl v tiskové zprávě předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl.

Podle Svazu se starostové právem ptají, co bude s nově vybudovanými kapacitami školek po roce 2020, když je zřejmé, že demografická křivka klesá. Jaká náplň se pro tyto nově budované prostory bude hledat. Protože ministerstvo důvodné připomínky Svazu měst a obcí nevzalo na vědomí, organizace hájící zájmy samospráv na problematickou situaci upozornila prezidenta republiky Miloše Zemana.

Také Svaz měst a obcí chce s představiteli MŠMT ještě jednat. Ve své dnešní tiskové zprávě však poukázal i na to, že současná emotivní vyjádření vedení resortu v médiích lze považovat "za poněkud nešťastná".*

/zr, rš/

 

Na snímku: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Foto: MŠMT

 

 

 

 

 

 

 

Pětiprocentní zvýšení příspěvku obcím na výkon státní správy už v roce 2017. A stejná valorizace tohoto příspěvku i v dalších letech. Ale také příprava účelového příspěvku na výkon agendy opatrovnictví. To jsou jen některé ze závěrů dnešního jednání ministra financí Andreje Babiše s předsedou Svazu měst a obcí ČR Františkem Luklem.

Právě František Lukl tyto závěry oznámil na svém facebookovém profilu. Podle jeho slov na jednání zazněl i zajímavý návrh ministra financí na navýšení podílu obcí na DPH, a to na 23,58 % výměnou za odvod výtěžku z hazardu do státní kasy. "Za mě dobrý," uvedl k tomu předseda svazu na svém facebookovém profilu.

"Zůstává diskuse nad systémovou změnou rozpočtového určení daní. Musím konstatovat také pochvalu Ministerstvu financí za precizní přípravu jednání. Nicméně tímto nekončíme," uzavřel František Lukl.*

/rš/

k foto:

František Lukl: Za mě dobrý!

Foto: archiv SMO ČR

Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR dnes společným prohlášením reagovaly na to, jak některá média interpretují včera vydanou Výroční zprávu Bezpečnostní informační služby (BIS). Tato média k tomu využívají zprávu ČTK a s odvoláním na informace BIS přitom hovoří o "rozsáhlém zneužívání veřejných prostředků" kraji, městy a obcemi, aniž by pro to uvedla konkrétní důkazy..

Podle Asociace krajů (AK) ČR a Svazu měst a obcí (SMO) ČR takto podané informace neoprávněně plošně poškozují kraje, města a obce. AK ČR spolu s SMO ČR připomínají, že kontrolu hospodaření krajů ze zákona provádí Ministerstvo financí , kontrolu hospodaření měst a obcí potom krajské úřady či auditoři. Hospodaření krajů, měst i obcí za rok 2014 bylo kontrolováno důkladně, stejně tak auditní orgány Ministerstva financí , případně kontrolní útvary orgánů poskytující krajům dotace EU, provádějí kontinuálně důkladnou předběžnou, průběžnou i následnou kontrolu všech projektů.

"Pokud BIS v rámci plnění svých úkolů zaznamenala jakékoliv protiprávní aktivity týkající se hospodaření krajů, měst či obcí, předpokládáme, že své poznatky předala Policii ČR, která je prověřila," praví se v prohlášení.

AK ČR a SMO ČR rovněž poukazují na to, že obecné tvrzení a následná mediální interpretace Výroční zprávy BIS o "rozsáhlém zneužívání veřejných prostředků" neodpovídá skutečnosti. Podle autorů prohlášení to dokládají výsledky kontrol hospodaření krajů provedených Ministerstvem financí, i kontrol hospodaření měst a obcí provedených kraji či auditory za rok 2014, stejně jako výsledky kontrol projektů podpořených prostředky Evropské unie a realizovaných kraji, městy či obcemi v roce 2014.

Asociace krajů ČR i Svaz měst a obcí ČR požádají oficiálně BIS, aby identifikovala "plošné zneužívání veřejných prostředků" - a tam, kde to bude možné a věc nebyla postoupena Policii ČR, mohlo tak dojít k mimořádným kontrolám či auditům, aby se potvrdily či vyvrátily informace obsažené ve Výroční zprávě BIS (tu najdete na: http://www.bis.cz/vyrocni-zprava6c8d.html?ArticleID=1096).
Prohlášení za AK ČR podepsali hejtmani  Michal Hašek, Jiří Běhounek, Jiří Zimola, Miroslav Novák, Jiří Rozbořil, Stanislav Mišák, Lubomír Franc, Martin Havel, Václav Šlajs, Oldřich Bubeníček a Martin Netolický, za SMO ČR prohlášení stvrdil svým podpisem jeho předseda František Lukl.

