Dne 1. 1. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „zákon o Sbírce právních předpisů“) a částečně i zákon č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

O povinnostech plynoucích z uvedených právní předpisů jsme již ve Svazu měst a obcí ČR informovali, ale přesto si dovolujeme novou povinnost (a nezapomínejme na nové odpadové vyhlášky!) ještě jednou připomenout.

Od 1. 1. 2022 je v provozu informační systém Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka právních předpisů“), jež je v gesci Ministerstva vnitra.

Obcím, krajům, hlavnímu městu Praze a některým správním úřadům je tak uloženo, aby v tomto informačním systému vyhlašovaly právní předpisy vydávané v jejich působnosti (nevyhlašované ve Sbírce zákonů) a zveřejňovaly některé další zákonem stanovené akty relevantní pro výkon veřejné správy (toto je platné i pro příslušné orgány dozoru nad zákonností právních předpisů a Ústavní soud).

Právní předpisy územních samosprávných celků a neústředních správních úřadů budou tak ode dne 1. 1. 2022 nabývat platnosti okamžikem vyhlášení ve Sbírce právních předpisů, tj. v okamžiku, kdy je jejich původce vloží do Sbírky právních předpisů (tj. nově přijaté zmíněné právní předpisy).

Závěrem je nezbytné upozornit na rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2021 vyhlášené pod sp. zn. Pl. ÚS 18/21 (více viz zde: Pl._US_18_21_na_web.pdf (usoud.cz)). Stěžovatelé napadli právní úpravu, jež podmiňuje platnost a účinnost právních předpisů jejich publikací v celostátně vedené Sbírce právních předpisů spravované Ministerstvem vnitra s argumentací, že dochází k porušení ústavně zaručeného práva územních samosprávných celků na samosprávu a právo jejich zastupitelstev vydávat v mezích své působnosti obecně závazné vyhlášky.

Ústavní soud dospěl k závěru, že návrh není důvodný, neboť nová povinnosti publikace právních předpisů dle uvedeného nezasahuje do práva zastupitelstva vydávat obecně závazné vyhlášky ve smyslu práva zaručeného Ústavou. „Cíl shromáždit ucelený soubor právních předpisů na jednom veřejnosti přístupném místě způsobem umožňujícím dálkový přístup, sledovaný tímto opatřením k zajištění poznatelnosti práva platného a účinného na místní úrovni a předvídatelnosti následků vlastního jednání jeho adresáty, je legitimní a slučitelný s principem právního státu podle čl. 1 odst. 1 Ústavy. Na tom nic nemění ani administrativní zátěž spojená s povinností obce zasílat vydané obecně závazné vyhlášky do datové schránky správce této Sbírky pod sankcí jejich neplatnosti, neboť takto stanovený postup pouze nahradí dosavadní zákonnou povinnost obce zaslat obecně závaznou vyhlášku neprodleně po dni jejího vyhlášení Ministerstvu vnitra.“

Bližší informace lze získat na tomto odkazu: https://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-pravnich-predpisu-usc-a-nekterych-spravnich-uradu.aspx , a to včetně videomanuálu, jak postupovat v případě vkládání do informačního systému.

Mgr. Alena Klimtová, DiS.,

Legislativní a právní sekce

Svazu měst a obcí ČR*

Jedinečná oddlužovací akce s názvem Milostivé léto trvá už jen do 28. ledna příštího roku. Většina měst a obcí o této iniciativě už delší dobu informuje své příspěvkové organizace, obchodní společnosti i veřejnost. Nejdůkladnější kampaň vede hlavní město Praha.

Institut Milostivého léta je v běhu od 28. října a vztahuje se na osoby v exekučních řízeních, která vede soukromý exekutor. Týká se exekucí, u nichž je věřitelem veřejnoprávní subjekt. Nejčastěji sem spadají dluhy za jízdu načerno, na nájmu v obecním bytě, dluhy na energiích, nedoplatky za odvoz odpadu,  dluhy na zdravotním pojištění, za regulační poplatky v některých nemocnicích či nezaplacené koncesionářské poplatky. Zaplatí-li dlužník tzv. jistinu, neboli původní dluh a poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč, zbytek dluhu (úroky z prodlení a další poplatky) se promine. Tato jedinečná příležitost skončí už 28. ledna 2022.

