Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) hostilo ve dnech 18. a 19. října neformální jednání zástupců Evropské komise a českých orgánů odpovědných za čerpání z fondů EU v ČR. Cílem schůzky bylo zhodnotit stav příprav Dohody o partnerství a jednotlivých programů a projednat jejich poslední úpravy před oficiálním předložením dokumentů do Bruselu.

„Oceňujeme otevřenou diskuzi s kolegy z Evropské komise nad návrhy české Dohody o partnerství a programů, která završuje neformální konzultace nastavení nového období. Je naší společnou odpovědností nastavit programy tak, aby podpora směřovala na prioritní oblasti nejen z pohledu Evropské unie, ale i České republiky. Přestože v dílčích otázkách kolem zelených cílů se nám shoda hledá obtížněji, pracujeme na tom, abychom poslední sporné body vyřešili co nejdříve a mohli tak v příštím roce přejít k vyhlášení prvních výzev,“ uvedla Daniela Grabmüllerová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, která má na MMR na starosti řízení Sekce evropských fondů a mezinárodních vztahů.

V rámci dvoudenního jednání byly projednány připomínky komise jak k návrhu Dohody o partnerství, klíčového dokumentu zastřešujícího čerpání fondů EU v příštím programovém období 2021-2027 mezi ČR a EK, tak k návrhům jednotlivých programů. Část z nich již vláda schválila – jedná se o OP Jan Amos Komenský, OP Zaměstnanost+, OP Životní prostředí, OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a OP Technická pomoc V dalším kroku dojde po vypořádání všech připomínek k postupnému schválení programů, a to jak na vládní, tak na evropské úrovni.

Česká republika vyjednala z evropských fondů pro programové období 2021-2027 téměř 1 bilion korun. Nad rámec 550 miliard korun v rámci několika fondů politiky soudržnosti se jedná o prostředky na podporu oživení a odolnosti (Národní plán obnovy), Modernizačního fondu nebo komunitárních programů. Přehledně jsou všechny evropské fondy a iniciativy pro období 2021-2027 znázorněny na letáku zde.

*

/zr/

 

Závěrečná konference projektu Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City - SMART Česko - s podtitulem Každá kapka tvoří oceán - se uskutečnila v pátek 21. února v prostorách Technologické agentury ČR. O účast na konferenci byl mimořádný zájem od zástupců samospráv, odborníků i představitelů státní správy z celé České republiky.

Konferenci udělil záštitu předseda Technologické agentury ČR (TA ČR) prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng. TA ČR je v současnosti největším poskytovatelem podpory výzkumu v oblasti SMART řešení v České republice. Výsledkem projektu, který konference uzavřela, je strategie SMART Česko, tedy strategie pro „chytré“ obce a města v České republice.

Jak zdůraznila výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí ČR Mgr. Radka Vladyková, „chytrá řešení dělají moudří lidé“. Nejde tedy jen o technologie. Na druhé straně je pravda, že „smart“ řešení jsou často spojená s digitalizací, což je jedna z významných priorit výzkumu a předmět inovační strategie ČR. Součástí výstupů projektu je proto i přehled více než 200 projektů výzkumu na téma SMART. Tuto skutečnost při zahájení konference zdůraznil také předseda TA ČR.

V úvodu konference dále vystoupil náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj Ing. David Koppitz, do jehož působnosti problematika smart city spadá.  Za SMO ČR konferenci  s podtitulem Každá kapka tvoří oceán zahájila výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcíČR Mgr. Radka Vladyková. Následně byly prezentovány jednotlivé části projektu – strategická, analytická a implementační část, to, jak smart koncepty financovat, plánovat  a podobně.

Tímto projektem SMO ČR získává řadu velmi zajímavých poznatků nejen z dosavadních „smart“ aktivit měst a obcí – svých členů, ale také ze zkušeností obcí a měst v cizině,  které bude možné i v budoucnosti využít.

Koncept SMART Česko není orientován pouze na technická řešení, ale na udržitelný rozvoj ve městech a obcích, v regionech ČR. Cílem není pouze dobrý chod radnice, která je zásobena velkým množstvím dat s mnoha čidel na svém území, jak bývají „smart“ řešení někdy vykládána. Cílem je především vytvořit dobré podmínky pro život lidí tam, kde dnes bydlí a kde by měli mít svůj domov. Heslem je Nenuťte jezdit lidi za prací a za službami, ale přineste k nim domů, resp. do jejich města či obce práci a služby.

Tento obrácený trend je v současnosti možný kvůli novým technologickým možnostem, zejména rychlému internetu. Nové služby jsou příležitostí pro nový český byznys. SMART Česko je proto možné považovat za koncept pro plnění  běžných potřeb lidí novými prostředky. Každý, kdo přijde s novým dílčím „smart“ řešením pro dobrý život lidí, přispívá kapkou do oceánu dobrých podmínek pro život komunit nejen v České republice.

Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City byl spolufinancován Evropskou unií (Operační program Zaměstnanost) ve výši 7 634 450,94 Kč a ze státního rozpočtu v sumě 898 170,70 Kč. Projekt byl realizován v období 1. 3. 2018 až 28. 2. 2020 se zaměřením na obce, města a kraje a jejich zaměstnance, veřejnost a volené zástupce.

V projektu bylo zpracováno sedm základních dokumentů (viz níže), které mohou být inspirací pro představitele obcí a měst při koncipování a implementaci lokálních "SMART City strategií". Dokumenty vznikaly analýzou již existujících zdrojů a participativním způsobem, zejména prostřednictvím  pracovních skupin.*

Dokumenty vytvořené v rámci projektu:

Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City: analytická část

Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City: strategická část

Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City: implementační část

Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City: financování SMART Česka

SMART Česko: základní teze

SMART Česko: příklady dobré praxe

SMART Česko: výzkumné projekty s tematikou "smart”

Všechny dokumenty jsou volně ke stažení na: www.smartcesko.cz.

/tz/

 

 

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová na včerejším jednání Vlády ČR představila současný stav čerpání z Evropských strukturálních a investičních fondů. Následně ministři s premiérem projednali a schválili pozici ČR k návrhům legislativy pro tyto fondy na období 2021-2027.

„Za poslední dva měsíce se nám podařilo zrychlit čerpání prostředků z evropských fondů. Za červenec a srpen byly do Evropské komise zaslány žádosti o proplacení za více než 13,5 miliardy Kč, a to ještě nejsou za srpen dostupná data z Programu rozvoje venkova. Hodnota těchto odeslaných žádostí představuje přes 15 % prostředků přidělených ČR na období 2014-2020. Abychom však zajistili, že na konci roku žádné peníze nepropadnou zpět do rozpočtu EU, je nutné, aby všechny programy měly odeslány do Evropské komise žádosti alespoň ve výši 17 % hlavní alokace programu. Některé programy už této hranice dosáhly, jiné tento úkol mají ještě před sebou,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a dodala: „Výrazný nárůst žádostí o platbu, které zasíláme do Evropské komise k proplacení, očekáváme v posledních měsících tohoto roku, jednak protože minulý rok byla schválena řada projektů, které se začaly realizovat a začnou se proplácet, tak také proto, že končí stavební sezóna.“
V programovém období 2014-2020 je pro Českou republiku vyčleněno z rozpočtu EU celkem přes 577,3 mld. Kč (hlavní alokace Dohody o partnerství k 31. srpnu 2018). Čerpá se v deseti tematicky zaměřených programech. V současné době je nejvíce projektů realizováno v Programu rozvoje venkova – 138,5 tisíc. V Integrovaném regionálním operačním programu jsou schváleny projekty za nejvíce peněz – 71 mld. Kč. Nejvyšší hodnota schválených projektů vzhledem k hlavní alokaci programu je v případě operačního programu Zaměstnanost, kde jsou schváleny projekty za více než 81 % hlavní alokace.
Po včerejším jednání vlády se uskutečnila schůzka dotčených ministrů s premiérem Andrejem Babišem, kde  projednali a schválili  národní pozici k návrhům pravidel Evropské komise pro EU fondy v programovém období 2021-2027. České republice se podařilo do těchto návrhů prosadit některá zjednodušení, jako je sjednocení používání log a také zjednodušení systému auditů. V příštím období by na projektu měl proběhnout během jednoho roku už jen jeden audit.

Evropská komise však navrhuje také méně příznivé finanční podmínky pro čerpání, mezi nimi například zkrácení doby na využití prostředků na dva roky ze současných tří, snížení předběžných plateb státům, zvýšení národní míry spolufinancování projektů či striktnější limity pro zacílení národních priorit do určitých tematických oblastí. Cílem České republiky v dalších vyjednáváních bude zmírnit tyto podmínky, aby byla možná větší flexibilita i dostatek prostředků na průběžné proplácení projektů.*

/zr/

Ilustrační foto: archiv MMR

Bezmála stovka účastníků přijala pozvání na již druhou krajskou konferenci, která se minulý čtvrtek uskutečnila v západočeské metropoli v sídle Krajského úřadu Plzeňského kraje. Účastníci však byli i z Karlových Varů, Děčína, Kadaně, Chomutova, Kraslic či Sokolova. Spolupořadatelem setkání byla Agentura pro sociální začleňování. Cílem konference bylo sdílet dosavadní zkušenosti se zaváděním a provozováním sociálního bydlení.

V úvodním příspěvku představila Karolína Vodičková z Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně průběh zavádění sociálního bydlení v Plzni. Nyní je v krajské metropoli těsně před dokončením 13 sociálních bytů, které si účastníci konference v jejím závěru prohlédli.

Ve druhém příspěvku prezentoval Adam Pospíšil ze společnosti R-mosty projekt Férové bydlení, který je zaměřen na zajištění dostupného bydlení pro občany diskriminované na trhu bydlení ve spolupráci se soukromými vlastníky bytů v Praze a okolí. Dosud se podařilo navázat spolupráci se 16 soukromými vlastníky bytů ochotnými poskytnout pronájem matkám samoživitelkám, romským rodinám či dalším osobám v obtížných situacích.

