Oranžovou stuhu České republiky 2017 v rámci soutěže Vesnice roku získala obec Čejetice z Jihočeského kraje. Druhá skončila Žlutava ze Zlínského kraje a na třetím místě obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Celostátní výsledky dnes byly vyhlášeny v reprezentativních prostorách Senátu.

 

 

„Oranžovou stuhu uděluje naše Ministerstvo už deset let obcím, kterým se daří spolupracovat se zemědělskými nebo lesnickými podniky, případně s místními dobrovolnými organizacemi myslivců, rybářů nebo včelařů. Společně pak rozvíjejí venkov, jeho tradice i sportovní a společenský život. Letos se navíc soutěž Vesnice roku konala ve znamení projektu Rok venkova 2017, jehož cílem je podpořit rozhodující skupiny podnikatelů v obcích do tří tisíc obyvatel a motivovat je zakládat a udržovat provozovny na venkově,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

V krajských kolech letos uspělo 10 obcí, a to: Brniště (Liberecký kraj), Čejetice (Jihočeský kraj), Hradec nad Svitavou (Pardubický kraj), městys Kolinec (Plzeňský kraj), Nahořany (Královehradecký kraj), Nová Lhota (Jihomoravský kraj), Nový Kostel (Karlovarský kraj), Srbská Kamenice (Ústecký kraj), Vrbátky (Olomoucký kraj) a Žlutava (Zlínský kraj).

Vítěz Oranžové stuhy, obec Čejetice, získal ocenění zejména za výjimečnou vzájemnou spolupráci místních zemědělských podniků a soukromých zemědělců, za jejich velmi úzké propojení s obcí. Komisi zaujala promyšlená údržba krajiny, úcta k historii a předkům, uvědomění si kořenů a udržování tradičních zvyků Selské jízdy a staročeské Konopické (oslava sklizně lnu a konopí). Obec obdržela šek ve výši 900 tisíc korun.

Druhé místo získala obec Žlutava ze Zlínského kraje, u které komise ocenila její spolupráci se zemědělskými subjekty už při tvorbě osevních plánů, hospodaření s vodou a ochranou půdy. Obec zaujala nadšením spolků včelařů, zahrádkářů i myslivců, společenským životem a výchovou dětí k zemědělství, vzájemnou pospolitostí občanů, místních spolků, zemědělců a zároveň respektem ke starostovi.

Třetí místo v soutěži obsadila obec Vrbátky z Olomouckého kraje za svou provázanost se zájmovými spolky a za snahu o udržení a obnovu starých tradic. Komise ocenila výchovu a osvětu dětí formou dětských táborů na farmě a prohlídkami historického zemědělského skanzenu. Stejně jako snahu, cíle a vize Zlaty Mádrové, která provozuje Zlatou farmu a je podle komise velkým přínosem pro celou obec.*

/AJ/

 

 

Propojovat místní aktéry, kteří usilují o rozvoj venkovského prostoru, je cílem Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z. s. (NS MAS), jež v těchto dnech slaví desáté výročí svého vzniku. Stala se respektovanou organizací, která hájí zájmy venkovských regionů – místních akčních skupin (MAS) – ve vztahu k orgánům státu a zároveň vytváří podmínky pro rozšiřování vlivu a úlohy MAS při administraci dotací z fondů určených k podpoře rozvoje venkova.

V letech 2007–2013 získaly MAS na realizaci strategických plánů 5,3 miliardy korun z Programu rozvoje venkova (PRV). V programovacím období 2014–2020 by tato částka měla být více než trojnásobná.

Snahou NS MAS v posledních deseti letech bylo vyjednat co nejširší podporu českého venkova z Evropské unie. Komunitně vedený místní rozvoj, respektive metodu LEADER, kterou MAS uplatňují, se pro období 2014–2020 podařilo prosadit do čtyř operačních programů,“ řekl místopředseda NS MAS Jan Florian.

