Ocenění byla předána 1. června na hradě Špilberk v Brně během slavnostního večera pořádaného v rámci konference Moderní veřejná správa.

Ceny Ministerstva vnitra ČR za kvalitu ve veřejné správě předávali Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra pro státní službu, Adrián Jenčo, generální ředitel sekce veřejné správy Ministerstva vnitra Slovenské republiky, Zdeněk Nytra, senátor Parlamentu ČR, Taťána Malá, náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje, David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR, Pavel Drahovzal, výkonný ředitel Svazu města a obcí ČR, a Pavel Loutocký, tajemník Magistrátu města Brna.

Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě obdržely za rok 2016 tyto organizace:

V kategorii Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby (bronzový stupeň):

V kategorii Organizace dobré veřejné služby (stříbrný stupeň):

/mv/

K foto:

Ze společného fotografování po předání stříbrného stupně do rukou starosty obce Křižánky Jana Sedláčka (uprostřed), vpravo náměstek ministra vnitra Josef Postránecký, vlevo tajemník Magistrátu města Brna Pavel Loutocký.

Foto: archiv MV ČR

 

Při příležitosti konání dvoudenní konference Moderní veřejná správa, která byla dnes zahájena v Univerzitním kampusu Bohunice Masarykovy univerzity v Brně, byly jejím pořadatelem – Ministerstvem vnitra ČR – vyhlášeny i Osobnosti veřejné správy roku 2017.

Stali se jimi: ředitel ostravského územního pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Karol Siwek a tajemník Magistrátu města Chomutova Theodor Sojka. Diplomy a věcné dary jim předali náměstci ministra vnitra Petr Mlsna a Josef Postránecký.

Účastníky konference přivítal hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek a první náměstek brněnského primátora Petr Hladík.

Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend pověřený řízením sekce veřejné správy Petr Mlsna připomněl některé novinky, které buď již nedávno vstoupily do činnosti územních samosprávných celků, nebo s nimiž budou muset radnice brzy počítat. Například právě včera horní parlamentní komora schválila novelu zákona o občanských průkazech, která ve vztahu k zákonu o elektronické identitě umožní občanům vyřizovat si na dálku nejen úřední záležitosti, ale také v soukromoprávních oblastech.

Petr Mlsna se také vrátil ke změnám v systému odměňování členů zastupitelstev, obcí, krajů a hl. m. Prahy, k nimž dojde od 1. 1. 2018. Stane se tak na základě novely zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.Konkrétní výše odměn pro jednotlivé kategorie členů zastupitelstev, tj. pevné výše odměn poskytovaných uvolněným členům zastupitelstva obce za měsíc a maximální výše odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva obce za měsíc, budou teprve stanoveny v prováděcím nařízením vlády (změnám v odměňování zastupitelů obcí od 1. 1. 2018 se podrobně věnuje červnové vydání Moderní obce, které se bude ke čtenářům distribuovat už příští týden).

Náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký krátce shrnul první zkušenosti s implementací zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Bezprostředně se týká 230 služebních útvarů s přibližně celkem 17 tisíci státními zaměstnanci a nepřímo rovněž dalších přibližně sedmi tisíc zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru.

Senátorka, místopředsedkyně senátního výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Jitka Seitlová poukazovala na to, že veškerá nová legislativa musí být vyvážená, mj. i v tom smyslu, aby neukládala další povinnosti, které je možné jen obtížně plnit či je reálně plnit vůbec nelze. Jestliže stát svými zákony a dalšími právními normami stanoví obcím nové povinnosti, musí jim k tomu také zajistit dostatečné finanční zdroje. Jitka Seitlová zkritizovala i zákon o rozpočtové odpovědnosti, který podle jejího názoru nepřiměřeně zasahuje do práva obcí samostatně hospodařit, a narušuje tak jejich majetkovou a rozpočtovou autonomii. Senátorka také vyjádřila nelibost nad tím, že Ministerstvo vnitra zatím neumí zajistit jednotný výkon státní správy na úrovni jednotlivých obcí i krajů. Zdůraznila také, že kvalita veřejné správy je dána tím, kdo ji zabezpečují. "Nestačí zákonům a dalším právním předpisům pouze rozumět," konstatovala Jitka Seitlová, "je třeba se s nimi také ztotožnit a mít vůli je naplňovat."

