Po několikaletém úsilí má Místní akční skupina (MAS) Vladař schválenou strategii komunitně vedeného rozvoje. Jde o využití principu plánování odspodu za využití znalostí místních podmínek místními aktéry, tzv. metodu LEADER. Jednou z aktivit pro realizaci takové strategie je i přerozdělování peněz z Evropské unie ve vybraných operačních programech.

MAS Vladař sdružuje šest desítek obcí na území Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje. Pracovníci této místní akční skupiny se od roku 2012 scházeli s aktéry v území, zjišťovali jejich potřeby, hledali jejich řešení a následně hledali průnik právě mezi takovými potřebami a nabídkou financování z EU fondů. Jak uvádí ředitel MAS Vladař Josef Ryšavý: „Nejsme úplně spokojeni s výslednou nabídkou témat, které je možné výzvami MAS Vladař pokrýt, ale nastavení operačních programů nám neumožňovalo více. Bojujeme v rámci republikové sítě místních akčních skupin za změnu pravidel, je to běh na hodně dlouhou trať.

Výzvy MAS jsou místně omezené výzvy operačních programů EU, v těchto soutěží jen projekty s přímým dopadem na území MAS Vladař. MAS Vladař bude disponovat pro žadatele alokací 204 mil. Kč, což je třetí největší podpora v rámci ČR. Tato částka odpovídá přímé dotaci z programů, v rozpočtech projektů je však také spoluúčast žadatelů či neuznatelné náklady, a tak MAS Vladař odhaduje přímý dopad podpory do regionu přes 290 mil. Kč.

MAS Vladař bude vybírat z projektů v operačních programech Integrovaný regionální operační program, Program rozvoje venkova a Zaměstnanost. Žadatelé budou realizovat své projekty nejdéle do konce roku 2022. „Rozvoj našeho regionu směřujeme zejména na zkvalitnění vybavení a prostor základních a mateřských škol, z celkové alokace 110mil Kč v IROP na toto opatření půjde podle plánu nejméně 55 milionů. “ poznamenává ředitel. Další podporovanými oblastmi jsou zlepšení bezpečnosti v dopravě, vznik a podpora sociálního podnikání, infrastruktura pro sociální práci. Výzvy z Programu rozvoje venkova jsou zaměřeny na podporu místní ekonomiky, žadatelé z řad malých a středních podniků mohou s touto podporou pořídit nové stroje a technologii pro zemědělskou i nezemědělskou výrobu, případně investovat do staveb s tímto spojených. V posledním programu OPZ se žadatelé mají zaměřit na projekty snižující nezaměstnanost a podporu udržení pracovních míst rodičů za pomoci tzv. prorodinných opatření.

Doufáme, že díky intervenci skrze MAS Vladař vznikne několik nových příměstských táborů, případně i dětských skupin, které pomohou najít rovnováhu mezi potřebami dětí a rodičů s potřebami zaměstnavatelů.“ dodává Josef Ryšavý.

První výzvy mohou žadatelé očekávat v prosinci 2017, ale pracovníci MAS jsou již nyní připraveni konzultovat projektové záměry. Navíc stále probíhá sběr potřeb území pro další vyjednávání o potřebách venkova a MAS Vladař se i ve spolupráci s regionálními stálými konferencemi snaží najít možnost podpory pro záměry z výzev MAS aktuálně nefinancovatelné.*

/ zr/

k foto:

MAS Vladař je pojmenována podle vrchu Vladař, mohutné stolové hory na Karlovarsku

Ilustrační foto: www.kudyznudy.cz

Celkovou částkou zhruba 1,646 mld. Kč bylo podpořeno 39 projektů na modernizaci muzeí, budování či rekonstrukci sbírek a jejich depozitářů, na restaurátorské dílny či třeba lepší sociální zázemí muzeí. Stalo se tak v rámci 21. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – Muzea, která loni běžela od srpna do října. Zřizovatelem takto podpořených zařízení musel být buď stát, nebo kraje, nikoliv však obce. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) se chystá vyhlásit stejně laděnou výzvu také letos v září s tím, že bude otevřena do ledna 2018.

Náměstek ministryně pro místní rozvoj pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád dnes zástupce médií informoval o výsledcích 21. výzvy z IROP – Muzea, určené na podporu regionálních muzeí. Celkem bylo v rámci výzvy č. 21, která je historicky první výzvou svého druhu, podpořeno 39 projektů za přibližně 1,646 mld. Kč. O dotaci se mohla ucházet muzea, jejichž roční návštěvnost činila v posledních třech letech  v průměru více než 30 tisíc návštěvníků a která jsou zřizována státem či kraji.

Nejaktivnější a nejúspěšnější co do počtu projektů byl Jihomoravský kraj s osmi podpořenými projekty. Hned za ním se umístil Moravskoslezský kraj se sedmi úspěšnými projekty a na třetí příčku dosáhl Středočeský kraj s pěti podpořenými projekty. Naopak žádný projekt nebyl přihlášen z Pardubického kraje.