Velkým problémem podle něj však je proces schvalování strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), které se vztahují k území jednotlivých MAS a jsou podmínkou pro čerpání evropských dotací. „Ze strany ministerstev to trvá už velmi dlouho. Za dva roky od podání prvních strategií prošla úspěšně tímto procesem jen polovina z nich. Zbytek přitom musí být dle nařízení EU vyhodnocen do konce letošního roku. Bariérou pro rychlé čerpání dotací je také zdlouhavá komunikace s ministerstvy při přípravě a vyhlašování výzev
a funkčnost, respektive spíš nefunkčnost, monitorovacího systému,“ posteskl si Jan Florian.

Některá ministerstva spravující jednotlivé operační programy řeší až přílišné detaily, a tak komplikují nebo oddalují rozdělování evropských dotací na projekty ve venkovském prostoru,“ řekl předseda NS MAS Jiří Krist. Jak tyto problémy odstranit, bude jedním z témat konference LeaderFEST 2017, která se uskuteční ve dnech 31. května až 1. června v Hlinsku v Čechách. Hostem tohoto mezinárodního setkání zástupců MAS a dalších příznivců venkova bude také ministr zemědělství Marian Jurečka.

Snažíme se také využít veškeré dostupné prostředky, které jako střešní nevládní organizace máme, abychom urychlili hodnocení strategií a následné vyhlašování výzev a schvalování projektů,“ doplnil Jan Florian. Na komplikovanou situaci v oblasti podpory rozvoje venkovských regionů se NS MAS snaží dlouhodobě upozorňovat, a to i ve spolupráci s dalšími střešními organizacemi, jako je Sdružení místních samospráv, Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova nebo Asociace krajů. „Bohužel naše možnost přímo ovlivnit některé procesy je značně omezená, přesto jsme aktivní a neustále předkládáme návrhy řešení problémů, které nám naši členové hlásí,“ dodal Jan Florian.

Národní síť MAS byla oficiálně založena v dubnu 2007, už od listopadu 2005 ale fungovala jako neformální seskupení místních akčních skupin pod názvem Národní síť rozvoje venkova.  V současné době je jejími členy 167 ze 179 existujících MAS.*

/tz/

 

V úterý 23. května byl slavnostně zahájen jubilejní 20. ročník nejvýznamnější a největší vodohospodářské výstavy v České republice VODOVODY-KANALIZACE 2017. Na výstavišti v Praze-Letňanech potrvá až do čtvrtka 25. května. Pořadatelem akce je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s., (SOVAK).

Historie uplynulých let odborně zaměřené výstavy, která se stala nejdůležitější výstavou v oboru vodovodů a kanalizací v České republice a patří mezi uznávané i v zahraničním kontextu, je úctyhodná. Její začátek lze nalézt na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích, kde v roce 1995 proběhl 1. ročník výstavy VODOVODY–KANALIZACE. Přes výstaviště v Plzni, v Praze-Holešovicích a Brně se výstava v roce 2013 vrátila do Prahy, tentokrát na letňanské výstaviště, a od stejného roku se stala výstavou bienální.

Letošní záštitu výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2017 poskytly Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.

Mezi nejvýznamnější hosty dnešního zahájení výstavy patřili ministr zemědělství Marian Jurečka a ministr životního prostředí Richard Brabec.

Ministr Marian Jurečka ve svém projevu mimo jiné uvedl: „Důležitými úkoly zemědělského resortu je chránit obyvatele před následky povodní a zároveň zajistit dostatek pitné vody pro lidi, zemědělství, průmysl, energetiku a téměř všechny obory lidské činnosti, neboť je pro ně nezbytná. Délka kanalizační sítě byla v roce 2016 prodloužena o 1257 kilometrů a dosáhla 47 141 kilometrů. Celkový počet čistíren odpadních vod v celé České republice se dle údajů Českého statistického úřadu zvýšil oproti předešlému roku o 59, tedy na 2554.Z těchto čísel je patrné, jak velkou důležitost přikládá stát vodě a její distribuci obyvatelům. Ve své práci budeme samozřejmě pokračovat i nadále.

