Už 200 milionů korun vyčerpali občané, obce, spolky a firmy na výsadbu stromů uvnitř měst a obcí. Ministerstvo životního prostředí aktuálně navyšuje dotační titul o dalších 100 milionů korun, které pomohou připravit města a obce na dopady změny klimatu.

„Lidé mají o sázení stromů opravdu obrovský zájem. Jen za první dva měsíce letošního roku nám dorazilo 456 žádostí o podporu v objemu téměř 100 milionů korun. To jsou skutečně rekordní čísla. V dotační výzvě jsme dosud rozdělili už 200 milionů korun, díky kterým poroste téměř 50 tisíc nových stromů. A dnes také přidáváme do programu dalších 100 milionů korun, aby sázení mohlo dále pokračovat,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Cílem dotačního programu na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích je nabídnout zájemcům jednoduchý finanční mechanismus na podporu výsadeb listnáčů v zastavěných částech měst a obcí. O dotaci může požádat prakticky kdokoliv, od samospráv, škol a spolků přes instituce, podniky až po samotné občany, jedinou podmínkou je prokazatelný vztah k místu výsadby.

„Díky širokému spektru žadatelů, jednoduché administrativě, rychlému zpracování žádostí a vstřícnému nastavení podpory, kdy příspěvek až 250 tisíc korun pokryje i 100 procent výdajů za nákup sazenic, potřebného materiálu a následnou péči o stromky, vyčerpali zájemci dvousetmilionovou alokaci dotační výzvy za necelý rok a půl,“ konstatoval Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Aktuálně lze z výzvy podpořit výsadbu stromů na veřejně přístupných místech měst a obcí umístěných v zástavbě, kde to technické podmínky dovolují a kde výsadba dává smysl. Z programu je financována také výsadba v uzavřených vnitroblocích či společných dvorech bytových domů. Vedle samotných sazenic program přispívá i například na nákup substrátu, kotvení, hnojiva, ochrany kmene či zavlažovacích vaků, ale také na zajištění odborného posudku. Podrobnosti najdete na: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76 .

MŽP podporuje také výsadbu ve volné krajině, a to z Programu péče o krajinu. V jeho aktuálně otevřené výzvě na výsadbu vyhradilo 20 milionů korun, viz: https://www.mzp.cz/cz/news_20210225-MZP-posila-60-milionu-korun-na-adaptaci-na-zmenu-klimatu-vysadbu-stromu-nebo-tvorbu-tuni-a-mokradu-.

Obě dotační výzvy jsou součástí celonárodní iniciativy MŽP a Nadace Partnerství Sázíme budoucnost, jejímž cílem je vysázet v České republice do 5 let mimo les 10 milionů nových stromů.

Detaily k podmínkám výzvy najdete na webu Státního fondu životního prostředí ČR nebo na www.sazimebudoucnost.cz, kde se sbírají i další soukromé zdroje na podporu výsadeb.

/zr/

Ilustrační foto: archiv MŽP*

Kam s plasty nevhodnými pro další recyklaci neboli plastovými výměty? Tak se od počátku roku 2021 ptá řada měst a obcí. V platnost totiž vešlo ustanovení zákona o odpadech (§ 36 odst. 5), které znemožňuje některé z dosavadních možností, jak nakládat s určitými frakcemi z třídění plastů. Hrozí tak akutně kolaps celého systému třídění plastů v obcích.

Na třídicích linkách se v současné době podle nové odpadové legislativy neuplatní jiné plasty než PET láhve, tvrdé obaly na drogistické zboží a fólie. Ostatní plasty zvané plastové výměty již třídicí linky nevezmou. Nedají se je podle této legislativy však ani odvézt na skládky.

Pokud třídicí linky nebudou moci podle nového zákona odbavovat všechny své výstupy,“ říká Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta obce Velký Osek, „pak hrozí, že od obcí budou přijímat jen plasty obsahující výhradně zaručeně obchodovatelné složky.“

Svaz měst a obcí ČR jedná se všemi zainteresovanými skupinami, naposledy jednali jeho zástupci o problému plastových výmětů minulý týden s Ministerstvem životního prostředí (MŽP).

Rozhovory vedeme intenzivně i se zástupci společnosti EKO-KOM, spolupracujeme i s Českou asociací obalového hospodářství (ČAObH). Rozhodně nechceme, aby třídící linky zastavily nebo adekvátně omezily samotný proces dotřiďování veškerých plastových odpadů. Nemůžeme občanům říkat, že teď mají třídit např. jen PET lahve a za měsíc jen kelímky od jogurtu. Z velké části obcí by totiž pak mohly zmizet žluté kontejnery. A dlouhodobým neřešením této situace hrozí demotivace občanů pro třídění odpadů, což jednoznačně nelze připustit, pokud má ČR, obce a města zajistit vyšší třídění a materiálové využití odpadů.“ vysvětluje Pavel Drahovzal.

