Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) po zvážení současné situace a vyhodnocení všech variant rozhodlo o rozložení 4. ročníku soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“ do delšího časového intervalu s prodloužením termínu pro podání přihlášek do 31. března 2021.

Jak MPO ve svém sdělení uvedlo, naše společnost se ocitla v situaci, která je pro nás všechny nová. Zajištění chodu ekonomiky, zdravotnictví, rodin a domácí výuky, podmínek pro podnikatele a především drobné živnostníky a celé řady dalších nezbytných činností pro fungování celého státu je nyní prioritou.

Po ukončení všech stávajících opatření a obnovení běžného života v naší zemi je potřeba všechny síly soustředit na vyrovnání ztrát ve všech oblastech a na všech úrovních.

Oběhové hospodářství, jehož nedílnou součástí je přeměna odpadů na zdroje, má obrovský dosud nevyužitý potenciál pro ekonomiku našeho státu, a proto Ministerstvo průmyslu a obchodu soutěž  Přeměna odpadů na zdroje neruší, ale pouze odkládá, resp. prodlužuje dobu pro přihlašování zajímavých projektů a prací.

Od dnešního dne až do ukončení příjmu přihlášek budou na stránkách soutěže www.druhotnasurovina.cz zveřejňovány příklady dobré praxe v různých oborech a oblastech, jak z tuzemských, tak i zahraničních zdrojů. Mohou tak být inspirací pro všechny, kteří se do soutěže již rozhodli přihlásit, a také pro ty z vás, kteří se teprve nyní o soutěži dovídáte.

"Startovací čára je tak pro všechny stejná, ať jste již přihlášeni, nebo budete svou účast v soutěži  zvažovat až později. Sledujte stránky soutěže, pokud vám to vaše možnosti a čas dovolí, budeme na nich zveřejňovat i další související informace.

Těšíme se na vaše soutěžní projekty a práce a s těmi nejúspěšnějšími se setkáme na slavnostním vyhodnocení 4. ročníku soutěže ve Valdštejnském paláci v červnu 2021," uzavřelo Ministerstvo průmyslu a obchodu své dnešní sdělení ke změně termínu uzavření příjmu přihlášek do soutěže Přeměna odpadů na zdroje.*
/zr/

 

Elektroodpad, u něhož hrozí, že se bude hromadit v malých obcích, by mohla od příštího roku čekat nová pravidla. V rámci novelizace odpadové legislativy připravila vláda sadu několika opatření týkajících se elektrických výrobků s ukončenou životností. Přestože je tento malý zákon mimo pozornost velkých médií, řada obcí jeho nová ustanovení o samostatných oddělených cílech sběru na jednotlivé kategorie elektroodpadu a jeho ekologické recyklace přivítaly. K iniciativě, která na problémy malých obcí s elektrozařízení upozorňuje, se nově připojilo i Sdružení místních samospráv ČR.

Novelizace odpadové legislativy, která v současné době probíhá v České republice, má za cíl podpořit oběhové hospodářství a zefektivnit sběr komunálního odpadu. V řadě obcí však existují i sběrná místa pro vysloužilá elektrozařízení, která mají speciální režim.

Jejich hlavní rozdíl spočítá v tom, že za svoz jsou odpovědní výrobci elektrozařízení, kteří jej společně s recyklací organizují přes své speciální firmy, tzv. kolektivní systémy. Hlavním rizikem pro tuzemské obce je hromadění elektrozařízení, která v sobě mají nebezpečné látky. Týká se to zejména lednic, televizí a zářivek, které obsahují freon, olovo a rtuť.

Výrobci v současné době nemají zvlášť stanovenu minimální povinnou úroveň sběru u lednic, televizí a zářivek a mají tendenci svážet raději jiné typy elektroodpadu, u kterého není jeho ekologická recyklace finančně tak náročná, což jsou například sporáky, pračky a malé domácí spotřebiče. Od nové legislativy si slibujeme, že toto pomůže napravit neduhy současného odpadového hospodářství a pomůže vytvořit skutečně cirkulární model ekonomiky,“ říká Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních samospráv ČR.

Tuzemským obcím tak hrozí riziko, že pokud nebudou zavedeny samotné povinné cíle na sběr a ekologickou recyklaci televizí, lednic a zářivek, tak značná část tohoto elektroodpadu by u nich mohla bez většího zájmu některých kolektivních systémů zůstávat ležet ladem i po několik měsíců.