Ministr Richard Brabec ve své úvodní řeči upozornil na změnu klimatu a s ní související problémy se suchem, které nás v budoucnu bude trápit čím dál častěji. Zmínil nezbytnost dostupnosti a ochrany vodních zdrojů a možnosti dotací z Evropské unie, zejména operační program Životní prostředí, který značné prostředky poskytuje právě vodohospodářství.

Předseda představenstva SOVAK ČR František Barák přivítal vystavovatele i návštěvníky výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2017 a zdůraznil, že výstava je centrem setkání producentů a uživatelů moderní vodárenské techniky a technologií, čistíren odpadních vod a řady dalších výrobků a služeb a místem pro získání uceleného komplexu odborných informací z vodárenského oboru. „Na výstavě máme možnost seznámit širokou veřejnost s tím, jak komplikovaná a složitá je výroba a distribuce pitné vody,“ prohlásil František Barák, „a jak komplikované je odkanalizování a vyčistění odpadních vod. Ne každý si uvědomuje, co všechno je třeba udělat, než je možné doma otočit kohoutkem a pustit si kvalitní pitnou vodu. Plošné zajištění dostatku pitné vody v odpovídající kvalitě považuje SOVAK ČR za klíčový strategický a veřejný zájem.

 Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK, podotkl, že veletrh je zaměřen především na využívání vodních zdrojů, zásobování kvalitní vodou a čištění vod odpadních, což jsou témata, která se dotýkají každé domácnosti a spoluurčují kvalitu života nás všech.

Minulý ročník výstavy přilákal přes 9 tisíc návštěvníků z 26 zemí světa. Letos účastníky a návštěvníky čeká téměř 350 prezentujících firem na ploše přes 6000 metrů čtverečných. „I v tomto jubilejním ročníku se mohou návštěvníci těšit na osvědčenou kombinaci široké přehlídky inovací, technologických zlepšení a aktuálních oborových informací,“ uvedl Aleš Pohl, ředitel společnosti Exponex s. r. o., která výstavu organizuje.

Doprovodný program pořadatelé a organizátoři obohatili již tradičně o řadu soutěží. Odborná komise bude vybírat nejlepší exponát v soutěži ZLATÁ VOD-KA 2017 a také nejlepší expozici. Soutěžit se bude i ve zručnosti montérů vodohospodářských společností, již tradičně bude probíhat také doprovodná soutěž učňů oboru instalatér. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také výstavu vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2017 i výstavu charitativní organizace Člověk v tísni - projekty humanitární a rozvojové pomoci na téma voda.

Výstava, jejíž součástí je i řada odborných přednášek, je přínosná pro starosty měst a obcí a zástupce komunální sféry, provozovatele vodovodů a kanalizací, stavební firmy, projektanty či investory, zástupce průmyslu, finančních institucí, poradenských institucí v oblasti ochrany životního prostředí a všechny, které problematika vodohospodářství zajímá. Výstava se koná jednou za dva roky s mezinárodní účastí.*

/zr/

K foto:

Z dnešního zahájení výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2017 v pražských Letňanech

Foto: Exponex

Registr smluv, cena pozemků, které musí samosprávy platit státu za převod nebo zvyšování mezd různým profesím bez finančního krytí. Témata, o kterých starostové a primátoři mimo jiné debatovali během dnešního prvního dne XV. sněmu Svazu měst a obcí ČR (SMO). Do Plzně se sjeli představitelé územních samospráv z celé České republiky. Trápí je, že se stát k nim chová macešsky, jako kdyby územní samosprávné celky byly nechtěné dítě či vyděděný syn.

