Zástupci Asociace soukromého zemědělství a Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů (SVOL) jsou zajedno v tom, že kůrovcová kalamita naplno odhalila slabiny a neefektivnost stávajícího modelu správy lesů malých výměr, a proto žádají o změnu lesnické legislativy.

Celková výměra lesů do 50 hektarů (tzv. malolesů) činí asi 390 tisíc hektarů, což je téměř 15 % výměry všech lesů v České republice. Tyto lesy patří 288 tisícům vlastníků. Přesto jsou tyto malolesy neprávem přehlíženy a stát jejich problematice dlouhodobě nevěnuje dostatečnou pozornost. To se naplno projevilo během kůrovcové kalamity.

Hospodaření v lese je vlastník povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hospodářem, který má k této činnosti licenci udělenou orgánem státní správy lesů. Pokud má vlastník lesa potřebné kompetence, vykonává tuto činnost sám. V případě, že si vlastník malolesa vybere svého hospodáře sám, musí jej platit, i kdyby v lese během deseti let nevytěžil ani kubík dřeva. Když si vlastník lesa hospodáře nevybere, zajištuje tuto činnost ze zákona revírník státního podniku Lesy ČR, příp. orgánem státní správy lesů pověřená jiná právnická nebo fyzická osoba, což se ale děje v řadě případů jen na základě osobních vazeb.

Pod odbornou správou Lesů ČR se nachází téměř 70 % celkové výměry malolesů. Při aktuální sazbě na činnost OLH 1,60 Kč/ha/den činí náklady státu na odbornou správu malolesů realizovanou státním podnikem asi 158 mil. korun ročně. Otázkou je, zda jsou tyto prostředky účelně a efektivně vynaložené. „Jeden revírník má na starosti několik katastrů, řada vlastníků ani nezná jeho jméno a neviděla jej několik let. Navíc předmětem jeho činnosti není přímé provádění nebo organizace pěstebních či těžebních prací vlastníkům lesů, ani výkup dříví od těchto vlastníků. V důsledku toho se vlastníci lesů malých výměr bez potřebných technických a personálních kapacit pro zpracování kůrovcové kalamity, bez možnosti uplatnit své dříví na trhu a sehnat vhodný sadební materiál dostali do velkých potíží“, uvedl předseda SVOL Jiří Svoboda.

Ohrožena je obnova kalamitních holin a výchova lesních porostů do budoucna. „V zahraniční, zejména v Bavorsku a Rakousku, je dobrovolné sdružování vlastníků lesů se společným odborným lesním hospodářem při plném zachování vlastnických práv a s podporou státu osvědčeným řešením obhospodařování lesů malých výměr, což výrazně pomáhá drobným majitelům lesa i při řešení současné kůrovcové kalamity. Chceme, aby i vlastníci malolesů u nás měli takovou možnost, aby je současná situace nenutila se svých majetků zbavovat a nenahrávala nejrůznějším spekulantům. Změna lesnické legislativy a pomoc drobným lesním majetkům je velká příležitost pro nastupující koalici. Je potřeba vytvořit vlastníkům lesů vhodné podmínky, motivovat je a podporovat je v péči o ně, protože lesy potřebujeme všichni,“ dodal předseda SVOL.

SVOL připravil legislativní návrh tzv. službového spolku, který by jeho členům zajišťoval realizaci jednotlivých činností při hospodaření v lesích včetně činnosti odborného lesního hospodáře a nákup nebo prodej zboží související s hospodařením v lesích včetně prodeje dřeva na základě smlouvy uzavřené se členem spolku. To by pomohlo mnoha vlastníkům, kteří žijí ve městech, nemají potřebnou lesní techniku a zkušenosti, nebo se s ohledem na věk či zdravotní stav nemohou práci v lese věnovat.

