Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu pro nestátní neziskové organizace. Připraveno je pro ně 35 milionů korun. Žádosti budou přijímány do 7. dubna 2021.

„Nestátní neziskové organizace významně pomáhají rozvoji našich regionů. Letos pro ně máme připraveno 35 milionů, a tak pevně věřím, že i tentokrát budou peníze využity co nejefektněji a pomohou zrealizovat důležité projekty,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

 Výzva k podávání žádostí o dotace v roce 2021 se týká následujících oblastí: Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení, Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí, Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni.

Žadateli o dotaci mohou být nestátní neziskové organizace se sídlem v České republice: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fondy. V rámci hodnocení budou vybrány a podpořeny pouze žádosti o dotace na projekty z výše uvedených oblastí podpory a zároveň spadající do působnosti Ministerstva pro místní rozvoj.

/zr/*

Česká komora architektů (ČKA) si je vědoma rozsahu současné kritické situace způsobené pandemií nemoci covid-19. Architekti sice nepochybně nestojí v první linii jako zdravotníci, učitelé a lidé v základních službách – jejich úkolem je vytvářet prostředí, které teprve vznikne, ovšem bude nás pak obklopovat a formovat další desetiletí. S tímto vědomím Česká komora architektů zformulovala několik doporučení státním orgánům a samosprávám.

Pro předpokládané investice je třeba mít včas připravené kvalitní projekty, aby investované prostředky byly skutečně přínosné a smysluplné. ČKA je zákonným garantem platformy architektonických soutěží, která je k dispozici všem zadavatelům, v plném souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Regulérní architektonické soutěže jsou jediným transparentním nástrojem výběru zhotovitele kvalitního návrhu stavby a projektové dokumentace, který zadavateli ve srovnání s jinými formami zadávání zakázek dává možnost vybrat konkrétní návrh a cílovou podobu díla.

Pro nové programové období evropských dotací 2021 – 2027 je potřeba okamžitě začít s intenzivní projektovou přípravou, aby byly dotace skutečně využity, a to s co nejefektivnějším dopadem. Byla by škoda, kdyby kvůli odkladům skončily investice pouhými nákupy hotových výrobků s omezenou životností a náročnou údržbou. ČKA tak velmi oceňuje výzvu k práci na takových projektech od ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové.

.ČKA doporučuje přehodnotit požadavky na navrhování veřejných staveb v návaznosti na nové zkušenosti z průběhu pandemie. Je důležité, aby veřejní správci a zadavatelé ve spolupráci s odborníky vyhodnotili dopady pandemie do jimi zřizovaných provozů, zejména nemocnic, domovů pro seniory a školských staveb.

Jako takřka nezbytnou ČKA vnímá potřebu intenzivně se zaměřit na zlepšení veřejných prostranství měst a obcí, včetně venkovních hřišť a sportovišť, navíc s důrazem na podporu cyklodopravy. Města by měla být pro obdobné krize co nejlépe připravena a poskytovat co nejširší škálu zázemí a bezpečnějšího prostředí pro své obyvatele.

Také vyplývá, že je třeba intenzivněji se věnovat digitalizaci v projekční činnosti i projednávání a povolování staveb, aby se spolupráce a kontrola mezi veřejnými zadavateli, architekty a státní správou zjednodušila a zefektivnila a uspořený čas se mohl věnovat vlastní projekční práci. Smyslem přitom není vynalézat sofistikovaná technologická řešení a postupy, ale především zjednodušit administrativní proces. Dbát přitom na maximální využívání otevřených platforem, které budou univerzálně dostupné, administrativně jednodušší a uživatelsky přístupnější. Současná situace ukázala, že ty úřady, které dokázaly komunikovat na dostupných online platformách (Zoom, Webex, Teams apod.), prakticky nepřerušily či zásadně neprodloužily lhůty na vyřizování žádostí.

