Hlavní město Praha představilo Manuál tvorby veřejných prostranství pro pražské hřbitovy. Na území města se nachází 84 hřbitovů o celkové ploše přes 170 hektarů. Spravují je městské části, církve a většinu z nich městská organizace Správa pražských hřbitovů (SPH). Vedle rozlehlých nekropolí jsou to i hřbitovy lokálního charakteru, některé mají národní význam.

Manuál tvorby veřejných prostranství Pražské hřbitovy má být návodem, jak hřbitovy rozvíjet a pečovat o ně. Kromě hlavní funkce hřbitovů, tj. pohřbívání a vzpomínání na zesnulé, upozorňuje také na funkce urbánní, environmentální, kulturní a architektonické. Obsahuje též příklady dobré praxe u nás i v zahraničí. Součástí dokumentu, který zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) spolu s odborníky, je i katalog hřbitovů ve správě SPH, jenž byl v tomto rozsahu zpracován poprvé.

„Ráda bych, aby ti, kteří o pražských hřbitovech rozhodují a podílejí se na jejich podobě, vnímali manuál jako pomůcku pro uvažování o každodenní péči i pro uvažování o dalším rozvoji. Z toho důvodu byl už při svém vzniku konzultován se správci hřbitovů,“  řekla Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví, která má ve své gesci také pohřebnictví.

„Mám radost, že se ve vedení města našla vůle vydání manuálu prosadit. V minulosti byly hřbitovy a pohřebnictví často na periferii zájmu,“ doplnil Martin Červený, ředitel Správy pražských hřbitovů.

„Hřbitovy na území hlavního města tvoří často bariéru, nejsou prostupné a péče o ně se odlišuje. Manuál má za cíl podpořit a sjednotit jejich rozvoj a poukázat na možnost zlepšení těchto míst jakožto součástí veřejných prostranství,“ uvedl Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Jedním z příkladů, kdy vznik nového hřbitova už od počátku respektuje zásady zmíněné v manuálu, je budoucí suchdolský hřbitov. Jeho příprava začala v roce 2017 architektonicko-krajinářskou projektovou soutěží o návrh. „Díky spolupráci s pražskými experty v oblasti pohřebnictví už od zadání soutěže, přes vyhodnocení a přípravu projektu vzniká na “zelené“ louce areál hřbitova, kde bude místo pro klasické způsoby pohřbívání i rozptylová loučka a prostor pro vsyp ke kořenům,“ dodal Petr Hejl, starosta MČ Praha - Suchdol.*

/zr/

Rada hlavního města Prahy dnes schválila koncept Městské nájemní agentury (MNA). Ta se v metropoli stane významným nástrojem řešení v mnoha případech velmi složité bytové situace v hlavním městě pro rodiny s dětmi, samoživitele, seniory, hendikepované a lidi, kteří akutně řeší ztrátu bydlení. MNA je však také příležitostí i pro majitele volných bytů, kteří dostávají možnost využít stabilní spolupráci se zárukou Prahy a zároveň poskytnout bydlení se společenským přesahem.

Koncept městské nájemní agentury funguje v různých podobách v řadě městech Evropy. Chceme dát možnost majitelům bytů se sociálním cítěním bezpečně pronajmout byt lidem v nouzi bez toho, aby museli podstupovat možná rizika spojená s pronájmem. Praha je zárukou pro dlouhodobou a oboustranně výhodnou spolupráci,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Důstojné a stabilní bydlení je základem pro důstojný život, je základní podmínkou pro to, aby se člověk mohl odrazit od dna a začal řešit další vážné problémy, které jej mnohdy připravily o práci, rodinu, zdraví a nakonec i střechu nad hlavou. Bydlení je v Praze úzkým hrdlem, které brání efektivnímu řešení celé řady vážných sociálních problémů, takže já ve fungování MNA vidím klíčové sklíčko do mozaiky pomoci nejohroženějším skupinám Pražanů,“ vysvětlila provázanost bydlení s dalšími formami pomoci radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová.

Byty začleněné do MNA Praha pronajme v první řadě rodinám s dětmi, které jsou v krizové situaci a čekají na městské sociální byty nebo bydlí v azylových domech a na ubytovnách. Poskytovaná nová služba bude výjimečná zejména v rychlosti pomoci řešení i tím, že ve své první fázi bude provozovaná Centrem sociálních služeb Praha, které poskytuje terénní, ambulantní i pobytové služby Pražanům v tíživé životní nebo sociální situaci. Činnost MNA proto vidí jako vítané a zvláště v současné době potřebné rozšíření svých služeb.

