Při příležitosti včerejšího jmenování nové ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové připomíná Sdružení místních samospráv ČR, které zásadní úkoly by mělo ministerstvo řešit právě ve vztahu k obcím a městům.

V sociální oblasti existuje řada problémů, které obcím komplikují život. „Sdružení místních samospráv ČR upozorňuje v souvislosti se jmenováním nové ministryně sociálních věcí na ty nejpalčivější. Všechny se nějakým způsobem dotýkají bydlení,“ říká předseda SMS ČR europoslanec Stanislav Polčák, který již avizoval, že v nejbližší době chce ministryni požádat o schůzku a problémy s ní začít řešit.

Jednou z priorit, které budou obce po ministerstvu požadovat, je vyšší kontrola sociálních dávek určených na bydlení – a především jejich snížení tam, kde jsou nadužívány nebo dokonce zneužívány. „Zbytečně vyplácené dávky na bydlení neřeší palčivou situaci sociálně slabých, ale financují byznys provozovatelů ubytoven, s tím nemůžeme souhlasit,“ zdůrazňuje Stanislav Polčák a dodává: „Obecně považujeme za jednu z možností, jak řešit zneužívání těchto dávek, regulaci cen nájmu v ubytovacích zařízeních, kde žadatelé o příspěvek na bydlení žijí, a to například na základě cenových map.

S tématem zneužívání příspěvku na bydlení souvisí problematika sociálního bydlení, která dosud nebyla uspokojivě systematicky vyřešena. Myšlenku sociálního bydlení SMS ČR podporuje, zákon, který by sociální bydlení systematicky upravoval, ale musí brát v potaz specifickou situaci jednotlivých regionů a obcí, zejména těch malých. „Věříme, že sama obec zná nejlépe svou situaci, své potřeby a své možnosti. Návrh zákona by měl iniciativy obcí podporovat a poskytovat jim jednotný rámec pro jejich realizaci. Obce se totiž o své potřebné občany, zejména o ty, kteří mají trvalý pobyt na jejich území, již nyní starají a jsou tak významnou instancí v prevenci sociálního vyloučení,“ konstatuje Stanislav Polčák. SMS ČR v této souvislosti vítá skutečnost, že vláda má v úmyslu upravit rozpočtové určení daní zavedením koeficientu zohledňujícího počet seniorů žijících v obci.

Další oblastí, na kterou by se podle SMS ČR mělo ministerstvo zaměřit, je řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit a omezení fenoménu vnitřní migrace. „Rádi bychom diskutovali o změně posuzování a definice vyloučených lokalit, protože z takzvané Gabalovy analýzy vypracované v roce 2014 vyplývá, že sociálně vyloučené lokality se proměňují, že sociální vyloučení je jev dynamický a je tedy potřeba ho průběžně monitorovat,“ uzavírá Stanislav Polčák.*

/zr/

K foto:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Foto: www.mpsv.cz

 

 

Veřejní zadavatelé u nás zatím příliš nevyužívají možnost řešit souběžně s uskutečněním veřejné zakázky problémy v sociální oblasti a při hodnocení nabídek zohledňují obvykle jen cenu. Odpovědné veřejné zadávání je přitom přístup, který vedle důrazu na výběr ekonomicky nejvýhodnějších řešení sleduje také dopad zakázky na oblast zaměstnanosti, sociálních věcí a životního prostředí.

Zadavatelé, kteří na společenskou odpovědnost pamatují, byli za své snahy oceněni během konference Odpovědné veřejné zadávání 2017. Akci pořádala ministerstva práce a sociálních věcí a zemědělství v úterý 19. září v Lichtenštejnském paláci v Praze. K vyznamenaným patří také statutární město Most, které zastupoval František Jirásek, vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek.

Město Most je jedním z průkopníků naplňování konceptu společensky odpovědného veřejného zadávání. V rámci svých stavebních zakázek pomohlo zaměstnat řadu dlouhodobě nezaměstnaných občanů. Tento přístup zakotvilo systematicky ve svém interním řízení a komunikuje o něm i s dalšími zadavateli. „Od roku 2009 jsme dali práci asi 55 nezaměstnaným a 10 z nich získalo trvalé zaměstnání,“ uvedl František Jirásek. „Je pro nás velmi důležité dosáhnout toho, aby nezaměstnaní především z deprivovaných zón, které vykazují známky ghetta, získali určitou pracovní zkušenost. A určitě v tom budeme pokračovat.