Miroslav Matej, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstva financí ČR, vysvětlil, že zákon o rozpočtovém financování vznikal v době doznívání ekonomického propadu. Obce a kraje mají samozřejmě právo samosprávy zaručené Ústavou ČR. Ale to neznamená, že by se měly od sebe obce, kraje a stát oddělovat – všechny tyto tři složky tvoří jeden společný veřejný sektor.

Výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR, starosta obce Velký Osek na Kolínsku Pavel Drahovzal namítl, že na rozdíl od státu jsou obce bezprostředně odpovědny svým občanům. "Stát však může vydat dluhopisy na úhradu svého dluhu. Jenže obec tak může učinit pouze s povolením ministerstva. Přitom obce už pět let nepřetržitě za sebou rok co rok generují přebytky svého hospodaření," řekl Pavel Drahovzal. Kriticky také poukázal na chaotické zvyšování platů vládou pro různé kategorie zaměstnanců, k čemu však nejsou garantovány zdroje.

Ke slovům Pavla Drahovzala se připojil ředitel Kanceláře Asociace krajů ČR Jan Hodovský. Upozornil na nedávnou kauzu kolem zvýšení mezd řidičů v meziměstské linkové dopravě, ktzerá málem přerostla v celostátní stávku. Citelné problémy s odměňováním jsou však také v krajském zdravotnictví, sociálních službách apod. Vláda nakonec sice peníze pro zvýšení platů v těchto sférách zajistila, ale jednorázově, takže kraje budou muset v budoucnu vše dofinancovávat opět ze svého. A to za situace, jak Jan Hodovský uvedl, kdy kraje už řadu let neúspěšně řeší své podfinancování. To ročně za všechny kraje dohromady činí přibližně 700 mil. Kč ročně.

V rámci konference Moderní veřejná správa se koná také program Národní konference kvality ve veřejné správě. Dnes večer proto budou v Brně při této příležitosti v Brně také slavnostně uděleny Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě. Zítra konference Moderní veřejná správa bude pokračovat závěrečným dnem.*

/rš/

Nahoře: Mezi účastníky konference Moderní veřejná správa byli především zástupci radnic

Ve fotogalerii

  1. snímek Ředitel ostravského územního pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Karol Siwek (vpravo) přebírá ocenění Osobnost veřejné správy roku z rukou náměstkam ministra vnitra Josefa Postráneckého
  2. snímek Tajemník Magistrátu města Chomutova Theodor Sojka (vlevo) spolu s náměstky ministra vnitra Petrem Mlsnou (vpravo) a Josefem Postráneckým

Foto: Ivan Ryšavý

 

 

 

 

 

 

 

Zřejmě největší setkání starostů z celé České republiky (SMO) v letošním roce se uskuteční ve čtvrtek 18. a v pátek 19. května v Plzni. Svaz měst a obcí ČR tam totiž po oba uvedené dny uspořádá svůj tradiční, tentokrát už XV. sněm. Jeho účastníci urči priority a hlavní směry organizace hájící zájmy samospráv a přijmou stanoviska k aktuálním tématům a problémům měst a obcí. Na sněm přijedou i mnozí zákonodárci a zástupci státních i dalších veřejně činných organizací.

Předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova na Hodonínsku František Lukl vyjádřil naději, že XV. sněmu se zúčastní všichni ohlášení členové vlády, a to nezávisle na aktuálním vnitropolitickém dění. "Moudří ministři vědí, že veřejná správa musí fungovat za jakékoliv situace, služby lidem nejde zastavit," dodal František Lukl s tím, že "dosavadní vláda byla k městům a obcím přívětivá, za což jí patří poděkování"."Věřím, že i jakýkoliv další kabinet bude samosprávám nakloněn. Činnosti měst a obcí se totiž týkají všech oblastí života. Platí tak jednoduché, gramatické i společenské, že občan je od slova obec a o občany se má starosta dobře starat," poznamenal dále předseda SMO.

Podle Františka Lukla činnost samospráv znamená každodenní práci a kontakt s lidmi. Proto se i na XV. sněmu sejdou starostové a primátoři z celé republiky nezávisle na politické příslušnosti. Všem půjde o jedno: „Společně hájit zájmy měst a obcí.“ Na to je třeba pamatovat ve všech dobách a za tímto posláním si Svaz měst a obcí ČR stojí.