Nakonec ČKA doporučuje využít krizi k přípravě a zlepšení strategií týkajících se fungování a zvelebování měst a obcí a jejich vzájemné spolupráce. Je třeba podpořit také sdílení zkušeností mezi samosprávami v rámci České republiky, ale i celé Evropské unie. ČKA skrze svůj Otevřený think tanku architektů (OTTA) po mnoho let pomáhá právě s výměnou zkušeností mezi architekty i zadavateli a je připravena poskytnout tuto mikrokonferenční platformu i pro potřebné diskuse o nových strategiích a cestách ze současné situace.

Ve všech těchto bodech jsou Česká komora architektů a její členové připraveni se zapojit.

/zr/

Na snímku sídlo ČKA v pražské Josefské ulici

Foto: archiv ČKA*

Aktuální prosincové vydání Moderní obce přináší výsledky letošního ročníku celostátní soutěže Komunální projekt roku 2020. Kvůli nouzovému stavu a opatřením vlády v souvislosti s pandemii nákazy covid-19 vyhlašovatelé soutěže tentokrát museli zrušit slavnostní oznámení jejích výsledků původně naplánované do Českého muzea hudby v Praze. Už jsou však domluveni s jednotlivými vítězi, že ceny „srdce na dlani“ z českého křišťálu spolu se symbolickými šeky na finanční odměnu a pamětními listy za úspěch v soutěži jim přivezou až na radnice.

Ani nepříznivá koronavirová situace nevedla ke zrušení letošního, již šestého ročníku celostátní soutěže Komunální projekt roku 2020, který se opět konal pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové. Spolu s vydavatelstvím Profi Press s. r. o. a redakcí jeho časopisu Moderní obec spoluvyhlašovateli soutěže byly i tentokrát Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR. Soutěž byla rovněž podpořena Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR a Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Z VÍTĚZŮ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ BYL VYBRÁN CELKOVÝ VÍTĚZ SOUTĚŽE

Celkové vítězství si z letošní soutěže odnesl projekt Dům sociálních služeb Pacov, který první místo obsadil také v soutěžní kategorii Sociální projekt roku. V projektu, jehož manažerem byl starosta města Lukáš Vlček, od letošního listopadu rovněž náměstek hejtmana Kraje Vysočina, šlo o rozšíření stávajícího objektu přístavbou o kapacitě 100 lůžek pro klienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími intelektovými poruchami, kteří potřebují celodenní péči. V Pacově tak v rámci celého regionu účinně přispívají k řešení problému, který v souvislosti s demografickým vývojem bude do budoucna stále naléhavější a stane se i výzvou pro územní samosprávy.

Starosta Lukáš Vlček vítězství projektu města okomentoval: „Náš region je v ČR bohužel jedním z těch, kde je značně vysoký věkový průměr obyvatelstva. Navíc jsme průmyslově zemědělským regionem s nízkým poměrem služeb. K realizaci projektu proto vedly důvody jak komunitní a sociální, tak ekonomické. Projekt má proto pozitivní dopad do řady oblastí života v našem regionu.

Osobně si vážím i toho, že příprava a následná realizace projektu prošly skrz funkční období hned tří zastupitelstev. V našem regionu má tedy projekt dlouhodobou podporu, přičemž do jeho plánování a realizace byly zapojeny i neziskové organizace. Kromě toho máme u našich projektů velké štěstí na architekty. Konkrétně u Domova sociálních služeb to byl tým architektů pod vedením Zdeňka Rychtaříka, který navrhl i naši Mateřskou školu Za Branou. Ostatně nikoliv náhodou obě tyto stavby získaly dvě ocenění z celkem pěti v soutěži Stavba roku Kraje Vysočina.“

Ministryně Klára Dostálová k soutěži Komunální projekt roku 2020 mj. uvedla: „Soutěž oceňuje projekty realizované územními samosprávami mající pro tamní obyvatele mimořádný přínos. Výsledky jejich snažení jsou pokaždé velmi inspirativní, i proto soutěži uděluji každoročně záštitu.

Mezi vítězi je i projekt Nová ZŠ Okrouhlice, na kterém se finančně podílel náš Integrovaný regionální operační program (IROP). Byla vybudována přístavba základní školy k původnímu objektu mateřské školy. V případě projektu Regenerace centrální části obce Svojšín Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo dotaci prostřednictvím IROP ve výši 2,3 milionu korun. Díky tomu došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců, cyklistů a dalších účastníků provozu, jednoduše všech, kdo využívají veřejné komunikace na návsi Svojšína.