V obcích se snažíme starostům vyjít vždy maximálně vstříc. Náš kolektivní systém se dlouhodobě zaměřuje na sběr a ekologickou recyklaci zářivek, proto tuto iniciativu vítáme. Stanovení oddělených cílů sběru na 65 % pro každý typ nebezpečného elektroodpadu vnímáme jako rozumnou cestu, která může malým obcím od tohoto typu odpadu opravdu ulevit,“ komentuje legislativní záměry Ministerstva životního prostředí Petr Číhal z kolektivního systému EKOLAMP.

Iniciativa Stop nebezpečnému elektroodpadu se snaží mapovat problematické situace se sběrem elektrozařízení v českých obcích a upozorňovat na ně odbornou i laickou veřejnost. Více o iniciativě se lze dozvědět na: www.nebezpecnyelektroodpad.cz.

/tz/*

 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) reaguje na některé body z dopisu České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), Spolku veřejně prospěšných služeb (SVPS) a Sdružení komunálních služeb (SKS), který se týkal „neveřejně připravované účelové změny zákona o odpadech". Ministerstvo apeluje na starosty, aby nepřijímali usnesení navržená těmito třemi organizacemi.

Nízký poplatek za ukládání odpadů přímo ovlivňuje výši recyklace. Jsou to prověřené zkušenosti z okolních evropských států: státy s vysokým skládkovacím poplatkem mají nejvyšší míru recyklace. Jinými slovy, pokud zvýšíme poplatek za skládkování, zvýšíme tak i recyklaci, třídění a zároveň snížíme signatářům dopisu jejich zisky ze skládkování odpadu. O tom už ale není v dopise ani zmínka,“ říká se v materiálu MŽP.

Nárůst skládkovacího poplatku, jak jej Ministerstvo životního prostředí navrhlo v roce 2016, by měl být postupný v letech, aby nezatížil ani obce, ani občany. Tuna skládkování recyklovatelného a využitelného odpadu by měla z dnešních 500 Kč vzrůst na 1850 Kč až v roce 2023 (nikoli tedy skokově) tak, aby bylo zvýšení dostatečně motivační k vyšší recyklaci. Zároveň se nejedná o plošné zvýšení všech odpadů, ale zvýšení pouze u odpadů, které je možné využívat (například energeticky) a recyklovat a dále využít v souladu s oběhovým hospodářstvím.

Stejně tak je zcela v omyl uváděn každý adresát dopisu, který nevěděl, že v ČR je omezení skládkování k roku 2024 vztahující se na směsný komunální odpad, odpady využitelné a recyklovatelné již v platném zákoně o odpadech, a to od roku 2014. „Proti tomu opět nebyl nikdo jiný, než sami skládkaři, zastoupeni svými asociacemi a svazy, upevňující si bohužel své pozice skládkování na úkor rozvoje třídění, recyklace a zpracovatelské odpadového trhu v Česku,“ uvádí MŽP a dodává: „Organizace podepsané pod dopisem dlouhodobě odmítají snahy o změny v odpadovém hospodářství. Zamlčují to, že levné skládkování znemožňuje navyšování recyklace a znamená neodůvodněnou výhodu pro provozovatele skládek odpadů. V dopise a v přílohách je silná podpora skládkování těmito subjekty pouze schována pod pojmem technologická neutralita. Tržní a konkurenční prostředí je sice v dopisu signatáři podtrhováno, ale zároveň je všeobecně znám jejich extrémně kladný postoj k technologickému třídění SKO. To není ničím jiným, než mechanicko-biologickou úpravou směsného komunálního odpadu, která se v zahraničí zcela neosvědčila, byť s následnou výrobou paliv z odpadů, ale na neefektivních jednoduchých třídicích zařízeních, kde navíc vzniká převážně podsítná frakce s cílem ji opět jen skládkovat. To vše má ještě posílit skládkařské lobby za legislativní vypuštění parametru výhřevnosti v sušině nebo jeho alespoň změnu na výhřevnost (nikoliv v sušině), aby se mohlo „vesele“ pokračovat ve skládkování dál. Tuto situaci však, kdy je nejméně vhodné nakládání s odpady takto zvýhodněno, chce MŽP změnit."