„Jsem rád, že se XV. sněm koná právě v Plzni. Máme co nabídnout a i jako město můžeme inspirovat kolegy starosty a primátory. Třeba co se týče dopravy, kultury či smart projektů,“ uvedl člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR a primátor statutárního města Plzeň Martin Zrzavecký a připomněl, že dnešní společnost je hodně rychlá a změny bohužel nejdou ruku v ruce s legislativou. Města a obce jsou tak často svazovány právními předpisy a zejména pro ty malé s neuvolněnými starosty je velmi složité se v nich vyznat. I tady mají velký význam setkání starostů a primátorů, neboť jsou velkým pomocníkem ve světě měnícího se právního prostředí.

„Sněm je tradičně nejdůležitější akcí svazu. Koná se jednou za dva roky. S tím, že jednou za čtyři roky z něj vzejde rada a předsednictvo, tedy vedení naší organizace,“ konstatoval výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku na Kolínsku Pavel Drahovzal. „Letos volební sněm sice nemáme, ale i tak je nyní v naší zemi předvolebních záležitostí docela hodně, nemyslíte? I přesto, nebo možná právě proto, na sněmu probereme velmi důležitá a pro život všech obyvatel naprosto zásadní témata a klíčové priority. Například, jak řešit financování moderní občanské infrastruktury – silnice, veřejné osvětlení,“ informoval dále Pavel Drahovzal.

Konferenční část dvoudenního XV. sněmu doplní část společenská. Starostové budou moci například absolvovat jednu z disciplín olympijského víceboje a výsledky si porovnat s výkony uznávaných šampionů. Na místě konání, tedy v Parkhotelu Plzeň, navíc bude jeden z olympioniků. To vše proto, že sněm je – podobně jako olympiáda pro sportovce - jednou z nejdůležitějších akcí pro starosty. A stejně jako propojené olympijské kruhy, SMO spojuje města a obce všech velikostí.*

Podrobnosti o XV. sněmu Svazu měst a obcí ČR včetně programu a přihlášky naleznete na:  http://smocr.cz/cz/nase-akce/snem/xv-snem/default.aspx.

/zr/

K foto:

XV. sněm Svazu měst a obcí ČR se ve dnech 18. a 19. května uskuteční ve Velkém sále Kongresového centra Parkhotelu Plzeň

Foto: web Parkhotel Plzeň

Finanční prostředky od státu v souvislosti s nařízením vlády o zvýšení mezd řidičů požadují kromě krajů také města a obce. Říkají, že i jich se právní předpis týká a v rozpočtech s těmito výdaji nepočítaly.

O dané věci chce předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO) a starosta Kyjova František Lukl jednat s ministrem financí Andrejem Babišem. Situaci by mohla vyřešit změna rozpočtového určení daní (RUD). Konkrétně v rámci RUD návrat podílu z daně z přidané hodnoty (DPH) pro města a obce na úroveň dohodnutou před důchodovou reformou, tedy ze současných 21,4 % na 23,58 %. Takový návrh, na kterém se shodují všechny organizace hájící zájmy samospráv v České republice, je nyní v Poslanecké sněmovně. Ve středu 19. dubna 2017 by ho v dolní parlamentní komoře měl projednat její Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Citlivě vnímáme, co se v kontextu se zvýšením mezd řidičů autobusů děje v celé veřejné správě. Ke stávce šoférů se minulý týden připojili i zaměstnanci MHD v České Lípě,“ uvedl k požadavku SMO jeho předseda František Lukl a dodal: „A i když to tak původně nevypadalo, dnes máme právní výklad Ministerstva práce a sociálních věcí, že se nařízení vlády o zvýšení mezd řidičů týká veškeré linkové, městské i jiné dopravy. Tedy kromě odměny za čekání mezi spoji. Je tak třeba náklady městům a obcím kompenzovat.

V únoru nejen o mzdách řidičů jednalo předsednictvo Svazu měst a obcí ČR s Radou Asociace krajů ČR. Obě organizace odmítly pasivní přístup vlády v dané věci a shodly se na tom, že je situaci třeba neprodleně řešit. Kabinet vyzvaly, aby se na řešení podílel, a to po stránce finanční, legislativní i kontrolní.

Nejen v souvislosti se zvyšováním mezd řidičů autobusů, ale i dalším pracovníkům včetně lidi ve veřejné správě, je nutné systémové řešení tak, aby se situace, kdy stát rozhodne o zvýšení, ale nedá na to žádné peníze, už neopakovala,“ připomněl nový výkonný ředitel SMO a starosta Velkého Oseku na Kolínsku Pavel Drahovzal. Podle jeho slov by se měla zásadně změnit legislativa. Garantovat, že pokud samosprávám přibudou povinnosti a úkoly, dostanou na to potřebné finance a k dispozici budou mít i další nástroje. "Možnou cestou je tyto garance dát přímo do Ústavy ČR,“ uzavřel Pavel Drahovzal.