Ocenění získal i státní podnik Povodí Vltavy v čele s generálním ředitelem Petrem Kubalou. Zvláštní ocenění za podporu rozvoje odpovědného veřejného zadávání v ČR a sdílení zkušeností obdržela Sarah Ireland, ředitelka odboru pro strategie ve veřejném nakupování z londýnské městské části Croydon.

Odpovědné veřejné zadávání má velký potenciál pro města, kraje i ministerstva, aby efektivněji nakládaly s veřejnými prostředky,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. „Veřejné zakázky se nemusí dávat nejnižší ceně, ale mají zohledňovat další kritéria, třeba zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané či zvolit postupy šetrnější k životnímu prostředí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje koncept společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek u nás např. prostřednictvím projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Více na www.sovz.cz, kde si např. lze stáhnout komplexní metodickou publikaci či se seznámit s příklady dobré praxe.

/sd/

 

K foto:

Za město Most z rukou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové převzal ocenění za přínos k rozvoji společensky odpovědného zadávání vedoucí odboru veřejných zakázek František Jirásek

Foto: autorka

 

 

Veletrh sociálních služeb pod názvem HELPfair, který pořádalo hl. m. Praha, o druhém červnovém víkendu 2017, vzbudil u veřejnosti velký zájem. Navštívilo ho přibližně 3000 lidí. Na Střeleckém ostrově včera odpoledne nabízela informace a poradenství téměř stovka organizací a občanských sdružení poskytující sociální služby na území Prahy.

„Velký zájem ze strany veřejnosti mě mile překvapil a ukázal, že takovéto akce, kde se Pražané mohou dozvědět informace, či zkonzultovat své problémy na jednom místě, jsou přínosné. A pro hodně lidí i významné. A to nejen pro samotné zájemce o služby, ale i pro poskytovatele, kteří mají příležitost dozvědět se, o jaké služby roste zájem,“ zhodnotil akci radní pro sociální oblast Daniel Hodek. Akce se zúčastnila i ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová a předseda Výboru pro výchovu a vzdělání ZHMP Patrik Nacher.

Na Střeleckém ostrově včera prezentovali své služby významní poskytovatelé sociálních služeb. Do akce se zapojily i příspěvkové organizace hl. m. Prahy. Nechybělo ani Centrum sociálních služeb Praha, které zajišťuje odborné poradenství v rámci Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, dále Krizové centrum RIAPS, Intervenční centrum, Pražská linka důvěry, či řadu azylových domů a sociálních služeb poskytující pomoc lidem bez přístřeší. „Zaujalo nás, že návštěvníci čerpali informace více či méně od všech vystavovatelů. Pro nás to byla výborná příležitost prezentovat naše služby a umožnit zájemcům zeptat se i na konkrétní věci, které je trápí nebo je řeší. Nebo se s nimi potýkají jejich blízcí,“ popsal ředitel Centra sociálních služeb Praha Tomáš Ján.

Kromě pražských příspěvkových organizací zde měly možnost služby prezentovat i organizace městských částí a další. „Věřím, že většina návštěvníků odcházela s dobrým pocitem a hlavně s informacemi o službách, které jim mohou aktuálně pomoci nebo o nich uvažují do budoucna,“ dodal radní Hodek.

Své příznivce si získal i doprovodný zábavný program, v rámci kterého vystoupil Těžkej Pokondr. Návštěvníkům odpoledne zazpívala i Petra Janů, Ondřej Ruml a dětský sbor Kampata. Na své si přišly i děti, které se mohly zapojit do nejrůznějších aktivit a třeba si vyzkoušet i slepeckou trať.*

 

Kraje požadují od vlády jednu miliardu korun na mzdy řidičů autobusů. Na svém jednání v Praze v pátek 17. března podepsaly také memorandum o poskytování předlékařské první pomoci.

