Ministerstvo práce a sociálních věcí rozdělilo mezi vítěze soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“ více než 17 milionů korun. Slavnostní vyhlášení proběhlo v pražském Lichtenštejnském paláci ve čtvrtek 16. září 2021.

Finanční odměnu využijí vítězové na projekty zaměřené na rodiny a seniory žijící v obcích. Dotace je určena na podporu pro-rodinných a pro-seniorských aktivit. Mezi tyto aktivity patří například vzdělávání veřejnosti, poradenství, organizace seminářů, kulturní a volnočasové akce a také vytváření míst přátelských rodině a seniorům. „Jde o velmi různorodé projekty, které podporují mezigenerační život v obcích, konkrétně to jsou například seniorská kontaktní místa, divadelní představení, vzdělávací projekty nebo třeba senior taxi. Ukazuje se, že soutěž je skvělým způsobem, jak tyto aktivity podpořit,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Finanční odměna ve výši 8 001 180 Kč je určena na podporu 15 obcí, městysů, měst, městských částí a obvodů z I. dotační oblasti Obec přátelská rodině, která byla letos vyhlášena již třináctým rokem. Organizátorem soutěže je Ministerstvo práce a sociálních věcí, Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Rodinný svaz ČR, Síť pro rodinu, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR. Dalších 9 193 252 Kč si rozdělí rovněž 15 obcí, prostředky půjdou z II. dotační oblasti Obec přátelská seniorům. Tuto soutěž vyhlásilo MPSV ve spolupráci s Radou vlády pro seniory a stárnutí populace a Sdružením místních samospráv ČR vyhlásilo již popáté. Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 90 obcí. Obce soutěží na základě podané žádosti v 5 velikostních kategoriích rozdělených podle počtu obyvatel. Soutěže se mohou účastnit všechny obce, městyse, statutární města, města, městské části a obvody z celé České republiky.

Slavnostní atmosféru vyhlášení umocnila účast zástupců vyhlašujících a spolupracujících organizací soutěže, mezi nimiž byl za Stálou komisi pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR poslanec Aleš Juchelka, za Sdružení místních samospráv ČR Radek Brázda, za Síť pro rodinu Rut Kolínská, za Rodinný svaz ČR Ivana Horáková, za Svaz měst a obcí ČR Pavla Štrobachová a za Radu vlády pro seniory a stárnutí populace Jan Lorman. Čestným hostem byla poslankyně PSP ČR Alena Gajdůšková.*

Obce oceněné v soutěži Obec přátelská rodině za rok 2021:

 

Obce oceněné v soutěži Obec přátelská seniorům za rok 2021:

/TZ MPSV/

Pečovatelská služba není v České republice stále dostatečně dostupná, jak dokládají výsledky společného průzkumu zástupců poskytovatelů sociálních služeb, měst a obcí a místních samospráv. Stále existuje mnoho obcí, kde není možné poskytnout pomoc, péči a podporu přímo v domácnosti seniorů. V řadě případů totiž pečovatelky/pečovatelé úplně chybí nebo nejsou schopni reagovat na celkovou potřebu péče. Bez zásadní a systémové změny však zlepšení čekat nemůžeme.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR realizovala na jaře letošního roku ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR dvě dotazníková šetření, jejichž cílem bylo zjistit aktuální potřebu pečovatelské služby v České republice a identifikovat hlavní bariéry jejího rozvoje a dostupnosti. První, které bylo určeno městům a obcím, jež pečovatelskou službu neposkytují, probíhalo ve dnech 6. až 16. května a zúčastnilo se jej rekordních 860 obcí. Druhý průzkum byl realizován od 25. května do 9. června a směřoval k poskytovatelům pečovatelských služeb (městům, obcím, příspěvkovým organizacím, neziskovým organizacím či soukromým společnostem). Data byla získána od 373 poskytovatelů, což je více než polovina všech registrovaných poskytovatelů.

