Národní síť Zdravých měst ČR se připojila k výzvě Ekologického institutu Veronica a zve města, obce a regiony k účasti na akci Hodina Země 2021. Celosvětová událost na ochranu klimatu se letos odehraje už v sobotu 27. března 2021 od 20.30 do 21.30 hodin.

"K Hodině Země se připojují všichni, kdo si uvědo­mují naše ohrožení klimatickou krizí způsobenou zejména  používáním fosilních paliv – uhlí, ropy, zemního plynu," zdůrazňují organizátoři Hodiny Země 2021. Jak dále připomínají, důsledkem je i extrémní počasí – vlny veder, sucho, přívalové povodně, suchem oslabené lesy napadené kůrovcem. Obce tradičně při Hodině Země dávají symbolickým zhasnutím najevo, že jim ochrana klimatu není lhostejná. Zhasínají veřejné osvětlení, nasvícení památek a veřejných budov.

Východiskem z klimatické krize, na němž se shoduje svět i Evropa, je cesta k uhlíkové neutralitě, opuštění fosilních paliv, dekarbonizace. Role měst, městysů a obcí je přitom velmi významná. Spočívá v přípravě stra­te­gických plánů na dosažení uhlíkové neutrality, v pozornosti věnované využívání obnovitelných zdrojů energie, v důrazu na úspory energie v budovách – při výstavbě, rekonstrukcích i provozu.

Zajištění místního vlivu na výrobu i spotřebu elektřiny a tepla se nazývá komunitní energetika (časopis Moderní obec se tímto tématem zevrubně zabýval například ve svém loňském listopadovém vydání). "Staňte se jejími aktéry. Využijte impulsu Hodiny Země, seznamte se s komunitní energetikou  a udělejte první krok. Informace a inspiraci najdete  v našem novém materiálu Ochrana klimatu na místní úrovni, dos­tup­ném na hodinazeme.cz/obce," vyzývají organizátoři Dne Země 2021.

V ČR se k Hodině Země loni, i v době pandemie, připojilo 124 obcí, včetně osmi statutárních měst. Zapojilo se rekordních skoro 3500 jednotlivců. Organizátoři přivítají, když se obce a městy připojí i letos, byť třeba i pouze virtuálně, například klimatickým závazkem. "Respektujeme pandemická opatření, přizpůsobte si případně čas zhasínání, jak to dovolí aktuální situace," poznamenávají dále organizátoři .

Zapojit do akce se lze prostřednictvím stránky www.hodinazeme.cz. O postoji přihlášené obce či přihlášeného města k ochraně kli­matu se tak dozví nejen veřejnost a místní obyvatelé, ale i další obce a média. Hodinu Země 2021 je možné vyu­žít i k propagaci aktivit, kterou pro ochranu klimatu radnice už beztak činí. Možností je mnoho: úspory energie a větší vyu­žití obnovitelných zdrojů, plán komunitní energetiky, ekologicky šetrný provoz veřejných institucí, podpora ekologicky šetrné dopravy. Takový klimatický závazek je vhodné uvést i v registračním formuláři.*

Další informace (včetně plakátu), najdete na stránkách www.hodinazeme.cz Dotazy prosím pište na ad­resu hodinazeme@veronica.cz.

Facebook Hodiny Země: https://www.facebook.com/hodinazemecr/

/zr/

 

 

 

V rámci výzkumu zájmu obcí o prvky takzvané modrozelené infrastruktury oslovil celkem 250 obcí svým dotazníkem Zelený kruh ve spolupráci s advokátní kanceláří Frank Bold Advokáti. Cílem bylo zjistit, jaká je praxe využívání konkrétních opatření, jako jsou zasakovací plochy, sázení stromů či hospodaření s dešťovou vodou. Současně průzkum zjišťoval postoj obcí k soukromým investorům a nároky ohledně modrozelené infrastruktury na jejich projekty. Ukázalo se, že tyto nároky na investory uplatňuje jen menšina obcí.

Modrozelená infrastruktura (MZI) představuje environmentální urbánní infrastrukturu, jejíž součástí jsou citlivá volba městské vegetace spolu s důmyslnými hydrologickými prvky městského systému odvodnění. MZI stojí na základech hospodaření s dešťovými vodami, pouze více zdůrazňuje roli zeleně, jako klíčového nástroje k ochraně měst před dopady teplého počasí beze srážek. Zeleň v tomto ohledu již nehraje ve městě roli estetickou nebo biotopu, ale plní roli klimatizace.

