Celkem 206 obcí ze všech krajů České republiky se přihlásilo do pětadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Vítěz letošního ročníku získá kromě titulu „Vesnice roku 2019“ také finanční odměnu ve výši až 2,6 milionu korun a vůz Škoda Scala. Partnerem soutěže je společnost ŠKODA AUTO.

Jsem velmi ráda, že se našlo tolik statečných obcí, které si udělaly čas v této hektické době a rozhodly se prezentovat svou obec, své místo pro život. Přeji všem soutěžícím hodně štěstí v krajských kolech a všem komisařům hodně sil při hodnocení,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Nejvíce zájemců je z Jihočeského kraje, a to 25, naopak nejméně, celkem pět, z kraje Moravskoslezského. Všechny přihlášené obce budou v průběhu měsíce května a června navštíveny krajskými hodnotitelskými komisemi. Během dvou hodin budou moci prezentovat svůj bohatý společenský a spolkový život, koncepční dokumenty, péči o zeleň a životní prostředí a mnohé další.

Pro soutěžící jsou připraveny finanční odměny od 500 tisíc korun až po 2,6 milionu korun dle uděleného ocenění. Partner soutěže Vesnice roku 2019, společnost ŠKODA AUTO, zapůjčí na šest měsíců vítězi v kategorii Inovativní obec nový model Škoda Citigo e-Pilot s čistě elektrickým pohonem, který je svým provozem (nulové emise CO2) přínosem pro životní prostředí.

Vítězové krajských kol postupují do celostátního kola, které se uskuteční první zářijový týden. Nositel titulu Vesnice roku 2019 bude vyhlášen 14. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Vyhlašovateli soutěže Vesnice roku jsou: Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství.*

/zr/

K foto:

Loni v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2018 zvítězilo Dolní Němčí na Uherskohradišťsku

Foto: archiv soutěže

 

 

Další z projektů společnosti VERA nazvaný Udělejte, co lidé ocení! proběhl 14. listopadu. V pozdním odpoledni se v Kulturním domě Elektra v Luhačovicích rozsvítila světla a sál se zaplnil do posledního místa.

Den seniorů zahájily pěveckým vystoupením děti z mateřské školy v Luhačovicích. Přítomné hosty, mezi nimiž byli senioři z města i z okolních obcí Polichno, Řetěchov a Kladné Žilin, pak pozdravili nový starosta města Ing. Marian Ležák, místostarosta Ing. Jiří Šůstek a   obchodní zástupce společnosti VERA Ing. Ludvík Dvořák. Inspirativní módní přehlídku a unikátní přehlídku klobouků v podání členů Spolku aktivních seniorů vystřídaly tanečnice Okrašlovacího spolku Calma Crazy Flappers. K tanci a poslechu zahrálo hudební uskupení Jazzubs. Co by to bylo za akci, kdyby si účastníci neodnesli malé dárky, které vyhráli ve dvoukolové tombole. V průběhu večera proběhlo ještě vyhlášení nejlepší předzahrádky a nejhezčího balkónu, které zorganizovali a připravili členové Spolku zahrádkářů. Ze strany seniorů byl o tuto příjemnou akci pořádanou městem zájem, před vchodem se vytvořila velká fronta. Společnost VERA přispěla věcnými dárky do tomboly a celou akci finančně podpořila.

Cílem tohoto projektu je přinášet radost - dětem a seniorům a dalším znevýhodněným skupinám, které pobývají v domovech a dalších zařízeních. Mediálním partnerem projektu Udělejte, co lidé ocení! je i letos vydavatelství Profi Press s. r. o., v jehož portfoliu je rovněž odborný měsíčník Moderní obec. Více se o projektu i možnosti využít jej pro svou obec či město dozvíte na: https://www.vera.cz/pomahame                                                                           *

/ev/

Již 24. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova byl dnes zahájen v Praze na konferenci Den malých obcí. Přihlášky mohou obce podávat do 30. dubna. Soutěžní klání bude stejně jako každý rok probíhat ve dvou kolech – krajském a celostátním. Vítězná obec získá finanční odměnu dva miliony korun a nově také osobní automobil na dva roky, který zapůjčí partner soutěže Škoda AUTO.