Chybějící kapacity pečovatelských služeb lze rozdělit do dvou skupin. První je absence pečovatelské služby či dostatečných kapacit, zejména v malých obcích do 1000, resp. 500 obyvatel. Druhou je pak nutnost navýšení kapacit stávajících poskytovatelů, v tomto případě jde naopak především o větší města. Nutnost zvýšit kapacitu uvádí až 28 procent poskytovatelů. Tři čtvrtiny poskytovatelů pak uvedly, že se tento nevyhovující stav snaží řešit. Celkem tedy chybí 412 778 hodin pečovatelských služeb za rok.

Jako nejčastější důvody tohoto neutěšeného stavu pak poskytovatelé pečovatelských služeb uvádějí zejména nepřiznání státních dotací (42 procent) z důvodu nezařazení do krajských sítí, dále pak nízké limity v tzv. úhradové vyhlášce, kde od roku 2014 nedošlo k navýšení maxim těchto úhrad (23 procent) nebo nedostatek finančních zdrojů od klientů (16 procent) a stagnující výše dalších finančních zdrojů (např. od zřizovatele; 19 procent).

„Současný systém financování je nastaven tak, že případný rozvoj pečovatelských služeb nebo přizpůsobování jejich kapacit skutečné a reálné poptávce v terénu de facto přímo vylučuje. Bohužel MPSV ČR nedokázalo tento nevyhovující systém v posledních osmi letech i přes opětovné snahy a pokusy změnit,“ uvádí Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Na pečovatelskou službu je tedy nutné čekat, a i když se senioři dočkají, mnohdy ji dostanou pouze ve velmi omezeném rozsahu. Zhruba 35 procent seniorů si na pečovatelskou službu počká dva či více měsíců, 37 procent pak celý měsíc. Alarmující je také skutečnost, že v některých regionech, kde není služba dostupná, se jí senioři nemusejí dočkat vůbec.

Malé obce, a především ty, jež jsou vzdálené od větších měst, během epidemie nejvíce pocítily nedostatek terénních pracovníků a důsledky toho, že síť služeb nedosahuje až na jejich území. Velké dojezdové vzdálenosti, kdy cesta ke klientovi představuje dvojnásobek až trojnásobek času nutného na péči je jednou z překážek zasíťování i těch nejmenších a nejvzdálenějších obcí. Potřební jsou tak odkázáni na pomoc sousedů či zástupců obce, kteří jsou rádi nápomocní, ale nejsou pro sociální práci vyškoleni a samozřejmě ji ani nemají nikým hrazenou.

„Epidemie nám nepotvrdila, že terénních sociálních pracovníků by bylo málo, ale že na území jednoduše nejsou. Nařízením vlády se tak v minulém roce stal každý starosta sociálním pracovníkem, který má povinnost postarat se o své seniory v obci. A tak ke všem povinnostem a náplni práce starosty a starostky malé obce ještě jezdíme pro nákupy, do lékárny pro léky nebo s dopisem na poštu,“ říká Jana Přecechtělová, výkonná ředitelka Sdružení místních samospráv, a dodává: „Jako starostka obce, která má méně než 100 obyvatel, jsem na péči o své občany zvyklá a nevadí mi to, ale je třeba si uvědomit, že toto děláme zdarma, nad rámec svých povinností a nejsme pro tuto práci vyškoleni. Stát nemůže hřešit na to, že má na území schopné a obětavé lidi, nedostatek terénních pracovníků je třeba urgentně řešit. Legislativně, finančně i personálně.“

„Pro menší obec je velmi náročné a neefektivní provozovat vlastní pečovatelskou službu. Velcí poskytovatelé terénních služeb zase nemají motivaci, aby rozšířili svoji působnost i do okolních obcí, neboť narážejí na velké množství problémů. Tím zásadním je financování, a to zejména hrazení nákladů na dojezd ke klientovi, ale také náklady na zaměstnance poskytovatele v momentě, kdy již smluvní obec nebude službu potřebovat, protože osoba, ke které se jezdilo pečovat, zemře, nebo odejde do pobytového zařízení,“ doplnila Renata Kainráthová, viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pro terénní služby.