Z 230 doručených odpovědí, mezi nimiž odpovídaly především obce sdružené v Národní síti Zdravých měst ČR a prostřednictvím Národní sítě Místních akčních skupin, vyplynulo, že téměř čtvrtina z oslovených obcí některá z modrozelených opatření z vlastní iniciativy realizovala a téměř polovina z nich se na jejich realizaci chystá. Pouze devět procent oslovených obcí však požadovalo vybudování této infrastruktury od soukromých investorů.

Třetina respondentů nicméně uvedla, že považuje za vhodné od určité velikosti projektu stanovit soukromým investorům povinný příspěvek na budování modrozelené infrastruktury.

TÁHNE VÝSADBA STROMŮ, VYUŽÍVÁNÍ DEŠŤOVKY JE PROBLÉM

K nejvíce preferovaným opatřením v obcích patří výsadba stromů. Té však podle obcí stojí v cestě řada překážek – kolize s inženýrskými sítěmi, nedostatek peněz na následnou péči nebo nedostatek vhodných pozemků pro výsadbu. Pouze čtvrtina obcí na překážky nenaráží.

Zachytávání a využívání dešťové a šedé (použité) vody často brání nedostatek osvícených projektantů a vyšší investiční výdaje. Podle odpovídajících obcí by pomohla přesná definice užitkové vody ve vyhlášce a stanovení jasných pravidel pro využití šedé vody a vody zadržené v opláštění budovy nebo na přilehlé zpevněné ploše.

Zařadit modrozelenou infrastrukturu do územního plánu se obce obávají kvůli riziku vysoké finanční kompenzace vlastníkům pozemků, které by tak byly převedeny na nezastavitelné. Potíže jsou i s rozdrobeným vlastnictvím brownfieldů a malou ochotou majitelů na takových pozemcích stavět.

Vysokou míru shody ukázal průzkum v potřebě upravit nově vztah mezi technickou infrastrukturou a zelení. Technické řešení koexistence inženýrských sítí a kořenů stromů již známe, normy a legislativa jsou však pozadu. Druhá oblast, která je pro obce prioritní, jsou nové zdroje pro financování modrozelené infrastruktury. Transparentní zapojení soukromých investorů by se mělo propsat do legislativy co nejdříve,” uvedla Petra Kolínská ze Zeleného kruhu.

U větších stavebních projektů je ideální, pokud se samospráva transparentně dohodne s developerem na spolupráci. Cílem by měla být dohoda na opatřeních, která zajistí kvalitní život lidem v obci i budoucím uživatelům stavebních projektů. Jedním z nástrojů mohou být zásady pro developery, s nimiž máme zkušenosti z Jihlavy či Svazu městských částí hlavního města Prahy. Také kvalitní zpracování regulativů v rámci územního plánování a transparentní vztahy na obci směřující k rychlému povolení záměru jsou pro pozitivní posuny ve stavebnictví zásadně důležité. Věřím, že brzy vytvoříme společenské klima podporující férovou spolupráci developerů a samospráv ku prospěchu nás všech,” připomněl Pavel Franc, ředitel Frank Bold Advokáti, kteří se dlouhodobě zaměřují projekty z oblasti udržitelného stavitelství.

"Za zmapování překážek, problémů, ale i příležitostí, které z průzkumu vyplynuly, jsme velmi rádi. Právě v asociacích, jako je Národní síť Zdravých měst, mohou obce aktivně sdílet své zkušenosti a předávat dobré, ale i špatné příklady a jejich návazná řešení. S odborníky za zády, ať už to jsou experti a praktici na dané téma, jako je právě modrozelená infrastruktura, či zkušení a pro věc zapálení právníci, to jde vždy lépe,” doplnil Petr Švec, ředitel asociace NSZM ČR.

Obce v území místních akčních skupin si většinou uvědomují důležitost lepšího hospodaření s vodou a péče o zeleň. I proto naše pracovní skupina pro životní prostředí vytvořila manuál, který pomáhá samosprávám realizovat projekty v souladu s aktuálními trendy a požadavky na modrozelenou infrastrukturu,” konstatoval Marek Hartych z Národní sítě MAS ČR.

SHRNUTÍ VÝZKUMU

Z celkem 250 oslovených obcí na dotazník odpovědělo 230.

