Sdružení místních samospráv ČR, které reprezentuje více než 2100 českých, moravských a slezských obcí, si na dnešním 8. republikovém shromáždění v Ostravě zvolilo nové vedení.

V čele SMS ČR bude stát Eliška Olšáková, starostka Valašských Klobouk a nově zvolená poslankyně Parlamentu ČR. Ta dosud v rámci SMS ČR působila jako předsedkyně zlínské krajské organizace Sdružení. Europoslanec Stanislav Polčák, jenž SMS ČR vedl v předchozích letech, mandát předsedy neobhajoval. Shromáždění také rozhodlo o novém složení předsednictva.

 „Práci pro obce a pro samosprávy se věnuji už od roku 2014, kdy jsem byla po 25 letech práce ve veřejné správě zvolena starostkou. A v práci pro obce hodlám pokračovat: jako nově zvolená poslankyně budu usilovat o místo ve Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a v Rozpočtovém výboru, které patří z hlediska potřeb a zájmů samospráv mezi klíčové a kde hlas obcí a měst a především jejich praktické problémy i praktické zkušenosti musí být výrazně slyšet,“ uvedla Eliška Olšáková.

Mezi svými prioritami v roli předsedkyně SMS ČR uvedla Eliška Olšáková kromě nastavení udržitelného systému financování obcí také vyřešení stavební legislativy, problematiku dostupnosti základních služeb na venkově, mimo jiné vysokorychlostní internet, nebo řešení tranzitní dopravy a také ochranu kulturního dědictví.

Spokojeni nemůžeme být ani s povinnostmi, které nám stanovuje zákon o odpadech,“ konstatovala Eliška Olšáková a pokračovala: „Jsem si dobře vědoma toho, na co budu v pozici předsedkyně SMS ČR navazovat. Ohromný kus práce, který Sdružení pod vedením Stanislava Polčáka a s přispěním všech svých členů až do této chvíle odvedlo, je inspirativní a zároveň zavazující. Vím, že očekávání na mě kladená budou značná, a jsem připravená je naplnit,“ dodala historicky již druhá žena v čele SMS ČR.

Dlouholetý předseda SMS ČR, europoslanec Stanislav Polčák, který stojí za řadou úspěchů, jichž se Sdružení podařilo dosáhnout, už o vedení SMS ČR neusiloval. „Sdružení díky obrovské aktivitě a iniciativě starostů za uplynulých šest let téměř zdvojnásobilo počet členů a odpovídajícím způsobem narostla i agenda a šíře aktivit, kterými se zabýváme. Jsem dál připravený poskytovat SMS ČR a samosprávám svou podporu a expertízu, ale na to, abych Sdružení dál vedl, mi vedle práce europoslance a dalších aktivit nezbývá kapacita,“ vysvětlil Stanislav Polčák své rozhodnutí již nekandidovat. Rada SMS ČR se rozhodla udělit mu titul čestného předsedy s poradním hlasem.

Republikové shromáždění zvolilo také širší vedení: místopředsedy a členy předsednictva. Prvním místopředsedou SMS ČR byl zvolen Oldřich Vávra, starosta obce Tupesy a předseda pracovní skupiny SMS ČR pro školství.

/zr/

Na snímku: Nová předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR Eliška Olšáková, nově zvolená členka dolní parlamentní komory a starostka města Valašské Klobouky

Foto: FB profil Elišky Olšákové*

Obce, které jsou zřizovateli základních a mateřských škol, očekávají dva týdny před začátkem školního roku od vlády jasné informace, za jakých podmínek bude od září probíhat výuka.

Z dotazníku, kterým Sdružení místních samospráv ČR oslovilo členské obce, vyplývá, že v řadě oblastí zřizovatelé přesné informace stále postrádají. Zároveň by přes 80 % obcí poskytlo prostory pro mobilní očkovací týmy a zveřejnilo na obecních vývěskách či internetových stránkách informace související s očkováním proti covid-19.

Zřizovatelé školských zařízení nejčastěji upozorňují na to, že potřebují co nejdříve dostat přehledné a jasné informace o podmínkách, za nichž bude výuka probíhat.

