Magistrát hlavního města Prahy revidoval operační program Praha – pól růstu České republiky (OP PPR), aby lépe odpovídal aktuálním požadavkům na čerpání prostředků a potřebám české metropole. Nově magistrát ve spolupráci s evropskými fondy podpoří elektromobilitu v hlavním městě.

Zároveň magistrát navýší alokovanou částku na rozšíření kapacit základních škol a modernizaci učeben, o které je mezi žadateli veliký zájem. Další změny se týkají rozšíření cílových skupin pro podporu inovací a sociálních služeb.

Revidovaná verze operačního programu obsahuje zapracované připomínky a komentáře Evropské komise a členů Monitorovacího výboru OP Praha. Revidovaný operační program nemění strukturu, cíle ani priority podpory, i nadále obsahuje pět prioritních os.

Vznikl nový specifický cíl pro rozvoj nízkoemisní mobility v oblasti městské dopravy v uličním provozu, který má především snížit emise z provozu městské hromadné dopravy. V rámci tohoto specifického cíle prioritní osy „Udržitelná mobilita a energetické úspory“ bude zaveden a odzkoušen provoz elektrobusů na linkách 104 a 207. Ročně by tak mělo jen na těchto dvou linkách dojít k úspoře více než 12 tun emisí prachu, oxidu siřičitého a oxidu dusíku. Zároveň dojde k roční úspoře 155 tun oxidu uhličitého.

Vzniká zde významný synergický efekt, neboť elektromobilita neprodukuje žádné lokální emise a zároveň vede ke snižování uhlíkové stopy dopravy. Vozidla s elektrickým pohonem také snižují hluk z dopravy,“ uvedla radní hlavního města pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková.

Magistrát očekává velkou úsporu emisí CO2 také od vybudování záchytných parkovišť systému P+R v Radotíně a na Černém Mostě, v rámci kterých vznikne celkem přes 1000 parkovacích míst, 14 přitom bude vyhrazeno pro dobíjení elektromobilů.

Praha zároveň navýší prostředky pro podporu škol. Plánuje rozdělit navíc 200 milionů korun. Celkem 100 milionů bude určeno na vytvoření nových tříd na základních školách a 100 milionů na podporu modernizace infrastruktury, vybavení a zařízení pražských škol. Důvodem navýšení prostředků je velký převis projektů v již uzavřených souvisejících výzvách. „Navíc očekáváme nárůst počtu žáků v základních školách, který je způsobený nástupem populačně silnějších ročníků z let 2004 až 2010,“ doplnila Irena Ropková.

Poslední úpravy se týkají oprávněných žadatelů pro podporu výzkumu a inovací a rozvoj sociálních služeb. V obou případech jde o rozšíření stávajících cílových skupin pro čerpání dotací.

Hlavním cílem původního i revidovaného OP PPR tak zůstává zajištění efektivního využití investic pro zvyšování konkurenceschopnosti Prahy prostřednictví podpory vědy a výzkumu, zajištění udržitelné mobility a zatraktivnění využívání městské veřejné dopravy, podpory sociálně znevýhodněných osob prostřednictvím rozvoje sociálního podnikání, sociálního bydlení nebo komunitního života a zvyšování kvality vzdělávání podporou vytváření nových tříd v mateřských, základních a středních školách, podporou tzv. dětských skupin, vzděláváním pedagogů a rozvojem podmínek pro inkluzi.*

Další informace o operačním programu Praha – pól růstu ČR jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách www.penizeproprahu.cz.

/zr/

Ilustrační foto: archiv Smart Prague

 

Již druhé zasedání Středoškolského sněmu hlavního města Prahy se uskutečnilo 21. února v zastupitelském sále Magistrátu hl. m. Prahy. Středoškolský sněm pořádá Česká středoškolská unie. Jako poradní orgán hlavního města umožňuje středoškolákům podílet se na chodu města.

Jsem velmi ráda, že se podařilo uspořádat již druhé zasedání Středoškolského sněmu. Možnost participace mladých lidí na rozhodování o budoucím směřování našeho města je dle mého názoru velmi žádoucí. Právě tento sněm, na jehož půdě se probírají a budou probírat nejrůznější témata, jako je doprava, veřejný prostor, územní plán, školství apod., je pro takovouto participaci ideální platformou,“ uvedla ke včerejšímu jednání Středoškolského sněmu hlavního města Prahy Irena Ropková, radní pro oblast školství.