Kdy si připadám jako dítě? Když nás Senát, jindy starostům nakloněný, hodil přes palubu s registrem smluv. Je to jako byste svému synkovi Františkovi, který jde na sprint, dali na nohy crocsy, byť dobře víte, že jeho soupeř bude mít profesionální tretry. Pláč nad rozlitým mlékem ale není náš šálek kávy, mnoho dobrých věcí se za této vlády a následně s poslanci a senátory totiž podařilo,“ konstatoval předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodal: „Společně jsme zabránili třeba navýšení poplatků za kopírování, stanovila se limitace náhrady škody u zastupitelů, je finančně kryto veřejné opatrovnictví, koncept sociálního bydlení bude na dobrovolné bázi, torpédovali jsme převod kompetencí v povolování dřevin, rozběhla se reforma financování školství a především máme nakročeno ke zvýšení podílu na DPH v rámci rozpočtového určení daní (RUD).“

Kancelář SMO ročně připomínkuje víc než tři stovky návrhů právních předpisů. Letos i loni mimo jiné intenzivně řešila elektronickou evidenci tržeb (EET).

První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš podněty z území v mnoha případech nakonec vyslyšel, nedávno se tak změnila metodika EET. „Chceme neziskovým organizacím v drobném podnikání, které jim umožňuje pracovat pro lidi, maximálně pomáhat. Jejich role je totiž ve společnosti nezastupitelná,“ prohlásil dnes na sněmu SMO Andrej Babiš. Připomněl, že se proto hranice, od které musí spolky evidovat příjmy z drobné vedlejší činnosti, zvyšuje ze 175 tisíc na 300 tisíc korun. A do limitu příjmů se už nemusí, jako tomu bylo dosud, započítávat příjmy bezhotovostní, například pronájem hřiště placený bankovním převodem apod.

Jak ministr financí dále uvedl, metodiku Finanční správy, která danou oblast upravuje, finanční resort změnil na základě podnětů z měst a obcí (viz: http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika_k_evidenci_trzeb_v2-0.pdf). "Vnímám také problémy, které souvisejí se zvyšováním mezd různým profesím během roku. Na stávku řidičů autobusů, ke které v tomto kontextu došlo, si pamatuje asi každý z nás. Neměl jsem z ní radost stejně jako lidé, kteří se nedostali do práce. A netěšil mě ani fakt, že hejtmani chtěli na danou věc peníze, byť díky lepšímu výběru daní dostali letos o mnoho miliard korun víc než loni,“ řekl účastníkům sněmu Andrej Babiš.

Rozumím tomu, že pan ministr financí musí řešit čerpání peněz celého státu účelně, efektivně a hospodárně, regiony z toho nevyjímaje. Situace se zvýšením mezd řidičů autobusů však zamotala hlavu všem krajům a ve výsledku se tak bohužel dotkla mnoha občanů. Vedl k ní fakt, že vláda rozhodla o zvýšení mezd této profesi, aniž by řekla, jak to mají kraje provést a kde na to mají vzít,“ reagovala na slova ministra financí předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. "Po mnoha jednáních se nám, hejtmanům, nakonec podařilo prosadit, že by vláda na danou věc měla uvolnit 420 milionů korun z rozpočtové rezervy. Shodu s vládou jsme tak nakonec našli, možná by se rozbouřený kabinet mohl naší spoluprací inspirovat. V budoucnosti je však třeba takovým situacím předcházet. Řádně se na ně připravit tak, aby kraje nemusely financovat ad hoc rozhodnutí vlády o zvyšování mezd různým profesím na úkor investic. Zvláštní přitom je, že takových návrhů s blížícími volbami výrazně přibývá. Proto jsme podepsali se Svazem měst a obcí ČR společné prohlášení, které danou oblast řeší.