Pečovatelská služba je přitom jedním ze základních předpokladů, aby senioři mohli zůstat doma, ve svém domácím a přirozeném prostředí. Stejně tak je klíčová i její role při pomoci neformálním pečujícím většinou z řad členů rodiny. Služba jim poskytuje podporu a pečovatelé je v případě potřeby mohou i zastoupit.

„Ke zvýšení dostupnosti pečovatelské služby na našem území je zapotřebí změna systému financování sociálních služeb, který dle Svazu měst a obcí ČR není v současné době efektivně nastaven,“ uvádí František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR, a pokračuje: „Právě systémová změna financování je zásadním předpokladem pro to, aby byla pečovatelská služba dostupná i v těch nejmenších městech a obcích. Stejně tak důležitá je potom také pravidelná valorizace maximálních úhrad za poskytování sociálních služeb, která musí změnu financování doprovázet.“

Výsledky dotazníkových šetření jsou dostupné na webu APSS ČR.*

/ln/

Podle Nejvyššího kontrolního úřadu projekty Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR podpořené převážně z evropských peněz, konkrétně z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vykázaly značné nedostatky. Svaz měst a obcí ČR se proti tomuto tvrzení dnes ohradil.

Na posílení meziobecní spolupráce ministerstva práce a sociálních věcí a vnitra rozdělila mezi Svaz měst a obcí ČR (SMO) a Sdružení místních samospráv ČR (SMS) v rámci dvou podobně zaměřených projektů 619 milionů korun z OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Jak dnes uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), většina z této částky šla na mzdy a odměny osob zapojených do projektů, konkrétně se jednalo o 586 milionů korun. "Z rozdělených peněz vzniklo velké množství strategických a metodických dokumentů určených pro potřeby obcí a místních akčních skupin – například 258 strategií, 176 akčních plánů a další dokumenty," poznamenává tisková zpráva NKÚ.

Podle ní NKÚ nalezl nedostatky už na úrovni schvalování těchto dvou projektů. SMO měl projekt meziobecní spolupráce zdůvodnit jen tím, že myšlenka spolupráce mezi obcemi je podporována z řad členských obcí. Jak ovšem tvrdí NKÚ, konkrétní zájem o projekt ze strany obcí však SMO nedoložil. Projekt přesto Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPS)V schválilo k podpoře ve výši 594 milionů korun. Jedním z hlavních důvodů pro jeho schválení bylo zlepšení čerpání evropských peněz v době končícího programového období 2007 až 2013.

Pokud jde o obdobný projekt SMS, Nejvyšší kontrolní úřad poznamenal, že analýza potřebnosti k němu byla předložena, avšak nebyla dostatečně objektivní. Vycházela například z odpovědí malého počtu obcí a obce v jejím rámci nemohly navrhnout vlastní témata a potřeby. Přesto Ministerstvo vnitra (MV) tento projekt schválilo k podpoře, šlo na něj 25 milionů korun.

Na základě zjištění NKÚ oba projekty také byly podobně zaměřené a jak SMO, tak SMS vytvářely v řadě případů strategie a metodiky pro stejné území. Na projektech v některých případech pracovali stejní lidé, což se promítlo do výsledné podoby některých dokumentů. U vybraného vzorku dvaceti strategií kontroloři našli v devíti z nich shodné části textů a další shodné prvky.

Kontroloři se také zaměřili na konkrétní výstupy, které z peněz vznikly – především na strategie, metodiky a další dokumenty. U těch se, jak dále uvádí tisková zpráva NKÚ, ukázalo, že byly většinou jen analýzou či shrnutím stávajícího stavu, nový či inovativní přístup k již existující spolupráci obcí z nich neplynul. O možném budoucím pokroku ve vzájemné spolupráci obcí žádným způsobem nevypovídají.

Problematické je prý také to, jak budou obce tyto vzniklé dokumenty využívat. NKÚ provedl dotazníkové šetření na vybraném vzorku obcí. Téměř polovina respondentů odpověděla, že dokumenty nepovažuje za přínosné nebo je nezná a nevyužívá.