Stěžejním bodem jednání, kterého se účastnili zástupci z přibližně 60 pražských škol, byla volba předsednictva sněmu. O post předsedy sněmu projevilo zájem celkem šest kandidátů. Vítězem volby a historicky prvním předsedou sněmu se stal Dominik Duchek z Gymnázia Arabská. Místopředsedy sněmu byli zvoleni Ondřej Maršák (Gymnázium Omská) a Josef Polášek (Gymnázium Jana Keplera).

„Mým cílem je zajistit silný a stabilní sněm, který bude sdružovat co nejvíce středoškoláků a zároveň bude nepostradatelným partnerem Magistrátu hlavního města Prahy při zlepšování našeho města,“ oznámil nový předseda sněmu Dominik Duchek.

Po volbě vedení sněmu následovala debata nad tématy, jež si zástupci středních škol vybrali na předchozím jednání. Debata se soustředila zejména na návaznost veřejné hromadné dopravy, ekologicky šetrné způsoby veřejné dopravy v podobě elektrobusů, SMS jízdenky ve vlacích, či možnost vydávání zpožděnek.

U druhého tématu, kterým byla oblast školního stravování, byl největší prostor věnován financování jídelen, rigidnosti stávající legislativy týkající se školního stravování a možnosti zavedení vegetariánských jídel, která nejsou ve školních jídelnách samozřejmostí.*

/tz/

 

K foto:

Členové Středoškolského sněmu hlavního města Prahy

Foto: archiv

Na pražské Staroměstské radnici byl včera slavnostně ustaven Středoškolský sněm hlavního města Prahy, který společně organizuje magistrát a Česká středoškolská unie. V předvečer Mezinárodního dne studentstva se studenti reprezentující více než sedmdesát středních škol a odborných učilišť shodli na jednacím řádu a potřebě přednostně řešit problematiku dopravy a školního stravování.

Studenti z více než sedmdesáti pražských středních škol a odborných učilišť se v předvečer 17. listopadu sešli na ustavujícím zasedání Středoškolského sněmu hlavního města Prahy. Ten zakládá Česká středoškolská unie ve spolupráci s pražskou radní pro školství Irenou Ropkovou. Cílem je podpořit zapojení středoškoláků na rozhodování o věcech, které se jich v hlavním městě bezprostředně dotýkají.

„Počet zapojených středoškoláků mě příjemně překvapil, to samé platí o věcné a nesmírně zajímavé diskusi, která se na tomto ustavujícím zasedání vedla. Jsem ráda, že mají mladí lidé v Praze zájem o veřejné dění a chtějí se mu aktivně věnovat. Vedle participace tento projekt ve studentech podpoří navíc i úctu k demokratickému způsobu rozhodování a umožní jim osvojit si některé klíčové dovednosti, jako je například respekt k odlišným názorům či snaha o hledání konsenzu a kompromisu,” uvedla radní Ropková.

Do středoškolského sněmu jsou studenti vysíláni svou školní žákovskou samosprávou. Ze šedesáti tisíc středoškoláků, kteří v Praze studují, tak byla na zasedání zastoupena více než třetina z nich. „Značnou část prvního sněmu zabrala diskuse o pravidlech a smyslu jeho fungování. Delegáti se shodli, že studentský poradní orgán by měl mít vlastního předsedu a místopředsedy, kteří budou mezi zasedáními komunikovat s radními o usneseních, která na zasedáních studenti přijmou,” řekla Lenka Štěpánová, předsedkyně České středoškolské unie.

Dočasným předsedáním sněmu pověřili studenti Michala Pitra, studenta pražského gymnázia Nový PORG, který vedl i průběh prvního zasedání. V jeho druhé části se studenti přesunuli k diskusi o tom, co středoškoláci považují za klíčové pro každodenní život mladých lidí ve městě. „Jako dvě stěžejní témata ze zasedání vyplynuly problémy se stravováním ve školách a městskou hromadnou dopravou. Jejich řešení bude předmětem dalšího zasedání, které proběhne na začátku příštího roku,” doplnil Michal Pitr a dodal, že na sněm zamýšlí studenti ve spolupráci s pražským magistrátem pravidelně zvát i odborníky.*

/zr/

K foto:

Studenti reprezentující více než sedmdesát středních škol a odborných učilišť se shodli na jednacím řádu a potřebě přednostně řešit problematiku dopravy a školního stravování.