Samosprávy také apelují na vládu, aby úkoly s finančním dopadem zadávala včas a s ohledem na rozpočtový rok. Pokud se změny dělají neplánovaně v průběhu roku, negativně se to dotýká investic krajů, měst i obcí. Stát by měl vůči samosprávám uplatňovat nikoliv vrchnostenský, ale partnerský přístup.*

/tz/

 

Zásah do ústavních práv měst a obcí a trest za špatné hospodaření státu. Tak samosprávy vnímají zákon o rozpočtové odpovědnosti, který v úterý 17. ledna schválila Poslanecká sněmovna. Přehlasovala tak Senát, právní předpis nyní půjde k podpisu prezidentovi republiky.

Právě na něj se chce Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) obrátit se žádostí, aby danou normu vetoval. Omezuje totiž právo obcí volně nakládat s majetkem a je v rozporu s Evropskou chartou místních samospráv. Nahlas se mluví také o ústavní stížnosti a nezbytné novele.

Zákon tak, jak ho přijali poslanci, je protiústavní. Zasahuje totiž do práva obcí nakládat s majetkem, které garantuje Ústava. V podstatě trestá obce za špatné hospodaření státu. Zjednodušeně řečeno říká, že při zadluženosti vyšší než 60 % průměru svých příjmů za poslední čtyři roky, města a obce přijdou o 5 % ze sdílených daní. Povinnosti státu či státních organizací přitom norma nijak nestanovuje, i když je zřejmé, že samosprávy v globálu hospodaří lépe než stát,“ vysvětluje předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Takové opatření, které není ve světě obvyklé, by v praxi obcím znesnadnilo vzít si půjčku například na výstavbu bytů či kanalizace a ohrozilo by čerpání evropských dotací, kde je často nutné předfinancování z vlastních rozpočtů.

Zákon o rozpočtové odpovědnosti lze podle SMO ČR považovat také za nepříliš systémový – zadluženost nad 60 % průměrných příjmů za poslední čtyři kalendářní roky v roce 2015 podle Ministerstva financí vykázalo zhruba 7 % tuzemských samospráv.

Právní předpis při vlastním projednávání v horní i dolní komoře parlamentu budil silné emoce. Někteří senátoři zvažují, že proti němu podají ústavní stížnost. A i když je to zákon čerstvě schválený, rovnou se mluví o jeho novele z dílny vládní koalice, která by měla na připomínky měst a obcí reagovat.

Takový postup se zdá být přinejmenším nešťastný. Přes jasné a podložené argumenty samospráv zákonodárci schválili legislativu v podobě, která nemůže fungovat a prakticky může paralyzovat život a investice ve městech a obcích,“ říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal a dodává: „Na připomínky měst a obcí se nehledělo, a tak se vše bude muset napravovat v novém legislativním procesu, který bude opět zdlouhavý a náročný.

Jak SMO ČR připomíná, v Evropské chartě místních samospráv (v článku 9, odst. 1) stojí: „Místní společenství mají v rámci hospodářské politiky státu právo na přiměřené vlastní finanční zdroje, se kterými mohou v rámci svých pravomocí volně nakládat.“ To však přijatý zákon o rozpočtové odpovědnosti nerespektuje, tvrdí Svaz měst a obcí ČR. Jak dále ve svém včera vydané tiskové zprávě uvádí, chybí také hodnocení dopadů takové regulace. A v Rakousku a Německu taková právní úprava vůbec neexistuje.*

/zr/

 

Celkem 76 stran včetně obálky má říjnové číslo odborného měsíčníku Moderní obec. Jako vždy v něm čtenáři naleznou množství zajímavých a inspirativních informací.

V rubrice Názor ministr životního prostředí Richard Brabec přibližuje smysl nových odpadových zákonů, které se jeho resort během nejbližších měsíců chystá prosadit ve vládě i v Parlamentu.