Po úvodních příspěvcích se diskutovalo o tématech zavádění systému sociálního bydlení v obcích, sociální práce vázaná na bydlení a bytový fond potřebný pro sociální bydlení. Součástí diskusí bylo i krátké představení kvalitně fungujícího prostupného bydlení v Rokycanech a životních příběhů dvou z prvních klientů sociálního bydlení v Plzni. Příběh jednoho z nich odkazuje na skutečnost, že do situace bytové nouze z důvodu zdravotních komplikací se může lehce dostat každý z nás, obzvlášť žije-li bez partnera či rodiny.

Konference byla součástí aktivit projektu Podpora odborného partnerství – prostupné a sociální bydlení v Plzeňském kraji, který díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost uskutečňuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy ve spolupráci s městy Rokycany, Klatovy, Dobřany a Nýrsko a s Plzeňským krajem. Cílem projektu je zpracovat modelová řešení sociálního bydlení pro zapojená města a zpracovat doporučení pro Plzeňský kraj v oblasti uspořádání sociálních služeb navazujících na sociální bydlení na krajské úrovni.*

Bližší informace o konferenci i projektu realizovaném v Plzeňském kraji je možné získat na www.plzenske-socialni-bydleni.cz.

/zr/

 

Po několikaletém úsilí má Místní akční skupina (MAS) Vladař schválenou strategii komunitně vedeného rozvoje. Jde o využití principu plánování odspodu za využití znalostí místních podmínek místními aktéry, tzv. metodu LEADER. Jednou z aktivit pro realizaci takové strategie je i přerozdělování peněz z Evropské unie ve vybraných operačních programech.

MAS Vladař sdružuje šest desítek obcí na území Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje. Pracovníci této místní akční skupiny se od roku 2012 scházeli s aktéry v území, zjišťovali jejich potřeby, hledali jejich řešení a následně hledali průnik právě mezi takovými potřebami a nabídkou financování z EU fondů. Jak uvádí ředitel MAS Vladař Josef Ryšavý: „Nejsme úplně spokojeni s výslednou nabídkou témat, které je možné výzvami MAS Vladař pokrýt, ale nastavení operačních programů nám neumožňovalo více. Bojujeme v rámci republikové sítě místních akčních skupin za změnu pravidel, je to běh na hodně dlouhou trať.

Výzvy MAS jsou místně omezené výzvy operačních programů EU, v těchto soutěží jen projekty s přímým dopadem na území MAS Vladař. MAS Vladař bude disponovat pro žadatele alokací 204 mil. Kč, což je třetí největší podpora v rámci ČR. Tato částka odpovídá přímé dotaci z programů, v rozpočtech projektů je však také spoluúčast žadatelů či neuznatelné náklady, a tak MAS Vladař odhaduje přímý dopad podpory do regionu přes 290 mil. Kč.

MAS Vladař bude vybírat z projektů v operačních programech Integrovaný regionální operační program, Program rozvoje venkova a Zaměstnanost. Žadatelé budou realizovat své projekty nejdéle do konce roku 2022. „Rozvoj našeho regionu směřujeme zejména na zkvalitnění vybavení a prostor základních a mateřských škol, z celkové alokace 110mil Kč v IROP na toto opatření půjde podle plánu nejméně 55 milionů. “ poznamenává ředitel. Další podporovanými oblastmi jsou zlepšení bezpečnosti v dopravě, vznik a podpora sociálního podnikání, infrastruktura pro sociální práci. Výzvy z Programu rozvoje venkova jsou zaměřeny na podporu místní ekonomiky, žadatelé z řad malých a středních podniků mohou s touto podporou pořídit nové stroje a technologii pro zemědělskou i nezemědělskou výrobu, případně investovat do staveb s tímto spojených. V posledním programu OPZ se žadatelé mají zaměřit na projekty snižující nezaměstnanost a podporu udržení pracovních míst rodičů za pomoci tzv. prorodinných opatření.

Doufáme, že díky intervenci skrze MAS Vladař vznikne několik nových příměstských táborů, případně i dětských skupin, které pomohou najít rovnováhu mezi potřebami dětí a rodičů s potřebami zaměstnavatelů.“ dodává Josef Ryšavý.

První výzvy mohou žadatelé očekávat v prosinci 2017, ale pracovníci MAS jsou již nyní připraveni konzultovat projektové záměry. Navíc stále probíhá sběr potřeb území pro další vyjednávání o potřebách venkova a MAS Vladař se i ve spolupráci s regionálními stálými konferencemi snaží najít možnost podpory pro záměry z výzev MAS aktuálně nefinancovatelné.*

/ zr/

k foto:

MAS Vladař je pojmenována podle vrchu Vladař, mohutné stolové hory na Karlovarsku

Ilustrační foto: www.kudyznudy.cz

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down