V rozhovoru pro Moderní obec (celý obsáhlý rozhovor zveřejníme v červnovém vydání) radní Adam Zábranský mj. upřesnil: „Město bude realizovat MNA prostřednictvím příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb. Pokud by MNA využívala standardní vztah nájem-podnájem, nemohli by případní podnájemci čerpat příspěvek na bydlení, což je dávka státní sociální podpory, kterou nízkopříjmové domácnosti často pobírají. Proto je model realizovaný MNA odlišný. Vlastník uzavře s MNA inominátní smlouvu o poskytnutí bytu, MNA následně uzavře s domácností standardní nájemní smlouvu. Vlastník získá od města garantovaný příjem, který je na spodní hranici tržního nájemného v Praze a který vlastník dostane vyplacený vždy, bez ohledu na obsazenost bytu anebo platební morálku nájemce. Nájemce platí MNA nájemné, které je zhruba o 10 % vyšší než částka garantovaného příjmu. Jen u maximálně jedné třetiny bytů předpokládáme, že bude nutné je pronajmout za cenu, která odpovídá nájemnému v městských bytech a která bude nižší než garantovaný příjem (řádově o několik desítek Kč na metr čtvereční bytu). Bude se jednat o nájemníky v mimořádně tíživé sociální situaci a částka, kterou by město muselo vynaložit za ubytování těchto lidí v pobytových zařízeních, je výrazně vyšší než doplatek tohoto rozdílu.“ 

Konkrétní výše garantovaného příjmu pro vlastníka bytu bude podle Adama Zábranského  závislá na standardu kvality a vybavení bytu a na lokalitě, ve které se byt nachází. Na základě ohodnocení bytu se garantovaný příjem bude pohybovat od 180 do 220  Kč/metr čtvereční, zálohy za služby a energie budou hrazeny samostatně.

Pohybujeme se tedy na spodní hranici tržního nájemného v Praze. Nižší garantovaný příjem je vyvažován službami, které vlastník díky smlouvě s MNA získá: jistotu dlouhodobé spolupráce se spolehlivým partnerem, garanci včasných plateb, systém pojištění majetku, domácnosti a odpovědnosti, možnost zajištění oprav v bytě Městskou nájemní agenturou, řešení vztahů v sousedství apod. Významně se tedy redukuje množství věcí, které musí vlastník obvykle v souvislosti s pronájmem bytu řešit (správa a opravy bytu, vymáhání dluhů, vystěhování neplatícího nájemníka, nezaplacené škody, náklady na právní služby apod.),“  dodal Adam Zábranský.

V témže rozhovoru, který vyjde v červnovém čísle Moderní obce, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová zdůraznila:

„Zkušenosti ukazují, že získání bydlení je jen první, mnohdy méně náročný krok. Hlavním úkolem je bydlení si dlouhodobě udržet a tady budou sociální pracovníci a sociální služby hrát důležitou roli. Stabilní bydlení je navíc základním předpokladem pro řešení řady vážných problémů, které často přímo vedly ke ztrátě práce, vztahů a nakonec i běžného bydlení. Teprve stabilní bydlení uvolní lidem kapacitu, aby se mohli věnovat svému zdraví, výchově dětí, řešení dluhů, eliminaci domácího násilí apod.

Ne každá nízkoprahová domácnost ale bude potřebovat dlouhodobou podporu sociálního pracovníka nebo sociální služby. Tam, kde příčinou potíží při získání bydlení je skutečně jen nízký příjem nebo předsudky, nebudeme sociální služby nikomu nutit. Na druhou stranu počítám s tím, že v případě, že člověk bude pomoc potřebovat, bude sociální služba dostupná.

Samozřejmě půjde převážně o terénní formu podpory, konkrétní druh a zaměření služby se však musí odvíjet od potřeb dané rodiny nebo jednotlivce. Půjde o služby zaměřené na člověka, vycházející s individuálně identifikovaných preferencí a potřeb. Služby budou poskytovány kvalifikovanými sociálními službami. Počítáme samozřejmě také se zapojením sociálních odborů městských částí a podle potřeby také s dalšími odbornými službami.“*

/rš/

Červnové vydání Moderní obce, ve kterém si budete moci přečíst úplný dvojrozhovor s radní hl. m. Prahy Milenou Johnovou a radním hl. m. Prahy Adamem Zábranským, obdrží předplatitelé časopisu už 1. 6. 2021.