Rubrika Polemika přivedla proti sobě starostu Chýnova na Táborsku, senátora Pavla Eyberta a starostu Náchoda, poslance Jana Birkeho. Oba – každý z jiné pozice – odpovídají na otázku: Má se obecním policiím odebrat kompetence měřit rychlost projíždějících vozidel? Otázku jsme položili v souvislosti s návrhem novely zákona o obecní policii, který má nyní ve své agendě dolní parlamentní komora. Otázka to není jednoduchá a ani oba protagonisté rubriky na ni zcela jednoznačně neodpovídají, ale spíše nastolují nové náměty pro fungování obecních policií v budoucnu.

V rubrice Rozhovor tentokrát vystupuje starostka Semil Lena Mlejnková. Přibližuje dlouhý a nesnadný boj o záchranu městské nemocnice a zamýšlí se i nad podmínkami pro fungování zdravotnických zařízení tohoto druhu. Ovšem v rozhovoru jsme zabrousili i do oblasti veřejného zadávání a architektonických soutěží, stejně jako třeba do úvah nad smyslem a přednostmi participativního rozpočtování.

Nemalý prostor jsme v říjnovém vydání Moderní obce vyčlenili pro nově zahajovaný projekt AKADEMIE SAMOSPRÁV, a to jak v rubrice Spektrum, tak v rubrice Správa a rozvoj. Projekt byl připraven známou advokátkou Janou Zwyrtek Hamplovou, přičemž záštitu nad ním převzal senátor Ivo Valenta. AKADEMIE SAMOSPRÁV přinese více než třicet přednášek z oboru práva, zejména zákona o obcích. Právě na téma tohoto zákona Jana Zwyrtek Hamplová, mimochodem i dlouholetá členka redakční rady Moderní obce a kmenová autorka našeho časopisu, chce vést s účastníky přednášek – starostkami a starosty i dalšími představiteli obcí a měst – diskusi, která by měla vyústit v návrh zcela nového zákona o obcích. Ten chce Jana Zwyrtek Hamplová připravit s tím, že prosadit návrh zákona připravený v součinnosti s komunálními politiky "zdola" by byla zase úloha senátora Ivo Valenty. V říjnovém vydání Moderní obce přinášíme i harmonogram prvních přednášek naplánovaných v jednotlivých krajích v rámci projektu AKADEMIE SAMOSPRÁV a jako jeho mediální partneři můžeme za Moderní obec s radostí konstatovat, že první termín (1. listopadu v plzeňském hotelu PRIMAVERA) pro Plzeňský a Karlovarský kraj byl už v prvních dnech zavalen smrští přihlášek. Více o projektu na: www.akademiesamosprav.cz.

V říjnovém vydání Moderní obce jistě zaujme také rubrika Kauza. Eva Vítková se v ní zabývá hledáním místa pro úložiště jaderného odpadu v České republice. Zdá-li se snad někomu, že jde pouze o problém obcí kolem dosud sedmi lokalit vytipovaných pro úložiště, není tomu tak - jde o celorepublikový problém. A nenechme se ukolébat ani tím, že vlastní úložiště se má stavět "až" v roce 2050.

Zejména čtenáři z velkých statutárních měst by neměli v rubrice Ekonomika a finance přehlédnout text ekonoma Luďka Tesaře. Otevírá totiž problém financování městských obvodů a městských částí, které v tomto směru často bývají vedeními statutárních měst "odsuzovány" do role paběrkářů. Autor článku nejen problém popisuje, ale také nabízí možná řešení, jak tento problém zvládnout.

Zvkláštní pozornost si jistě zaslouží rubrika Téma. V říjnovém čísle se věnuje nakládání s odpady v obcích a městech. Jak to vidí Svaz měst a obcí ČR, vysvětluje v této rubrice jeho místopředseda a starosta obce Velký Osek Pavel Drahovzal. Jak být úspěšný v žádosti o dotace třeba na obecní kompostárnu a zbytečně přitom "neklopýtnout", radí manažerka dotačních projektů Agentury ValFia, s r. o., Lucie Valentová. Hodně zajímavý je text, v němž shrnujeme poslední události na trhu odpadu z obalů. V průběhu let se na tento trh pokoušely  vstoupit nejrůznější firmy, nejnověji o to usiluje společnost REMA AOS, a. s., která tak hodlá vytvořit konkurenci společnosti EKO-KOM. V rubrice Téma si nenechte ujít ani informace o České asociaci odpadového hospodářství, u jejíhož zrodu stojí společnosti VEOLIA a SITA CZ.