Úsilí SVOL o změnu lesnické legislativy a petici SVOL Za podporu dobrovolného sdružování a větší spolupráci vlastníků lesů a zajištění trvale udržitelného hospodaření v malolesích i do budoucna jednoznačně podporuje také Asociace soukromého zemědělství ČR.*

/zr/

Lesy ČR poskytnou lidem z jihomoravských obcí postiženým včerejším tornádem až 50 metrů krychlových kulatiny na nový krov nebo finanční dar ve výši sto tisíc korun. V lesích se začne s odklízením popadaných stromů na cestách a pomoc nabídly Lesy ČR i hasičům.

Myslíme na všechny, kteří se zcela nenadále ocitli bez střechy nad hlavou. Darujeme jim dřevo na nový krov, které i dopravíme na nejbližší pilu, nebo stotisícový dar. Také hasičům jsme hned ráno nabídli naše kapacity, lidi i stroje,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček s tím, že podnik současně daruje postiženým lidem i 20 m3 palivového dříví.

Žádosti o dřevo nebo finanční dar je možné zasílat na e-mail: andrej.toth@lesycr.cz, případně lze žádat telefonicky na čísle +420 724 523 285.

O nabídce pomoci budeme informovat během příštího týdne starosty dotčených obcí,“ dodal Josef Vojáček. Veškeré informace k žádostem podnik zveřejní na www.lesycr.cz.

Lesy ČR dnes začnou s odklízením stromů na lesních cestách a se sčítáním škod v porostech. „Objem poškozeného dřeva budeme znát v první polovině příštího týdne,“ uzavřel generální ředitel Lesů ČR.*

/zr/

ilustrační foto: FB

Aktuální průtoky v řekách jsou na některých místech pod 10 procenty dlouhodobého průměru. Zásobování obyvatel pitnou vodou ale ohroženo není, a to díky zásobám v přehradních nádržích, které jsou naplněny zhruba z 90 procent. Abychom projevy sucha vyřešili, je třeba dělat současně opatření v krajině, obnovovat lesy i pracovat na velkých vodohospodářských stavbách včetně přípravy nových přehrad.

Uvedl to ministr zemědělství Miroslav Toman po dnešním jednání s generálními řediteli státních podniků Povodí a Lesů ČR.

„Aktuální situace není moc příznivá, a to zejména kvůli velmi suché zimě. Hrozí, že již brzy mohou vysychat menší toky. Tam, kde jsou na řekách velké přehradní nádrže je situace lepší, i tak ale držíme odtoky z těchto nádrží jen na minimálních hodnotách, abychom měli dostatek vody pro případ pokračujícího sucha i v létě. Od začátku roku jsme ve významných přehradních nádržích zachytili celkem 485 milionů kubíků vody,“ konstatoval ministr zemědělství.

Pokud jde o aktuální dopady sucha přímo do zemědělství, velmi bude záležet na počasí v nejbližších dnech, které jsou pro to, aby polní plodiny vzešly a rostly, rozhodující. V řadě míst jsou nyní trvalé travní porosty a polní plodiny na orné půdě ve špatném stavu. Předpokládá se propad na úroveň 20 až 40 % ve srovnání s pětiletým průměrem. To může negativně ovlivnit zejména chov masného skotu a ovcí a koz.

Aktivity Ministerstva zemědělství (MZe) v boji se suchem a nedostatkem vody směřují do dvou základních oblastí. První je zadržování vody v krajině, druhou vodohospodářská opatření, která primárně slouží pro zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou.

Často slýchám, že se máme zaměřit pouze na zadržování vody v krajině. Naprosto souhlasím, že stav půdy a krajiny je pro zadržení vody nezbytný, ale takové vody se nenapijeme. Proto musíme mít i velké nádrže, které zajistí zásobování pitnou vodou při několikaměsíčním suchu. S ohledem na vývoj klimatické změny se nemůžeme soustředit jen na jednu část, ale musíme dělat vše současně. Boj se suchem je komplexní záležitostí, ke které musíme zodpovědně přistupovat v každé oblasti,“ uvedl Miroslav Toman.