Tištěnou verzi odborného měsíčníku Moderní obec je možné předplatit si na:  https://www.profipress.cz/predplatne/.

Moderní obec v elektronické podobě, a to i jednotlivá vydání, si za výhodnou cenu můžete zakoupit na:   https://digi.profipress.cz/katalog/detail/moderni-obec.

 

Ilustrační foto: Magistrát hl. m. Prahy

Městská nájemní agentura by se mohla stát jedním z nástrojů ke zlepšení dostupnosti bydlení v české metropoli pro ty rodiny s dětmi, samoživitele, seniory a lidi se zdravotním znevýhodněním, kteří řeší akutní problémy s bydlením. Praha schválila změnu zřizovací listiny organizace, která má agenturu provozovat.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy učinilo první krok k pilotnímu spuštění Městské nájemní agentury. Po vzoru jiných evropských měst by tak Praha mohla začít pomáhat nejohroženějším domácnostem rozšířením dostupného bydlení pomocí pronájmu bytů od soukromých majitelů, kteří před možností vyššího zisku dají přednost stabilní spolupráci se společenským přesahem. Takto získané byty by pak hlavní město pronajímalo Pražanům, kteří se dostali do tíživé sociální situace a žádají o městské sociální byty, nebo zatím bydlí v provizorních podmínkách na ubytovnách.

Snahou hlavního města je lépe reagovat na dlouhodobou krizi bydlení, která se kvůli pandemii zhoršuje, a do tíživé sociální situace se dostává stále širší skupina nízkopříjmových domácností, včetně rodin s dětmi, lidí se zdravotním znevýhodněním nebo osamělých seniorů.

Byty soukromých majitelů, získané Městskou nájemní agenturou, by měly zvýšit šanci na řešení situace lidí s nízkými příjmy. Stabilní bydlení zvýší účinnost sociální práce, jejíž kapacitu již druhým rokem posilujeme. Navazujeme na spolupráci s Výborem dobré vůle Olgy Havlové, se kterým jsme v loňském roce spustili fond podpory bydlení, i nově spuštěný provoz nábytkové banky. To vše jsou nástroje sociální politiky, které společně pomáhají domácnostem, které potřebují podporu, aby si běžné bydlení udržely,“ řekla Milena Johnová, radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

Schválení úpravy zřizovací listiny Centra sociálních služeb Praha (CSSP) otevírá cestu této městské příspěvkové organizaci, aby v budoucnu mohla zajistit pilotní provoz Městské nájemní agentury.

Koncept městské nájemní agentury funguje v různých podobách v řadě měst Evropy. Chceme dát možnost majitelům bytů se sociálním cítěním bezpečně pronajmout byt lidem v nouzi bez toho, aby museli podstupovat rizika spojená s pronájmem. Praha je jistě zárukou pro dlouhodobou spolupráci,“ uvedl Adam Zábranský, radní pro oblast bydlení a transparentnosti.

Předmětem činnosti Městské nájemní agentury bude především získávání a pronajímání bytů. Její pilotní provoz ale bude zajišťovat Centrum sociálních služeb Praha. Na konci roku 2022 bude projekt vyhodnocen a hlavní město rozhodne o jeho dalším nastavení.*

/zr/

Ilustrační foto: FB profil Městské policie Praha

Očkování nejohroženějších Pražanů v zařízeních pro seniory je v plném proudu. Navzdory systémovým nedostatkům připravil Magistrát hl. m. Prahy první mobilní očkovací tým, který od dnešního dne umožní očkování proti nemoci covid-19 také v zařízeních, kde praktičtí lékaři nemohou v tuto chvíli asistovat.

Již mezi svátky začal magistrát komunikovat s domovy pro seniory, a proto jsme zkraje minulého týdne měli první seznam zájemců. Do akce je zahrnuto všech 56 registrovaných služeb v hlavním městě bez ohledu na to, jestli jde o zařízení městská, obecní nebo soukromá. Mezi klienty je zájem přes 80 procent, mezi zaměstnanci o něco méně. Poptávali jsme také informace o tom, které domovy zvládnou zajistit očkování ve spolupráci se smluvními lékaři a které budou potřebovat podporu mobilního týmu,“ uvádí Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro sociální politiku a zdravotnictví.