Praha spustila informační kampaň pro veřejnost mezi prvními. Přesně v polovině trvání Milostivého léta, v pondělí 13. prosince, apelovali její zástupci prostřednictvím médií na osoby, které dluží městu, jeho organizacím a společnostem, aby nepropásli tuto jedinečnou příležitost vymanit se z dluhové pasti. Město provozuje bezplatnou infolinku 800 100 000. K dispozici je i helplinka 770 600 800 organizace Člověk v tísni, s kterou Praha úzce spolupracuje. Podle Hany Kordové Marvanové, pražské radní pro oblast legislativy, největší počet exekucí, celkem 173 tisíc, eviduje dopravní podnik.  

Město komunikuje rovněž s věřiteli, kterých se akce týká a ti zase se svými dlužníky. Akciové společnosti města vedou prostřednictvím soukromých exekutorů 182 256 exekucí, u příspěvkových organizací je to 6 227 exekucí. Odbor daní, poplatků a cen pražského magistrátu eviduje 3 600 dlužníků s celkovým dluhem kolem 318 milionů korun, odbor hospodaření s majetkem eviduje asi 2 000 dlužníků s celkovým dluhem více jak 128 milionů korun. Jen v případě hlavního města je tedy ve hře celkem 194 441 exekucí, které by mohly být vyřešeny pomocí Milostivého léta.

„Milostivé léto není jen pozitivem pro dlužníky, ale i pro věřitele, kteří mohou získat zpět alespoň jistinu. Připojily se rovněž největší banky, které ze zákona nemusely," uvedl  Patrik Nacher, poslanec, pražský radní a spolutvůrce konceptu Milostivého léta. Zároveň vyzval dlužníky, aby nečekali až na poslední chvíli. Dodal také, že by se v budoucnu podobná akce ještě někdy mohla zopakovat, současné Milostivé léto však rozhodně skončí 28. ledna.

David Borges, analytik Člověka v tísni, apeloval také na zaměstnavatele, kteří jako jedni z mála vědí, kteří jejich zaměstnanci jsou v exekuci a mohou je na Milostivé léto upozornit. Doporučil navštívit i webové stránky https://milostiveleto.cz, které nejen informují, ale pomohou se sestavením žádosti pro exekutora.

Podrobné informace o akci Milostivé léto přinese i lednové vydání časopisu Moderní obec.

 

Radní hlavního města Prahy odsouhlasili bezúplatný převod kostela sv. Kateřiny z 18. století do vlastnictví středočeského městyse Pavlíkov, na jehož území se nachází.

Hlavní město je vlastníkem barokního kostela sv. Kateřiny v centru městyse Pavlíkov (okr. Rakovník). Jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 360 metrů čtverečních. Dnes nevyužívaný kostel sloužil dříve jako depozitář Galerie hlavního města. Město Praha jej vyhodnotilo jako nepotřebný majetek a rozhodlo o jeho bezúplatném převodu.

„Stavba je ve špatném technickém stavu a vyžaduje rekonstrukci. Pro město představuje zbytný majetek. Padaly úvahy o jeho prodeji v dražbě. Jsem moc rád, že jsme se rozhodli k formě daru obci Pavlíkov. Sami totiž v centru Prahy máme příklady z minulosti, kdy se kostely prodávaly, město koupě nevyužilo a z kostelů se stal například nevěstinec,“ říká radní pro oblast správy majetku Jan Chabr.

