Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR vyhlásily dnešek, tedy úterý 26. května 2020, černým dnem pro obce a kraje.

Poslanecká sněmovna dnes, v úterý 26. května, rozhodne o dopadech zákona o kompenzačním bonusu na územní samosprávy. Poslanci mohou podpořit návrh Senátu Parlamentu ČR, který požaduje, aby kompenzace byly vypláceny bez dopadu na rozpočty samospráv, anebo potvrdit původní návrh vlády ČR, na jehož základě by kompenzace byly vypláceny ze sdílených daní s výrazným dopadem na rozpočtové určení daní (RUD).
Ve včera vydané společné výzvě Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR se mimo jiné praví: "Opakovaně jsme jako představitelé samospráv deklarovali, že obce, města a kraje jsou solidární se státem v této nelehké době. Samosprávy udělaly a stále dělají dost pro to, abychom tuto výzvu společně zvládli. Podpora ohroženým OSVČ, společníkům malých firem či rodinných firem je správné rozhodnutí. Ovšem dopad zákona o kompenzačním bonusu jen na rozpočty obcí dosáhne až -12 mld. Kč navíc nad očekávaný propad sdílených daní. Jsme přesvědčeni, že tyto kompenzace mají být hrazeny ze státního rozpočtu nástroji mimo dopad na RUD. Vyzýváme vládu ČR, poslance a senátory, aby přijali taková opatření, která navrátí tyto finance zpět do rozpočtů samospráv."

Na podporu této iniciativy proto Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR vyhlásily společný tichý protest samospráv a požádaly obce, města a kraje, aby jej podpořily vyvěšením černé vlajky na obecních / městských / krajských úřadech.

"Dejme za samosprávy společně najevo, že ve snaze udržet investice v našich obcích a krajích jsme zůstali sami. Je naším společným úkolem pomoci rozhýbat regionální ekonomiku, ovšem tak výrazný zásah státu s dopadem na obecní a krajské rozpočty nemohou samosprávy samy zvládnout. Formu protestu záměrně volíme jako tichou, která adekvátně odpovídá současné situaci. O podporu tohoto tichého protestu rovněž žádáme všechny kraje v České republice," uzavírá společná výzva všech tří partnerů.

Výzvu SMO ČR, SMS ČR a SPOV ČR k záchraně investic obcí a krajů podpořili hejtmané: Martin Půta - Liberecký kraj, Martin Netolický - Pardubický kraj, Jiří Čunek - Zlínský kraj, Bohumil Šimek - Jihomoravský kraj, Jiří Štěpán - Královéhradecký kraj, Josef Bernard - Plzeňský kraj, Oldřich Bubeníček - Ústecký kraj a Zdeněk Hřib - pražský primátor.*

/zr/

 

Třináct konferencí ve třinácti krajských městech - to jsou krajská setkání Svazu měst a obcí ČR. Maraton jeho jednodenních konferenčních akcí určených členským i nečlenským městům a obcím byl odstartován v úterý 12. února v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje za účasti osmi desítek starostek i starostů.

V úvodních proslovech hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček spolu s výkonnou ředitelkou SMO ČR Radkou Vladykovou pozdravili účastníky setkání a zároveň přivítali do Svazu měst a obcí jako nového člena statutární město Teplice reprezentované primátorem Hynkem Hanzou. „Díky Teplicím reprezentuje Svaz nyní již téměř 8,5 milionu občanů ČR. Přibyl nám takto zároveň poslední chybějící člen z řady statutárních měst a jejich reprezentace je nyní kompletní,“ připomněla Radka Vladyková. Mezi dalšími hosty byl i primátor hostitelského města Ústí nad Labem Petr Nedvědický nebo předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR Jaromír Zajíček.