/zr/

 

Na snímku: Sídlo Bezpečnostní informační služby v Praze

Ilustrační foto: www.bis.cz

Byrokracie, kterou s sebou přináší novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je naprosto neúnosná. Komplikuje finanční podporu místních spolků, neziskového sektoru a občanských sdružení. Pro města a obce znamená spoustu administrativy navíc a ještě horší je to s byrokratickou zátěží samotných žadatelů. Tento právní předpis je proto třeba změnit. V Kyjově se na tom v pátek 3. července shodly Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR.

Všichni tito partneři ve společném memorandu vyzývají vládu a parlament, aby stávající podobu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  upravily. Zasahuje totiž i nemístně do pravomocí samospráv.

"V prohlášení každé nové vlády je, že sníží byrokratickou zátěž, ovšem nakonec nás zatíží administrativou ještě nesmyslnější," říká místopředseda Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) a starosta Dolních Studének Radim Sršeň.

"Územní samosprávné celky mohou podle platného znění zákona poskytovat dotace místním spolkům jen na základě složitých administrativních procesů. Jejich rozsah je natolik velký, že ve finančním vyjádření mnohdy přesahuje částku, kterou samosprávy nestátním neziskovým a zájmovým organizacím poskytují – jedná se zpravidla o částky od 500 do 5 000 korun,“ upozorňuje předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a starosta Kyjova František Lukl.

Částky, kterými města a obce podporují místní organizace, samosprávy transparentně zveřejňují v návrhu rozpočtu. Rovněž je na veřejném jednání schvaluje zastupitelstvo. Nová pravidla v praxi znamenají mimo jiné další zveřejňování, a tedy další administrativní úkony.

"Aplikace zákona likvidačně dopadá právě na nejmenší spolky, hasiče, myslivce, charitní spolky i sportovce, prostřednictvím kterých se projevuje aktivita občanů. Zákon nyní poškozuje jak venkov, tak občanskou společnost a dostupnost služeb poskytovaných spolky napříč celým územím České republiky a je v příkrém rozporu s prohlášeními členů vlády o snižování byrokratické zátěže obcí a občanů," doplňuje předseda Spolku pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR) a starosta Bělotína Eduard Kavala.

Organizace sdružující obce společně považují nárůst administrativní zátěže u drobných podpor do 20 000 korun za naprosto neadekvátní. Požadují proto v nedávno podepsaném společném prohlášení takovou úpravu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která poskytování dotací výrazně zjednoduší. Vznik memoranda inicioval starosta obce Tupesy ve Zlínském kraji Oldřich Vávra.

/zr/

Problematice financování podle rozpočtových pravidel se Moderní obec letos zevrubně věnovala v č. 3, 4 a 5, zejména s přihlédnutím k financování sociálních služeb a podpoře neziskových organizací v souladu s pravidly veřejné podpory.*

 

Rada Asociace krajů ČR dnes znovu ústy svého předsedy, jihomoravského hejtmana Michala Haška deklarovala, že trvá na dodržení původního slibu 1. vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše projednaného i ve vládní koalici a vtěleného do stávajícího vládního návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), totiž vrátit krajům jejich podíl na celostátním hrubém inkasu daně z přidané hodnoty na původní hodnotu, která platila do roku 2012. Nový předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl, zvolený do čela svazu minulý měsíc, k tomu poznamenal, že SMO nehodlá být brán jako beranidlo vůči krajům v otázce RUD, ačkoliv i svaz požaduje navýšení svého podílu na celostátním výnosu DPH.

První společná schůzka předsednictva Svazu měst a obcí ČR, nově zvoleného minulý měsíc, s Radou Asociace krajů ČR se uskutečnila dnes v Praze. Hejtmani za představiteli měst a obcí přišli přímo z pravidelného společného jednání s vládou Bohuslava Sobotky, s níž probírali zejména přípravu státního rozpočtu na rok 2016 a aktuální bezpečnostní situaci v souvislosti s vlnou běženců do Evropy přes Středomoří.