Do této výzvy bylo alokováno 2,1 mld. Kč, které poskytl Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF – European Regional Development Fund). Maximální výše podpory na jeden projekt mohla činit 125 mil. Kč, žadatel se na financování uznatelných nákladů projektu podílel pěti procenty, dalšími deseti procenty přispíval státní rozpočet.

Náměstek ministryně Zdeněk Semorád vysvětlil, že Evropská komise nebyla přístupna žádosti České republiky, aby tímto způsobem z ERDF mohly být podpořeny také projekty muzeí obcí a měst, případně svazků obcí. Městské a obecní projekty však mohly získat dotaci v minulém programovém období Evropské unie z regionálních operačních programů v rámci podpory cestovního ruchu. V současnosti regionální muzea zřizovaná městy a obcemi se svými případnými projekty mohou ve vybraných aglomeracích usilovat o podporu v rámci tzv. integrovaných nástrojů ITI/IPRÚ, případně v širším kontextu získat podporu z místních akčních skupin (MAS).

Jak Zdeněk Semorád spolu s ředitelem odboru řízení operačních programů MMR Rostislavem Mazalem konstatovali, podporu muzejních projektů neznamená, že by se v podpořených zařízeních kvůli modernizaci budov, rozšíření expozic a lepším zázemí pro návštěvníky mělo automaticky zvyšovat vstupné. Ministerstvo pro místní rozvoj ani nepodmiňuje podporu muzeím dalším zvyšováním návštěvnosti, i když mnohde k tomu určitě dojde.

Ministerstvo pro místní rozvoj si mj. na některých podpořených projektech považuje i to, že se zrekonstruují i depozitáře muzeí a zlepší také jejich zabezpečení, což v řadě případů umožní zpřístupnit tyto prostory odborné veřejnosti.

MMR připravuje další výzvu z IROP na podporu muzeí, která bude stejně koncipována jako výzva č. 21. Její vyhlášení je naplánováno na letošní září s tím, že otevřena bude do ledna 2018. Případní žadatelé o podporu mají tedy čas připravit pro tuto výzvu své projekty a mohou přitom vycházet z podmínek výzvy č. 21.

Zdeněk Semorád na dotaz Moderní obce případným žadatelům o dotaci vzkázal: Rozhodně své projekty s námi konzultujte. Nejen z osudů žádosti o podporu z výzvy č. 21 totiž vyplývá, že projekty, které jejich předkladatelé s vyhlašovatelem výzvy nekonzultovali, se často zadrhnou na zcela zbytečných maličkostech, kdy dodatečná náprava už není možná.

Z minulé výzvy byl podpořen i projekt Muzea automobilů TATRA v Kopřivnici, jehož zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Dotace z IROP a státního rozpočtu v celkové výši 110,92 mil. Kč poputuje na zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů historicky cenných exponátů (osobních a nákladních vozidel převážně značky TATRA včetně dalších předmětů výrobní povahy) a na zpřístupnění té části exponátů, které není v současné době kvůli absenci vhodných prostor možné vystavovat. Cílem projektu je také zabezpečení proti neoprávněnému přístupu, proti poškození či odcizení.

Do tohoto muzea zamíří na návštěvu už v pátek 23. června ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.  "Muzea v regionech naší republiky přilákají ročně tisíce turistů. Ministerstvo pro místní rozvoj, v jehož gesci je cestovní ruch, má proto zájem, aby naše muzea a jejich exponáty byly pokud možno v co nejlepším stavu a měly tak možnost oslovit další potenciální návštěvníky. Jejich věhlas, který má například právě muzeum automobilů TATRA, významně propaguje Českou republiku v zahraničí," připomněla Karla Šlechtová.*

/rš/

K foto:

Z expozice Muzea automobilů TATRA v Kopřivnice

Foto: archiv muzea

 

 

 

 

 

Příjemci dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) mohou nově využít možnosti zúčastnit se informativních seminářů pořádaných Centrem pro regionální rozvoj České republiky (CRR).

Semináře jsou zaměřeny na nejexponovanější fáze administrace projektů a mohou příjemcům usnadnit administrativní proces spojený s projekty a také pomoci vyvarovat se případných chyb. První ze série seminářů se uskuteční už 23. března v Brně; následovat budou i další regiony.

Cílem seminářů je příjemce seznámit s postupem při zpracování a předkládání změn v projektu, popsat nejběžnější typy změn a upozornit na nejčastější pochybení při zpracování žádosti o změnu,“ vysvětlil ředitel CRR Zdeněk Vašák. Příjemci také budou informováni o tom, kdy je nutné předložit žádosti o platbu a zprávy o realizaci, i jaké mají tyto dokumenty náležitosti a povinné přílohy.

Příjemci se také dozvědí, jak správně doložit konkrétní typy způsobilých výdajů. Vše je doplněno o názorný postup při zadání žádostí a zpráv v informačním systému ISKP2014+. Na závěr semináře budou představeny základní informace k předkládání stavebních rozpočtů a soupisů prací v rámci administrace žádostí o změnu a žádostí o platbu. Účastníci budou rovněž seznámeni se základními povinnostmi při zadávání a kontrole veřejných zakázek.