Krajská setkání, která se budou konat v únoru a březnu postupně ve všech krajích, nabídnou představení aktivit, činností a projektů Svazu měst a obcí. Tradiční téma „aktuální legislativa“ se zaměří mimo jiné na novelu stavebního zákona, novelu zákona o sociálním bydlení, zákona o odpadech a kontrolních pravomocích NKÚ a další problematiku. Dále zaznějí příspěvky na aktuální témata samospráv od odborníků z ministerstev, státních institucí i firem.

Jedním z hlavních bodů programu, který zazní na všech setkáních, je příprava XVII. sněmu SMO ČR, který se uskuteční ve dnech 23. a 24. května 2019 v Ostravě. Podstatným tématem budou též aktuální informace k přípravě nového programového období 2021-2027 z pohledu měst a obcí. „Termín konání sněmu byl schválen již v loňském roce, dříve než byl vyhlášen termín konání voleb do Evropského parlamentu,“ objasnila Radka Vladyková.

Přítomné účastníky ústeckého setkání informovali svazoví zástupci o projektech Svazu měst a obcí ČR Centra společných služeb obcí, Efektivní správa obcí a Smart City.

Z pohledu ústeckého regionu přednesl zásadní příspěvek o drogové problematice náměstek primátora statutárního města Ústí nad Labem Tomáš Vlach. Zmínil, že Ústecký kraj je po Praze druhý nejzatíženější, pokud jde o užívání nelegálních drog, a nastínil možnosti obcí v boji proti drogové závislosti a proti jejím dopadům na společnost. Důraz by měl být kladen na prevenci a sociální služby zvláště v sociálně vyloučených lokalitách, kde se setkáváme i s mezigeneračním užíváním návykových látek. Město má zavedenou funkci koordinátor protidrogové problematiky, který zabezpečuje programy a poradenství, prevenci na školách (náklady jsou 1,2 mil. Kč/rok). Řízení problematiky by mělo splňovat určité standardy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

I další body programu byly věnovány aktuální problematice činnosti municipalit.

* Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 se blíží, nový systém sčítání a s tím spojené úlohy obcí představili zástupci Českého statistického úřadu.

* S povinnostmi obcí a měst při správě vodovodů a kanalizací seznámili účastníky konference zástupci Ministerstva zemědělství.

* Město pro byznys pro Ústecký kraj - třetím nejúspěšnějším městem se stalo „domácí“ Ústí nad Labem, na druhém místě se umístily Lovosice a vítězem s nejlepšími podmínkami pro rozvoj podnikatelského sektoru byl vyhodnocen Děčín. Zástupce společnosti Communa Petr Lutonský vyhlásil výsledky výzkumu a předal oceněným pamětní listiny.

V rámci diskuse přečetla Radka Vladyková usnesení předsednictva Svazu měst a obcí ČR, které odmítá navržené znění nového stavebního zákona. Postoj svazu podpořili přítomní účastníci krajského setkání a vyzvali předsednictvo k medializaci negativního postoje.

Krajské setkání představitelů měst a obcí Ústeckého kraje zároveň vyzvalo vedení SMO  k jednání s Ministerstvem vnitra o úpravě a navýšení platů starostů a místostarostů územně samosprávných celků tak, aby odpovídaly jejich postavení.

Příští krajské setkání se bude konat už 14. února v Hradci Králové. Přehled termínů i míst konání všech krajských setkání SMO ČR najdete na: http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/krajska-setkani/krajska-setkani-2019/krajska-setkani-2019.aspx.*

/zr/

K foto:

Z dnešního krajského setkání SMO ČR v Ústí nad Labem

Foto: archiv SMO ČR

 

Hejtmani na dnešním jednáním Rady Asociace krajů ČR v Hluboké nad Vltavou již podruhé zvolili předsedkyní Asociace krajů České republiky hejtmanku Karlovarského kraje Janu Mračkovou Vildumetzovou. Potvrdili tak stávající vedení organizace ve složení Jiřího Běhounka v pozici 1. místopředsedy a Jiřího Čunka, Martina Půty a Oldřicha Bubeníčka v roli řadových místopředsedů.