„Soutěž Vesnice roku spadá do dlouholeté strategie Ministerstva pro místní rozvoj, jak podporovat rozvoj našeho venkova. Věřím, že každá obec má co nabídnout. Jsem si vědoma toho, že se zejména menší venkovské obce potýkají s dlouhodobým úbytkem obyvatel, nedostatkem pracovních míst, omezenou nabídkou služeb nebo zhoršenou dopravní obslužností. Snažíme se proto prostřednictvím našich dotačních titulů tuto problematiku řešit systematicky. Dotace, které poputují vítězům soutěže Vesnice roku, jistě napomohou řešit jejich nejpalčivější potíže,“ uvedla při zahájení soutěže ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Všechny obce budou nejprve hodnoceny v krajských kolech, která proběhnou během května a června. Celostátní kolo proběhne první zářijový týden. Vítěz letošního ročníku bude vyhlášen 15. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.
Obce oceněné v soutěži mohou získat finanční odměnu ve výši od 400 tisíc korun. Vítěz a nositel titulu „Vesnice roku 2018“ získá odměnu dva miliony korun a zapůjčení vozu Škoda Octavia Combi G-Tec na dva roky zdarma. Vítězem posledního ročníku byla obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Druhé místo obsadila obec Lukavice z Pardubického kraje, na třetím místě skončil Slavkov ze Zlínského kraje, který také získal Cenu veřejnosti.
Přihlášené obce jsou v soutěži hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Soutěž byla poprvé vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.*

/tz/

 

K foto:

Zástupci vyhlašovatelů soutěže (zleva): ministr zemědělství Jiří Milek, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova Veronika Vrecionová a předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl

Foto: archiv MMR

 

Česká republika bude z Evropského fondu pro regionální rozvoj čerpat výhradně do oblasti kulturního dědictví až 11 mld. Kč. Tato jedinečná částka je poslední příležitostí tak velkého rozsahu, jež mohou z evropských dotací naše památky získat. V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) je v současné době realizováno již 99 projektů obnovy památek, muzeí a knihoven za 5,25 mld. Kč. Dalších 80 projektů památek je v procesu hodnocení a postupně si rozdělí zhruba další 3 mld. Kč. Krajská a státem zřizovaná muzea a krajské knihovny mohou stále podávat žádosti o podporu, se zaměřením na vznik nových expozic a depozitářů či zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů.

„Obnova památek je důležitá pro zachování kulturního dědictví naší země a atraktivity českých regionů. Už brzy díky těmto dotacím získá novou vizáž například hrad Kost nebo kolonáda haly Vincentka v Luhačovicích.  Největší objem dotací směřuje zejména na revitalizaci památek zapsaných na seznamu UNESCO a dále pak na některé národní kulturní památky,“ konstatovala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Největší objem dotací směřuje zejména na revitalizaci památek zapsaných na Indikativním seznamu UNESCO, například jsou to Lázně Luhačovice, Žatec – město chmele, a dále pak na některé národní kulturní památky atp. Výjimečnost tak rozsáhlých investic do našeho kulturního dědictví nelze spatřovat jen v samotném rozsahu, ale především v obsahu. Nejedná se totiž o pouhou obnovu památek jako takových, ale každý projekt přináší našemu kulturnímu dědictví určitou přidanou hodnotu.

Příkladem je obnova barokního hospitálu Kuks, který jako jediný projekt v České republice získal v letošním roce cenu Grand Prix v rámci ocenění Europa Nostra a jenž ojedinělým způsobem propojil revitalizaci objektu s navrácením kulturně-společenského života například prostřednictvím bylinné zahrady apod. Tento projekt byl uskutečněn v minulém programovém období díky dotaci z Integrovaného operačního programu.

Mezi nejzajímavější podpořené projekty IROP patří například obnova svatoprokopského areálu na Sázavě (dotace EU ve výši 101 mil. Kč), dále projekt Stará Boleslav – kolébka české státnosti (dotace EU 98,7 mil. Kč), revitalizace hradu Kost (dotace EU 75,1 mil. Kč), revitalizace kolonády haly Vincentka v Luhačovicích (dotace EU 88 mil. Kč) atd.

V oblasti kulturního dědictví IROP bylo dosud vyhlášeno osm výzev, z nichž tři jsou již ukončené (dvě výzvy na Revitalizace vybraných památek a jedna výzva na Muzea).