Ve společném prohlášení je mj. uvedeno, že jakékoliv nařízení vlády upravující platy by mělo pro stát znamenat také povinnost vyčlenit na to potřebné peníze. Svaz měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR rovněž v prohlášení společně požadují, aby účinnost takových nařízení byla vždy od 1. ledna následujícího roku. Jinak nelze realizovat plánované investice, peníze se prostě musí v rámci stanovených rozpočtů ušetřit jinde. I proto všichni hejtmani jednomyslně souhlasí s dlouhodobým požadavkem Svazu měst a obcí ČR, aby se změnila Ústava ČR. A to tak, že pokud územním samosprávným celkům přibudou povinnosti, musí jim být garantovány také potřebné finanční prostředky ze státního rozpočtu. Zástupci měst, obcí a krajů přitom v žádném případě nezpochybňují právo zaměstnanců dostat za kvalitní práci dobře zaplaceno. Samotné zvýšení platových tarifů velmi podporují.

Sněm je nejvyšším orgánem Svazu měst a obcí ČR. Koná se jednou za dva roky, starostové a primátoři na něm vyhodnocují, co se povedlo, a kde jsou rezervy. Také stanovují priority na další dva roky. Jednou za čtyři roky se pak koná sněm volební, kde zástupci samospráv volí nové vedení. Letos je jednání, kterého se účastní na na šest set lidí, zejména o hodnocení uplynulých let a plánování budoucího rozvoje. Prvního dne sněmu se kromě 1. místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše zúčastnili také ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, ministr zemědělství Marian Jurečka či ministr životního prostředí Richard Brabec.

Sněm Svazu měst a obcí ČR bude ukončen zítra.

/zr/

 

Na zřejmě největším letošním setkání starostů a primátorů – XV. sněmu Svazu měst a obcí ČR, který se uskuteční ve čtvrtek 18. a v pátek 19. května v Plzni. Účast na něm přislíbili 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, ministr životního prostřední Richard Brabec, ministr zemědělství Marian Jurečka či ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka. A také místopředseda Poslanecké sněmovny PČR Radek Vondráček nebo předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

Z výsledků dotazníkových šetření, která Svaz měst a obcí ČR (SMO) provedl během svých letošních krajských setkání,  města a obce v současné době v oblasti financování nejvíc trápí rozpočtové určení daní (RUD). Následují dotace – zejména komplikovanost a nedostatek vhodných dotačních titulů a příspěvek na výkon státní správy. V dopravě starostům nejproblematičtější připadá stav, údržba a výstavba místních komunikací, jejich přetíženost a dopravní obslužnost jako taková. Ve školství je aktuálně hlavním tématem samospráv kapacita mateřských i základních škol, financování regionálního školství a dotační tituly.

Právě k těmto problémům se bude hovoři na již XV. sněmu SMO, který tento čtvrtek a pátek bude konat v Plzni.

I když jsou vody politiky velmi rozbouřené, tak právě Svaz měst a obcí může být majákem, ke kterému se budou upínat představitelé obcí a státu,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Na XV. sněmu budeme probírat nejen ty nejdůležitější věci, které se týkají financování samospráv, ale také to, jak by dál měl Svaz hájit zájmy obcí a měst v České republice. Budeme schvalovat nové priority a zaměření, proto účast každého je víc než vítána, je zkrátka potřebná.

Co se týče životního prostředí, podle dotazníkového šetření se jako nejsložitější nyní jeví otázka vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Dále to jsou dotační tituly a hospodaření s vodou.

Na sněmu mohou všichni starostové vznést svoje požadavky a otevřít složité otázky, které je v daném městě či obci trápí a kterými se zabývají. Tak, abychom je jako představitelé Svazu mohli prodebatovat s vládou i s ostatními orgány a hlavně společně hledat cestu, jak problémy řešit,“ říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi Vlastimil Picek a připojuje: „Každý starosta má svůj hlas a slyšet ho může být právě na XV. sněmu.