"Poplatek za skládkování odpadu na skládce se nerovná poplatku za svoz odpadu, který účtují obce občanům každý rok nebo měsíc. To je naprosto zásadní a důležité rozlišovat. Současně neexistuje žádná přímá úměra mezi výší skládkovacího poplatku a poplatku pro občany,“ uvádí materiál Ministerstva životního prostředí, jehož plné znění naleznete níže ve fotogalerii.*

/jšt/

Ilustrační foto: archiv ČAOH

Obce, které v celé republice produkují nejméně směsného komunálního odpadu, se mohou těšit na zasloužený titul Odpadový Oskar 2017. Dvakrát putuje oskar do obcí, které byly oceněny už loni. Pořadatelem soutěže je česká nezisková organizace Arnika, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí.

Mezi městy nad 5000 obyvatel triumfovalo už potřetí v řadě město Kdyně s produkcí směsného odpadu 80 kg/ob/rok. Ve skupině obcí od 1001 do 5000 obyvatel zvítězila podruhé obec Štítná nad Vláří – Popov ze Zlínského kraje s produkcí směsného odpadu 39 kg/ob/rok. Nově se mezi šampiony objevila obec Horní Brusnice z Královéhradeckého kraje, která vykázala produkci 34,5 kg/ob/rok, a zvítězila tak ve skupině obcí do 1000 obyvatel.

Ve druhé kategorii, kde odborná komise oceňuje inspirativními příklady odpadového hospodářství, putuje Odpadový Oskar do Nového Hrádku, Dvora Králové nad Labem, Kyjova a Jeseníku.

O letošním pořadí rozhodovala data vykázaná obcemi za rok 2015. Přehled výsledků a popis odpadového hospodářství vybraných měst naleznete na webu: http://arnika.org/odpadovy-oskar-2017.

Gratulujeme všem obcím, které se umístily a kvalifikovaly. Doufám, že pomohou inspirovat další obce a města při jejich snaze snižovat produkci směsného odpadu. Vzhledem k tomu, že v roce 2020 (4) ho budeme moci skládkovat jen přibližně 100 kg na jednoho obyvatele, nezbývá mnoho času k řešení toho, co s ním,“ uvedl odborník Arniky na systémy odpadového hospodářství Milan Havel.

Základním kritériem pro kvalifikaci obce do soutěže je produkce směsného komunálního odpadu pod 150 kg na osobu a rok. Tento limit organizátoři zvolili proto, že jde o hodnotu, které se běžně daří dosahovat v sousedních státech. V Česku však tato meta stále není běžná. Oproti Rakousku a Německu je u nás totiž průměrná produkce směsného odpadu asi o třetinu vyšší. Rozhodovala přitom data vykázaná obcemi za rok 2015. Arnice se letos podařilo získat čísla z 11 krajů. Kraje Vysočina a Moravskoslezský data pro účely soutěže neposkytly.

V rámci přechodu na tzv. oběhové hospodářství přijal v březnu letošního roku Evropský parlament ambiciózní cíle pro oblast odpadů. Navrhuje v roce 2025 recyklovat 60 % a v roce 2030 dokonce 70 % komunálních odpadů, v roce 2030 skládkovat max. 5 % komunálních odpadů. Ač nepovažujeme úroveň recyklace pro odpadové hospodářství města a obcí za klíčový faktor, faktem je, že těchto výsledků ti nejlepší už dosahují,“ dodal Milan Havel.*

Celkové pořadí měst a obcí kvalifikovaných do soutěže najdete na: http://arnika.org/soubory/dokumenty/Odp._Oskar_2017/Poradi_obci_Odpadovy_Oskar_2017.pdf.

/zr/

K foto:

Sběrný dvůr Technických služeb Jeseník v ulici Lipovská

Foto: archiv TS Jeseník a. s.

Ministerstvo životního prostředí uspořádá v průběhu letošního dubna a května šňůru třinácti seminářů PAYT TOUR 2017 k chytrým systémům odpadového hospodářství v obcích. a k možnostem jejich financování z OP Životní prostředí 2014–2020 Prioritní osy 3 Odpady, materiálové toky, ekologické zátěže a rizika.