Zřizovatelé jsou v mimořádně těžké situaci, protože ani dva týdny před začátkem školního roku není zřejmé, jak bude probíhat například testování žáků na covid-19 či nošení respirátorů a kdo je bude hradit. Nevíme, jak se plánovaná opatření dotknou třeba svážení dětí do škol, kroužků, exkurzí či soutěží. Specifická je rovněž situace malotřídek, pro které je značná část dosud zveřejňovaných opatření nesplnitelná,“ říká Oldřich Vávra, předseda pracovní skupiny pro školství SMS ČR a starosta obce Tupesy.

Obce zároveň avizují silnou ochotu podpořit zvýšení informovanosti občanů ohledně očkování proti covid-19. Přes 80 procent by bylo ochotno například zveřejnit na obecních vývěskách či webových stránkách zaslané informace o očkování. Obdobný počet obcí by pak poskytl prostory pro zázemí mobilních očkovacích týmů.

Ze zkušeností partnerských organizací v Evropské unii víme, že nejvyšší proočkovanost vykazují země, kde je shoda politické reprezentace na podpoře očkování, která je doprovázena podporou místních veřejných autorit a lokálních informačních kampaní, jako je tomu v Portugalsku či Francii, anebo usnadněním přístupu občanů k očkování přímo v jejich bydlišti,“ dodává Stanislav Polčák, předseda SMS ČR, člen výboru na ochranu veřejného zdraví a regionálního výboru EP.*

/zr/

Na snímku: V Olomouckém kraji pomáhají i mobilní očkovací týmy Fakultní nemocnice Olomouc

Foto: archiv FN Olomouc

 

Tento týden nedošlo k původně avizovanému návratu žáků do škol. Zřizovatelé škol, vedení škol, pedagogové, rodiče i studenti a žáci ve valné většině akceptují důvody, které k tomu vedly. Požadují však po ministru školství, mládeže a tělovýchovy a po ministru zdravotnictví, aby ukončili stávající nejistotu a přišli s jasným plánem, kdy, respektive za jakých podmínek, dojde ke znovuotevření škol.

Chápeme nutnost opatření, která mají bránit zhoršování epidemické situace. Apelujeme ale na vládu a příslušné ministry, aby nenechávali veřejnost v nejistotě a poskytli ředitelům škol, učitelům, rodičům i žákům jakýsi jízdní řád, podle kterého se bude provoz škol obnovovat. Jako urgentní vnímáme znovuobnovení prezenční nebo alespoň střídavé výuky u prvního stupně základních škol a posledních ročníků,“ říká Oldřich Vávra, předseda pracovní skupiny SMS ČR pro školství a starosta obce Tupesy na Uherskohradišťsku.

V reakci na podněty zřizovatelů a rodičů vyzývá Sdružení místních samospráv ČR především zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k tomu, aby:

* v součinnosti s Ministerstvem zdravotnictví představili jasný a konkrétní plán pro otvírání škol včetně podmínek pro otevření;

* vytvořili podmínky pro to, aby prezenční (či střídavá) výuka byla co nejdříve zahájena alespoň v rozsahu I. stupně škol a posledních ročníků;

* zajistili mimořádné ohodnocení pracovníků školek a škol, včetně správních zaměstnanců;

* nastavili systémovou podporu pro doplnění chybějící výuky formou prázdninových campů apod.

Opakovaně informujeme také o tom, že distanční forma výuky je ve školách velmi rozmanitá a má naprosto nesrovnatelnou úroveň. Negativně se na tom projevilo i výrazné zúžení okruhu uznatelných výdajů pro nákup IT techniky, kterým MŠMT podpořilo školy v částce 20 000 Kč na učitele. Upozorňujeme, že se výrazně prohlubují rozdíly ve vzdělanostní úrovni žáků, a to bez ohledu na sociální status,“ konstatuje Oldřich Vávra.

Pracovní skupina pro školství také upozorňuje, že stávající forma výuky je extrémně náročná jak pro učitele, tak pro žáky a rodiče a nelze takto dlouhodobě pokračovat. „Vyzýváme proto MŠMT  a Českou školní inspekci k výrazně větší aktivitě v oblasti metodické pomoci školám a k vytvoření podmínek, aby školy měly prostor pro doplnění chybějícího učiva u všech žáků. Nabízíme MŠMT odbornou spolupráci jak v této věci, tak v souvisejících, jakou jsou problémy s naplněním projektových indikátorů u projektového financování, tak u nastavení financování škol a podobně,“ uzavírá Oldřich Vávra, předseda pracovní skupiny SMS ČR pro školství.