Potěšilo mě, že se soutěže zúčastnily i další projekty podpořené nejen z IROP, ale také z dalších dotačních programů MMR. Třeba projekty vybudování komunitních center v Pacově či v Konici, centra sociálních a poradenských služeb v Jičíně, školního hřiště v Boršově, modernizace přestupního terminálu v Hrušovanech nad Jevišovkou, zóny aktivního odpočinku v Horním Chlístově u Okrouhlice, azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi v Liberci či projektu dopravní telematiky v Kladně.

Díky IROP jsme ke konci listopadu 2020 podpořili už přes 10 tisíc projektů za 120,5 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ráda bych v tomto směru také zmínila, že kvůli současné nelehké situaci spojené s pandemií koronaviru v IROP navíc připravujeme zvláštní finanční prostředky REACT-EU. S Evropskou komisí právě vyjednáváme podporu dalších projektů zaměřených na boj s pandemií COVID a zodolnění České republiky, kdy by v roce 2021 měly být nové výzvy v IROP z nástroje REACT-EU v objemu přibližně 22 až 27 mld. Kč, což našim občanům též výrazně pomůže.

IROP bude pokračovat i v dalším programovém období 2021–2027. Témata a výše finanční podpory se nyní dojednávají na národní úrovni a s Evropskou komisí. Už nyní ale mohu prozradit, že se v IROP objeví nové oblasti podpory, jako je revitalizace měst a obcí a podpora veřejné infrastruktury pro cestovní ruch. Většina témat bude pokračovat jen s menšími změnami. Předpokládaná alokace nového IROP je 120 miliard korun.“

PŘEHLED VÍTĚZŮ SOUTĚŽE KOMUNÁLNÍ PROJEKT ROKU 2020:

* Kategorie Děti a rodiče: Nová ZŠ v Okrouhlici (nositel projektu starosta Lubomír Pospíchal)

* Kategorie Ekologický projekt roku: Stavba teplovodu a kotelny na biomasu Kněžice (nositel projektu starosta Milan Kazda)

* Kategorie Energeticky úsporná obec: Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku (nositel projektu starosta Tomáš Spurný)

* Kategorie Chytrá obec: Dohled a řízení energií v ZŠ, ZUŠ a sportovní hale ve Zruči nad Sázavou (nositel projektu starosta Martin Hujer)

* Kategorie Kulturní a vzdělávací činnost: Dostavba školního areálu ZŠ Žižkova ve Zdicích (nositel projektu starosta Antonín Sklenář)

* Kategorie Odpadové hospodářství: Je to čistě na nás – snižování spotřeby jednorázových plastů ve Vsetíně (nositelka projektu místostarostka Simona Hlaváčová)

* Kategorie Sociální projekt roku: Dům sociálních služeb Pacov (nositel projektu starosta Lukáš Vlček)

* Kategorie Sport a veřejné zdraví: Rekonstrukce venkovního koupaliště na Velkém sídlišti v Berouně (nositelka projektu starostka Soňa Chalupová)

* Kategorie Utváření veřejného prostoru: Regenerace centrální části obce Svojšín (nositel projektu starosta Karel Petráň)

Kategorie Veřejná zeleň: Lesopark Staré Lázně v Konstantinových Lázních (nositel projektu starosta Karel Týzl)

* Zvláštní cena Hodnotitelské komise soutěže: Obnova zaniklého křížku a úprava jeho okolí v Pramenech (nositelka projektu starostka Michala Málková)

* Celkové vítězství v soutěži Komunální projekt roku 2020: Dům sociálních služeb Pacov (nositel projektu starosta Lukáš Vlček)

Všechny projekty, které se letos zúčastnily soutěže Komunální projekt roku, představí zvláštní příloha časopisu Moderní obec v lednu 2021.*

/red/

 