* 24 % oslovených už opatření modrozelené infrastruktury realizovalo, 47 % je plánuje. Nejčastější opatření jsou: sázení stromů, zasakovací plochy, zařízení pro zadržování a hospodaření s dešťovou vodou, další městská zeleň.

* 9 % respondentů požadovalo prvky modrozelené infrastruktury v projektech soukromých investorů.

* 64 % obcí popisuje problémy ohledně výsadby stromů. Jde nejčastěji o kolize s inženýrskými sítěmi, nedostatek prostředků na následnou péči a nebo přímo nedostatek vhodných prostor pro výsadbu. 26 % na problémy nenaráží. V 10 % případů si výsadbu nepřejí obyvatelé obce, nejčastěji kvůli kolizi s parkovacími místy.

* S využíváním dešťové vody se pojí nejčastěji: kritika nedostatku poučených projektantů, vyšší investiční výdaje, chybějící definice užitkové vody v příslušné vyhlášce a doplnění územně analytických podkladů o podklady týkající se vodního režimu území.*

/zr/

Ilustrační foto: Frank Bold Advokáti

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) připravuje další díl ze série vysílání své on-line právní poradny. Tento díl se ve středu 15. dubna od 10 hodin zaměří na aktuální otázky pracovního práva během pandemie covid-19. NSZM ke sledování zve všechny obce a města a jejich úřady z celého Česka.

Lektorka chystaného dílu on-line právní poradny NSZM Jitka Mihulová (na snímku nahoře) z advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti se zaměří zejména na tato témata:

- obnovení jednání o pracovním právu;
- home office;
- překážky v práci na straně zaměstnavatele (živelní událost, jiné překážky);
- překážky na straně zaměstnance;
- náhrada platu/mzdy, kurzarbeit (v mzdové sféře);
- nařízení dovolené, změny rozvrhu práce;
- dočasné přidělení zaměstnanců k jinému zaměstnavateli;
- ukončení pracovního poměru.

Připojte se jedním klikem: http://zdravamesta.cz/webinar  (check-in 9:50 hod.).

Návody k webináři naleznete na:  https://www.zdravamesta.cz/cz/navody-a-pravidla-pro-ucastniky-webinare-ekonzultace, nebo kontaktujte technickou podporu: 603 816 856.

/zr/*

 

V krásném prostředí barokní kaple bývalého jezuitského konviktu v Olomouci byla v pátek 24. ledna na slavnostní recepci Národní sítě Zdravých měst ČR předána ocenění pro Osobnost Zdravých měst, Šampionům Zdravých měst i těm, kteří v minulém roce udělali největší pokrok - tzv. Skokanům roku NSZM ČR 2019. Stalo se tak v rámci konference Síťujeme a podporujeme obce, kterou připravila Národní síť Zdravých měst ČR.

Mezi Šampiony Zdravých měst se řadí města, obce a regiony, které mají kvalitně nastavený místní systém postupu vůči udržitelnému rozvoji a zdraví a v rámci svého systému řízení aktivně využívají metody a nástroje řízení kvality. Rovněž dlouhodobě zapojují veřejnost, aktivně pracují s různými cílovými skupinami, sdílejí dobrou praxi v rámci ČR, zapojují se do mezinárodních programů a projektů, a celkově jsou inspirací pro postup mnoha dalším municipalitám.

Kategorie Šampion Zdravých měst

Kategorie Skokan roku 2019

Ocenění pro osobnost, která s Národní sítí Zdravých měst a jejími členy spolupracuje po dlouhá léta a přinesla jí řadu podnětů, získal:

* Prof. Jan Holčík

/zr/

*

 

K foto:

Společný snímek všech oceněných

Foto: archiv NSZM

Pod názvem Vyšvihněte se! končí dnes v Praze dvoudenní konference Národní sítě Zdravých měst ČR. Je zaštítěna 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra Janem Hamáčkem a ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou, V pracovní části akce se diskutovalo o plánování s občany, řízení a odpovědném chování úřadu, o památkách a urbanismu, podpoře zdraví, zapojení podnikatelů či o smlouvách obcí s developery.