Mobilní očkovací tým zajišťuje hlavní město ve spolupráci s Českým červeným křížem a Městskou poliklinikou Praha. Na svou první cestu se vydal dnes v osm hodin ráno od polikliniky ve Spálené ulici. Vozidlo Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 1, jehož posádku tvoří kromě řidiče i dobrovolníci z řad zdravotníků, nejdříve vyzvedlo očkovací látku ve  Fakultní nemocnici Bulovka. Následně zamířilo do prvního domova seniorů v pražských Řeporyjích. Dosud o podporu mobilního očkovacího týmu požádalo šest domovů.

 „Mobilní tým jsme na Městské poliklinice vytvořili ve velmi krátké době, je tvořen lékařem a dvěma zdravotními sestrami a má za úkol do konce týdne naočkovat celkem téměř 360 klientů v domovech pro seniory a dle potřeby bude v následujících dnech pomáhat s očkováním i na dalších místech. Kromě výjezdního týmu musí naše poliklinika zajistit celou logistiku a formální stránku věci. Čeká nás další velmi náročné období,” říká David Doležil, ředitel Městské polikliniky Praha a krajský koordinátor očkování.

Speciální obytné vozidlo, které pořídilo hlavní město Praha pro potřeby Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 1, dodáváme na sedm dní v týdnu a na dvanáct hodin denně i s řidičem - dobrovolníkem ČČK. Jsme rádi, že můžeme zdravotníkům mobilního očkovacího týmu poskytnout zázemí i s tepelným komfortem a také zajistit ideální teplotní podmínky pro převoz vakcín, a urychlit tak proces očkování nejrizikovějších skupin obyvatel. Výhledově by bylo možné očkovat přímo ve voze, jsme ale připraveni reagovat dle potřeb města,“ vysvětluje Jaroslava Marková, ředitelka Úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 1.

 Praha má připravený systém tak, aby do konce tohoto týdne dostali v domovech pro seniory očkování všichni pracovníci i klienti, kteří o to budou mít zájem a pro které je to s ohledem na aktuální zdravotní stav vhodné.

 „Do Prahy zatím dorazilo zhruba cca 25 tisíc dávek očkovací látky od firmy Pfizer, kterou jsou nyní očkováni klienti a pečovatelé v domovech pro seniory a zdravotníci. V lednu má do Česka dorazit 20 tisíc dávek nově schválené vakcíny od společnosti Moderna. Kvůli bezpečnosti pacientů je vhodné, aby očkovací centra nepoužívala více než jeden typ vakcíny a nemohlo tak dojít k jejich záměně. Vakcínou Moderna bychom proto do budoucna rádi očkovali i v očkovacím centru Městské polikliniky Praha,“ říká primátor hlavního města Zdeněk Hřib.

Všem zapojeným domovům, pracovníkům magistrátu i naší polikliniky a dobrovolníkům děkuji za rychlou akci. Nyní se můžeme věnovat té největší prioritní skupině - šedesáti tisícům seniorů starších osmdesáti let, kteří žijí doma a měli být očkování teď. Záleží na každém dni,“ dodává radní Milena Johnová.*

/zr/

K foto:

První mobilní očkovací tým od dnešního dne umožní očkování proti nemoci covid-19 také v zařízeních, kde praktičtí lékaři nemohou v tuto chvíli asistovat.

Foto: Magistrát HMP

Kandidát na primátora české metropole MUDr. Zdeněk Hřib dnes složil slib zastupitele a poté byl zvolen primátorem hl. m. Prahy. Hlavní město povede na základě podepsané koaliční smlouvy se zastupiteli z Klubů Praha Sobě a Spojenými silami pro Prahu – Klub TOP 09 a starostů a nezávislých. Nový pražský primátor vystoupí i na stránkách připravovaného prosincového vydání Moderní obce.

Jak MUDr. Zdeněk Hřib uvedl, chce se zasadit o efektivní a vstřícnou správu města. V Radě hl. m. Prahy se bude věnovat digitalizaci města, vnitřním i vnějším zahraničním vztahům a evropským fondům. V radě města Prahy společně za Klub Pirátů zasednou dále také radní pro transparenci a bydlení Adam Zábranský. Který pokračuje jako zastupitel již druhé volební období a je předsedou Klubu Pirátů. A dále také PhDr. Mgr. Vít Šimral, LL.B. (Hons), Ph.D., který se bude věnovat školství, sportu, volnému času, vědě, výzkumu, inovacím a podpoře podnikání.