Foto: archiv Magistrátu hl. m. Prahy

Na celkem patnácti školách v české metropoli budou do září 2018 v rámci projektu Center interaktivního vzdělávání (CIV), financovaného z evropských fondů, zřízeny moderní učebny určené k výuce, ke sdílení znalostí a zkušeností mezi pedagogy a k soustavnému hledání způsobů, jakými zapojit nejmodernější technologie do výuky.

Na jednotlivých školách počítáme s vybudováním až čtyř učeben, kde nebudou chybět 3D tiskárny, digitální tabule, webkamery a další technologie, které přispějí ke zkvalitňování výuky,“ uvedla radní pro školství Irena Ropková.

Hlavní město připravuje na období let 2018 až 2020 ambiciózní projekt tzv. Center interaktivního vzdělávání (CIV). Na celkem patnácti školách v metropoli vzniknou specializované a moderně vybavené učebny, které by měly od září roku 2018 fungovat jako zázemí pro společné sdílení znalostí a zkušeností mezi pedagogy základních, středních i vysokých škol, vědeckými pracovišti a dalšími subjekty působícími na poli vzdělávání v hlavním městě. Vedle toho budou učebny sloužit ke hledání způsobů, jak co nejefektivněji zapojit a využít moderní technologie ve výuce - zejména v oblasti rozvoje matematické a čtenářské gramotnosti a podnikavosti, výuky odborných předmětů, cizích jazyků a přírodních věd.

Celkem jedenáct těchto center, čítajících až čtyři moderně vybavené učebny včetně vzdělávacího softwaru, vznikne na středních školách včetně gymnázií. A také na vyšších odborných školách. Po dvou centrech vznikne na speciálních školách a na základních uměleckých školách v metropoli, Tato centra budou zahrnovat jednu multifunkční učebnu,“ vysvětlila dále Irena Ropková. „V každé škole, která se takto stane centrem interaktivního vzdělávání, dojde v rámci projektu ke zbudování až čtyř moderních učeben a k proškolení pedagogických pracovníků, kteří budou mít od té chvíle na dané škole na starosti zavádění moderních technologií. Současně bude zajištěna kontinuita a udržitelnost celého projektu vytvořením zvláštního lektorského týmu třiceti pedagogů. Ten bude mít na starosti certifikovaná školení pro nové pracovníky škol a rozvoj celého projektu na dalších školách v metropoli,“ dodala radní.

Tzv. trojrozměrná odborná učebna bude vybavena 3D žákovskými pracovišti a 3D tiskárnami. Na jednotlivých školách se tato učebna bude lišit zařízením pro technické a umělecko-řemeslné obory a humanitní obory. Tzv. stacionární digitální učebna bude založena na práci žáků s vlastním počítačem pro grafické práce, technické výkresy, cizí jazyky a podobně. Tzv. mobilní digitální učebna bude vybavením zaměřena na skupinové učení s využitím notebooků či tabletů.

Na speciálních školách a na základních uměleckých školách budou tyto moderní učebny zaměřeny především na inkluzivní vzdělávání s využitím nejmodernějších technologií. Podle předpokladů budou náklady na vybudování a zajištění chodu jedné takové moderní učebny vyžadovat částku v maximální výši 3,5 milionu korun.

Takto vybavené učebny bude možné využít prakticky pro všechny předměty. Je to velká výzva pro šikovné učitele, kteří dostanou prostor pro rozšíření metod, forem, obsahu i názornosti výuky. Studenti se budou v takovém prostředí pohybovat jako ryby ve vodě. Určitě budou chtít tyto technologie využít i pro své zájmové školní aktivity,“ sdělil ředitel Vyšší odborné školy pedagogické a sociální, střední odborné školy pedagogické a gymnázia v Praze 6 Pavel Drtina.*

/tz/

K obrázku:

Vizualizace stacionární digitální učebny, která bude založena na práci žáků s vlastním počítačem pro grafické práce, technické výkresy, cizí jazyky apod.