Na snímku: Nový Dům sociálních služeb v Pacově

Foto: archiv města

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR na udržitelný rozvoj území a umožnilo tak obcím a veřejnosti uplatnit připomínky k těmto materiálům v souladu se zákonem o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Chtěla bych požádat zástupce obcí a veřejnosti, aby se s projednávaným návrhem aktualizace Politiky územního rozvoje ČR seznámili a využili tak možnost zapojit se do jejího připomínkování. Ministerstvo pro místní rozvoj tyto připomínky bude shromažďovat a vyhodnocovat, za účelem přípravy co nejkvalitnější politiky územního rozvoje," uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Ministerstvo pro místní rozvoj v této souvislosti připravuje veřejné projednání k návrhu zmíněné Aktualizace č. 4, která se uskuteční v pondělí 11. ledna 2021 od 15:00 do 17:30 hod. Podrobnější informace k veřejnému projednání jsou dostupné zde. Přímý přenos veřejného projednání bude dostupný zde.

Připomínky se uplatňují u Ministerstva pro místní rozvoj, odboru územního plánování, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IDS: 26iaava, písemně v termínu do 15. února 2021 a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR,  Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR na udržitelný rozvoj území a další související materiály, jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj a více informací zde. Do návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR, Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR na udržitelný rozvoj území a souvisejících materiálů je také možné nahlížet (v závislosti na vyhlášená epidemiologická opatření) po předchozí dohodě na Ministerstvu pro místní rozvoj, odboru územního plánování, Letenská 3, Praha 1.*

/zr/

 

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová dnes jednala s primátorem Ostravy Tomášem Macurou a jeho náměstkyní Zuzanou Bajgarovou o novém stavebním zákoně a připravovaném komplexním pozměňovacím návrhu. 

Velmi si cením toho, že se na mne obrátil pan primátor Macura, a že jsme měli prostor vše probrat bez emocí a konstruktivně. Stavební zákon totiž není vhodné řešit přes média,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Na společném jednání byla diskutována zejména problematika povolování staveb a posilování pozice velkých měst v oblasti územního plánování i povolování staveb. V oblasti výkonu povolování staveb zástupci Ostravy podpořili kompletní oddělení procesu povolování staveb od obcí, tedy model čisté státní stavební správy. „Domníváme se, že povolování staveb je pouze technickou záležitostí, která může připadnout státu za předpokladu, že bude nastavena a garantována hlavní role obcí v rámci procesu územního plánování. Nezbytná je však aktivní účast obcí i při procesu povolování. Obec se musí dostat nad rámec postavení běžného účastníka řízení,“ říká náměstkyně ostravského primátora Zuzana Bajgarová.

Ministryně na základě předložených argumentů slíbila podporu velkým městům v posílení jejich role v oblasti územního plánování, např. formou posílení pozice pověřeného zastupitele. Došlo také ke vzájemné shodě na tom, že je nutné dospět k takovému řešení, které dá velkým městům jistou volnost v oblasti územního plánování, například právě v podobě speciálních stavebních předpisů, po vzoru pražských stavebních předpisů. Zároveň je nutné vyhnout se tomu, aby se stal celý systém nepřehledným pro investory, ministerstvo a potažmo i pro města samotná.

Kompromisní varianta je ta, že do pozměňovacího návrhu ministerstvo zapracuje možnost vydat speciální stavební předpisy zatím pro velká metropolitní města dle schválené Strategie pro regionální rozvoj, tedy pro Prahu, Brno a Ostravu s tím, že tyto předpisy pro metropolitní města budou jistou formou „pilotního“ testování zavádění speciálních stavebních předpisů. „Na základě argumentů pana primátora Macury jsem přistoupila na speciální stavební předpisy pro metropolitní města. Jsou to tři největší metropole, mají nejvíce obyvatel i nejhustší zástavbu, a zároveň jsou z pohledu územního plánování velmi specifické, takže bude pro ministerstvo přínosné pozorovat, jak se tvorba specifických stavebních předpisů bude v jednotlivých metropolitních městech vyvíjet,“ říká ministryně Dostálová.