Jedním z důležitých opatření ke zlepšení stavu krajiny je omezení maximální výměry jedné plodiny na 30 hektarů. Od letoška platí toto omezení na půdě ohrožené erozí, tedy zhruba na 600 tisících hektarech. Od příštího roku bude platit na veškeré půdě v celé republice. Neméně podstatná je i podpora živočišné výroby, která produkuje tolik důležitou organickou hmotu, kterou potřebujeme dostat do půdy.

Dalším podstatným krokem k lepšímu zadržení vody v krajině je změna metodiky pozemkových úprav. Oproti předchozím obdobím, kdy byla prioritou retence vody (tedy přirozené či umělé dočasné zadržení vody v krajině), je pro následující období prioritou akumulace vody (tedy dlouhodobé zadržení) a její další efektivní využití v krajině.

Od roku 2018 do letošního března bylo v rámci pozemkových úprav vybudováno 135 ha vodohospodářských opatření, 46 malých vodních nádrží, 58 ha protierozních opatření, 137 ha ekologických opatření a 412 km polních cest. Za poslední dva roky MZe do pozemkových úprav investovalo 3,9 mld. Kč, na letošní rok má zatím připraveno 1,3 mld. Kč. Pro loňský a letošní rok Ministerstvo původně přidělený rozpočet navýšilo o 410 mil. Kč.

V oblasti vodohospodářských opatření podporuje MZe např. budování závlah, obnovy a stavby rybníků, propojování vodárenských soustav i budování velkých přehradních nádrží.  Od roku 2017 se za jeho podpory realizovalo 138 investičních projektů na vybavení a rozvoj závlah s podporou přes 200 mil. Kč. Tyto podpořené projekty umožnily zavlažování až 17 tisíc ha zemědělské půdy. Celkem má MZe na období 2017 až 2022 na program vyčleněnou částku 1,1 miliardy korun.

V loňském roce jsme také podpořili obnovu či stavbu 387 rybníků s náklady 1,25 miliardy korun. Plníme tak, co jsem slíbil, a to, že v průměru vybudujeme nebo zrekonstruujeme jeden rybník denně a samozřejmě v tom pokračujeme. Menší rybníky sice nezajistí pitnou vodu pro obyvatele, ale zásadním způsobem pomáhají zlepšovat mikroklima na lokální úrovni,“ připomněl Miroslav Toman. Odbahněním nebo výstavbou těchto rybníků se zvýšil zásobní prostor rybníků o zhruba 2,5 mil. m³ vody.

Za loňský a část letošního roku MZe podpořilo 171 projektů v rámci výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací částkou 2,1 mld. Kč. Tyto projekty nově zajistily nebo vylepšily zásobování pitnou vodou nebo odkanalizování a čištění odpadních vod pro zhruba 0,5 milionu obyvatel. Pro letošní rok má na program připravenou 1 miliardu korun, naplněna je zatím polovina z této alokace.

MZe rovněž spustilo program na propojování vodárenských soustav. V jeho rámci je pro prvních 7 vybraných pilotních projektů připraveno 490 mil. Kč. Pomůže to se zásobováním vodou více než milionu obyvatel.

Pokračují také přípravy stavby nových přehradních nádrží Nové Heřminovy, Skalička a Vlachovice a soustavy tří nádrží na Rakovnicku – Kryry, Senomaty a Šanov. MZe navrhlo také navýšení hladiny Novomlýnských nádrží o 35 cm k získání 9 mil. kubických metrů vody bez nutnosti výstavby dalšího vodního díla.

Období sucha i nedostatku vody se opakovaně vyskytovala i v minulosti, ale současná období sucha na území naší republiky se liší v tom, že se opakují více let za sebou. Roční úhrny srážek zůstávají stejné, ale jsou v čase i místě jinak rozloženy. Proto musíme ve vodních nádržích zachytit z hydrologických srážek, a to i z těch extrémních, i tu vodu, která se nezasákne v krajině a v období nedostatku vody s ní musíme účelně nakládat,“ řekl generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Současné období je podle něj rozhodující i pro budoucí generace, ve vztahu k tomu, jaká opatření budeme realizovat. Proto je velmi důležitá i osvěta o nenahraditelném významu vody pro život na všech úrovních. „Voda musí být nejvyšší veřejný zájem,“ dodal Petr Kubala.