Podle jeho slov se Svaz měst a obcí zabývá i přípravou řešení jiných problematických pasáží nového zákona o odpadech, jako je například třídicí sleva zahrnující i odpad z rekreačního a zaměstnaneckého pobytu, aby veškeré náklady za odpady nehradili jen rezidenti.

Veškeré informace o nové odpadové legislativě jsou k dispozici v rubrice Odpadová legislativa na webu (www.smocr.cz) Svazu a v právní Poradně pro obce.

/zr/*

 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zveřejnilo aktualizované mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro 2. plánovací cyklus podle evropské směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. MŽP zároveň upozornilo na to, že do doby schválení aktualizovaných plánů pro zvládání povodňových rizik zůstávají v platnosti mapy z 1. plánovacího cyklu, neboť se k nim vážou cíle a opatření uvedená v platných plánech pro zvládání povodňových rizik z roku 2015.

Aktualizované mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik jsou zveřejněny na webové stránce: https://cds.mzp.cz/.

Přezkoumání a aktualizace oblastí s významným povodňovým rizikem proběhlo v roce 2018 a výsledky jsou srovnatelné s předchozím obdobím – vymezeno bylo téměř 2900 kilometrů vodních toků. Aktualizované mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik jsou jedním ze základních podkladů pro přípravu aktualizace plánu pro zvládání povodňových rizik, jejichž návrhy bude Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s dalšími subjekty připravovat v průběhu roku 2020.

Aktualizované mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro 2. plánovací cyklus připravili správci vodních toků pro jednotlivé úseky oblastí s významným povodňovým rizikem. Aktualizace a přezkum map jsou převážně financovány v rámci dlouhodobých projektů podkladových analýz pro plány pro zvládání povodňových rizik podpořených z operačního programu Životní prostředí Prioritní osy 1 specifického cíle 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření.*

/zr/

Ilustrační foto: archiv MŽP

Krajskému soudu v Ostravě byla včera doručena správní žaloba, kterou se městský obvod Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky domáhá zrušení závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí (MŽP) k záměru CENNZO Ostrava, kterým má být vybudování zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů spalováním, fyzikálně chemickou úpravou nebo skládkováním.
Tato žaloba může být velmi významná, protože jejím obsahem je důležitá precedentní otázka, kterou soudy dosud neřešily.

MŽP vydalo souhlasné stanovisko (viz:  https://www.mzp.cz/cz/news_04122019_MZP_vydalo_souhlasne_stanovisko_EIA_CENNZO_Ostrava) a městský obvod se s ním nehodlá smířit, a to už proto, že zařízení by mělo být blízko obytné zóny. Přestože proti stanovisku ministerstva není možný opravný prostředek - a teoreticky tedy ani správní žaloba (nejde totiž o rozhodnutí), městský obvod se o to spolu s advokátkou Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou pokouší ze zcela nového, precedentního důvodu, jímž chce zrušit zejména závaznost podobných stanovisek.  Nežádá proto soud, aby posuzoval odborný obsah stanoviska, ale chce, aby stanovisko bylo zrušeno pro svou závaznost.

V žalobě se konkrétně uvádí: 

"Základní právní větou, které chceme od krajského soudu dosáhnout, je to, aby stanovisko bylo zrušeno z toho důvodu, že je vydáno jako závazné, a tím výrazně omezuje až odnímá rozhodujícímu správnímu orgánu možnost volného správního uvážení v mezích zákona."

Tím, že je zde závazné stanovisko MŽP, orgán, který má vydávat územní rozhodnutí, je de facto už vydat musí - aniž by mohl věc sám posoudit. Tím se mu odpírá možnost věc skutečně rozhodnout podle svého vlastního úsudku.

V žalobě se mj. rovněž praví:

"Současně se domníváme, že by soud měl vyslovit, že buď musí mít jednotka územní samosprávy a účastníci řízení právo řádného opravného prostředku proti závaznému stanovisku, nebo stanovisko nesmí být vydáno jako stanovisko závazné, ale naopak jako nezávazné, od kterého se může rozhodující správní orgán v konečném rozhodnutí odchýlit, samozřejmě na základě žádného zdůvodnění."