Velmi aktuální je záznam besedy u kulatého stolu v rubrice Legislativa. Nazvali jsme jej Regulaci doby nočního klidu obcím novela přestupkového zákona nezkomplikuje. Za účasti starostek, právníků i zástupců Ministerstva vnitra včetně náměstkyně ministra Jany Vildumetzové jsme se v besedě věnovali novele zákona o přestupcích, která vstoupila v účinnost letos 1. října – a také některým fámám, které se v té souvislosti objevily v některých obcích a městech. Stručně a jednoduše řečeno: Žádný právní předpis (ani přestupkový zákon) neomezuje konání rodinných akcí. Ty se mohou na území obce konat i po 22. hodině. Rodinné akce či oslavy nevyžadují ohlášení nebo povolení obce ani jiného orgánu veřejné správy. V případě rodinných nebo společenských akcí i po 22. hodině je však samozřejmě nezbytné respektovat ochranu nočního klidu stanovenou zákonem o přestupcích. Po 22. hodině tak mohou akce pokračovat za podmínky, že nenarušují noční klid. Nerespektování nočního klidu je přestupkem, za který může být uložena obcí sankce podle zákona o přestupcích.

Další informace na toto téma najdete ve zmíněné besedě u kulatého stolu a pomoci může i otištěný metodický materiál odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra – vzor obecně závazné vyhlášky obce o nočním klidu.

Listopadové vydání Moderní obce očekávajte už 3. 11.*

Předplatné Moderní obce si lze zajistit na: http://profipress.cz/predplatne/.

/rš/

 

 

 

Před pražským sídlem Ochranného svazu autorského (OSA) a následně také před Ministerstvem kultury se včera sešla přibližně stovka demonstrantů, kteří recesistickou formou vyjadřovali svůj nesouhlas s dramatickým nárůstem odměn, jež na rok 2017 ohlásil OSA a v jejichž důsledku se v roce 2017 mají pronikavě zvýšení poplatků u řady položek sazebníku oproti úrovni letošního roku, a to až o 50 %. Demonstraci uspořádalo Sdružení místních samospráv ČR spolu s Asociací hotelů a restaurací ČR. Mezi účastníky nechyběli ani zástupci České pirátské strany a spolku s poslankyní Věrou Kovářovou přišel také senátor Ivo Valenta.

Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) se již obrátilo na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo kultury  s podezřením, že tímto razantním zvýšením sazeb OSA zneužil své dominantní postavení. „Takto enormní nárůst sazeb OSA není ani odůvodněný, ani přiměřený. Nerozumíme, proč by se pro příští rok měly jejich sazby zvýšit o polovinu, když neroste inflace ani jiné ekonomické ukazatele v ČR,“ podivuje se ohlášenému zvýšení sazeb OSA starosta Křižánek na vysočině a místopředseda SMS ČR Jan Sedláček.

Hudba pravidelně zní na různých obecních/městských slavnostech, akcích, využívá se však také ve školách, domovech s pečovatelskou službou atd., které obce zřizují. Samosprávy přitom nezpochybňují princip, že je nutno za užití autorských děl hradit odměny, avšak v přiměřené výši.

Vyzvali jsme naše členy, aby do doby než Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či ministerstvo kultury tento postup OSA schválí, neuzavírali s OSA na příští rok žádné smlouvy o placení odměn,“ upozorňuje starosta Českých Heřmanic Pavel Eliáš, který v SMS ČR předsedá Pracovní skupině pro financování samospráv.

Ke stejnému postupu vyzval i senátor Ivo Valenta, který přišel mezi demonstranty. Oznámil jim také, že vládní návrh novely autorské zákona bude chtít doplnit mj. i o to, aby pro dohled na účelnou a oprávněnou výší autorských poplatků, ale i nad způsobem jejich výběru a následného rozdělování mezi autory byl vytvořen speciální dozorový orgán.

SMS ČR již dříve vyslovilo podezření, že se OSA snaží zvýšit své sazby před nabytím účinnosti novely autorského zákona, kterou v současnosti ve 2. čtení projednává Poslanecká sněmovna a která upravuje nově vyhlašování sazeb kolektivními správci (viz sněmovní tisk č. 724). Podle názoru Sdružení místních samospráv si chce OSA zajistit zvýšení svých sazeb na několik let dopředu, aniž by se musel podřídit pravidlům nově obsaženým v novele autorského zákona.