Pracovní část konference včera dopoledne otevřeli zástupci významných ministerstev – náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž, náměstek ministryně pro místní rozvoj David Koppitz a náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová. Ocenili spolupráci s obcemi a kraji, vyzdvihli úlohu svého resortu a každý ze svého pohledu zdůraznil zásadní témata, která kvalitu života v obcích a regionech významně ovlivňují. V odpolední části pak svou zdravici přednesl náměstek ministra vnitra Josef Postránecký a ředitel kanceláře Světové zdravotní organizace OSN v Praze Srdan Matic.

Odpolední část konference se pak zaměřila na sdílení osvědčených postupů z denní praxe obcí a měst. Hovořilo se o spolupráci a zapojování občanů obecně (Znojmo) i konkrétních skupin obyvatel, jako jsou mladí (Dobříš), senioři (Prachatice) či podnikatelé (Rožnov pod Radhoštěm). Nechyběla podpora Fair Trade (Třebíč) či ukázka spolupráce v malých obcích (Zbyslavice). Z oblasti strategií zazněly informace o řízení úřadu (Břeclav), o ochraně klimatu a zeleni ve městě (Ostrava), o zdraví jako prioritě (Valašeské Meziříčí). Své místo tam měla i péče o památky a urbanismus (Havlíčkův Brod), odpovědné chování úřadu (Tábor) či podpora cyklodopravy (Nový Jičín).

Všechna uvedená témata úzce souvisejí s postupem k udržitelnému rozvoji, a tato i další města, obce i regiony se jimi aktivně zabývají, což mj. nese své výsledky i v postupu podle metody MA21.

Tématem udržitelný rozvoj a role měst, obcí a regionů zakončil tento blok emeritní profesor Univerzity Karlovy Bedřich Moldan.

Konference dnes ve spolupráci s Frank Bold Advokáti pokračuje workshopem k tématu plánování v území, přesněji pak ke smlouvám mezi městy a developery. Diskusní seminář přináší praktické informace z pohledu zkušených právníků, na programu jsou otázky, jak zohlednit potřeby obcí při plánování záměrů v území, jak transparentně spolupracovat s developery, jak se vyhnout riziku satelitních měst bez infrastruktury či jak předejít nadměrnému zatížení území? Workshop se setkává s velikým zájmem účastníků, který vysoce převyšuje kapacitu sálu.

Bližší informace k akci naleznete již nyní na www.vysvihnetese.cz . Na této adrese budou vyvěšeny i prezentace spolu  s kompletní fotogalerií zde budou brzy ke stažení

Pracovní část akce byla podpořena finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z operačního programu Zaměstnanost.

Na včerejším slavnostním večeru byli Národní sítí zdravých měst ČR oceněni její významní partneři asociace. Byla tam rovněž předána ocenění v kategorii Skokan roku NSZM ČR 2018 a vyhlášeny výsledky hlasování v anketě o Nejlepší dobrou praxi 2018. Od těch nejpovolanějších – dlouholetých a úspěšných „šampiónů“ asociace při této příležitosti zazněly příběhy z pětadvaetiletéleté historie Zdravých měst. V moderované diskusi své zkušenosti přednesli zástupci Chrudimi, Litoměřic, Kopřivnice, Hodonína, Vsetína, Křižánek či Kraje Vysočina.

KDO VČERA PŘEVZAL OCENĚNÍ?

V kategorii Skokan roku 2018 zvítězilo město Týnec nad Sázavou.

Ocenění NEJLEPŠÍ Dobrá praxe 2018 obdržela obec Křižánky.

Ocenění pro osobnosti, které s Národní sítí Zdravých měst ČR a jejími členy spolupracují po dlouhá léta a přinesly jí řadu podnětů, získali: Rut Bízková (oblast životního prostředí a inovací), Igor Hartmann (oblast strategické práce), Pavel Šremer (oblast životního prostředí) a Jaroslav Kříž (oblast podpory zdraví).*

/zr/

K hornímu snímku: Ocenění a šampioni – za Senát Parlamentu ČR Herbert Pavera, Ladislav Chlupáč, Renata Chmelová, za Ministerstvo zdravotnictví náměstkyně ministra Alena Šteflová, ocenění:  Igor Hartmann (Ministerstvo pro místní rozvoj), Pavel Šremer (Společnost pro trvale udržitelný život), Jaroslav Kříž (lékař - hygienik), za Univerzitu Karlovu Bedřich Moldan, za tisk Pavel Černý a dále zástupci NSZM ČR a členských měst, obcí a regionů.

Foto: NSZM ČR

 

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down