Kostel sv. Kateřiny v Pavlíkově je na seznamu kulturních památek Národního památkového ústavu. Okolní pozemek je ve vlastnictví Pavlíkova. Vedení městyse letos v červenci vyjádřilo o bezúplatný převod nemovitosti zájem. Jedinou podmínkou je, že nebude možné převést objekt na jiného vlastníka po dobu 50 let bez předchozího písemného souhlasu Prahy. Celý záměr musí ještě schválit na svém příštím jednání pražští zastupitelé.*

Foto: web městyse Pavlíkov

Hlavní město Praha představilo Manuál tvorby veřejných prostranství pro pražské hřbitovy. Na území města se nachází 84 hřbitovů o celkové ploše přes 170 hektarů. Spravují je městské části, církve a většinu z nich městská organizace Správa pražských hřbitovů (SPH). Vedle rozlehlých nekropolí jsou to i hřbitovy lokálního charakteru, některé mají národní význam.

Manuál tvorby veřejných prostranství Pražské hřbitovy má být návodem, jak hřbitovy rozvíjet a pečovat o ně. Kromě hlavní funkce hřbitovů, tj. pohřbívání a vzpomínání na zesnulé, upozorňuje také na funkce urbánní, environmentální, kulturní a architektonické. Obsahuje též příklady dobré praxe u nás i v zahraničí. Součástí dokumentu, který zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) spolu s odborníky, je i katalog hřbitovů ve správě SPH, jenž byl v tomto rozsahu zpracován poprvé.

„Ráda bych, aby ti, kteří o pražských hřbitovech rozhodují a podílejí se na jejich podobě, vnímali manuál jako pomůcku pro uvažování o každodenní péči i pro uvažování o dalším rozvoji. Z toho důvodu byl už při svém vzniku konzultován se správci hřbitovů,“  řekla Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví, která má ve své gesci také pohřebnictví.

„Mám radost, že se ve vedení města našla vůle vydání manuálu prosadit. V minulosti byly hřbitovy a pohřebnictví často na periferii zájmu,“ doplnil Martin Červený, ředitel Správy pražských hřbitovů.

„Hřbitovy na území hlavního města tvoří často bariéru, nejsou prostupné a péče o ně se odlišuje. Manuál má za cíl podpořit a sjednotit jejich rozvoj a poukázat na možnost zlepšení těchto míst jakožto součástí veřejných prostranství,“ uvedl Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Jedním z příkladů, kdy vznik nového hřbitova už od počátku respektuje zásady zmíněné v manuálu, je budoucí suchdolský hřbitov. Jeho příprava začala v roce 2017 architektonicko-krajinářskou projektovou soutěží o návrh. „Díky spolupráci s pražskými experty v oblasti pohřebnictví už od zadání soutěže, přes vyhodnocení a přípravu projektu vzniká na “zelené“ louce areál hřbitova, kde bude místo pro klasické způsoby pohřbívání i rozptylová loučka a prostor pro vsyp ke kořenům,“ dodal Petr Hejl, starosta MČ Praha - Suchdol.*

/zr/

Výklenky na opěrné zdi pražských Letenských sadů budou od 16. 11. 2021 do 14. 2. 2022 zdobit “KarikAUTury” (CARtoons) amerického komiksového umělce Andyho Singera. Ten se proslavil především vtipnou kritikou nadměrného využívání aut. Záštitu nad výstavou převzala radní Hlavního města Prahy Hana Třeštíková. 

Andy Singer se tématu dopravy ve městech věnuje ve svých dílech již více než třicet let. Jeho politické karikatury upozorňují na problémy americké společnosti, kde jsou negativní důsledky automobilové dopravy ještě viditelnější než v Evropě. Zobrazuje paradoxy automobilismu v městském prostředí, ale také řešení, která spočívají v podpoře cyklistiky a veřejné dopravy. Singer ve své tvorbě pracuje s humorem a nadsázkou, vizuální jazyk jeho kreseb je však kritický.