SMS ČR upozorňuje na to, že drtivá většina obcí hradí autorské poplatky více kolektivním správcům, a je tak zatížena poplatkovou povinností u více autorských svazů. SMS ČR se tak obává, že nárůst sazeb OSA budou kopírovat i další kolektivní správci a zvýší své sazby. (Jako to už v minulých dnech učinila například divadelní, literární, audiovizuální agentura DILIA – pozn. redakce.)

Svůj ostrý protest proti oznámenému razantnímu zvýšení autorských poplatků nedávno vyjádřil i Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR).  "Zvýšení poplatků za reprodukovanou hudbu, které oznámila OSA, to v absolutních částkách při kulturních a společenských akcích znamená až stovky tisíc korun navíc, což pro obce nejsou malé peníze," říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal a dodává: "Proto jsme koncem srpna jednali na Ministerstvu kultury, které udělilo OSA statut kolektivního správce s právem vybírat poplatky. Plánujeme také jednat přímo s OSA a dalšími organizacemi.“

"Chtít například po venkovském fotbalovém utkání, kde se nevybírá žádné vstupné, zaplatit za písničku 2,25 Kč za každého návštěvníka, je v českých podmínkách mírně řečeno úsměvné," vysvětluje výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek s tím, že "skoro to vypadá, že OSA je monopolní organizací, která si na trhu může diktovat cokoliv, protože nemá konkurenci".

Předseda SMO ČR František Lukl, starosta Kyjova, úmysl OSA skokově zvýšit sazebník autorských poplatků pro obce a města rovnou označuje za "arogantní a facku do tváře obcím".

Pořadatelé včerejší demonstrace svůj protest proti skokovému zvyšování autorských poplatků vyjádřili i před Ministerstvem kultury. Sdružení místních samospráv si tomuto úřadu totiž na postup OSA již stěžovalo, avšak ministerstvo – jak představitelé SMS ČR včera uvedli – pouze vzkázalo, že s řešením tohoto problému nemůže územním samosprávným celkům nikterak pomoci.*

/rš/

V pražském Arcibiskupském paláci dnes dopoledne ke společnému jednání zasedli představitelé České biskupské konference (ČBK) v čele s kardinálem Dominikem Dukou a předsednictvo Svazu měst a obcí ČR (SMO) v čele s předsedou svazu Mgr. Františkem Luklem, MPA, starostou města Kyjov na Hodonínsku. SMO apeloval na biskupy, aby rozhodli o stažení žalob na obce, v nichž se římskokatolická církev domáhá určení vlastnictví majetku stejně, jako toto gesto již ČBK učinila letos v červenci vůči krajům.

Jak dnes odpoledne v Praze na tiskové konferenci Svazu měst a obcí ČR konstatoval jeho předseda František Lukl,  na jednání s představiteli ČBK bylo dohodnuto, že téma církevních restitucí ve vztahu k majetku v držení obcí není uzavřeno a při jeho řešení se bude postupovat na základě společných jednání. Na základě dnešní schůzky s představiteli České biskupské konference SMO ČR požádá plenární zasedání ČBK, aby na svém říjnovém jednání projednalo postup v souvislosti s církevními žalobami, které se týkají období před rokem 2006. Představitelé ČBK to vzali na vědomí.

ČBK poukazuje na fakt, že u církevních restitucí nelze v případě obcí volit stejný postup jako u krajů, neboť situace je v tomto případě odlišná. Řešení by však mohla napomoci smlouva mezi Českou republikou a Svatým stolcem.

Dnes vydaná tisková zpráva SMO o jednání s představiteli České biskupské konference cituje slova jejího předsedy kardinála Dominika Duky: „Potvrzujeme seberegulační závazek z prosince roku 2015 a oceňujeme situaci například v plzeňské diecézi, kde se mnoho sporných věcí na základě jednání vyřešilo ku spokojenosti církví i samospráv."

Tatáž tisková zpráva uvádí také slova generálního sekretáře ČBK biskupa Tomáše Holuba, že zatímco nabytí majetku kraji je upraveno jednoduše, u obcí to tak není. "Nelze proto postupovat stejně," uvedl podle tiskové zprávy SMO Tomáš Holub. A dodal: „Jde nám o smírčí řešení, které je v souvislosti s historickým děním složitější. Rozhodně však nechceme zasahovat do situace před rokem 1948.“