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová:  "V podstatě žádáme, aby soud stanovisko zrušil pro jeho závaznost a přinutil tím ministerstvo vypustit slovo "závazné" z textu. Důvod je logický - aby se příslušný správní orgán vydávající územní rozhodnutí mohl řídit vlastním úsudkem, nikoliv předem nadiktovaným názorem ministerstva. Tedy ať si MŽP vydá souhlas, ale ten, kdo bude rozhodovat a nese odpovědnost, ať si rozhodne podle své vlastní úvahy. Tak to ostatně předpokládá zákon. Chceme tedy jen to, co se deklaruje."

Mgr. Patrik Hujdus, starosta městské obvodu Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky: "Když se nad tím zamyslíte, je to logické. Ten, kdo vydává územní rozhodnutí, může mít desítky stanovisek, ale jen na něm musí být, jak je vyhodnotí. Proto stanoviska nesmí být závazná. Tak jsme si řekli, že budeme první, kdo to bude chtít probít. Krajský soud by pak mohl být tím, kdo nová pravidla určí."

Jde o první žalobu svého druhu v ČR. V případě, že neprojde, bude se městský obvod bránit klasickou právní cestou po vydání rozhodnutí - odvoláním, případně správní žalobou. I v případě, že krajský soud žalobě nevyhoví, chce se městský obvod obrátit na Nejvyšší správní soud v Brně, neboť otázku závaznosti stanovisek považuje za klíčovou.

„Respektujeme právo obcí obracet se s návrhy na posouzení zákonnosti postupu jakéhokoliv správního orgánu na správní soudy, nicméně není pochyb o tom, že jsme při vydání stanoviska postupovali zcela v souladu s evropskou legislativou v oblasti posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Detailní vyjádření případně můžeme poskytnout až po prostudování žaloby,“ sdělil ČTK Martin Charvát z tiskového oddělení MŽP.

K témuž viz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/419231100031230-udalosti-v-regionech/obsah/741329-zaloba-na-ministerstvo

/tz/

 

K foto:

Radnice ostravského městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Foto: wikipedie

 

 

Vodohospodářská infrastruktura, problematika sucha nebo financování údržby a péče o krajinu. I o těchto tématech dnes zástupci Ministerstva životního prostředí (MŽP) diskutovali na společném jednání se zástupci Asociace krajů ČR (AKČR). Závěry z dnešního jednání budou strategickým dokumentem nejen pro AKČR, ale i pro vládu ČR.

„Kraje jsou pro nás samozřejmě nepostradatelnými partnery, jsou naší prodlouženou rukou. S jejich pomocí uvádíme v život opatření a programy, které šetří životní prostředí i peněženky občanů. Každé takové setkání proto vnímám jako ideální příležitost pro odbornou debatu nad prioritami ministerstva, vzájemnou výměnu zkušeností a názorů a zároveň možnost přiblížit AKČR naše plány,“ řekl k dnešní schůzce ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec.

Jedním z velmi probíraných témat byla voda. MŽP dlouhodobě upozorňuje na nutnost hospodařit s vodou v krajině tak, abychom chránili ty nejcennější zdroje podzemní vody. S tím úzce souvisí problematika sucha: návrh novely vodního zákona počítá s tzv. plány pro sucho, které by měly zpracovávat jednotlivé kraje. Základní parametry takovýchto plánů přitom určí právě vodní zákon, na kterém aktuálně pracuje Ministerstvo zemědělství.

S vodou se pojí i potřebné financování vodohospodářských projektů, hlavně pak oprav vodovodů a kanalizací. MŽP tuto oblast úspěšně podporuje a ujistilo kraje, že bude i v následujících letech hledat další finanční prostředky na podporu kvalitních projektů. Kromě toho se kraje zajímaly o řešení nedostatku financí na péči o soustavy chráněných území NATURA 2000. Obě strany se shodly na tom, že je potřeba najít prostředky na zajištění péče o chráněnou krajinu vyplývající ze závazků vůči soustavě NATURA 2000 z národních zdrojů a v národních programech, které jsou v gesci MŽP.

„Velice si ceníme vstřícného a otevřeného přístupu vedení resortu k setkání, a především pak ke konstruktivní diskusi. Kraje vnímají nezbytnost průběžné výměny informací, a proto jsme se dohodli rovněž na pravidelných jednáních naší komise na půdě MŽP,“ prohlásil předseda Komise pro životní prostředí a energetiku a ředitel Kanceláře Asociace krajů ČR Jan Hodovský.*

/tz/

 

K foto:

Z dnešního jednání zástupců Ministerstva životního prostředí se zástupci Asociace krajů ČR

Foto: archiv MŽP

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down