/zr/

Ilustrační foto: ZŠ a MŠ Tupesy na Uherskohradišťsku

Foto: facebookový profil školy*

V horní parlamentní komoře se včera v reakci na otevřený dopis pedagogů mateřských škol konal kulatý stůl, který řešil nejpalčivější otázky předškolního vzdělávání u nás.

Senátní Výbor pro vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice následně přijal usnesení, v němž argumenty, které u kulatého stolu zazněly, shrnul v doporučení určená Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstvu financí (MF).

Výbor navrhl například řešit platové zařazení ředitelů a ředitelek MŠ či hledat způsob, jak řešit snižování počtu dětí ve třídách bez dopadu na školní jídelny. Oběma ministerstvům pak doporučil připravit legislativní návrh na financování dalšího pracovníka ve třídě MŠ z národních zdrojů.

S doporučeními senátního výboru se ztotožnilo i Sdružení místních samospráv ČR, avšak zvedlo, že ví i o dalších zásadních problémech, které předškolní vzdělávání trápí, a v návaznosti na kulatý stůl na tyto problémy upozornilo jeho organizátorku, senátorku Jaromíru Vítkovou, upozornilo. Předseda pracovní skupiny pro školství, sport a kulturu SMS ČR Oldřich Vávra v dopise senátorce Vítkové připomněl, že kromě mezd ředitelů, které obcím často znemožňují nalézt na pozici ředitele /ředitelky vhodné kandidáty, je neméně důležité téma i zajištění dostatečných prostorových kapacit. Dopis odeslaný v předvečer konání kulatého stolu v Senátu  obsahuje i konkrétní návrhy, jak toho dosáhnout.

Z DOPISU OLDŘICHA VÁVRY

Souhlasíme s tím, že téma mezd a důstojné úhrady za práci je důležité. Ze své praxe a právní poradny, kterou pro školy a školky děláme, víme, že nalézt na pozici ředitele /ředitelky MŠ zájemce zdatné nejenom v oblasti pedagogické, ale i organizační, není snadné.
Za neméně důležité téma ale považujeme i zajištění dostatečných prostorových kapacit.
Řešení problému má několik rovin. Ať už je to omezení pobytu dětí, které nedosáhly tří let, nebo výstavba nové infrastruktury, případně revize stávajících předpisů a nařízení. Zde si dovolujeme upozornit na velmi složitou situaci mnoha zřizovatelů, kdy mají zájem o zajištění kapacitní a kvalitní infrastruktury, ale  nemají ji z čeho financovat (reálně nejde ve většině případů slibovat nárůst a naplněnost celých školních tříd, protože rozhodnutí o tom, kam bude dítě chodit, je zejména na rodičích).

Dalším mnohem větším problémem je prostorové omezení, kdy řada zřizovatelů nemá fyzicky kde prostory vybudovat. Zde si dovolujeme apelovat na vaši podporu možností řešení, ať už je to parametrická změna rozpočtového určení daní  (váha kritéria žák), předvídatelná dotační podpora pro širší okruh žadatelů, tak zejména změna stavebního zákona, kdy zástavba nových lokalit musí být svázána i s existencí (budováním) infrastruktury, v tomto případě školské. Nepovažujeme za oprávněné, aby tyto náklady nesly kompletně obce a zisky pouze několik vlastníků.*

/zr, red/

Ilustrační foto: archiv SMS ČR

Tváří únorového vydání odborného časopisu pro veřejnou správu Moderní obec je předseda DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko a starosta městyse Dolní Čermná Petr Helekal. Uvnitř únorového čísla Moderní obce s ním najdete i obsáhlý rozhovor.