„Děkujeme za dnešní jednání, a jsem rád, že se setkáváme pravidelně a předáváme si informace o tom, jak se věci hýbou dopředu,“ řekl předseda SMO František Lukl a připojil: „Pro společnost je samozřejmě důležitá smírčí cesta a pospolitost na světské i církevní úrovni. Spolupráce by také měla vést k větší otevřenosti církevních objektů pro širokou veřejnost a velmi vítám, že ji zástupci České biskupské konference podporují.“

Na jednání SMO s biskupy se hovořilo také  o církevní turistic a byla zmíněna například dobrá praxe ve Zlínském kraji, kde velmi dobře spolupracují farnosti, města, obce a kraje.*

/rš/

 

K foto:

Předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl (uprostřed) spolu s místopředsedou SMO Pavlem Drahovzalem dnes na tiskové konferenci informoval média mj. o dopoledním jednání SMO s představiteli České biskupské konference

Foto: Eva Vítková

Předsedou Svazu měst a obcí ČR (SMO) se stal starosta Kyjova František Lukl. V Praze ho dnes zvolila Rada SMO. V čele této organizace sdružující více než 2600 měst a obcí a zastupující tak více než osm milionů obyvatel vystřídá dosavadního předsedu Dana Jiránka, který pro svaz nadále pracuje jako výkonný ředitel.

František Lukl bude řídit a zastupovat svaz na jednáních v následujících čtyřech letech tak, aby představitelé samospráv společně hájili zájmy měst a obcí.

Děkuji moc a věřím, že důvěru ve mně vloženou nezklamu a svaz jako tři Svatoplukovy pruty, které se společně nezlomí, tedy statutární města, města a obce, budou dobrým partnerem pro vládu a parlament a pracovat především pro prospěch našich obcí a měst,“ řekl po zvolení nový předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl. Ve volbě získal 67 hlasů, pro druhého kandidáta - primátora Plzně Martina Zrzaveckého - hlasovalo 32 měst a obcí, které jsou v radě vzešlé ze XIV. sněmu – více na http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/snem/xiv-snem/default.aspx.

Nový předseda povede svaz v duchu priorit na období  2015–2017, které letos koncem května v Olomouci schválil XIV. sněm SMO. Je jich pět a budou rozpracovány do akčních plánů. Svaz tak bude prosazovat, aby územní samosprávy byly plnohodnotným a silným článkem veřejné správy, byly adekvátně financovány, nabízely kvalitní a dostupné veřejné služby občanům a efektivně se realizovala mezinárodní spolupráce. Velmi důležité také je, aby svaz i nadále poskytoval kvalitní informační, koordinační, vzdělávací a podpůrný servis svým členům.

"Ve svazu jsem deset let, z toho osm let v předsednictvu. Jako předseda bych chtěl využít zkušenost z obcí, starostování i ministerské z Ministerstva pro místní rozvoj. Chci rozvíjet dobrou a silnou pozici SMO jako respektovaného partnera vlády ČR a parlamentu. Rovněž budu podporovat profesionalizaci svazu tak, aby obce cítily benefit, pokud jsou jeho členem,“ řekl František Lukl a dodal: „Síla svazu je v tom, že tu jsou tři komory – statutárních měst, měst a obcí, které se podporují. Prioritou nyní je rozpracování priorit SMO na období 2015–2017, schválených na XIV. sněmu, do strategického plánu a aktivity do konkrétních úkolů. Ne slova, ale činy, to je motto většiny z nás představitelů měst a obcí, známku nám přitom dávají voliči. S vámi se všemi udělám vše pro to, abyste vašeho hlasu nikdy nelitovali. Jsme na jedné lodi a jako kapitán budu respektovat svou posádku, která je jedinečná a nezastupitelná.

Kromě Františka Lukla jsou členy předsednictva: primátorka Prahy Adriana Krnáčová jako čestná předsedkyně, primátor Karlových Varů Petr Kulhánek, který se stal také místopředsedou pro evropské záležitosti, dalšími místopředsedy jsou primátor Pardubic Martin Charvát, starosta Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi Vlastimil Picek a starosta Velkého Oseka Pavel Drahovzal. Členy předsednictva jsou dále primátor Plzně Martin Zrzavecký, primátor Ostravy Tomáš Macura, starostka Jílového u Prahy Květa Halanová, starosta Vítkova Pavel Smolka, starostka Kunína Dagmar Novosadová, starosta Blížejova Jiří Červenka a starosta Božanova Karel Rejchrt.*

/zr/

 

Na snímku: Nové předsednictvo Svazu měst a obcí ČR

Foto: archiv SMO

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down