"Singerovy ilustrace, vyjadřující frustraci z americké závislosti na automobilech, tu rezonovaly už před dvaceti lety, kdy v Praze sídlila redakce magazínu Carbusters. Jakkoliv se situace v mnoha ohledech zlepšuje, stále je slyšet názor, že auta nelze výrazněji omezovat a že zahlcení města kolonami se nezbavíme jinak než výstavbou dalších městských dálnic. Opak je však pravdou a tento názor velmi škodí Praze i jejím obyvatelům. Singerovy karikatury často udeří hřebíček na hlavičku, což může někoho bolet. Právě proto nám ale mají co říct i více než dvě dekády po svém vzniku," komentuje výstavu Vratislav Filler, odborník na dopravu spolku AutoMat.

Spolek AutoMat se podílí na organizaci vernisáže KarikAUTur, která se uskuteční v úterý 16. 11. 2021 v Bike Jesus na Štvanici. Součástí vernisáže bude i debata na téma Cyklistika a aktivismus v souvislostech.  V průběhu vernisáže bude také otevřená cyklodílna v sousedním Bike Kitchen Praha.

/zr/*

Nadace Partnerství dnes v Praze ocenila nejlepší projekty reagující na problémy spojené se změnou klimatu. Cenu si odvezlo osm projektů, z toho jeden přeshraniční v Rakousku.

Do 3. ročníku soutěže se hlásila více než stovka realizací z celé republiky. Podrobnosti o všech oceněných adaptačních opatřeních jsou dostupné na www.adapterraawards.cz.
 „Letos jsme kromě kategorií Volná krajina, Zastavěná území, Pracovní prostředí a Náš domov udělili také Cenu sympatie vítězi internetovému hlasování, Cenu Prahy a ocenění dvěma projektům v česko-rakouském příhraničí,“ říká koordinátorka soutěže Andrea Křivánková z Nadace Partnerství.

Veřejnost svými 1783 hlasy v internetovém hlasování rozhodla, že Cenu sympatie obdrží projekt 200 kilometrů alejí pod horou Blaník. V něm se díky soustavné výsadbě podařilo obnovit 313 alejí s celkovým množstvím asi 30 tisíc stromů.

Vítězem v kategorii Volná krajina se stalo nepasečné hospodaření v lesích u Klokočné. Stromy se zde již více než 30 let nekácí plošně, ale těží se jednotlivě pilou. Lesní porost má několik výškových pater a nedochází zde ke vzniku holin, které se nadměrně přehřívají a vysušují. Navíc je odolnější vůči nepříznivým vlivům i kůrovci. „Nestlé si uvědomuje, jak důležitá je péče o krajinu. Zdravá krajina, zdravá půda a udržitelné hospodaření s ní, je pro nás jako potravináře zásadní téma, proto jsme rádi, že jsme mohli částku 100 tisíc korun předat projektu, který podporuje přírodní procesy, zpomaluje odtok vody a brání erozi,“ říká Martina Šilhánová, vedoucí udržitelnosti Nestlé CZ&SK.

 První příčku v kategorii Zastavěná území obsadilo ekocentrum Na Pasece ve Zlíně. Součástí ekocentra je slaměný dům s biosolární střechou, která kombinuje výhody zelené střechy a fotovoltaiky. Panely částečně zastiňují zelenou střechu a brání jejímu vysušování, rostliny zase pomáhají udržovat teplotu panelu ideální pro výrobu solární energie. „Šetření s energiemi a vodou je naší prioritou nejen v našich pivovarech, ale dlouhodobě podporujeme projekty, které hledají úsporná a udržitelná řešení napříč Českem. Věříme, že výhru ve výši 50 tisíc korun ekocentrum využije k rozvoji dalších opatření zaměřených právě na úspory energie či vody,” uvádí Milica Danková, manažerka trvale udržitelného rozvoje Plzeňského Prazdroje, po předání šeku vítězi.

Ocenění v kategorii Pracovní prostředí získal nový Pavilon tropického zemědělství v kampusu České zemědělské univerzity využívající tepelná čerpadla, zelenou střechu a fasádu, fotovoltaické panely i dešťovou vodu ke splachování toalet.