Přinášíme výběr citátů některých zajímavých osobností, které na stránkýách únorového vydání Moderní obce promlouvají:

* Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj: Mezi bílá místa, jak jsou definována v programovém prohlášení vlády, spadá celá řada témat, z nichž nemalá část je již pokryta národními zdroji. V roce 2018 alokace vyhlášených výzev z národních dotačních titulů přesáhla 40 mld. Kč. Šlo zejména o oblasti podnikání, sítě (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, úpravny vod), památky, životního prostředí a zdravotnictví a záchranné složky. U národních titulů MMR jsme největší převis poptávky nad nabídkou zaznamenali u podpory venkova 9 mld. Kč, a to především u místních komunikacích a sportovní infrastruktury. V oblasti bydlení to byl převis poptávky ve výši 0,5 mld. Kč – zde šlo zejména o komunitní domy pro seniory, pečovatelské byty a bezbariérová opatření v bytových domech.

Je nutné hledat zdroje i jinde. Nabízí se například dluhové financování, finanční nástroje, jiné modely spolupráce, například veřejného a soukromého sektoru – PPP (Public Private Partnership) atd.

Příští programové období EU bude pravděpodobně opravdu posledním, kdy budou do území ČR v rámci kohezní politiky plynout velké finanční prostředky. Proto jsme k návrhům nařízení pro budoucí programové období, která mj. obsahují také návrh témat financovatelných z evropských zdrojů, připravili pozice, které prosazují zájmy ČR. Obecně bude velmi důležité vybrat ta nejpodstatnější témata a stanovit prioritu strategickým projektům – tedy těm, které přinesou největší efekt.

I proto se aktuálně bavíme o Národním investičním plánu a transformaci MMR na Ministerstvo veřejného investování. Tento proces musí probíhat s ohledem na specifické potřeby území, které i v naší rozlohou malé republice existují. Právě tento aspekt, tzv. územní dimenze, je základním pilířem vznikající Strategie regionálního rozvoje ČR a následně by měl být promítnut i do politik a nástrojů všech resortů, které mají v gesci témata úzce související s regionální politikou, včetně operačních programů a národních dotačních titulů. (v rozhovoru, který uveřejňujeme pod titulkemKlára Dostálová: Na úrovni resortů je už zmapováno více než 17 tisíc projektových záměrů)

* Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje: V Moravskoslezském kraji se proto snažíme využívat odborné připomínky pracovních skupin fungujících při regionální stálé konferenci (RSK) nejen k zacílení evropských nebo národních zdrojů. Jejich komentáře slouží jako podklad pro připravovanou strategii rozvoje našeho kraje. Obracíme se na ně v souvislosti s programem RE:START, který u nás běží. Podařilo se nám dát dohromady opravdu ty největší kapacity z regionu a vytvořit stabilní systém partnerství, který perfektně funguje. Do dalších let bychom uvítali, aby odborníci v pracovních skupinách mohli vidět dopad a výsledek své činnosti. Ocenil bych také, aby se činnost RSK neomezovala pouze na evropské prostředky. (v rubrice Názor, kde se hejtman vyjadřuje zejména k činnosti regionálních stálých konferencí)

* Jiří Kulhánek, starosta Kadaně: Úřad práce vyplácí podle zákona dávky na bydlení, které například ve městech velikosti 10 až 50 tisíc obyvatel pro čtyřčlennou domácnost činí až 12,5 tisíce korun. Přitom skutečné náklady na bydlení se u obecních bytů v takových městech pohybuji přibližně na polovině uvedené sociální dávky. Proč by tedy spekulant s chudobou logicky nesháněl sociálně slabé do svého bytu, když měsíčně vydělá na státu minimálně šest tisíc korun, aniž by hnul prstem? Tak nám vznikl byznys s chudobou, kdy různé realitní kanceláře skupují byty a stěhují do nich sociálně slabé za účelem velmi jednoduchého zisku.
Recept na řešení? Pojďme tyto dávky snížit na úroveň obecního nájmu v daném místě. Příval sociálně slabých obyvatel organizovaný pochybnými realitkami ustane a stát ušetří několik stovek milionů, které bude moci nasměrovat mnohem efektivněji, než když nyní zcela vědomě vyhazuje veřejné peníze z okna. (v rubrice Polemika věnované iniciativě některých severočeských měst zastropogvat dávky na bydlení výší místního nájemného v obecních bytech)