Na tiskovém brífinku po setkání vedení SMO a Rady AK ČR hejtman Michal Hašek v úvodu poukázal na to, že představitelé krajů sice chápou, že 1. vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš má velké množství povinností a úkolů, nicméně nepovažují za šťastné, když zhruba polovinu času vyhrazeného pro schůzku vlády s Radou Asociace krajů tomuto jednání nebyl přítomen. Kraje jsou však podle Michala Haška především nepříjemně zaskočeny tím, že šéf resortu financí nyní zvažuje odklad účinnosti vládního návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní o rok, tedy až k datu 1. 1. 2017. Konkrétně by to znamenalo, že by se podíl krajů na hrubém celostátním výnosu daně z přidané hodnoty nezvýšil od 1. 1. 2016 na slíbených 8,92 %, ale zůstal by na 7,86 % ještě i po celý příští rok. Jak Michal Hašek připomněl, uvedený rozdíl v podílu krajů na inkasu DPH pro jejich hospodaření znamená mít či nemít zhruba 3,5 mld. Kč ročně.

Předseda František Lukl ocenil věcnou atmosféru jednání představitelů SMO a Rady AK ČR i to, že se na něm dohodlo jmenování "styčných osob" k řešení řady zásadních problémů, které společně trápí města a obce na straně jedné a kraje na straně druhé. Pokud jde o rozpočtové určení daní, i Svaz měst a obcí by rád zvýšil svůj podíl na hrubém výnosu DPH, který v současné době ze zákona činí 20,83 %. Ovšem nechce být přitom brán jako "beranidlo vlády" vůči krajům v otázce úprav RUD.

K dalším problémům, které společné trápí kraje, města a obce, podle Františka Lukla patří např. uvažované rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu i vůči územním samosprávám. Samo o sobě by  vadit nemuselo, jenže pokud by k takové úpravě kompetencí NKÚ za stávající situace došlo, znamenalo by to další znepřehlednění nynějšího systému multiplicity kontrol měst a obcí se všemi jeho zápory. "Obecně se kontrolám nebráníme. Ale požadujeme jednu, konečnou, na kterou by další navazovaly a respektovaly její výsledky. A u navrhovaného rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu mj. říkáme, že NKÚ nemůže kontrolovat účelnost využitých peněz, protože nezná situaci v místě,“ podtrhl František Lukl.

Předseda SMO se věnoval také otázkám sociálního bydlení, o nichž se na schůzce předsednictva svazu s hejtmany rovněž hovořilo. Svaz měst a obcí zastává názor, že vláda by se měla zejména zaměřit na dostupné nájemní bydlení, na něž by dosáhly mladé rodiny s dětmi, senioři, hendikepovaní spoluobčané i všichni další, kteří si svou složitou bytovou situaci sami nezavinili. Mělo by ovšem být předem jasno, ze kterých zdrojů by takové bydlení bylo financováno, jaká budou pro to platit pravidla, jak budou nastaveny kompetence a kdo za co ponese odpovědnost – pak se radnice budou na řešení tohoto problému ochotně podílet. Samy však na tyto účely peníze nemají. František Lukl se krátce vrátil i k odložení projednání Koncepce sociálního bydlení na období let 2015–2025 ve vládě. Podle názoru svazu by tato koncepce měla být kabinetem Bohuslava Sobotky pouze vzata na vědomí s tím, že teď je třeba se soustředit na přípravu věcného záměru zákona, který bude řešit bydlení v celé jeho šíři. "Na tom jsme ochotni se podílet," konstatoval František Lukl.

V souvislosti se sociálním bydlením Michal Hašek na dnešním tiskovém brífinku zmínil i už loni zahájená jednání krajů s církvemi a náboženskými společnostmi o tom, že by se po církevních restitucích mohl zvýšit jejich podíl na rozvoji sociálních služeb v krajích, stejně jako na podpoře sociálního bydlení. "V souvislosti s evropskými dotacemi jsou zásadní aktivity pracovních týmů - regionálních stálých konferencí v každém kraji, které budou doporučovat vyhlašování výzev. Zde vidím prostor i pro spolupráci s církvemi a celým neziskovým sektorem. Základní myšlenka je, aby se po restitucích církve mohly více účastnit hlavně sociálních projektů a na některých spolupracovat,“ uvedl předseda Rady AK ČR.