STANOVISKO SVAZU MĚST A OBCÍ

Podle Svazu měst a obcí ČR s dnes publikovaným závěry Nejvyššího kontrolního úřadu k projektu na podporu meziobecní spolupráce nelze souhlasit. SMO respektuje nezávislé kontrolní organizace, nemůže se však ztotožnit s mnohoznačnými tvrzeními, kdy často záleží pouze na úhlu pohledu.

V dané věci proto Svaz měst a obcí ČR dnes uvedl: "Projekt na podporu meziobecní spolupráce schválilo Předsednictvo a Rada SMO, což jsou hlavní orgány dobrovolné celorepublikové organizace, která sdružuje 2695 obcí, tj. 43,09 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce svazu zastupují 8 304 488 obyvatel, což představuje 78,69 % z celkového počtu obyvatelstva." Prohlášení dále připomíná, že vzájemné doplňování projektů SMO a SMS je logické, neboť oba tito územní partneři spolupracují. Což je podle Svazu měst a obcí žádoucí a ve výsledku vede k rozvoji území.

"Projekt na podporu meziobecní spolupráce tak byl realizován podle požadavků v zájmu rozvoje veřejné správy z podkladů Ministerstva vnitra. V ČR je přitom omezený počet odborníků na veřejnou správu, nedá se tedy vyloučit, že se experti podílejí na více projektech, které se dané oblasti týkají. Strategické dokumenty, které v projektu vznikly, obsahují, tak je u strategií zvykem, analytickou část, která popisuje aktuální stav, a část návrhovou. Dále byly rozpracovány do akčních plánů," stojí dále v dnešním  prohlášení Svazu měst a obcí ČR.

"Fakt, že i z dotazníků NKÚ vyplývá, že po ukončení projektu nadpoloviční část obcí využívá projektové výstupy, lze považovat za úspěch," konstatuje dále SMO. "Například ve Francii, která je na tom se strukturou obcí podobně jako Česká republiky, řeší meziobecní spolupráci více než 100 let. Projekt Svazu měst a obcí na podporu meziobecní spolupráce byl v ČR vůbec první svého druhu a začal až v roce 2013."

"Výstupy projektu využívají nejen obce a jejich dobrovolné svazky, projevily se například ve vládou schváleném dokumentu k harmonizaci administrativního členění státu, který je součástí Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020. Legislativní návrhy z projektu se dále rozpracovávají, a to včetně systémového uchopení dobrovolných svazků obcí v rámci výkonu veřejné správy. Z výstupů vychází i navazující projekt Centra společných služeb, do kterého je zapojeno 83 dobrovolných svazků obcí, tvořených z 1672 obcí, kde se realizuje 1327 projektů meziobecní spolupráce," uzavírá dnes vydané prohlášení Svazu měst a obcí ČR.

A pod čáru přidává dovětek: "Pro úplnost: V minulosti projekt na podporu meziobecní spolupráce dvakrát kontrolovalo Ministerstvo financí, kontrola Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) jako poskytovatele dotace pak byla průběžná, MPSV přitom spolupracovalo i s externí auditní firmou. Kontrolu provedl i Evropský účetní dvůr. Vše se závěrem: bez závad."

/tz/

 

 

Peníze, které od loňského listopadu do června letošního roku kraje vynaložily z vlastních rozpočtů na růst platů v sociálních službách, jim bude Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) kompenzovat. Na dnešním společném jednánív sídle MPSV se na tom dohodla ministryně Michaela Marksová s předsedkyní Rady Asociace krajů ČR Janou Vildumetzovou a hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým. Celkem tak MPSV poskytne krajům 822 milionů korun.