Na komfort svých klientů myslí také Domov Podhradí, vítěz kategorie Náš Domov. Zelené střechy, zastíněné verandy, zahrada se sadem a květnatou loukou, řízené větrání a další řešení by měla zajistit, aby senioři lépe zvládli letní vlny veder.

Cenu Prahy předal náměstek primátora Petr Hlubuček zástupcům projektu šetrného zemědělství na pozemcích městské části Praha 12. Městská část Praha 12 se rozhodla, že na svých pozemcích chce hospodařit jinak. Některé pozemky propachtovala k obhospodařování pachtýřům s novou podmínkou šetrného hospodaření, o ostatní se stará sama za účasti občanů. Vysazen byl komunitní permakulturní sad a biokoridor, vysety louky, kolem cest rostou opět aleje. Součástí projektu byla i záchrana památného dubu a cenného mokřadu. Změna se týká celkem 12 hektarů pozemků, z toho na sedmi již jsou opatření realizovaná. „Mám radost, že hlavním městem Prahou zahájený trend ekologického hospodaření na vlastní zemědělské půdě využívají i městské části na svých pozemcích. Nedílnou součástí je i zde členění velkých ploch na menší bloky pomocí mezí, remízků a alejí stromů. V Praze 12 tak vznikl další inspirativní příklad pro obce, jak šetrně hospodařit, přispět k podpoře biodiverzity i adaptaci krajiny na změnu klimatu. Najdeme zde permakulturní sad, plochy pro pěstování zeleniny a bylinek, květnatou louku, biokoridor, meze, aleje i mokřad. Projekty v této soutěži jsou zcela v duchu klimatického závazku Prahy, konkrétně jeho části o adaptačních opatřeních na změnu klimatu,komentuje Petr Hlubuček.

/zr/

 

Vítězové v jednotlivých kategoriích:

Speciální ocenění:

Soutěž probíhá pod záštitou ministra životního prostředí Richarda Brabce a předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila. Partnery soutěže jsou společnosti Nestlé Česko, Plzeňský Prazdroj a Praha.*

 

Podlahoviny, trvanlivé nátěry kuchyňských spotřebičů i léčiva – jen malý výčet širokého uplatnění výrobků české chemičky SPOLCHEMIE, Společnost se 165letou historií sází na ekologii, modernizuje výrobní procesy a omezuje svou uhlíkovou stopu. Dosáhnout „zelenější“ produkce jí pomůže čerstvě uzavřená smlouva s ČEZ ESCO na dodávku bezemisní elektřiny. Od nynějška až do konce roku 2024 SPOLCHEMIE odebere přes 900 GWh elektřiny vyrobené v českých jaderných elektrárnách. Zájem o čistou elektřinu mezi velkými firmami stále roste i v souvislosti s naplňováním evropských klimatických závazků.

Smlouvu na odběr bezemisní elektřiny uzavřela SPOLCHEMIE s ČEZ ESCO na objem zhruba 280 GWH ročně. Celkem tak do konce roku 2024 SPOLCHEMIE uspoří 480 tisíc tun CO2. Tlak na snižování produkce skleníkových plynů vychází z evropských klimatických závazků. Členské státy EU se shodly na zpřísnění klimatických cílů k roku 2030, celkové emise se tak musí omezit nejméně o 55 procent oproti roku 1990. Do roku 2050 chce Evropská unie – podobně jako Japonsko, Jižní Korea, Kanada nebo Brazílie – dosáhnout uhlíkové neutrality.

„Jako významná průmyslová firma chceme jít příkladem ostatním firmám nejen v našem oboru. Naše závazky týkající se životního prostředí bereme velmi vážně a neustále modernizujeme naše výrobní postupy. Jako jedna z prvních českých chemických společností jsme se už v roce 1994 přihlásili k celosvětové iniciativě odpovědného podnikání v chemii Responsible Care. Za další logický krok v naší strategii stát se zelenou SPOLCHEMIÍ považuji, aby celý náš výrobní proces poháněla čistá energie s nulovou klimatickou stopou,“ hodnotí význam uzavřené smlouvy Daniel Tamchyna, generální ředitel společnosti.