IROP navázal na úspěchy a zkušenosti IOP (Integrovaný operační program) a ROP (Regionální operační programy). Především v IOP bylo realizováno několik stěžejních projektů revitalizace památek, k nimž patří nejen již zmíněná obnova hospitálu Kuks, ale také vznik Centra sklářského umění ve sklářské huti František v Sázavě s bohatými edukačními aktivitami, dále revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli nebo zpřístupnění a nové využití Národní kulturní památky Vítkovice a dolu Hlubina. Ve srovnání s již dříve realizovanými projekty IOP se v IROP měnily některé podmínky, například v jednom projektu lze čerpat dotaci maximálně 124 respektive 246 mil. Kč, pokud je památka zapsaná na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Integrovaný regionální operační program (IROP) dosud vyhlásil již 77 výzev v celkové hodnotě přesahující 115 mld. Kč. Program je obecně zaměřený na vylepšení kvality života v různých částech republiky. Kulturní dědictví je jednou z mnoha oblastí zaměření. K dalším patří například rozvoj infrastruktury atp.*

/zr/

K foto:

Obnova barokního hospitálu Kuks jako jediný projekt v České republice získala v letošním roce cenu Grand Prix v rámci ocenění Europa Nostra

Foto: archiv

 

Žijeme v informační společnosti, ve které se neustále zvyšuje množství informací. Důsledkem informačního boomu dochází k informačnímu přesycení také veřejného prostoru. Zvlášť markantní je to v památkových územích, kde přemíra vizuálních informací potlačuje jejich architektonickou a historickou hodnotu a vede tam k celkové nepřehlednosti a chaosu.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) na téma "vizuálního smogu" v památkových územích uspořádalo v Luhačovicích ve druhé polovině minulého týdne odbornou konferenci nazvanou Veřejný prostor zaměřený na reklamu, mobiliář a vybavení (vizuální smog). Konference nejenže problém "vizuálního smogu" zřetelně pojmenovala, ale její účastníci zároveň konstatovali, že chybějí právní nástroje, které by byly schopny na tuto problematiku reagovat odpovídajícím způsobem.

Účastníci konference se proto shodli na tom, že je třeba této otázce věnovat dostatečnou legislativní pozornost. Současně uvítali snahu Ministerstva kultury tuto problematiku ve vztahu k památkovým územím jednoznačně uchopit tak, jak je navrženo v zákoně o ochraně památkového fondu.

V memorandu přijatém na závěr konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyzývá vlastníky památek, obce, města a ostatní instituce mající vztah k památkové péči a objektům historického dědictví v České republice, aby usilovali o hledání dalších možných nástrojů a legislativně právních cest k nápravě stávajícího nežádoucího stavu v oblasti umisťování reklamních zařízení, mobiliářů a vybavení ve veřejném historickém prostoru našich sídel.*

/rš/

 

 

Do letošního ročníku soutěže Památka roku s uzávěrkou 25. ledna 2017 bylo přihlášeno celkem 25 projektů v kategorii Malá památka (rekonstrukce do 2 mil. Kč bez DPH) a 19 projektů v kategorii Velká památka (rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH). Pořadatel soutěže, jímž je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, včera v Luhačovicích vyhlásil vítěze soutěže – Hrad Lukov na Zlínsku a Dačického dům v Kutné Hoře.

Od roku 2013 je Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) v partnerské spolupráci s Národním památkovým ústavem a Asociací krajů ČR vyhlašována dvoukolová soutěž  Památka roku o nejlepší projekt  a realizaci obnovy budovy nebo souboru staveb, které jsou architektonicky nebo urbanisticky hodnotné a zároveň jsou nositeli specifického charakteru prostředí.

Jak pro časopis Moderní obec uvedl předseda Sdružení historickýcjh sídel Čech, Moravy a Slezska Libor Honárek, místostarosta Havlíčkova Brodu, "smyslem soutěže je propagovat památky a upozorňovat na jejich estetické a duchovní hodnoty". "Památky jsou hmotným propojením minulosti s přítomností. Potřebná péče o ně musí být  stálá a odborná, aby tito jedineční svědci české historie se mohly stát i propojením přítomnosti s budoucností. Soutěž tak rovněž veřejnosti představuje dobré příklady přístupu vlastníků památek k historickému dědictví za uplynulý rok 2016," připomněl dále Libor Honzárek.