Tyto finanční prostředky budou pro kraje uvolněny z rezervních zdrojů Úřadu práce. „O peníze jsme dlouho bojovali a jsem velice ráda, že paní ministryně vyšla vstříc našemu návrhu na využití prostředků z rezervy úřadů práce. Paní ministryni jménem všem hejtmanů slibuji, že peníze na platy zaměstnanců dostanou všichni poskytovatelé sociálních služeb, kteří na území krajů působí a jsou financováni z rozpočtů krajů,“ uvedla předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. Kraje by tyto peníze měly obdržet ve druhé polovině října.

Především bych chtěla ocenit součinnost všech krajů, které vyplatily poskytovatelům sociální péče peníze ze svých rozpočtů, a odvrátily tak hrozící rizika v podobě hromadného odchodu zaměstnanců nebo zásadního omezení poskytovaných služeb, ke kterému mohlo dojít v případě, že by zařízení prostředky neobdržela,“ dodala Jana Vildumetzová.

V nejistotě byly zejména neziskové organizace poskytující sociální péči. Po dnešním jednání je jasné, že kraje budou moci vyplatit prostředky všem poskytovatelům sociální péče včetně neziskových organizací. Pro kraje je dobrý kompromis a pevně věřím, že také dobrý začátek pro jednání o rozpočtu na následující rok,“ konstatoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Financování sociálních služeb bylo převedeno na kraje od 1. ledna 2015 a jeho přijetí bylo doplněno příslibem pro kraje, že rozhodne-li vláda rozhodne o navýšení platů v sociálních službách, zašle jim i dostatek peněz na jeho pokrytí.

/tz/

 

Na snímku po dnešním jednání zleva: ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, předsedkyně Rady AK ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

Foto: AK ČR

Do svého prvního ročníku vstupuje soutěž Obec přátelská seniorům 2017. Jejím cílem je podpora seniorů na místní úrovni a podpora rozvoje aktivit obcí na podporu seniorů. Souběžně s touto novou soutěží se koná už tradiční soutěž Obec přátelská rodině 2017. Přihlášky do obou soutěží se přijímají do 18. května. Vítězné obce mohou obdržet dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) od 0,5 mil. Kč až do 2 mil. Kč – v závislosti na velikostní kategorii.

Cílem soutěží je ocenit ty obce, jejichž zástupci přesvědčivě představí konkrétní prorodinná a proseniorská opatření, která reagují na aktuální potřeby rodin a seniorů ve svých obcích,“ řekla náměstkyně ministryně pro řízení sekce  sociální a rodinné politiky Zuzana Jentschke Stőcklová.
Také soutěž Obec přátelská seniorům 2017 je vyhlášena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, partnerem mu v tom je Rada vlády pro seniory a stárnutí populace.

V soutěžích mohou uspět i ty obce, které ještě v rodinné a proseniorské politice nejsou aktivní, mají však snahu a odhodlání podporu rodin nebo seniorů nastartovat či rozvinout tak, aby uskutečněná opatření opravdu reagovala na potřeby rodin nebo seniorů v daném místě. Obce, které již rozvíjejí rodinou politiku nebo politiku na podporu seniorů, mohou získat bonusové body za přiložený Plán rozvoje nebo Koncepci příslušné politiky.

Oproti předchozímu ročníku soutěže Obec přátelská rodině se letos zjednodušila a zkrátila dotační žádost (přihláška). Větší přehlednost a použití jasných otevřených/uzavřených otázek v přihlášce zajisté přivítají i zájemci o účast v soutěži Obec přátelská seniorům 2017.
Mezi vítěze každé ze soutěží bude rozděleno šest milionů korun, které využijí ve prospěch rodin a seniorů ve svém regionu. Soutěže se i letos mohou zúčastnit, a získat tak titul Obec přátelská rodině 2017 či Obec přátelská seniorům 2017 všechna města, obce, statutární města a městské části nebo obvody statutárních měst z celé ČR. Své síly poměří v pěti velikostních kategoriích podle počtu obyvatel. Přihlášku do každé z obou soutěží je nutno poslat nejpozději 18. května.*
Více informací o obou soutěžích najdete na: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30338. Případné dotazy lze zasílat na adresu: soutez@mpsv.cz.
/tz/

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down