V Plzni bude důležité – a měl by na to být čas – vydiskutovat všechny problémy a úkoly, které na nás, starosty, padají. Jsou to mimo jiné velmi překotné změny v legislativě,“ říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Pardubic Martin Charvát. „Území také intenzivně řeší dříve zmiňovanou otázku rozpočtového určení daní, kde bychom rádi narovnali historickou křivdu a dosáhli vrácení podílu z DPH v rámci RUD na úroveň dohodnutou před důchodovou reformou - 23,58 %.“

Městům a obcím se v současné době příliš nelíbí ani situace s registrem smluv, převodem pozemků či zvyšování mezd během roku. Bezdůvodný nárůst administrativy jednotně odmítají, stejně jako nerovný přístup vůči vybraným státním společnostem. Upozorňují také na to, že je poněkud nešťastné a nepochopitelné, aby samosprávy platily státu za pozemky, které slouží veřejnosti. Města a obce rovněž odmítají další povinnosti navíc bez potřebného finančního krytí. Dlouhodobě požadují změnu Ústavy ČR tak, aby garantovala, že pokud stát samosprávám uloží nové povinnosti či přidá úkoly, měl by na to zajistit potřebné finance.

/zr/

 

V sobotu 13. května bude na Pštrosí farmě Krejný na Ústecku zahájen letošní ročník projektu Poznej svého farmáře. Během šesti měsíců zavítá série vzdělávacích akcí do všech krajů České republiky. Cílem této série vzdělávacích a poznávacích akcí je podpořit prodej ze dvora a seznámit veřejnost s kvalitními potravinami.
Projekt bude probíhat postupně na celkem19 farmách v určených termínech – pokaždé to bude sobota od 10 do 15 hodin.

Den otevřených vrátek spočívá v tom, že v sobotu jedna z vybraných farem otevře „svá vrátka“ pro návštěvníky a nechá je nahlédnout do výroby a produkce potravin. Společně s hostitelskou farmou se představí i další lokální chovatelé a výrobci a nabídnou k prodeji své produkty. Součástí každé akce Poznej svého farmáře bude zajímavý doprovodný program zahrnující hudební doprovod, divadelní představení a zábavné hry a soutěže pro děti na téma zemědělství a farmaření, ve kterých mohou získat hodnotné ceny se zemědělskou tematikou. Dále bude možné vidět ukázky výroby produktů, pasení a stříhání ovcí, komentované prohlídky farem a moderované rozhovory s přítomnými farmáři z okolí.

V letošním roce navštívíme celkem 19 farem po celé České republice. Lokální producenti díky tomu budou mít možnost seznámit se svými výrobky lidi ze svého okolí, kteří o nich často bohužel ani nevědí. Je to škoda, protože tito farmáři nabízí potraviny nejvyšší kvality,“ uvedl k projektu Poznej svého farmáře ministr zemědělství Marian Jurečka.

Loňský ročník, který se uskutečnil na třinácti farmách, navštívilo bezmála 10 tisíc lidí. Průměrná návštěvnost každé akce tak přesáhla 760 lidí. Původní rozpočet byl zhruba 4,7 mil. Kč, konečné náklady činily 2,87 milionu korun. Letošní rozpočet na všech 19 akcí je 5 milionů korun.

Více podrobností o projektu najdete na: http://poznejsvehofarmare.cz/ .

Termíny a místa konání projektu Poznej svého farmáře v roce 2017:

 1. 5. Pštrosí farma Krejný (Ústecký kraj)
 2. 5. Mlékárna Klíč (Jihomoravský kraj)
 3. 5. Školní statek Opava (Moravskoslezský kraj)
 4. 6. Kozí farma Nikáda (Olomoucký kraj)
 5. 6. Dvůr Seletice (Středočeský kraj)
 6. 6. Kozojedský dvůr (Zlínský kraj)
 7. 7. Farma na Rychtě (Moravská Třebová)
 8. 7. Biostatek (Karlovarský kraj)
 9. 7. Ušatá Koza (Moravskoslezský kraj)
 10. 7. farma Galloway (Plzeňský kraj)
 11. 8. Ekofarma Svinná (Plzeňský kraj)
 12. 8. Ekofama Filoun (Liberecký kraj)
 13. 8. Ekofarma Olešná (Jihočeský kraj)
 14. 9. Borovanský mlýn (Jihočeský kraj)
 15. 9. Rodinná ovocnářská farma Miroslav Frydrych (Královehradecký kraj)
 16. 9. Doubravský dvůr (Olomoucký kraj)
 17. 9. Vařejkův dvůr (Vysočina)
 18. 10. Zlatá Farma (Olomoucký kraj)
 19. 10. Bříství - Ovocné sady (Středočeský kraj)

/zr/

 

Také v letošním roce Ministerstvo zemědělství (MZe) otevře dotační program zaměřený na údržbu a obnovu venkovských staveb a památek. Mezi žadatele rozdělí celkem 500 milionů korun. Nově budou moci žádat také o peníze na opravy polních cest. Žádosti o podporu se budou přijímat od 1. února do 24. února 2017.

Jak uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka, podpora bude určena například na opravy kapliček, hasičských zbrojnic, historických zemědělských strojů či budování odpočinkových míst v krajině. Proti loňskému roku navíc bude možné žádat i o peníze na opravy polních cest, na které je z celkové částky vyčleněno 200 milionů korun.

Cílem programu je zachování kulturních a historicky významných prvků venkova, a tím i zachování charakteristického rázu vesnic. Opravené památky či odpočinková místa v krajině také zvýší turistickou atraktivitu venkova. Program je rozdělen do pěti podprogramů, ve všech případech je maximální výše podpory 70 % nákladů na výstavbu nebo rekonstrukci. Žádosti bude možné podávat od 1. do 24. února, nebo do doby, kdy součet finančních požadavků žadatelů dosáhne daného limitu v jednotlivých podprogramech.

Stavby musí být dokončeny do 30. 9. 2018. Právě prodloužení doby možné realizace je jednou z nejzásadnějších změn, žadatelé tak budou mít na veškeré práce dostatek času.

MZe má program schválený na následujících šest let, žádosti bude přijímat každoročně.

Program na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků spustilo MZe poprvé v loňském roce. Mezi 866 úspěšných žadatelů rozdělilo přibližně 250 milionů korun.*

Více informací o programu najdete na: zasady-129-660-2016-12-22-podepsane-na-web-1-.doc

/tz/

Za účasti ministra zemědělství Mariana Jurečky se minulý týden v Zábřehu na Moravě konala valná hromada Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z. s., (NS MAS ČR), aby zvolila předsednickou a místopředsednické místní akční skupiny.

Národní síť Místních akčních skupin ČR opírá svou činnost o zásady komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD - Community Led Local Development) prosazovaného ve prospěch venkova na území České republiky metodou LEADER (Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale neboli Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku). Místní akční skupiny pro svou činnost ve prospěch rozvoje území využívají finanční podporu z Evropské unie a národních zdrojů. V novém programovém období 2014-2020 bude v jednotlivých operačních programech pro CLLD alokováno 627,3 mil. eur.

Vůbec poprvé v historii tohoto zájmového spolku byla minulý týden na středeční valné hromadě NS MAS ČR v Zábřehu na Moravě zvolena přímou volbou předsednická místní akční skupina. Stala se jí společnost Posázaví o. p. s. (vznikla za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Posázaví v rámci MAS Posázaví) zastoupená jejím ředitelem Václavem Pošmurným.

Místopředsednictví obhájily MAS Opavsko z. s. v čele s předsedou Jiřím Kristem a Český Západ – Místní partnerství, o. s., prostřednictvím jejího koordinátora programu LEADER Jana Floriana.*

Foto: Z jednání valné hromady. Zdroj: www.nsmascr.cz

 

 

,

.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down