 

„Těší nás, že roste zájem o dodávky bezemisní elektřiny. Společnosti jako SPOLCHEMIE jdou ostatním příkladem. V tuto chvíli už dodáváme bezemisní elektřinu z jádra desítce firem a s dalšími jednáme,“ doplňuje Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO, která je předním dodavatelem energeticky úsporných řešení pro firmy, města a obce.*

/zr/

Poslední říjnový den patří Světovému dni měst (World Cities Day), jehož cílem je zvýšení povědomí o globální urbanizaci a jejích dopadech. Obecným mottem Světového dne měst je „Lepší město, lepší život“, přičemž tato iniciativa se každý rok zaměřuje na odlišné téma. Tím letošním je adaptace měst na klimatickou odolnost.

„Změny klimatu a přizpůsobení se jim jsou velkým tématem i pro Evropskou unii; jsme proto rádi, že na něj reaguje i Světový den měst OSN. Ten se letos zaměří na zvýšení povědomí o klimatických změnách a reakci měst na ně. Zároveň poskytne možnost sdílet efektivní řešení a možné cesty, jak se bránit oteplování a dalším negativním klimatickým jevům,“ uvedla Daniela Grabmüllerová, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů. „Klimatické změny jsou jednou z hrozeb udržitelného rozvoje, která dopadá na velká i malá města – ať už v podobě záplav, sesuvů půdy nebo extrémních teplot. Více než půl miliardy lidí žijících ve městech je už teď ohroženo stoupající hladinou moří a stále častějšími bouřemi. Právě z prostředí měst by tak měla vzejít řešení založená na vědeckém výzkumu a zapojení podniků,“ dodala Grabmüllerová.

Světový den měst se slaví od roku 2014 na základě rezoluce Valného shromáždění OSN. Hlavním hostitelem letošní iniciativy je egyptský Luxor. Ve svém prohlášení k letošnímu Světovému dni OSN upozorňuje, že v příštích dvou desetiletích se povodně dotknou obyvatel nejméně 136 světových megaměst. V polovině století by pak klimatické změny ve městech mohly ohrožovat až 3,3 miliardy obyvatel.

Cíle a závazky v oblasti rozvoje měst a bydlení koordinuje na celosvětové úrovni  Program OSN pro lidská sídla (UN-Habitat), který je zaměřen na zlepšování života ve městech. Věcným gestorem tohoto programu v České republice je Ministerstvo pro místní rozvoj.*

/zr/

V pátek 1. října začala výzva 10 000 kroků, která má nejen posílit zdraví, ale také upozornit na podmínky pro chůzi především ve městech. Novinkou říjnové výzvy je virtuální pouť po zajímavých místech naší země. Patrony akce jsou známé osobnosti jako například herec a moderátor Lukáš Pavlásek nebo šestinásobná juniorská mistryně ČR v závodní chůzi Eliška Martínková. U startu akce stojí také náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček a radní hl. m. Prahy Vít Šimral. Aktuálně se do výzvy zapojilo 65 různých měst a bezmála 7000 účastníků. Šance přihlásit se trvá až do 4. října.

Není náhodou, že startujeme právě dnes – na Mezinárodní den seniorů. Tato skupina potřebuje podpořit, aby se zapojila do komunitních aktivit, a právě chůze je k tomu ideální příležitostí. Na seniory a osoby s nadváhou se zaměřuje akce deset tisíc kroků, tyto osoby patří mezi nejvíce ohrožené jakoukoli epidemií,“ uvedl o akci Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí.