V případě, že se speciální stavební předpisy osvědčí, je ministerstvo ochotno přistoupit na rozšíření o další města. „Výsledek jednání považujeme za dílčí úspěch pro velká města, jsme rádi, že paní ministryně přistoupila na variantu speciálních stavebních předpisů pro metropolitní města, ale zároveň jsme trvali na tom, že i pro ostatní města musí zůstat do budoucna tato cesta otevřená a paní ministryně souhlasila., Za nezbytný však považujeme i posun v dalších diskutovaných oblastech, směrem k silnějšímu postavení obcí,“ říká primátor Ostravy Tomáš Macura.

Dalším tématem, které se na jednání otevřelo, bylo i téma umístění Nejvyššího stavebního úřadu. „Už v minulosti jsem paní ministryni deklaroval zájem o to, aby byl Nejvyšší stavební úřad umístěn v Ostravě, kde dosud nesídlí žádný centrální orgán. Jsme k tomu připraveni poskytnout veškerou součinnost,“ říká primátor Macura. „Ano, o tomto tématu budeme nadále jednat, protože do budoucna počítáme s tím, že krajský soud v Ostravě bude vykonávat specializovanou agendu v souvislosti s vyhrazenými stavbami, takže jistou logiku to dává,“ dodává ministryně Dostálová.

/zr/

 

Sdružení místních samospráv ČR uspořádá zítra, v pátek 6. listopadu, od 10 hodin, webinář s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou na téma Dotační tituly MMR pro rok 2021 a evropské fondy v novém programovém období.

S ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou bude o těchto tématech hovořit předseda Sdružení místních samospráv ČR  Stanislav Polčák. Webinář bude interaktivní, účastníci budou moci pokládat otázky v chatu.

Je to tedy příležitost především pro starostky, starosty, radní a zastupitele, zkrátka pro lidi z územních samospráv, aby získali informace z první ruky a mohli se zeptat na případné nejasnosti. Účast na webináři je bezplatná. Pro účast na něm klikněte zde: https://www.youtube.com/watch?v=78nNf89JMBk&feature=youtu.be .

/zr/ 
*

Podle čeho mají starostové plánovat hospodaření na příští rok a s čím mohou počítat? Budou mít samosprávy na svou finanční spoluúčast při čerpání dotačních titulů? Jaký dopad bude mít zrušení superhrubé mzdy? Těmito dotazy, a nejen jimi, otevřel František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a starosta Kyjova, XXIII. celostátní finanční konferenci (CFK), která proběhla on-line včera 3. listopadu 2020 v dopoledních hodinách.

Nesouhlasím s argumentem, že jsou obce „nenajedené“, jak je nám mnohdy vyčítáno, když se ozýváme společně s našimi územními partnery a požadujeme stabilizaci našich příjmů a kompenzace daňových propadů. My chceme jen naplnit imperativ vlády, který je veskrze prostý, pravdivý a podstatný, a to abychom se z krize proinvestovali,“ vysvětluje František Lukl častý omyl v komunikaci s vládními představiteli, kteří argumentují přebytky na obecních rozpočtech.

Vždyť města a obce jsou druhým největším zadavatelem zakázek v republice. V minulém období proinvestovaly smysluplně v zájmu svých obcí a krajů víc než 120 miliard korun, z čehož takřka 80 miliard korun bylo z vlastních zdrojů. Ne všechny obce jsou dnes bohaté, to, že mají celkově na účtech cca 150 miliard korun, neznamená, že tyto úspory mají všechny. Nechceme ale vytvářet řevnivost, byli bychom rádi, aby tato CFK přispěla k tomu, abychom všichni táhli za jeden provaz. Pevně věřím, že na konci naší konference budeme mít dostatek informací pro naše nelehké starostovské poslání,“ uzavírá předseda svazu.

Během konference vystoupila živě řada představitelů státní správy, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministr pro dopravu a průmysl Karel Havlíček, zástupci ministerstva vnitra David Sláma nebo ministerstva financí Miroslav Matej. Připojil se například i senátor Vladislav Vilímec či ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

Jednotlivé prezentace doplňovaly vstupy starostů a primátorů s vlastními zkušenostmi se současnou situací při sestavování rozpočtů. Řada starostů se připojila se svými dotazy, na které odpovídali již zmínění účastníci konference.