Hejtmani se chtějí sejít s kabinetem premiéra Bohuslava Sobotky a vyřešit financování mezd řidičů autobusů. Na jednání Asociace krajů ČR (AK ČR) minulý pátek v Praze se shodli na tom, že na tento účel budou po vládě požadovat jednu miliardu korun. Na formě posílení krajských rozpočtů nezáleží.

Vláda před časem odmítla kompromisní řešení dát krajům na silnice II. a III. tříd čtyři miliardy korun a schválila jim o miliardu méně. Podle hejtmanů je rovněž třeba najít systémové řešení tak, aby se neopakovala situace, kdy ministři rozhodnou o zvýšení mezd a neřeknou, jak to udělat, ani kde na to vzít peníze. Aktuálně panují obavy například z chystaného zvýšení mezd zaměstnanců v kultuře či sociálních pracovníků. Kraje také podepsaly s hasiči a záchranáři memorandum o předlékařské první pomoci. Záchrana lidských životů by tak měla být rychlejší a jednodušší.

Je nám jedno, jakou formou peníze do krajských rozpočtů na zvýšení mezd řidičů dostaneme. Mohou přijít jako účelová dotace nebo prostřednictvím programu Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic 2. a 3. tříd,“ uvedla předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a dodala: „Řešit musíme také rozhodnutí vlády o zvýšení mezd kulturních a sociálních pracovníků, o 9 %, resp. o 5 %. Což pro rozpočty krajů znamená, že 1,64 miliardy korun bude chybět jinde. I zde zvažujeme, že vládu požádáme o kompenzace.

Situace se mzdami řidičů autobusů vedla k tomu, že dopravní odbory vyzvaly tyto zaměstnance ke stávce. A to ve čtyřech krajích: v Ústeckém, Pardubickém a Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina. Všechny kraje však danou věc řeší, například Jihomoravský kraj už o penězích na vyšší mzdy řidičů rozhodl.

Letos v lednu premiér přislíbil, že peníze na vyšší mzdy řidičů autobusů krajům pošle. Kompromisní návrh krajů dát na opravu silnic II. a III. tříd čtyři miliardy korun, které by kompenzovaly náklady regionů na mzdy řidičů, však o měsíc později vláda odmítla a na krajské komunikace schválila miliardy tři. Ty ovšem na všechny opravy nestačí. Jen Karlovarský kraj by potřeboval čtyři miliardy, podle délky silnic však dostane přibližně 112 mil. Kč.

Kraje také požadují garance, že dopravci peníze na vyšší mzdy skutečně poukážou řidičům. Kontrolovat danou věc však regiony nemohou, nemají totiž pravomoci vstupovat do vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel. Kontroly pracovně-právních vztahů jsou v gesci Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), který spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Ministryně Michaela Marksová krajům vzkázala, že se s oblastními inspektoráty začleněnými pod SÚIP mají domluvit individuálně. Dříve přitom MPSV informovalo, že se sám SÚIP na kontroly dopravců v letošním roce zaměří, a to právě v souvislosti se mzdami řidičů autobusů.

Vše je o to složitější, že kraje nemohly finance dopravcům určené na mzdy řidičů navýšit, aniž by změnily smlouvy. Ty byly uzavřené na základě dřívějších veřejných soutěží podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatky k dohodám se musely připravit tak, aby odpovídaly legislativě. Smlouvy proto posuzovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, které rovněž navrhlo znění dodatků a vzor smlouvy podle nových tendrů. Kraje jinak postupovat nemohly, s veřejnými penězi musí nakládat účelně, efektivně a hospodárně v souladu s platnými právními předpisy. Celé dění kolem mezd řidičů linkových autobusů mnoho krajů vede k tomu, že zvažují založit si vlastní dopravní podniky.

Asociace krajů ČR v pátek také podepsala memorandum o spolupráci při poskytování předlékařské první pomoci. Je trojstranné – kromě AK ČR ho uzavřelo generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) a Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR (AZZ ČR). Dokument zjednodušeně řečeno stanovuje, že v urgentních život ohrožujících případech, kdy budou síly a prostředky zdravotnické záchranné služby časově nedostupné, bude možné na místo nehody, tragické události, souhrnně: incidentu, kdy jde o život, vyslat hasiče. Budou-li mít potřebný zdravotní výcvik, budou moci poskytnout předlékařskou první pomoc. Tedy pomoc v místě ještě před transportem pacienta do nemocnice. Důvodem je záchrana lidského života, kdy o bytí či nebytí člověka často rozhodují minuty či dokonce vteřiny.