S ohledem na klimatické modely je nutné zajistit i ochranu vhodných lokalit pro případnou stavbu nových přehradních nádrží. MZe proto připravilo návrh na rozšíření stávajících 65 hájených lokalit o dalších 47. Ty byly projednány s krajskými úřady a se 123 obcemi, jejichž katastrální území by bylo hájením dotčeno. Krajské úřady a 90 obcí souhlasily s navýšením Generelu o 31 lokalit. Jejich seznam MZe zveřejní v nadcházejících týdnech.

Sucho a teplo způsobují také odumírání všech druhů stromů a vytváří vhodné podmínky pro šíření škůdců. Nejviditelnější je kůrovcová kalamita na smrkových porostech, kvůli suchu ale plošně odumírají i borovice a dubové porosty.

Uvědomujeme si důležitost vody, proto jsme před rokem spustili největší vodohospodářský program v historii státního podniku s názvem Vracíme vodu lesu. V jeho rámci investujeme více než miliardu korun do stavby malých vodních nádrží, mokřadů nebo revitalizace vodních toků,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček. Doposud státní podnik zahájil stavbu 350 vodohospodářských staveb.

/zr/

Ilustrační foto: Vírská přehrada v údolí Svratky

foto: archiv obce Vír*

 

 

 

Kalamitní situaci s kůrovcem na Vysočině považuje ministr zemědělství Miroslav Toman za vážnou. Uvedl to dnes v Jihlavě při jednání s hejtmanem Vysočiny Jiřím Běhounkem a zástupci lesního sektoru. Ministerstvo zemědělství (MZe) podle Miroslava Tomana k situaci přistupuje s plnou vážností a realizuje řadu kroků, které ji pomohou zvládnout.

Chci všechny ujistit, že pro zvládnutí kalamitní situace děláme maximum. Největší problém je v nedostatku pracovníků a strojů, proto jsme již dříve umožnili přijetí až dvou tisíc lidí z Ukrajiny na práce v lesích. Jednáme rovněž o možnosti využití desítek harvestorových uzlů z Litvy, abychom posílili kapacitu pro těžbu,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

MZe průběžně vyhodnocuje kalamitní situaci v celé republice, využívá k tomu data Lesní ochranné služby, Lesů ČR či tzv. rekognoskační lety. Z údajů vyplývá, že Kraj Vysočina je oblastí, ve které došlo meziročně k největšímu nárůstu kůrovcových těžeb.

Je bohužel zřejmé, že na území Kraje Vysočina dochází ke zhoršování kůrovcové kalamity v míře srovnatelné s nejhůře postiženou oblastí severní Moravy a Slezska v době eskalace kalamity. Situaci vnímáme jako vážnou, v případě obdobného vývoje počasí v příštím roce hrozí rychlé šíření kalamity z Vysočiny do všech sousedních krajů,“ konstatoval dále ministr.

MZe přijalo řadu opatření, která mají v boji s kůrovcem pomoci. Stále platí zákaz jiných než nahodilých těžeb u státního podniku Lesy ČR. MZe také sestavilo Katalog ploch vhodných pro dočasné skladování dřeva, který je volně dostupný na webu Ministerstva. Dokončuje se i úprava vyhlášky o oblastních plánech rozvoje lesa, která upravuje skladbu dřevin a doporučuje, aby se ve středních polohách smrk vysazoval pouze na specifických stanovištích, tedy zejména tam, kde se sám přirozeně zmlazuje a je odolnější vůči dopadům klimatických změn.

MZe podporuje v existujících dotačních titulech také nákup odkorňovacích strojů, které jsou pro likvidaci kůrovce důležité. Další možností je chemická asanace dřeva. MZe proto požádalo o udělení výjimky na použití některých insekticidů i pro neprofesionální uživatele. V případě jejího udělení budou moci vlastníci lesů sami chemicky asanovat kůrovcem napadené dřevo.