Na seminářích zástupci obcí získají informace k financování projektů z odpadového hospodářství z OP Životní prostředí 2014–2020 v návaznosti na aktuální výhled odpadového hospodářství v ČR ve vazbě na projednávané strategie EU (oběhové hospodářství). Zaznějí tam i praktické příklady zavádění chytrých řešení v odpadovém hospodářství se zaměřením na systémy PAYT (Pay as you throw – Zaplať, kolik vyhodíš) a Door to door (Sběr ode dveří ke dveřím), jejichž uplatnění může významně snížit množství komunálních odpadů produkovaných na území obcí.

MŽP uvádí, že předpokládaná doba konání každého semináře bude od 9 do 13 hodin, přičemž pro registrované zájemce bude účast na nich zdarma. Přednostně mají být registrováni zástupci cílových skupin (viz níže).

On-line registraci zájemců slíbilo ministerstvo postupně zveřejňovat pro každý ze seminářů na: http://www.mzp.cz/cz/calendar/archive?p=0417 s tím, že registrace bude vždy zpětně potvrzována.

Obce jsou v aktivitách chytrých řešení odpadového hospodářství společně se svými organizacemi hlavními potenciálními žadateli o podporu z OPŽP.

Cílové skupiny účastníků seminářů jsou:

* starostové, místostarostové, členové rad a zastupitelstev obcí,

* pracovníci obecních úřadů,

* zástupci krajů,

* pracovníci obcí a krajů se zodpovědností za odpadové hospodářství a financování projektů z odpadového hospodářství,

* zástupci technických služeb měst a obcí.

 

Předběžné termíny seminářů:

 

ČísloKrajMěstoTermín
1Praha + Středočeský krajPraha18. 4. 2017
2LibereckýLiberec25. 4. 2017
3ÚsteckýÚstí nad Labem27. 4. 2017
4KarlovarskýKarlovy Vary28. 4. 2017
5PlzeňskýPlzeň2. 5. 2017
6JihočeskýČeské Budějovice3. 5. 2017
7PardubickýPardubice4. 5. 2017
8OlomouckýOlomouc15. 5. 2017
9KrálovéhradeckýHradec Králové16. 5. 2017
10VysočinaJihlava17. 5. 2017
11JihomoravskýBrno22. 5. 2017
12ZlínskýZlín23. 5. 2017
13MoravskoslezskýOstrava24. 5. 2017

 

/mzp/

 

Celostátní soutěž vypsaná Ministerstvem průmyslu a obchodu může být zajímavá i pro obce a města. Jsou v ní totiž i dvě kategorie jim "přímo šité na míru". Totiž kategorie Nejlepší projekt s využitím druhotných surovin ve veřejné správě a kategorie Soutěž pro vzdělávací instituce a organizace volnočasových aktivit, která je určena i pro kolektivy základních škol, domů dětí a mládeže, EKO centra apod.

Cílem soutěže Přeměna odpadů na zdroje je osvěta v oblasti oběhového hospodářství, jehož nedílnou součástí jsou druhotné suroviny. Ministerstvo průmyslu a obchodu jako pořadatel soutěže věří, že vítězné projekty, práce a díla budou představovat novou cestu k šetrnému nakládání se zdroji jejich opětovným využíváním, která povede k úspoře primárních surovin s pozitivním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí.

Pro kategorii Nejlepší projekt s využitím druhotných surovin ve veřejné správě se jako její předmět v propozicích soutěže uvádí: V rámci činnosti veřejné správy (např. při zadávání veřejných zakázek) se upřednostňují výrobky z druhotných surovin/recyklovaných odpadů (např. stavební materiály, dopravní a pozemní stavby, rekonstrukce budov, další stavební práce nebo prvky komunálního vybavení, např. programy pro dětsklá hřiště, sportoviště, parky aj.).

Předmětem soutěže v kategorii Soutěž pro vzdělávací instituce a organizace volnočasových aktivit se ve vztahu k základním a základním uměleckým školám, domům dětí a mládeže apod. uvádí: Kreativní a originální využití odpadu (výrobků, materiálů nebo jejich částí, které již neslouží účelu, pro který byly vyrobeny, tzn. že ukončily svoji životnost). Forma soutěžního díla např. dekorativní nebo užitný předmět.*

Podrobnosti o soutěži včetně propozic a přihlášek najdete na: http://www.mpo.cz/cz/prumysl/politika-druhotnych-surovin-cr/celostatni-soutez-ministerstva-prumyslu-a-obchodu-premena-odpadu-na-zdroje--221269/

/zr/

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down