Memorandum umožňuje hasičům a záchranářům ještě užší spolupráci než dosud,“ konstatovala místopředsedkyně Rady Asociace krajů ČR a primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová a dodala: „V Praze se nyní snažíme budovat společné výjezdní stanoviště záchranky a hasičů. Jedno stanoviště by se navíc mělo letos začít rekonstruovat v Holešovicích. Všem složkám integrovaného záchranného sboru bych chtěla poděkovat za jejich záslužnou práci. Není totiž důležité, kdo je na místě nehody první, důležité je, aby ten, kdo tam bude, byl schopen poskytnout kvalitní péči.

Pomoc jednotek požární ochrany bude poskytována vždy na žádost zdravotnické záchranné služby v urgentních případech, kdy to bude třeba,“ sdělil generální ředitel HZS ČR Drahoslav Ryba a upřesnil: „A to jednotkami, které jsou k tomu vyškoleny a vybaveny.

Hasičský záchranný sbor a záchranná služba spolupracují velice úzce a dlouhodobě. Memorandum dalo spolupráci podnětný právní rámec, aby se propojila veškerá legislativa, která se týká zdravotnických záchranných služeb a hasičského záchranného sboru s legislativou o integrovaném záchranném systému,“ řekl prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR Marek Slabý s tím, že nejde o to, že by někdo někoho nahrazoval, ale síť záchranných služeb bude doplněna širší sítí hasičských posádek. Těch, co umí a mohou pomoci, tedy bude podstatně více a pomoc tak bude rychlejší a jednodušší.

Poskytnutí plánované první pomoci na vyžádání vychází ze zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě a vyhlášky č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě. Poskytnutí plánované pomoci jednotkou je zásahem při záchranných pracích podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.*

/zr/

Pracovní trh v České republice se mění – rekordně nízké hodnoty nezaměstnanosti svědčí o tom, že ubylo lidí, kteří hledají práci. Ale přibývá těch, kteří se s růstem příležitostí o místo přestali bát a ohlížejí se po práci, která by jim více vyhovovala, více je bavila, byla by lépe hodnocená. Tuto situaci, kdy roste důležitost péče o lidské zdroje ve firmách, bude reflektovat tradiční veletrh určený pro HR profesionály – HR Days 2016. Souběžně probíhá i největší veletrh práce v České republice Profesia Days 2016. Oba veletrhy proběhnou na výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany ve dnech 12. - 13. října 2016.

Veletrh HR Days určený pro HR profesionály se komplexně věnuje problematice práce s lidmi v prostředí českých firem a díky úspěšnosti předcházejících ročníků získal pověst kvalitního informačního fóra, v jehož rámci lze získat přehled o aktuálních HR trendech u nás i v zahraničí a načerpat inspirativní informace. Kromě toho je příjemným prostředím pro setkávání a sdílení zkušeností s kolegy a získávání nových kontaktů. V letošním roce bude mezi diskutovaná témata patřit například pracovní síla budoucnosti, zdravá firma, sociální zodpovědnost firem, ale především workshopy a přednášky zaměřené na to, jak se stát atraktivním zaměstnavatelem, udržet kvalitní zaměstnance a získávat nové talentované síly.

Souběžně probíhající veletrh Profesia Days je jedinečnou příležitostí pro návštěvníky přímo kontaktovat HR pracovníky předních českých firem a informovat se o nabízených pracovních příležitostech v dané společnosti. Ale nejen to – po celou dobu ve výstavní hale probíhají zajímavé přednášky a prezentace zaměřené na pracovní trh, ale také možnost osobnostního rozvoje, příležitosti pro kariérní růst nebo propojení osobního a pracovního života. Nedílnou součástí veletrhu je také poradenská zóna, v rámci které mohou návštěvníci za pomoci odborníků například „vypilovat“ svůj životopis, a s ním následně oslovit zúčastněné firmy. Navíc získají zde i rady v pracovně-právní problematice, nasměrování další kariéry, případně pomoc pro ty, kteří jsou na trhu práce znevýhodnění. V rámci testovací zóny pak bude možné otestovat jazykové znalosti, počítačovou gramotnost, nebo své předpoklady pro různé typy zaměstnání.