Velmi si vážím velké podpory ze strany ostatních hejtmanů a hejtmanek, kterou mi na dnešním jednání vyjádřili. Výsledek dnešní volby je pro mě signálem, že uplynulé dva roky v roli předsedkyně Asociace krajů ČR přinesly jasné výsledky a zároveň je pro mě potvrzením, že hejtmani vidí smysl v tom, abychom v nastavených aktivitách pokračovali. Mou snahou po celou dobu bylo a vždy bude hájit zájmy všech krajů a naplňovat jejich společné cíle,“ uvedla staronová předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Mračková Vildumetzová.

Asociace krajů má čtrnáct členů – třináct hejtmanů a pražského primátora. Vznikla, aby hájila a prosazovala společné zájmy krajů například směrem k vládě a státní správě. Současná vláda se se členy asociace pravidelně setkává a jedná o problémech v regionech.*

/zr/

K foto:

Před jednáním hejtmanek a hejtmanů v Hluboké nad Vltavou

Foto: AK ČR

 

 

Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR dnes společným prohlášením reagovaly na to, jak některá média interpretují včera vydanou Výroční zprávu Bezpečnostní informační služby (BIS). Tato média k tomu využívají zprávu ČTK a s odvoláním na informace BIS přitom hovoří o "rozsáhlém zneužívání veřejných prostředků" kraji, městy a obcemi, aniž by pro to uvedla konkrétní důkazy..

Podle Asociace krajů (AK) ČR a Svazu měst a obcí (SMO) ČR takto podané informace neoprávněně plošně poškozují kraje, města a obce. AK ČR spolu s SMO ČR připomínají, že kontrolu hospodaření krajů ze zákona provádí Ministerstvo financí , kontrolu hospodaření měst a obcí potom krajské úřady či auditoři. Hospodaření krajů, měst i obcí za rok 2014 bylo kontrolováno důkladně, stejně tak auditní orgány Ministerstva financí , případně kontrolní útvary orgánů poskytující krajům dotace EU, provádějí kontinuálně důkladnou předběžnou, průběžnou i následnou kontrolu všech projektů.

"Pokud BIS v rámci plnění svých úkolů zaznamenala jakékoliv protiprávní aktivity týkající se hospodaření krajů, měst či obcí, předpokládáme, že své poznatky předala Policii ČR, která je prověřila," praví se v prohlášení.

AK ČR a SMO ČR rovněž poukazují na to, že obecné tvrzení a následná mediální interpretace Výroční zprávy BIS o "rozsáhlém zneužívání veřejných prostředků" neodpovídá skutečnosti. Podle autorů prohlášení to dokládají výsledky kontrol hospodaření krajů provedených Ministerstvem financí, i kontrol hospodaření měst a obcí provedených kraji či auditory za rok 2014, stejně jako výsledky kontrol projektů podpořených prostředky Evropské unie a realizovaných kraji, městy či obcemi v roce 2014.

Asociace krajů ČR i Svaz měst a obcí ČR požádají oficiálně BIS, aby identifikovala "plošné zneužívání veřejných prostředků" - a tam, kde to bude možné a věc nebyla postoupena Policii ČR, mohlo tak dojít k mimořádným kontrolám či auditům, aby se potvrdily či vyvrátily informace obsažené ve Výroční zprávě BIS (tu najdete na: http://www.bis.cz/vyrocni-zprava6c8d.html?ArticleID=1096).
Prohlášení za AK ČR podepsali hejtmani  Michal Hašek, Jiří Běhounek, Jiří Zimola, Miroslav Novák, Jiří Rozbořil, Stanislav Mišák, Lubomír Franc, Martin Havel, Václav Šlajs, Oldřich Bubeníček a Martin Netolický, za SMO ČR prohlášení stvrdil svým podpisem jeho předseda František Lukl.

/zr/

 

Na snímku: Sídlo Bezpečnostní informační služby v Praze

Ilustrační foto: www.bis.cz

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down