Chůze je pro člověka přirozeným pohybem, který dokáže s tělem dělat zázraky a nese s sebou i řadu výhod. Například, že k ní nepotřebujete žádné vybavení. Prostě tak, jak jste, tak jdete. Procházka v přírodě navíc člověku prokazatelně zlepšuje náladu a povzbuzuje kreativní mysl. Jednou z možností, jak začít, je třeba jen vyměnit automobilovou dopravu či MHD za vlastní nohy. Uděláte tak něco pro svoje zdraví, zlepšíte si kondici i životní prostředí. Já tuto výzvu ujít denně deset tisíc kroků přijímám,“ řekl radní hl. m. Prahy pro oblast sportu Vít Šimral.

Pravidla výzvy jsou nastavena tak, aby podpořila v pravidelném pohybu zejména osoby s vyšším věkem a nadváhou, které tak dostávají šanci symbolicky vyhrát. „O vítězství tady vůbec nejde. Hlavně ohrožené skupiny chceme motivovat k pravidelnému pohybu či podporovat místní komunity. Proto jsme i přišli s nápadem virtuální pouti po krásách Česka, aby tu motivaci měli ještě větší,“ popsal Jaroslav Martinek, jednatel pořádající organizace Partnerství pro městskou mobilitu. „Získat věcnou odměnu je opravdu vedlejší, protože to nejdůležitější je vyhrát pevné zdraví. Nejde o to ujít každý den deset tisíc kroků, to je pouze ideální cíl, ale chodit častěji než dosud. Nejlépe každý den, i když to půjde zpočátku třeba jen po velmi malých dávkách a pomalu,“ doplnila koordinátorka kampaně Sylva Machová. Speciálně pro říjnovou výzvu vznikla série českých designových triček od firmy UAX!, kterou si nejen účastníci mohou koupit a tím finančně podpořit výzvu.

Nově také bude možné pro zaznamenávání pěších cest po Praze využít aplikaci Na kole Prahou, která je od 1. října rozšířena o množství zajímavých funkcí pro chodce. Jedná se o funkce nejen navigační, ale i statistické, motivační a informační. Aplikaci tak bude možné využívat jak k plánování zajímavých pěších tras, tak i ke sledování ušlých kilometrů. „Město nyní intenzivně pracuje na propojení tak, aby do systému výzvy deseti tisíc kroků bylo možné zaznamenané trasy z aplikace Na kole Prahou velmi jednoduše posílat. Data o pohybu z aplikace jsou také využívána při plánování nové infrastruktury pro chodce i cyklisty,“ přiblížila Karolína Klímová, která se na pražském magistrátu specializuje na chodce.

Výzvu podpořila celá řada osobností, ti se rozhodli stát se ambasadory akce. „Od mala strašně rád chodím – po městě, v přírodě, zkrátka všude. Výborně se mi u toho přemýšlí, takže jsem za chůze vymyslel spoustu věcí. Taky mi to zlepšuje náladu i kondici. A vzhledem k tomu, že chůzi mám už zažitou, není pro mě deset tisíc kroků vůbec žádný problém, takže je to jediná výzva, ke které se můžu přihlásit, protože vím, že ji hravě dokážu splnit,“ nastínil herec Lukáš Pavlásek.

Jak dokládá celá řada vědeckých studií, pravidelná chůze je lékem na velmi široké spektrum zdravotních problémů. Především se jedná o takzvané „nemoci životního stylu“, na které dnes podle Světové zdravotnické organizace (WHO) umírá 71 % lidí na světě. „Hlavní příčiny jsou kouření, nedostatek pohybových aktivit, alkohol a nezdravá strava,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík. K tomu patří zejména veškerá onemocnění srdce a cév včetně vysokého tlaku a špatně fungujícího krevního oběhu, dále například cukrovka 2. typu. Chůze snižuje i riziko vzniku některých druhů rakoviny, posiluje svaly i kosti a zlepšuje trávení. Významně snižuje stres, který může poškozovat imunitní systém a přispět tím k získání a rozvoji jakékoli choroby. Že chůze zpomaluje stárnutí, potvrzuje 70letý účastník výzvy, chodec Rostislav Kovář, který se řídí mottem: „Nepřestaneš běhat, protože jsi zestárl, ale zestárneš, protože jsi přestal běhat“.