Podporu poskytuje MZe i na obnovování lesního porostu, za každý hektar obnoveného lesa získají vlastníci 40 tisíc korun, dalších 20 tisíc pak na zajištění výsadby. MZe nyní dokončuje přípravu nařízení vlády, které by celkovou částku na hektar zvýšilo až na 85 tisíc korun.*

/zr/

Ilustrační foto: Wikipedie

Celkem 254 tisíc sešitů v šesti grafických provedeních rozdá a zdarma dopraví do základních škol v zemi státní podnik Lesy České republiky.

Ne náhodou poskytuje státní podnik, který hospodaří v lesích, právě sešity. Každý, kdo jimi zalistuje, se mimo jiné dozví o využití dřeva. Třeba k výrobě papíru… A také o tom, že lesů v zemi přibývá – asi o jeden a půl tisíce hektarů ročně, nebo o tom, že se na vykácené plochy nejpozději do dvou let znovu vysadí stromy.

Během posledních čtyř let se stal projekt Sešity do škol tradicí. Linkované „A pětky“ pro mladší i starší žáky objednávají zástupci základních škol z celé republiky. „Děti vždycky zaujme grafický motiv i zajímavosti o lese. V každém sešitě se dozvědí něco nového, a to je fajn,“ uvedla Lenka Burešová, ředitelka Základní školy v Čeperce v Pardubickém kraji, která pro školu každoročně objednává maximální počet výtisků.

Sešity je třeba rezervovat přes webovou aplikaci: www.sesitydoskol.cz.

Každá škola má daný počet sešitů podle evidence žáků. „Vycházíme ze seznamu ministerstva školství,“ vysvětlila Ladislava Řehounková z odboru marketingu a komunikace Lesů ČR, která je kontaktní osobou projektu (tel.+420 724 524 064; rehounkova@lesycr.cz) a na niž je možné se obrátit s dotazem v případě nejasností.

Všechny objednané sešity budou ve školách před začátkem školního roku.*

/zr/

Ilustrační foto: Lesy ČR

Sdružení místních samospráv ČR považuje reakci státu na kůrovcovou kalamitu za pomalou a nedostatečnou a požaduje větší podporu i kontrolu soukromých vlastníků lesů.

Města a obce, které vlastní zhruba 17 % všech lesů v České republice, nejsou schopny z vlastních prostředků včas a dostatečně bojovat s kůrovcovou kalamitou. Bez větší podpory státu a bez zásahu proti těm vlastníkům lesů, kteří kůrovcem zasažené porosty ve svých lesích nelikvidují, se šíření kůrovce nepodaří zastavit,“ uvedl Jan Sedláček, místopředseda SMS ČR a starosta obce Křižánky na Žďársku.

Výši podpory na činnosti spojené s likvidací kůrovcem napadených stromů, kterou definuje nový návrh nařízení vlády (kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích), považuje SMS ČR za nedostatečnou a výčet těchto činností za nekompletní. „Chybí například příspěvek na nákup a instalaci lapačů, do kterých je kůrovec lákán specifickými feromony,“ upozornil Jan Sedláček.

Zásadním problémem jsou podle SMS ČR soukromí vlastníci lesů, především fyzické osoby, kteří na výskyt kůrovce nereagují, nebo o něm dokonce ani nevědí. „Je k ničemu, když my se v obecním lese dokážeme s kůrovcem vypořádat, ale v sousedních lesích neudělají soukromí vlastníci vůbec nic,“ připomněl Karel Ferschmann, starosta obce Němčovice na Rokycansku a předseda Pracovní skupiny pro životní prostředí SMS ČR.

Soukromých vlastníků lesů s výměrou do 50 ha je v České republice zhruba 300 tisíc. Podle SMS ČR musí stát tyto vlastníky aktivně informovat o jejich povinnosti napadené stromy včas zlikvidovat a zároveň jim nabídnout finanční i poradenskou pomoc, protože laik nemusí výskyt kůrovce zaregistrovat včas. V okamžiku, kdy začínají stromy viditelně usychat, je již na účinný zásah proti kůrovci pozdě.