Zdeněk Hřib v projevu po svém zvolení do čela hlavního města mj. uvedl: Mým cílem je přinést změny, které nám umožní řešit výzvy, kterým dnes čelí všechny metropole světa. Nechci, aby mi za dvacet nebo třicet let mé děti řekly, že odcházejí bydlet třeba do Vídně, protože je Praze v příliš drahé bydlení a zastaralé školství pro moje vnoučata.

Máme zde koaliční program, který jasně ukazuje přímou cestu, jak zlepšit v dlouhodobém i krátkodobém horizontu všechny oblasti života a veřejné správy v Praze. Počínaje dopravou přes stavební rozvoj a dostupnost bydlení, školství, zdravotně-sociální služby, kulturu, životní prostředí, správu městského majetku až po transparentnost a digitální služby pro občany. Cíle v tomto dokumentu jsou jasně definovány a způsob jejich naplnění bude postupně upřesňován pomocí cyklu pravidelných půlročních plánů.

Jsem rád, že do rady byli nominováni skuteční odborníci, kteří jsou profesionály ve svých oborech. Já osobně bych měl být odpovědný, kromě záležitostí běžně příslušných primátorovi, také za oblast informačních a komunikačních technologií. Ke zlepšení stavu této oblasti chci využít 16 let svých zkušeností s návrhem a realizací informačních systémů pro veřejnou správu. Podílel jsem se například na odstranění závislosti jednoho úřadu na jediném dodavateli IT technologií. V důsledku čehož klesly náklady na provoz jejich informačního systému na jednu dvacetinu. Obdobný postup je potřeba provést i na magistrátu.

Jednou z největších výzev, které dnes řeší všechny světové metropole, je otázka takzvaného chytrého města neboli smart city. Tedy využití technologií pro zlepšení života obyvatel a efektivnější správu města. Zásadní pro koncept smart city je to, že město vlastní data, která vznikají při jeho provozu, a tato data dává volně k využití. Komplexně se bude problematice smart city věnovat Pirát Mgr. et Ing. Jaromír Beránek, uvolněný předseda výboru pro IT a Smart City.

Čímž vzniká prostor pro další svobodné inovace a kreativitu. Tedy, že se nevytváří závislost města na vybraných dodavatelích přes nakupování drahých technických řešení. Smart city je tedy jednou z příležitostí, jejíž využitím se Praha může stát uznávanou evropskou metropolí, nejen kvůli svému historickému centru a levnému alkoholu pro turisty.

Města jsou, byly a budou motory ekonomiky země a místy, odkud pramení svoboda a demokracie. Ve středověku se říkávalo, že městský vzduch osvobozuje. V roce 1989 naše cesta k demokracii také začala v hlavním městě a postupně se šířila do ostatních měst a dále.

K tomu, abychom si uchovali tyto hodnoty a odolali dnešním extremistickým tendencím ve společnosti, musíme přistupovat aktivně k řešení problémů, jimž dnes čelíme. Jsou to otázky využití inovací pro ekonomický růst bez narušení sociálního smíru, zvýšení pohodlí občanů při zachování jejich soukromí v oblasti digitalizace, skloubení dopravních potřeb a zdravého životního prostředí, umožnění stavebního rozvoje s důrazem na kvalitu veřejného prostoru. K řešení těchto problémů musíme najít demokratickou shodu, které musí spočívat primárně v racionální úvaze nad fakty namísto ideologických zjednodušení. Svět globalizované ekonomiky kolem nás totiž texty na tuzemských předvolebních billboardech vůbec nezajímají.

Pojďme tedy pracovat společně na zlepšení života obyvatel Prahy a tím i celé České republiky!

Nové složení Rady hlavního města Prahy

Zvoleni byli i ostatní členové Rady hl. m. Prahy, z nich jako náměstci primátora hl. m. Prahy budou pracovat: Petr Hlaváček, Petr Hlubuček, Adam Scheinherr a Pavel Vyhnánek, a jako radní hl. m. Prahy: Jan Chabr, Milena Johnová, Hana Kordová Marvanová, Vít Šimral, Hana Třeštíková a Adam Zábranský.

Nově zvolená Rada hl. m. Prahy (na snímku) se dnes sešla k prvnímu jednání, na kterém schválila působnost členů městské rady:

Primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib dostal prostor i v chystaném prosincovém vydání Moderní obce, které se bude expedovat ke čtenářům již 5. 12.*

/zr/

 

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down