Všemi příspěvky starostů a primátorů se vinulo několik podobných zkušeností:

Letošní XXIII. celostátní finanční konference dovolila nahlédnout do nejisté a špatně čitelné současné situace, ve které se představitelé samospráv ocitli. Výkonná ředitelka SMO ČR Radka Vladyková na závěr konference shrnula základní současnou potřebu samospráv, a to potřebu predikce vývoje finančních toků. Zároveň nastínila, že myšlenka na minimálně začátek debaty o novém přerozdělení daní je starostům velice blízká.

Záznam z jednání  XXIII. celostátní finanční konference můžete zhlédnout na webu www.smocr.cz.

/akoc/*

V pátek 23. října začal příjem žádostí o podporu pro rok 2021 v programu Bezbariérové obce. Žadatelé v něm mohou získat dotaci na odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů, nebo také na distribuci euroklíčů. Ministerstvo má nachystáno pro každou podporu po 5 milionech.

 

„Obce stále mají zájem o odstraňování bariér. Peníze tak poputují na projekty nejrůznějších plošin a úpravy vstupů do objektů obecních a městských úřadů a domů s pečovatelskou službou. Díky těmto dotacím se postupně zbavujeme bariér, které představují omezení pro naše handicapované spoluobčany. Důležité jsou také finance na dlouhodobý projekt Euroklíč,“ uvedla ministryně Klára Dostálová.

Program Bezbariérové obce má dva podprogramy. Cílem prvního z nich s názvem Odstraňování bariér v budovách domů s  pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů je zajistit podporu investičních a neinvestičních záměrů obcí při odstraňování bariér v těchto budovách. Podpora je určena na odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z nich, odstraňování bariér uvnitř budov, bezbariérové úpravy sociálních zařízení ve veřejných prostorách a pořizování zdvižných a transportních systémů. Na podprogram je připraveno 5 milionů Kč.

 

Cílem druhého podprogramu nazvaného Euroklíč je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení tím, že tato zařízení budou osazena jednotným eurozámkem a současně bude systémově zajištěna distribuce euroklíčů. Na podprogram je připraveno 5 milionů Kč.*

 

Žádosti na všechny projekty budou přijímány nejpozději do 8. ledna 2021, do 12 hod. (včetně), přičemž rozhodným bude den podání žádosti do podatelny MMR. Více informací zde:  https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(1)

/zr/

Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) upozorňuje na to, že nový stavební zákon, jehož předlohu má zítra 6. srpna projednat Legislativní rada vlády ČR, zruší většinu stavebních úřadů v obcích a povede k odlivu odborných kapacit vykonávajících dosud specializovanou stavební agendu. SMS ČR se obává, že nesystémovost návrhu, kdy o odvolání proti rozhodnutí obecních stavebních úřadů má rozhodovat nově vytvářená „státní větev“ krajských stavebních úřadů, spolu s neochotou stavebních úředníků vstupovat do této státní správy povede naopak k zásadnímu zhoršení výkonu stavební agendy či až k jejímu kolapsu.

Přestože je v nové předloze také řada pozitivních návrhů, například zásadní omezení nešvaru dodatečného povolení černých staveb, obce zásadně nesouhlasí se zrušením více než 400 ze současných 700 stavebních úřadů. S touto redukcí nemůžeme souhlasit, protože jednoznačně dojde ke snížení dostupnosti této agendy pro občany. Nové velké obvody stavebních úřadů nadto úředníci nebudou vůbec znát, když v řadě případů jde o území veliké takřka jako bývalý okres,“ uvádí předseda SMS ČR Stanislav Polčák, který také upozornil, že obce, v nichž stavební úřady zůstanou, budou mít zásadní problém doplnit úřednické stavy na výkon nové agendy pro daleko větší území. „Ministerstvo podle sdělení náměstkyně Marcely Pavlové na červencovém semináři v Poslanecké sněmovně nepočítá se zvláštní pomocí státu těmto obcím, kde bude potřeba nabrat desítky nových úředníků,“ vysvětluje dále Stanislav Polčák.