Příjemci mohou navštívit semináře v jednotlivých regionech České republiky, vstup na ně je zdarma – pouze je nutné se na nich předem zaregistrovat. Semináře zajišťují územní odbory IROP Centra pro regionální rozvoj ČR se sídlem v krajských městech.*

Aktuální termín konání jednotlivých seminářů můžete sledovat na webu Centra www.crr.cz.

/zr/

 

Celkem 408 projektů podali žadatelé o evropské dotace ve výzvě č. 37 „Energetické úspory v bytových domech II“. Tím se stala výzvou s největším počtem podaných žádostí o podporu v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Výzva je zaměřena na aktivity směřující k úsporám energií v bydlení a z Evropského fondu pro regionální rozvoj je v ní k dispozici 3,5 mld. Kč.

Podané žádosti hodnotí specialisté Centra pro regionální rozvoj České republiky (CRR) a k 30. 1. 2017 jich pozitivně vyhodnotili celkem 220. U 149 žádostí stále probíhá hodnocení. Tyto žádosti (pozitivně hodnocené a průběžně hodnocené) zabírají 21 % alokace, takže ve výzvě je k dispozici ještě přibližně 2,78 mld. Kč finanční alokace EU. V současné době jsou propláceny první ukončené projekty.

O podporu ve výzvě č. 37 mohou žádat vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících. Podpora se vztahuje na panelové i zděné bytové domy. Podporovanými aktivitami je například zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu, výměna zdroje tepla pro vytápění, instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů atd. Garantovaný podíl podpory z evropských fondů při splnění minimálních požadavků je 30 % z celkových způsobilých výdajů. Vlastníci bytových domů, kteří provedou důkladnější zateplení, než jsou minimální požadavky, obdrží podporu ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů.*

Projektové záměry a žádosti ve výzvě č. 37 je možné konzultovat s pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky. Kontakty na ně naleznete na: http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontaktni-osoby-k-vyzva .

/tz/

 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první výzvu k předkládání projektů, které spadají do integrovaných plánů rozvoje území. Výzva se týká rekonstrukcí, modernizací a výstavby vybraných úseků silnic II. a III. třídy. Pro výzvu je připraveno téměř 840 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Jak při této příležitosti oznámila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) jsou kromě integrovaných plánů rozvoje území realizované také integrované územní investice a komunitně vedený místní rozvoj jako nástroje, které slouží k soustředěné podpoře rozvoje vybraného území. Jejich nositelé zpracovávají strategie, ve kterých popisují problémy, potřeby a cíle vymezeného území. Tyto strategie schvalují řídicí orgány operačních programů, ze kterých mají být financovány projekty, přispívající k plnění potřeb dané lokality.

"Díky tomu tak můžeme přesně cílit naší podporu v této výzvě na aglomerace, které si jako jednu ze svých svojí priorit stanovily rekonstrukci, modernizaci a výstavbu vybraných úseků silnic II. a III. třídy, navazující na Transevropskou dopravní síť,“ dodala Karla Šlechtová.
Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) představují nástroj pro zajištění udržitelného městského rozvoje, který se bude realizovat v Českých Budějovicích, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci – Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi a Zlíně a ve funkčním zázemí těchto měst. Integrované projekty IPRÚ musí být v souladu se schválenou integrovanou strategií IPRÚ a slouží k naplnění cílů v ní stanovených. Přesné vymezení území pro realizaci projektů je uvedeno v integrované strategii IPRÚ.
První výzva pro integrované projekty IPRÚ v IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty IPRÚ“ spadá pod specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. Pro výzvu je připraveno téměř 840 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj a téměř 50 mil. korun ze státního rozpočtu. Žadateli mohou být kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy.
„Na tuto výzvu budou navazovat výzvy nositelů IPRÚ, které mohou upřesnit podmínky pro realizaci projektů na území jednotlivých aglomerací. Žadatelé o podporu si nejdříve připraví projektový záměr, který předloží k projednání Pracovní skupině Řídicího výboru IPRÚ. K projednanému projektovému záměru vydá Řídicí výbor IPRÚ Vyjádření o souladu nebo nesouladu projektového záměru se schválenou integrovanou strategií,“ upřesnil náměstek ministryně pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád.
Zpracování žádosti o podporu v MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy nositele IPRÚ. Hodnocení žádostí o podporu bude provádět Centrum pro regionální rozvoj ČR průběžně, podle data podání žádosti. Realizace projektů musí být ukončena do 30. 6. 2023.
Nositel integrované strategie IPRÚ poskytuje informace ke zpracování projektového záměru a jeho souladu s  výzvou nositele IPRÚ.

Kontakty na nositele integrované strategie IPRÚ jsou uvedeny v textu výzvy ŘO IROP budou také ve výzvě nositele integrované strategie IPRÚ.

Kontakty jsou uvedené na: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Kontakty

Podrobné informace o výzvě jsou zveřejněny zdehttp://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-40-Vybrane-silnice-II-a-III-tridy-IP-IPRU.

/tz/

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down