Oba nejvyšší představitelé Svazu měst a obcí a Rady Asociace krajů ocenili úsilí ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, aby odborníci z úřadů regionálních rad regionů soudržnosti, kteří v práci pro regionální operační programy získali cenné zkušenosti s dotacemi z evropských fondů, mohli v každém kraji postupně přejít k práci pro jednotná kontaktní místa pro dotace -evropské domy, a pomáhat tam žadatelům o dotace, hlavně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Jednání vedení AK ČR a SMO ČR se dotklo i uprchlíků. Podle Asociace krajů vláda v současné době nepočítá s větším zapojením krajů, měst a obcí do řešení migrační vlny. Vše by podle kabinetu Bohuslava Sobotky měla zvládnout cizinecká policie a uprchlická centra.*

/rš/

Změnám v podílu krajů na celostátním hrubém výnosu DPH ve smyslu současného vládního návrhu zákona o rozpočtovém určení daní se více věnuje červencové vydání Moderní obce, které se už zítra expeduje z tiskárny ke čtenářům.

 

 

 

K foto:

Předseda Rady Asociace krajů ČR Michal Hašek a předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl na dnešním tiskovém brífinku v Praze.

Foto: Ivan Ryšavý

 

 

 

Předsedou Svazu měst a obcí ČR (SMO) se stal starosta Kyjova František Lukl. V Praze ho dnes zvolila Rada SMO. V čele této organizace sdružující více než 2600 měst a obcí a zastupující tak více než osm milionů obyvatel vystřídá dosavadního předsedu Dana Jiránka, který pro svaz nadále pracuje jako výkonný ředitel.

František Lukl bude řídit a zastupovat svaz na jednáních v následujících čtyřech letech tak, aby představitelé samospráv společně hájili zájmy měst a obcí.

Děkuji moc a věřím, že důvěru ve mně vloženou nezklamu a svaz jako tři Svatoplukovy pruty, které se společně nezlomí, tedy statutární města, města a obce, budou dobrým partnerem pro vládu a parlament a pracovat především pro prospěch našich obcí a měst,“ řekl po zvolení nový předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl. Ve volbě získal 67 hlasů, pro druhého kandidáta - primátora Plzně Martina Zrzaveckého - hlasovalo 32 měst a obcí, které jsou v radě vzešlé ze XIV. sněmu – více na http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/snem/xiv-snem/default.aspx.

Nový předseda povede svaz v duchu priorit na období  2015–2017, které letos koncem května v Olomouci schválil XIV. sněm SMO. Je jich pět a budou rozpracovány do akčních plánů. Svaz tak bude prosazovat, aby územní samosprávy byly plnohodnotným a silným článkem veřejné správy, byly adekvátně financovány, nabízely kvalitní a dostupné veřejné služby občanům a efektivně se realizovala mezinárodní spolupráce. Velmi důležité také je, aby svaz i nadále poskytoval kvalitní informační, koordinační, vzdělávací a podpůrný servis svým členům.

"Ve svazu jsem deset let, z toho osm let v předsednictvu. Jako předseda bych chtěl využít zkušenost z obcí, starostování i ministerské z Ministerstva pro místní rozvoj. Chci rozvíjet dobrou a silnou pozici SMO jako respektovaného partnera vlády ČR a parlamentu. Rovněž budu podporovat profesionalizaci svazu tak, aby obce cítily benefit, pokud jsou jeho členem,“ řekl František Lukl a dodal: „Síla svazu je v tom, že tu jsou tři komory – statutárních měst, měst a obcí, které se podporují. Prioritou nyní je rozpracování priorit SMO na období 2015–2017, schválených na XIV. sněmu, do strategického plánu a aktivity do konkrétních úkolů. Ne slova, ale činy, to je motto většiny z nás představitelů měst a obcí, známku nám přitom dávají voliči. S vámi se všemi udělám vše pro to, abyste vašeho hlasu nikdy nelitovali. Jsme na jedné lodi a jako kapitán budu respektovat svou posádku, která je jedinečná a nezastupitelná.

Kromě Františka Lukla jsou členy předsednictva: primátorka Prahy Adriana Krnáčová jako čestná předsedkyně, primátor Karlových Varů Petr Kulhánek, který se stal také místopředsedou pro evropské záležitosti, dalšími místopředsedy jsou primátor Pardubic Martin Charvát, starosta Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi Vlastimil Picek a starosta Velkého Oseka Pavel Drahovzal. Členy předsednictva jsou dále primátor Plzně Martin Zrzavecký, primátor Ostravy Tomáš Macura, starostka Jílového u Prahy Květa Halanová, starosta Vítkova Pavel Smolka, starostka Kunína Dagmar Novosadová, starosta Blížejova Jiří Červenka a starosta Božanova Karel Rejchrt.*

/zr/

 

Na snímku: Nové předsednictvo Svazu měst a obcí ČR

Foto: archiv SMO

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down