O fyzické kondici ví své sportovkyně Eliška Martínková, která má na svém kontě už šest mistrovských titulů republiky. I podle ní je ale chůze vhodná pro každého, bez ohledu na věk nebo hmotnost. „Je jedno, jestli půjdete pomalu, nebo rychle, protože už jen to, že vyjdete, vás dělá lepšími, než jsou ti, co sedí doma,“ uzavřela juniorská mistryně ČR v závodní chůzi.

A že chůze může změnit život, to dokládají i příběhy pana Radka z Prostějova, který kvůli své váze ještě před nedávnem nemohl chodit, nebo pana Mahdala ze Zábřehu. Akce tak může být prvním impulzem k trvalejším změnám.*

/jv/

Snídaně pro cyklisty, veřejná doprava zdarma, komentované prohlídky, cykloservis zdarma i festivaly na náměstích. Tak bude od 16. do 22. září vypadat Evropský týden mobility. Jubilejní 20. ročník se věnuje především těm druhům dopravy, které zvyšují kvalitu života a zlepšují zdraví občanů.

Letošní motto „Cestovat zdravě, cestovat udržitelně“ podtrhuje roli aktivní dopravy, která přináší nejvíce zdravotních benefitů. Chůzi a jízdu na kole či koloběžce lze navíc dobře kombinovat s veřejnou dopravou.
Během Evropského týdne mobility si všichni zájemci mohou užít stovky setkání nebo akcí, jako třeba cyklojízdu z Hradce Králové do Josefova, vyzkoušet si zdarma sdílená kola v Ostravě, v Mníšku pod Brdy se vydat pěšky do školy nebo ve Valašském Meziříčí vyměnit auta za koně.
Všechny akce najdete v Seznamu programů zapojených měst, který vytvořila organizace Partnerství pro městskou mobilitu. Ta s českými městy dlouhodobě spolupracuje a podporuje je, aby realizovala dočasná i trvalá dopravní opatření.
Evropský týden mobility tradičně končí 22. září Dnem bez aut, který upozorňuje na neudržitelnost konvenční automobilové dopravy. Pořadatelé ale mají možnost termín posunout tak, aby více vyhovoval návštěvníkům, tedy většinou na sobotu či neděli.
Městské prostředí se potýká se znečištěným ovzduším, které ovlivňuje doprava produkující zdraví škodlivé látky přímo v dýchací zóně lidí. Přispívá tak ke vzniku řady závažných onemocnění. Z hlediska vlivu na lidské zdraví se jako nejproblematičtější jeví jemné prachové částice, které snadno pronikají až do plicních sklípků. Na ně se mohou vázat polycyklické aromatické uhlovodíky – zejména benzo(a)pyren, který má prokázané karcinogenní účinky. Přetížená automobilová doprava má svá negativa i po stránce ekonomické, kdy řidiči platí místo jízdy za postávání v kolonách.

Evropský týden mobility (ETM) vznikl z iniciativy Evropské komise v roce 2002. V letošním roce se k němu připojilo více než 2700 měst v celé Evropě. Cílem je nabídnout obyvatelům alternativy k automobilové dopravě, která přispívá ke klimatické změně a představuje nemalé zdravotní riziko pro všechny skupiny obyvatel. Je přitom spousta způsobů, jak se pohybovat po městě levněji, spolehlivěji a zdravěji.

Od začátku se do ETM zapojují také města a obce v ČR, kterých je letos již 35. Snaží se povzbudit své občany ke změně dopravních návyků ve prospěch udržitelné mobility. Kromě toho, že je na portálech upozorňují na celostátní akce, jako jsou zářijová Výzva Do práce na kole, říjnová Výzva 10 000 kroků (do té je stále možné se registrovat), akce pro děti Pěšky do školy nebo sousedské slavnosti Zažít město jinak, přichází města právě během týdne mobility s originálním, velmi bohatým programem vlastních akcí a aktivit místních organizací.

/zr/*

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down