* Petr Helekal, předseda DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko a starosta městyse Dolní Čermná: Když jsme náš dobrovolný svazek obcí zakládali, chtěli jsme prvotně dosud váhající obce přesvědčit o tom, že činnost DSO bude pro ně výhodná. A jak nejlépe přesvědčíte starostu o tom, že je pro jeho obec něco výhodné? Nejlépe tak, že mu tu výhodnost finančně vyčíslíte. My jsme zprvu za podpory Státního fondu životního prostředí úspěšně uskutečnili dva projekty – jeden se týkal protipovodňových opatření, druhý nakládání s bioodpady. Finanční výhodnost obou projektů jsme mohli zúčastněným obcím dokladovat. Tím jsme postoupili do dalšího levelu a pro meziobecní spolupráci získali další obce. (část jedné z odpovědí Petra Helekala v ústředním rozhovoru celého vydání)

* Jana Zwyrtek Hamplová: Uzavřít dnes v samosprávě dobrý a bezchybný smluvní, zejména majetkoprávní, vztah, je z mnoha důvodů tzv. vysoká právní liga. Obec je totiž velmi specifický smluvní partner, který je zákonem procesně i obsahově velmi limitován a omezen, a současně, pokud něco poruší, následují, rovněž ze zákona, velmi závažné právní důsledky. Pokud to zkombinujeme s odpovědností zastupitelů, pak není obcím a městům a jejich voleným zástupcům co závidět. Proto jsem připravila tento seriál o majetkoprávních dispozicích, opírající se o rozsudky Nejvyššího a Ústavního soudu ČR. Zákon o obcích nám totiž už zdaleka nestačí, chceme-li návod, jak v obcích a městech skutečně správně postupovat. (přední česká odbornice na právo územních samospráv v seriálu Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů)

* Ondřej Jakob, radní Mukařova v okrese Praha-východ: Začali jsme se skupinkami koledníků chodit, jak jsme tomu byli zvyklí na rodné Moravě, od domu k domu a vždy se snažíme projít celou obec. Dalo se tu dohromady několik rodin a kamarádů dětí, kteří každoročně chodí koledovat. Snažím se také spoluobčany předem upozornit, například na sociálních sítích, na možnost stát se koledníkem. Obecně je větší zájem dětí chodit s koledou než dospělých býti jejich doprovodem. (z textu Za úspěchem Tříkrákové sbírky stojí také pomoc a aktivita radnic)

* Oldřich Vávra, starosta obce Tupesy na Uherskohradišťsku a předseda Pracovní skupiny Sdružení místních samospráv ČR pro školství, sport a kulturu: Rozhodně návrh Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nevidíme jako bouři ve sklenici vody, ale jako extrémní pokus o zásah do práv zřizovatele, odebrání kompetencí zřizovateli, výraz nedůvěry k samosprávám. Zřizovatelé usilují o stabilitu a rozvoj škol, je naším cílem, aby se konkurzů účastnilo vice uchazečů. Právě proto, že počet jmenovaných ředitelů, kdy zřizovatel nerespektoval pořadí navržené komisí (3 % všech ředitelů), považujeme diskusi za toto téma za nedůležitou vzhledem k jiným tématům, jako je například revize rámcových vzdělávacích programů (RVP) a další. (z vyjádření Oldřicha Vávry k pokusu MŠMT omezit právo zřizovatelů škol a školských zařízení na výběr ředitele právnické osoby zřizované obcí – tento svůj návrh nakonec ministerstvo po zásahu ministra Roberta Plagy stáhlo)

* Eva Zamrazilová, předsedkyně Národní rozpočtové rady: Jestliže v posledních letech byl skutečný výkon ekonomiky lepší než odhady, letos tomu bude nejspíš naopak. Neznamená to, že přijde recese, ekonomika ale poroste pomaleji než dosud. ( z textu Rozpočtové zlaté časy končí, samosprávy by se měly mít mnohem víc na pozoru)

* Jiří Krist, předseda Národní sítě Místních akčních skupin ČR: Bude záležet na Ministerstvu financí – a samozřejmě i celé vládě, jak moc bude Česká republika umět z vlastních národních zdrojů takový výpadek snížit. Podle reakcí paní ministryně financí se ovšem zdá, že by její resort nejraději nepřidal nic. Což by byl však paradox, neboť stát si u každého projektu pečlivě počítá a strhává daň z přidané hodnoty (DPH). Pravda, někdy DPH zaplatí Evropská unie, tvrdí se, že projekty s uznatelnými náklady do výše pěti milionů eur s DPH v tomto smyslu nemají problém. Ale v zásadě je DPH z podpořených a realizovaných projektů příjmem státu, byť z ní pak – jako z jedné ze sdílených daní – část celostátního inkasa odsype obcím a krajům.