Starosta městyse Litultovice Jan Birgus zdůrazňuje, že i když jeho obec má přijít o stavební úřad, rozhodně se pokusí své úředníky na svém úřadu udržet. „Uděláme všechno pro to, aby náš stavební úřad nebyl zrušen, protože takový krok vlády by se negativně dotkl spádově více než osm a půl tisíce občanů. Pokud neuspějeme, chceme si naše úředníky udržet na výkon agendy územního plánování, stavebních investic obce či další novou agendu,“ konstatuje starosta Litultovic.

Podle jeho názoru tak učiní většina obcí, protože schopný úředník je pro samosprávu nepostradatelný. „Kde pak sežene nové úředníky stát či obce s rozšířenou působností, to nový návrh ani nenaznačuje, přitom nemá-li dojít ke kolapsu stavebního řízení, návrh by měl obsahovat určitou „náborovou“ koncepci,“ připomíná Jan Birgus a dodává: „Po zkušenosti s transformací jiných úřadů, například zánikem okresních úřadů a vznikem krajů, jsem přesvědčený, že dojde minimálně k roční paralýze stavebního řízení. Podle mě tu rok skoro nikdo nic nepostaví.

Sdružení místních samospráv ČR již předalo ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové petici proti návrhu nové stavební rekodifikace s více než 8000 podpisy, kterou také podpořilo několik hejtmanů, množství dotčených úředníků stavebních úřadů a představitelů samospráv. SMS ČR také upozornilo, že nový stavební zákon si vyžádá jednorázové veřejné náklady až 15 mld. Kč, které zejména v této krizové době je možné užít smysluplněji, a další pravidelné roční náklady 4 mld. Kč.*

/zr/

Ilustrační foto: archiv

Obce, jejichž žádosti uspěly až dodatečně ve spojitosti s navýšením alokace dotačních titulů vypisovaných Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), se často obracejí na dotační poradnu SMS ČR s obavou, že termín pro dodání pokladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace byl stanoven příliš brzy (30. září), a tudíž hrozí nebezpečí nevyčerpání těchto prostředků a případně i stopka řady smysluplných projektů. Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) se v dané věci proto obrátilo na vedení ministerstva.

Ministryně Klára Dostálová nyní v reakci na naše upozornění přislíbila, že k žádostem o prodloužení uvedené lhůty bude ministerstvo přistupovat vstřícně. Pro všechny obce, jejichž projekty byly vybrány k realizaci z tzv. zásobníku v rámci podprogramu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2019, je to velmi pozitivní zpráva,“ vysvětluje Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních samospráv České republiky, které čítá téměř dva tisíce obcí a měst.

Dodat všechny podklady, a to včetně výběrového řízení v požadovaném termínu a kvalitě není vůbec snadné, a tak není překvapivé, že ze stanoveného termínu měli starostové obavy. Prodloužení lhůty, i když ne obecně a jen na základě odůvodněné žádosti, tento problém pomáhá řešit dostatečně,“ doplňuje Luděk Beneš, dotační expert SMS ČR.

MMR nás ubezpečilo o své ochotě vyjít žadatelům maximálně vstříc a vyhovět odůvodněným žádostem o prodloužení termínu pro doložení podkladů nejméně do konce listopadu 2020 tak, aby starostové mohli své projekty dobře nachystat pro následnou realizaci bez rizika ztráty dotace, a my tento vstřícný postoj vítáme. Byla by škoda, kdyby měly projekty na obnovu a rozvoj venkova ztroskotat na nevhodně stanovené lhůtě,“ uzavírá Stanislav Polčák.

V rámci podprogramu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova mají obce šanci získat podporu v následujících dotačních titulech:

-    DT117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací;

-    DT 117d8210C - Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury;

-    DT 117d8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov;

-    DT 117d8210G - Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů;

-    DT 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.

*

/tz/

 

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down