Současná kůrovcová kalamita je jako povodeň,“ dodal Karel Ferschmann, „a stát musí adekvátně reagovat. Umím si představit i krajní opatření, že napadené lesy, o které se majitel nepostará, vykácejí státem najaté firmy bez souhlasu majitele a stát se s ním následně spravedlivě vyrovná.

SMS ČR také upozorňuje na skutečnost, že Lesy ČR, největší správce lesů v ČR, v posledních letech omezují svůj technický aparát a většinu lesnických prací zadávají na základě výběrových řízení soukromým firmám. Tento způsob hospodaření pak ztěžuje Lesům ČR možnost flexibilně reagovat na výskyt a šíření kůrovcové kalamity. Tvorbu nového návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích, SMS ČR aktivně připomínkuje.*

/zr/

Ilustrační foto: archiv Profi Press

 

 

Už od zítřka si může kterákoliv základní škola v celé České republice u státního podniku Lesy ČR zdarma objednat určitý počet sešitů, které jí tento státní podnik nechá doručit – rovněž zdarma – až na její adresu. Lesy ČR jsou připraveny takto školám rozdat 254 tisíce sešitů. Akce Sešity do škol tak vstupuje do svého už třetího ročníku.

O projekt byl v předchozích dvou letech velký zájem, proto v něm pokračujeme. Děti se tak třeba dozvědí o desateru, jak se chovat v lese. Těm starším vysvětlujeme koloběh vody i to, proč je dřevo obnovitelnou surovinou. Rodiče možná zaujme, že materiál na stavbu jednoho dřevěného domu vyroste v českých lesích za necelé tři minuty. Tedy když se o les staráte jako dobří hospodáři, kteří vědí, že je třeba těžit i vysazovat nové stromy, zalesňovat i nechat přírodu přirozeně lesy obnovit. Ročně tedy vysazujeme až 50 milionů sazenic lesních dřevin, těžíme kolem osmi milionů kubíků dříví a zakládáme nové lesy, takže se můžeme pochlubit, že jejich výměra v zemi se přičiněním lesníků průběžně zvyšuje,“ konstatoval generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád, který školní projekt od počátku podporuje.

Od 22. srpna mohou zástupci základních škol z celé republiky objednávat pro mladší i starší žáky šest typů linkovaných sešitů A5 s různou grafikou odpovídající věku dětí – mladších a starších žáků. „Každá škola má vyčleněný počet sešitů podle evidence žáků. Vycházíme ze seznamu Ministerstva školství,“ vysvětlila Ladislava Řehounková z Odboru marketingu a komunikace Lesů ČR, která je kontaktní osobou v případě nejasností nebo dotazů (Ladislava Řehounková - 724 524 064; rehounkova@lesycr.cz).

Projekt Sešity do škol (viz: http://www.sesitydoskol.cz/) je součástí marketingové strategie Lesů ČR, v jejímž rámci chce tento státní podnik děti seznámit s tím, co se děje v lese, s využitím dřeva jako našeho největšího přírodního bohatství a obnovitelného zdroje.  Aby věděly, že za vytěžené stromy se sází stromy nové, že lesa neubývá, ale v posledních letech ho dokonce přibývá.  Aby si uvědomily, jak jedinečnou surovinou dřevo je a jaké výrobky se z něj vyrábí, včetně papíru, ze kterého jsou i školní sešity od nás. A aby se výrobky ze dřeva staly běžnou součástí života, beze strachu, že jsou tím ničeny naše lesy.