Na titul Památka roku byly v tomto ročníku soutěže po celostátním kole nominovány:

KATEGORIE MALÁ PAMÁTKA:

Hrad Lukov na Zlínsku

Kaple Panny Marie ve Žluticích na Karlovarsku

Kaplička Vědlice u Úštěku na Litoměřicku

 

KATEGORIE VELKÁ PAMÁTKA:

Dačického dům v Kutné Hoře

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku na Litoměřicku

Stará radnice v Havlíčkově Brodě

Při příležitosti XXVII. konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska na téma Veřejný prostor – zaměřený na reklamu, mobiliář a vybavení (vizuální smog) byly včera v Luhačovicích vyhlášeny vítězné projekty soutěže Památka roku 2016.

V kategorii Malá památka se vítězem stal Hrad Lukov na Zlínsku, v kategorii Velká památka Dačického dům v Kutné Hoře.

Hrad Lukov: Středověká památka ze 13. století byla sídlem mnoha významných šlechtických rodů,  avšak od 18. století byla opuštěna, později zdevastována. V roce 1983 začala „ozdravná“ etapa v historii hradu, kdy se díky aktivitám dobrovolníků kolem Spolku přátel hradu Lukov přikročilo k postupné záchraně památky. V nedávných letech pak byly dokončeny opravy dílčích konstrukcí hradu, včetně věže, kaple a obvodových hradeb. V září 2016 byl jeden z nejoblíbenějších turistických cílů Zlínského kraje zpřístupněn veřejnosti, jíž je umožněna i vyhlídka z opravené věže.

Dačického dům v Kutné Hoře: Významnou památkou se zachovaným pozdně gotickým jádrem a vrcholně barokní fasádou je starobylý středověký dům nacházející se v historickém jádru města Kutné Hory zapsaného na listinu světového kulturního dědictví UNESCO.  Ačkoliv dům figuruje již na začátku první dochované městské knihy z let 1426–1489, lze spojit výraznou přestavbu domu až s obdobím po roce 1500, resp. před 1506. Během své historie byl dům několikrát přestavován, v minulém století však poněkud chátral. Jeho nejstarší gotické období je zastoupeno i několika nálezy z nedávno dokončené rekonstrukce (unikátní gotická dlaždice, kamenný sloup, stěna s původní gotickou omítkou a dochovaným portálem). Dnes je památka s působivým interiérem a vkusným výstavním mobiliářem  sídlem vzdělávacího a prezentačního centra UNESCO.

Více o vítězných i dalších nominovaných projektech v soutěži Památka roku 2016 v dubnovém vydání Moderní obce, které čtenáři obdrží už 3. 4.

/rš/

Na snímku: Hrad Lukov na Zlínsku

 

 

Po dvou měsících skončilo hodnocení třinácti krajských kol a zároveň všech 210 obcí, které se letos rozhodly přihlásit do soutěže Vesnice roku 2015. Obce, které v krajském kole získaly prvenství, postupují do celostátního kola soutěže. Kdo se stane celkovým vítězem soutěže a které obce obdrží další ocenění v celostátním kole, bude oznámeno 19. září v Luhačovicích.

Za jednoho z vyhlašovatelů soutěže – Ministerstvo pro místní rozvoj – jeho šéfka Karla Šlechtová při této příležitosti uvedla:  "Upřímně gratuluji všem oceněným obcím a finalistům přeji hodně štěstí v celostátním kole, které je čeká první týden v září. Věřím, že v průběhu léta budu mít možnost pogratulovat osobně a zároveň se setkat s ostatními soutěžícími obcemi.“ 

Přihlášené obce byly hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Do celostátního kola, které proběhne v termínu od 30. srpna do 5. září 2015, postupuje vždy jedna obec za každý kraj. Výsledky celostátního kola a nositele titulu „Vesnice roku 2015“ slavnostně vyhlásí ministryně  Karla Šlechtová 19. září v Luhačovicích, v rámci konání Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů.

Finalisté Vesnice roku 2015

Babice, Zlínský kraj

Bžany, Ústecký kraj

Černotín, Olomoucký kraj

Jarošov nad Nežárkou, Jihočeský kraj

Krásná, Karlovarský kraj

Kornatice, Plzeňský kraj

Kunín, Moravskoslezský kraj

Martínkov, Kraj Vysočina

Mříčná, Liberecký kraj

Rudka, Jihomoravský kraj

Stračov, Karlovarský kraj

Vraný, Středočeský kraj

Vysočina, Pardubický kraj

/zr/

Na snímku: Obec Kornatice (183 obyvatel) v jihozápadním cípu okresu Rokycany je letos vítězem krajského kola soutěže v Plzeňském kraji.*

Foto: web obce

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down