„Jsme velmi rádi, že návštěvníci i zúčastněné firmy hodnotí naše veletrhy jako přínosné, moderní, dynamické a akční,“ říká Zuzana Lincová, ředitelka Profesia.cz. „Veletrhy jsou ale pouze vyvrcholením naší celoroční činnosti – nejsme jen neosobní internetový portál, ale jsme v neustálém kontaktu s živými lidmi a jejich potřebami. Po celý rok pořádáme přednášky, workshopy a další akce po celé republice, poskytujeme poradenství uchazečům o práci a firmám pomáháme řešit problémy s náborem nových pracovníků.“

Oficiální záštitu nad veletrhy Profesia Days a HR Days přijalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a hlavní město Praha.*

 

/TZ/

Městská část Praha 7 a Farní charita Holešovice uskutečňují od srpna projekt Ministerstva práce a sociálních věcí nazvaný Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám. Jeho cílem je rychlá a přímá pomoc osobám a rodinám ohroženým chudobou. Výdej potravinových a hygienických balíčků bude probíhat každý týden ve Sdruženém ambulantním zařízení (SAZ) na Strossmayerově náměstí.

Naším cílem je zajistit základní potřeby klientů, kteří žijí pod úrovní životního minima. Podpora míří na všechny věkové skupiny, týká se mnohočetných rodin, jednotlivců, psychicky nemocných klientů.  Zapojením do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí navazujeme na již probíhající akce městské části – Sedmička seniorům, Billa seniorům a Restaurace seniorům, uvedla Silvie Kratochvílová, radní pro sociální oblast a zdravotnictví Prahy 7.

Pomoc dostanou ti, u nichž je ověřeno, že pomoc potřebují,“ upřesnil Jan Čižinský, starosta Městské části Praha 7.

Příjemci pomoci mohou totiž být pouze lidé z Prahy 7, a to na základě doporučení radničního odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který vyhodnotí akutnost a závažnost sociální situace každého z nich.  Dosud je vytipováno deset možných příjemců, kteří dostanou především trvanlivé potraviny a základní hygienické potřeby.

Jeden z prvních příjemců je pan Jaroslav, který má ve střídavé péči dvouletou dceru. „Po delší době jsem se vrátil do Prahy, tady na Sedmičce mě znají a nikdy se mnou nebyly žádné problémy. Sehnal jsem si bydlení na ubytovně, sociální dávky a příští týden bych měl nastoupit do práce. Dcera je pro mě velkou motivací, abych si dal život do pořádku. A samozřejmě každá podaná ruka v podobě pomoci jako je tato, je pro mě důležitá,“ prohlásil Jaroslav.

Pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví s klienty, jako je Jaroslav, pracují dlouhodobě a snaží se je provázet při návratu do společnosti. Poskytují jim nejen sociální poradenství, ale pomáhají i s mnoha praktickými záležitostmi.

Od letošního jara má Praha 7 vyčleněný také krizový byt, který slouží k bezodkladnému řešení nepříznivé životní situace občanů Sedmičky. K dispozici je především pro krátkodobý pobyt rodin s dětmi nebo rodičů samoživitelů v náhlé životní tísni, kteří potřebují na pár dní ubytovat, než si najdou nové bydlení. Dochází k tomu kupříkladu v případě domácího násilí či v okamžiku rozpadu manželství, kdy jeden z rodičů nemá střechu nad hlavou a ani peníze na pronájem jiného bytu.

Do pomoci potřebným se často zapojují i sami obyvatelé Prahy 7. Například právě v těchto dnech nosí lidé sami od sebe do kanceláře starosty Čižinského školní potřeby a školní aktovky, které pak sociální pracovníci dávají do potřebných rodin ke konci prázdnin.*

/zr/

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down