Chceme aby operační programy v dalších letech konečně obrátily svou pozornost na venkovské obce a menší města. Tak na svém facebookovém profilu Sdružení místních samospráv ČR charakterizovalo Vepříkovskou deklaraci, jež byla nazvána podle malé obce na Havlíčkobrodsku, kde se počátkem května pod deklaraci podepsali její první tři signatáři: místopředsedové SMS ČR Pavel Eliáš a Radim Sršeň spolu se starostou Vepříkova Petrem Brázdou. Prostě a jasně bojujeme za lepší život na venkově! píše se na facebookovém profilu obce Vepříkov.

Sdružení místních samospráv ČR se obává, že v přípravách budoucího nastavení evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) jsou venkovské regiony opomíjeny. Své priority regionálního rozvoje v období po roce 2020 (2021 – 2027) proto představitelé SMS ČR formulovali ve Vepříkovské deklaraci, v níž požadují mimo jiné snížení počtu operačních programů a byrokracie spojené s administrací projektů, ale také zachování principu subsidiarity, tedy přístupu, kdy se problémy řeší na té úrovni správy věcí veřejných, kde je to nejúčelnější.

V dokumentu popisujeme základní principy, jimiž by se regionální rozvoj měl po roce 2020 řídit, a to tak, aby role venkova nebyla marginalizována, což by mohlo vést k prohloubení úpadku periferních oblastí České republiky,“ vysvětluje Radim Sršeň, místopředseda Sdružení místních samospráv ČR, a dodává: „Patří k nim kromě principu subsidiarity také znalost prostředí a jeho skutečných potřeb, účelné vynaložení evropských prostředků, jednoduchost jejich čerpání a omezení byrokracie, která s ním je spojená.

Deklarace je podle jejích signatářů výchozím dokumentem, který shrnuje postoj SMS ČR před nadcházejícími jednáními s dalšími aktéry, kterými jsou například Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Národní síť místních akčních skupin nebo Spolek pro obnovu venkova ČR.

Venkov je prostředím se specifickými kumulovanými problémy, které vyžadují řešení. Udržení života na venkově je v zájmu celé společnosti a mělo by být založeno na využití inovací a chytrých řešení. Právě do těchto oblastí by podle nás měla podpora ze strukturálních fondů směřovat,“ doplňuje Radim Sršeň.*

Celý text deklarace najdete na: https://www.smscr.cz/archiv/content_cz/doc01788120180503143243.pdf .

/zr/

K foto:

První tři podpisy pod Vepříkovskou deklarací patří (zleva) místopředsedům SMS ČR Pavlu Eliášovi a Radimu Sršňovi a starostovi Vepříkova Petru Brázdovi. Podepsáno 2. května ve Vepříkově na Havlíčkobrodsku u stylově prostřeného stolu

Foto: Dagmar Vaňková

V důsledku aplikace přechodných ustanovení novely zákona o střetu zájmů a protestů zástupců obcí vznikly dvě poslanecké iniciativy, které vedly k návrhu dvojice novel k aktuální verzi zákona o střetu zájmů.

Tyto novely požadují výrazné omezení informačních povinností zástupců menších samospráv a omezení přístupu veřejnosti k těmto informacím. Ačkoliv mohl být zákonodárce veden jistě chvályhodným záměrem k dosažení co nejvyšší transparentnosti politického trhu, realita ukázala, že opatření zavedená novelou zákona o střetu zájmů mohou v některých případech způsobit až ochromení řízení nejmenších místních samospráv po letošních podzimních komunálních volbách.

V posledních měsících se k různým formám „protestních akcí“ proti novele zákona o střetu zájmů připojilo více subjektů, včetně Sdružení místních samospráv ČR (SMS). I na základě toho vznikly v minulých týdnech dvě poslanecké iniciativy, které požadují omezení informační povinnosti zástupců samospráv a omezení přístupu veřejnosti k těmto informací.

První navrhovaná novela zákona je z pera poslance Marka Výborného, který v návrhu požaduje, aby neuvolnění komunální politici, tj. zástupci nejmenších obcí, neměli povinnost zveřejňovat svůj majetek v centrálním registru. Vzhledem k jednoduchosti a stručnosti novely lze předpokládat, že si může najít podporovatele napříč politickým spektrem v Poslanecké sněmovně.