Ale musím se ptát: Jaká by to byla spravedlnost, kdyby stát nic nekofinancoval, ale z každého eura evropské pomoci by si pro sebe vzal přibližně pětikorunu? Ať už by šlo o měkký projekt, nebo třeba o nějakou stavbu…

Bylo by proto fér, kdyby Ministerstvo financí už teď uklidnilo budoucí žadatele o dotace, aby se nebáli připravovat v předstihu hodnotné projekty a aby netápali v nejistotě, zda budou nebo nebudou muset řekněme rekonstrukci staré školy kofinancovat možná až ze 40 %. Protože v takovém případě by, jak se na tom jistě shodneme, byly náročnější investice především pro menší obce naprosto nemožné. Už kdyby se toto kofinancování podělilo půl na půl mezi stát a obec, byla by to citelná pomoc místním samosprávám.

Zatím jsme zvyklí na to, že investice v obcích podpořené evropskými fondy z 90 či i 95 % platí kdosi „jiný“ a radnice přidají jen deset nebo pět procent z vlastního. Této praxi bude určitě obtížné odvykat… (z rozhovoru s Jiřím Kristem nejen k nastavení operačních programů)

* Pavel Procházka, ředitel – Integrovaná doprava Středočeského kraje: Zatímco kraje možnost zakládání integrovaných systémů řízených organizátory využívají, zcela odlišná situace je na úrovni státu. Přitom výchozí situace je v podstatě stejná: Síť tvořená páteřní železniční dopravou, jejíž trh se bude – na základě evropské legislativy – stále více otvírat, mnoho autobusových linek křižujících Českou republiku na komerční bázi bez koordinace s vlaky, ale i s jinými autobusy navzájem, mnoho systémových služeb, které si každý dopravce řeší po svém – a především nemožnost zakoupení jednoho jízdního dokladu. V některých dopravních relacích se tento stav negativně projevuje i v krajích, neboť některé obce jsou závislé na komerčních spojích, a jsou tak nechány napospas rozhodnutí dopravce, zda daný spoj či linka budou provozovány.

Velmi pozitivně v tomto smyslu působí snaha Ministerstva dopravy ČR vytvořit tzv. národní tarif, který by v první fázi umožnil jízdu a přestup mezi vlakovými spoji bez ohledu na dopravce. Nicméně to vypadá tak, že tomuto návrhu bude scházet natolik vysoká míra integrace, aby jejím výsledkem bylo jednoduché a univerzální použití pro cestující, jak je znám ze Švýcarska. (z textu, v němž se Pavel Procházka věnuje současnosti a budoucnosti integrovaných dopravních systémů)

* Vladislav Gerhard, tajemník městské části Praha 18: Mezi naše silné stránky patří především realizace projektů na zvýšení výkonnosti úřadu, dlouholeté využívání CAF, ISO 9001, benchmarkingu, CSR a MA21, dále vhodně formulovaná strategie úřadu, pravidelně opakovaná sociodemografická studie, systémově ošetřené generování námětů na inovace a také aktivní zapojení většiny zaměstnanců do organizování akcí pro veřejnost.

Za silnou stránku našeho úřadu lze považovat také genderovou politiku (jsme šestinásobným vítězem soutěže Úřad roku – Půl na půl). Kromě toho jsme získali ocenění Podnik podporující zdraví a ocenění Přívětivý úřad 2016, 2017, 2018 v Praze. A v roce 2016 jsme obsadili i druhé místo v rámci celé České republiky v soutěži Přívětivý úřad 2016. (z odpovědi Vladislava Gerharda v rozhovoru, v němž MČ Praha 18 představujeme coby čerstvou držitelku ocenění Excelentní organizace uděleného v rámci Národní ceny kvality ČR)

V únorovém vydání Moderní obce však najdete i mnoho dalších zajímavých a podnětných textů.