Objednat sešity lze pouze jednou, opakovaně již není možné sešity doobjednávat. Po přihlášení pomocí IČO dané školy zjistíte, kolik sešitů si můžete objednat.Nejmenší počet sešitů k objednání od jednoho druhu je dvacet kusů.Vybírat je možné celkem z osmi druhů sešitů, graficky a informačně jsou sešity rozčleněny podle náročnosti od nejmenších pro starší žáky. Sešitů je omezené množství, po vyčerpání kapacity nebude již možné je objednávat.*

Bližší informace najdete na: www.lesycr.cz nebo na: https://www.facebook.com/lesycr.cz .

/zr/

Ilustrační foto: Lesy ČR, s. p.

Druhý ročník úspěšného projektu Sešity do škol včera zahájily Lesy ČR. Sešity pro mladší i starší žáky lze objednávat až do vyčerpání zásoby, která činí 250 tisíc kusů. Lesy ČR sešity zdarma rozdají a dopraví, stejně jako v minulém roce.

Osm typů linkovaných sešitů ve formátu A5 se liší grafickým provedením obalu a edukační grafikou spojenou s lesním prostředím. „Loni byly všechny sešity rozdané během několika dní, stejný zájem očekáváme i letos,“ konstatoval Radovan Srba, obchodní ředitel podniku Lesy ČR. Tak jako v roce 2015 se počítá s 800 tisíci korunami jako náklady na pořízení sešitů a dopravu. Objednat sešity lze na: http://www.sesitydoskol.cz/

Kromě pomoci školám má projekt seznámit veřejnost s využitím dřeva jako největšího tuzemského obnovitelného zdroje. „Říkáme tím, že je dřevo jedinečnou surovinou využívanou třeba právě na výrobu sešitů, kterými děti denně listují. Nikdo nemusí mít strach, že se spotřebou papíru ničí lesy. V posledních letech jich dokonce přibývá a vytěžené stromy nahrazují nové. I to chceme naším projektem sdělit,“ vysvětlil generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.*

Kontaktní osoba pro Sešity do škol: Ladislava Řehounková - 724524064; rehounkova@lesycr.cz.

/zr/

Kampaň Sešity do škol odstartovala 21. srpna. Lesy České republiky rozdají zdarma základním školám 252 tisíc sešitů. Zástupci škol je mohou objednat do konce září nebo do rozdělení zásob.

Lesy ČR pořídily sešity za 800 tisíc korun. Školám je věnují zdarma, uhradí i dopravu. „Samozřejmě to nevyjde na všechny žáky. Zástupcům školy proto doporučuji, aby sešity objednali co nejdříve. Hned poté, co vstoupí do webového objednávkového archu, zjistí, o kolik sešitů mohou pro svou školu požádat,“ vysvětlil Radovan Srba, obchodní ředitel podniku Lesy ČR.

Sešity lze objednávat na: www.sesitydoskol.cz, a to pouze jednou, opakovaně již není možné sešity doobjednávat. Po přihlášení pomocí IČO daná škola zjistí, kolik sešitů si může objednat.  Nejmenší počet sešitů k objednání od jednoho druhu je 20 kusů. Vybírat je možné celkem z osmi druhů, graficky a informačně jsou sešity rozčleněny podle náročnosti od nejmenších po starší žáky.

Osm typů sešitů se liší grafickým provedením obalu a drobnou grafikou spojenou s lesním prostředím – komiksem, básničkou či omalovánkou.  Všechny sešity jsou linkované ve formátu A5. „Sešity zdarma doveze dopravce na adresu školy, a to několik dní po objednání,“ dodal ředitel Srba.

Právě sešity jsou jednou z věcí, které školy spojují s podnikem Lesy České republiky, správcem bezmála poloviny lesů v zemi. „Chceme děti seznámit s využitím dřeva jako našeho největšího obnovitelného zdroje. Říkáme tím, že dřevo je jedinečnou surovinou a sešity, kterými denně listují, se vyrábějí právě z něj. Nemusí mít strach, že se spotřebou papíru ničí lesy. V posledních letech jich dokonce přibývá a vytěžené stromy nahrazují nové. I to chceme naší kampaní sdělit,“ konstatoval generální ředitel podniku Lesy ČR Daniel Szórád.*

/zr/

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down