Vizualizace: archiv hl. m. Prahy

Při příležitosti dnešního Dne učitelů, který připadá na výročí narození Jana Ámose Komenského, oznámila pražská radní pro oblast školství záměr v příštím roce navýšit dosavadní příspěvek hlavního města k platům učitelů.

O tomto záměru bude nyní radní pro školství Irena Ropková jednat s koaličními partnery. Současná městská rada přitom pedagogům v krajském školství přispívá k platu už nyní více než 1200 korunami měsíčně.

Hlavní město už několik let příspěvkem z vlastního rozpočtu posiluje platy pedagogických i nepedagogických pracovníků zařazených v obecním a krajském školství na území metropole. Každý zaměstnanec pražského školství tak měsíčně v průměru obdrží k výplatě přibližně sedm set korun navíc, v případě pedagogů, kteří učí na středních či vyšších odborných školách a dalších zařízeních zřizovaných hlavním městem, příspěvek činí dokonce 1200 korun. Učitelům základních škol město měsíčně přispívá přibližně 1 100 korun.

Posilování platů v oblasti školství považuji za jeden z největších úspěchů tohoto vedení hlavního města. Daří se nám tak alespoň zčásti kompenzovat dlouhodobě nízké platy ve školství a zvýšené náklady na život v Praze. Jsem velmi ráda, že v tomto ohledu vhodně doplňujeme úsilí ministryně školství Kateřiny Valachové o průběžné navyšování platů ve školství ze státního rozpočtu,“ vysvětlila Irena Ropková.

V Praze působí na 17,5 tisíce pedagogů a jejich průměrná mzda činila v loňském roce včetně příspěvku hlavního města přibližně 29 tisíc korun. Na úrovni středních a vyšších odborných škol činil průměrný plat 31,5 tisíce korun, na základních školách pak 27 tisíc korun.

Ráda bych prostřednictvím příspěvku z rozpočtu hlavního města Prahy v příštím roce průměrný plat učitelů ještě navýšila. Praha je tradičním centrem vzdělání a bez adekvátního platového ocenění našich pedagogů se z dlouhodobého hlediska neobejdeme,“ uvedla Irena Ropková při příležitosti dnešního Dne učitelů, který připadá tradičně na 28. březen, tedy na výročí narození Jana Amose Komenského.

Nižší platy pedagogů v obecním školství ovlivňují především nižší platové třídy pro pedagogy v mateřských školách a ve školních družinách, u nepedagogických pracovníků pak významnou roli hraje i skutečnost, že v obecním školství je oproti krajským školám výrazně více školních jídelen, v nichž jsou zaměstnanci zařazeni v nižších platových třídách. Celkem působí v pražském školství přibližně 24,5 tisíce zaměstnanců, jejichž průměrný plat činí měsíčně 26 tisíc korun.

/zr/

Ilustrační foto:

Základní škola Jana Wericha v Praze 17 - Řepích

Foto: web školy

Hlavní město Praha je v současné době nejaktivnějším městem České republiky v programu Interreg Europe a jeho projektech. Metropole obstála v celoevropské konkurenci a zapojila se již do tří z devíti schválených projektů s českou účastí v oblasti tolik potřebných inovací.

Již v loňském roce se hlavní město zapojilo do prvního projektu financovaného z programu Interreg Europe s názvem FINERPOL a v září 2016 se konala v Praze konference na téma Atraktivita a využití finančních nástrojů v České republice. Zde se řešilo zejména financování projektů energetické účinnosti a obnovitelné zdroje energie v budovách. Vzhledem k tomu, že se Praha osvědčila jako kvalitní a připravený partner pro ostatní evropské účastníky mezinárodních projektů, podařilo se zapojit metropoli také do další významné mezinárodní spolupráce.

Podílíme se také na mezinárodním projektu STEPHANIE ze stejného programu, který je zaměřen na kosmické technologie. Ty jsou v současné Evropě považovány za klíčovou  oblast průmyslové inovace a dlouhodobým úkolem všech partnerů je zajistit dostatečné využití investic do těchto technologií v praxi,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková.