Jednotlivá vydání Moderní obce v digitální podobě včetně únorového čísla, ale i celoroční předplatné si můžete on-line zakoupit na: https://digi.profipress.cz/katalog/detail/moderni-obec

/rš/

 

Novela školského zákona (561/2004 Sb.) z dílny předsedy školského výboru Poslanecké sněmovny Václava Klause ml. nalézá podporu obcí. Ty totiž v mnoha případech nemají kapacitu vhodnou pro umístění dvouletých dětí do mateřských škol. Novela nyní míří do výborů Poslanecké sněmovny.

Novela školského zákona přijatá na podzim 2016 (zákon č. 178/2016 Sb.) uložila všem obcím a městům, které zřizují mateřskou školu nové povinnosti  – mimo jiné – zajistit od roku 2020 místo ve školkách již pro dvouleté děti.  Jak uvádí Oldřich Vávra, starosta obce Tupesy a předseda Pracovní skupiny Sdružení místních samospráv ČR pro školství a sport, „od samého počátku projednávání obce vyjadřovaly zásadní nesouhlas s tímto návrhem zejména z důvodů provozních a kapacitních. Dvouleté dítě v objektu mateřské školy má totiž daleko vyšší a odlišné nároky".

Oldřich Vávra také za Sdružení místních samospráv připomíná, že „na základě výběrového šetření mezi členskými obcemi tvrdíme, že stávající kapacity školek nejsou v žádném případě schopny absorbovat další populační ročník dvouletých dětí.  Zřizovatelé již vyčerpali relativně snadné možnosti navyšování kapacity drobnými stavebními úpravami a v naprosté většině případů zajistili kapacitu pro děti předškolní. Další navýšení míst ve školkách je v naprosté většině případů podmíněno zásadními infrastrukturními investicemi, které nejsou pro většinu zřizovatelů reálně dostupné".

SMS ČR dlouhodobě požaduje posílení pravomocí ředitele, aby mohl rozhodnout o přijetí dítěte na základě vyhodnocení pedagogy školy s přihlédnutím k materiálním, prostorovým a personálním možnostem školy a s ohledem na školní zralost dítěte. Odstraněním povinnosti přijetí dvouletých dětí do mateřské školy, které je obsaženo v poslanecké novele školského zákona, by se obcím uvolnily ruce pro reálnou a dlouhodobou přípravu takových investic, které objekty škol a školek ještě více zpřístupní dalším skupinám dětí a žáků. Podle názoru SMS ČR však prostým uložením povinnosti nelze tyto kroky po obcích vymáhat.*

/tz/

K foto:

Mateřská škola v obci Vrbice na Břeclavsku

Ilustrační foto: archiv MŠ

Ve středu 20. září delegáti v přímé volbě velkou většinou všech hlasů zvolili Stanislava Polčáka, který tuto funkci vykonává už od roku 2015. Hlasovalo pro něj 375 delegátů z 439.

Na posty místopředsedů byli zvoleni Jan Sedláček, Radim Sršeň a Pavel Eliáš, starostové malých obcí z Kraje Vysočina, Olomouckého a Pardubického kraje.

Členové předsednictva zůstávají až na jednu obměnu, kdy Karla Ferschmanna vystřídal na jeho pozici Tomáš Dubský, ve stejném složení. Svou pozici obhájili Radek Brázda, Oldřich Vávra, Petr Halada i Věra Kovářová.

Republikové shromáždění SMS ČR se uskutečnilo v prostorách Senátu Parlamentu České republiky pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha.

Součástí programu bylo také vyhlášení držitele ocenění Počin roku 2017 v oblasti samospráv, kterým se stal hejtman Libereckého kraje Martin Půta za iniciativu změny zákona o rozpočtovém určení daní. Ten znamená posílení příjmů všech obcí od roku 2018 ve výši téměř 9 miliard korun.

/zr/

 

K foto nahoře:

Post předsedy SMS ČR obhájil Stanislav Polčák, poslanec Evropského parlamentu

Foto: Oldřich Koblížek, starosta obce Vraclav

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down