Třetím mezinárodním a prestižním projektem, kterého se v současnosti Praha v rámci Interreg Europe účastní, je INNOTRANS. Zde jsou hlavními tématy zejména nezbytné investice v dopravní infrastruktuře a využití inovací v přepravní kapacitě v regionech.

Odbor evropských fondů se vydal touto cestou spolupráce se zahraničními partnery k modernímu způsobu získávání kvalitních zkušeností a informací a Praha tímto aktivním přístupem již nyní získala mezinárodní kredit,“ doplnil Jan Hauser, ředitel odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy.*

/tz/

Foto: https://www.facebook.com/Prahaeu

 

V budově Nové radnice bylo minulý týden Magistrátem hl. m. Prahy otevřeno bistro s novým provozovatelem – obecně prospěšnou společností STARTUJEME. Slouží jak zaměstnancům úřadu, tak veřejnosti.

Polévka za 25 korun, hlavní chod od 75 korun výše. Espresso za 29 a dvojité "presso" – doppio za 55 korun, cappuccino za 34 korun. A k nim třeba karlovarský rohlík za pětikorunu. Nabídka bistra je pestrá. Zákazníci v něm mohou koupit čerstvé pečivo, fairtrade kávu, stejně jako teplé obědy. Jako v dalších provozovnách i tam pracují na pomocných pozicích lidé se zdravotním postižením.

„Jsem ráda, že se iniciativa s novým provozovatelem bistra v podobě sociálního podniku podařila dotáhnout do zdárného konce. Praha jako moderní metropole musí k problematice integrace lidí s hendikepem přistupovat zodpovědně a toto je jedna z cest, jak těmto lidem pomoci,“ uvedla radní hl. m. Prahy Irena Ropková. „Podle mých vlastních zkušeností i podle ohlasů od zaměstnanců magistrátu šlo evidentně o správný krok. Zatím jsem na služby, které v bistru poskytuje obecně prospěšná společnost Startujeme, slyšela jen chválu,“ dodala.

Jméno „Na Louži“ získalo bistro po původním pojmenování Mariánského náměstí. Jedná se o pilotní projekt, jehož prostřednictvím si pražský magistrát testuje způsob spolupráce se sociálními podniky. Dlouhodobě tento projekt prosazoval zastupitel Patrik Nacher, předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy.

„Osobně podporuji aktivity, ve kterých se dává šance lidem se zdravotním postižením. Jsem přesvědčen o tom, že město musí jít příkladem a ukázat komerčním firmám, že zapojovat lidi s hendikepem do běžného života je přirozené a společensky odpovědné,“ řekl Patrik Nacher. „Navíc, pokud nám tady Startujeme, o. p. s., předvede, že jde dělat gastroslužby příjemně, atraktivně, se širokou nabídkou čerstvých a zdravých jídel, tak je to důkaz, že taková spolupráce a podpora sociálních podniků má hluboký smysl.“

V nabídce je široký sortiment výrobků z vlastní řemeslné pekárny firmy – denně přes čtyřicet druhů pečiva, teplá kvalitní jídla a polévky, které ve STARTUJEME připravují bez chemických přísad. Nechybějí ani čerstvě připravované obložené bagety, saláty a fresh džusy. Zpestřením je „kávový týden“, kdy budou k ochutnání různé druhy kávy – jako první nabídka fairtrade bio kávy z Nikaraguy.

V bistru Na Louži teď pracují tři lidé se zdravotním postižením – roznášejí kávu, servírují jídla, uklízejí zázemí i prostory pro zákazníky. Za svoji práci dostávají na základě standardní pracovní smlouvy mzdu.

Bistro Na Louži prodává výrobky nejen z vlastní pekárny, ale spolupracuje například s pražírnou Fair & Bio nebo s Pasta Fidli, výrobcem chlazených těstovin, který také zaměstnává lidi ohrožené sociálním vyloučením.*

/zr/

 

K foto:

Otevření bistra Na Louži na pražské Nové radnici je pilotním projektem, jehož prostřednictvím si  magistrát testuje způsob spolupráce se sociálními podniky

Foto: archiv

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down