Druhá poslanecká iniciativa od skupiny poslanců (P. Gazdík, J. Farský, V. Rakušan, P. Pávek., V. Kovářová, J. Krutáková) se snaží najít rovnováhu mezi osobním zájmem veřejných funkcionářů a zájmem veřejnosti. Navrhované legislativní řešení spočívá v tom, že do oznámení veřejných funkcionářů bude i nadále každému umožněno nahlížet, avšak na základě žádosti, a to bez ohledu na to, zda jde o veřejné funkcionáře v politických funkcích a členy ostatních úřadů státu podle kompetenčního zákona (podle § 2 odst. 1 zákona) nebo o veřejné funkcionáře v nepolitických funkcích, především vedoucích úředníků a zaměstnanců bezpečnostních složek státu (podle § 2 odst. 2 zákona). V tomto ohledu tak dojde k navrácení právní úpravy do podoby před její změnou. Zároveň návrh zužuje rozsah zpřístupněných informací a vylučuje informace o datu a místě narození a identifikace nemovité věci.

Sdružení místních samospráv podporuje všechny snahy o změnu zákona o střetu zájmů, která povede k narovnání současné pokřivené situaci v majetkových přiznáních veřejných funkcionářů na úrovni především malých obcí. Zástupci SMS intenzivně vyzývají zákonodárce ke sjednání nápravy, a to ve zrychleném řízení.

To zaznělo i na kulatém stole v úterý 9. ledna v Praze, jehož se účastnili místopředsedové SMS Jan SedláčekPavel Eliáš a členka předsednictva SMS, poslankyně Věra Kovářová. Je však nezbytné, aby došlo k harmonizaci obou návrhů tak, aby zákon v novelizované podobě reálně plnil svoji roli a neomezoval tak zásadním způsobem odpovídající výkon samosprávy především v malých obcích.*

/tz/

K foto:

Z kulatého stolu v úterý 9. ledna v Praze k informačním povinnostem zastupců územních samospráv, jak je ukládá poslední novela zákona o střetu zájmů

Foto: https://www.facebook.com/pg/SMSCR.CZ/posts/?ref=page_internal

Ve středu 20. září delegáti v přímé volbě velkou většinou všech hlasů zvolili Stanislava Polčáka, který tuto funkci vykonává už od roku 2015. Hlasovalo pro něj 375 delegátů z 439.

Na posty místopředsedů byli zvoleni Jan Sedláček, Radim Sršeň a Pavel Eliáš, starostové malých obcí z Kraje Vysočina, Olomouckého a Pardubického kraje.

Členové předsednictva zůstávají až na jednu obměnu, kdy Karla Ferschmanna vystřídal na jeho pozici Tomáš Dubský, ve stejném složení. Svou pozici obhájili Radek Brázda, Oldřich Vávra, Petr Halada i Věra Kovářová.

Republikové shromáždění SMS ČR se uskutečnilo v prostorách Senátu Parlamentu České republiky pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha.

Součástí programu bylo také vyhlášení držitele ocenění Počin roku 2017 v oblasti samospráv, kterým se stal hejtman Libereckého kraje Martin Půta za iniciativu změny zákona o rozpočtovém určení daní. Ten znamená posílení příjmů všech obcí od roku 2018 ve výši téměř 9 miliard korun.

/zr/

 

K foto nahoře:

Post předsedy SMS ČR obhájil Stanislav Polčák, poslanec Evropského parlamentu

Foto: Oldřich Koblížek, starosta obce Vraclav

 

Před pražským sídlem Ochranného svazu autorského (OSA) a následně také před Ministerstvem kultury se včera sešla přibližně stovka demonstrantů, kteří recesistickou formou vyjadřovali svůj nesouhlas s dramatickým nárůstem odměn, jež na rok 2017 ohlásil OSA a v jejichž důsledku se v roce 2017 mají pronikavě zvýšení poplatků u řady položek sazebníku oproti úrovni letošního roku, a to až o 50 %. Demonstraci uspořádalo Sdružení místních samospráv ČR spolu s Asociací hotelů a restaurací ČR. Mezi účastníky nechyběli ani zástupci České pirátské strany a spolku s poslankyní Věrou Kovářovou přišel také senátor Ivo Valenta.

Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) se již obrátilo na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo kultury  s podezřením, že tímto razantním zvýšením sazeb OSA zneužil své dominantní postavení. „Takto enormní nárůst sazeb OSA není ani odůvodněný, ani přiměřený. Nerozumíme, proč by se pro příští rok měly jejich sazby zvýšit o polovinu, když neroste inflace ani jiné ekonomické ukazatele v ČR,“ podivuje se ohlášenému zvýšení sazeb OSA starosta Křižánek na vysočině a místopředseda SMS ČR Jan Sedláček.

Hudba pravidelně zní na různých obecních/městských slavnostech, akcích, využívá se však také ve školách, domovech s pečovatelskou službou atd., které obce zřizují. Samosprávy přitom nezpochybňují princip, že je nutno za užití autorských děl hradit odměny, avšak v přiměřené výši.

Vyzvali jsme naše členy, aby do doby než Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či ministerstvo kultury tento postup OSA schválí, neuzavírali s OSA na příští rok žádné smlouvy o placení odměn,“ upozorňuje starosta Českých Heřmanic Pavel Eliáš, který v SMS ČR předsedá Pracovní skupině pro financování samospráv.

Ke stejnému postupu vyzval i senátor Ivo Valenta, který přišel mezi demonstranty. Oznámil jim také, že vládní návrh novely autorské zákona bude chtít doplnit mj. i o to, aby pro dohled na účelnou a oprávněnou výší autorských poplatků, ale i nad způsobem jejich výběru a následného rozdělování mezi autory byl vytvořen speciální dozorový orgán.

SMS ČR již dříve vyslovilo podezření, že se OSA snaží zvýšit své sazby před nabytím účinnosti novely autorského zákona, kterou v současnosti ve 2. čtení projednává Poslanecká sněmovna a která upravuje nově vyhlašování sazeb kolektivními správci (viz sněmovní tisk č. 724). Podle názoru Sdružení místních samospráv si chce OSA zajistit zvýšení svých sazeb na několik let dopředu, aniž by se musel podřídit pravidlům nově obsaženým v novele autorského zákona.

SMS ČR upozorňuje na to, že drtivá většina obcí hradí autorské poplatky více kolektivním správcům, a je tak zatížena poplatkovou povinností u více autorských svazů. SMS ČR se tak obává, že nárůst sazeb OSA budou kopírovat i další kolektivní správci a zvýší své sazby. (Jako to už v minulých dnech učinila například divadelní, literární, audiovizuální agentura DILIA – pozn. redakce.)

Svůj ostrý protest proti oznámenému razantnímu zvýšení autorských poplatků nedávno vyjádřil i Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR).  "Zvýšení poplatků za reprodukovanou hudbu, které oznámila OSA, to v absolutních částkách při kulturních a společenských akcích znamená až stovky tisíc korun navíc, což pro obce nejsou malé peníze," říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal a dodává: "Proto jsme koncem srpna jednali na Ministerstvu kultury, které udělilo OSA statut kolektivního správce s právem vybírat poplatky. Plánujeme také jednat přímo s OSA a dalšími organizacemi.“

"Chtít například po venkovském fotbalovém utkání, kde se nevybírá žádné vstupné, zaplatit za písničku 2,25 Kč za každého návštěvníka, je v českých podmínkách mírně řečeno úsměvné," vysvětluje výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek s tím, že "skoro to vypadá, že OSA je monopolní organizací, která si na trhu může diktovat cokoliv, protože nemá konkurenci".

Předseda SMO ČR František Lukl, starosta Kyjova, úmysl OSA skokově zvýšit sazebník autorských poplatků pro obce a města rovnou označuje za "arogantní a facku do tváře obcím".

Pořadatelé včerejší demonstrace svůj protest proti skokovému zvyšování autorských poplatků vyjádřili i před Ministerstvem kultury. Sdružení místních samospráv si tomuto úřadu totiž na postup OSA již stěžovalo, avšak ministerstvo – jak představitelé SMS ČR včera uvedli – pouze vzkázalo, že s řešením tohoto problému nemůže územním samosprávným celkům nikterak pomoci.*

/rš/

Teprve před několika týdny oznámil Ochranný svaz autorský (OSA) své rozhodnutí v příštím roce pronikavě zvýšit – až od 50 procent – sazby autorských odměn při užití reprodukované hudby, což může výrazně finančně zatížit zejména menší obce. Nyní stejný krok ohlásila DILIA, divadelní, literární a audiovizuální agentura. Jako další kolektivní správce autorských práv chce od 1. 1. 2017 zvýšit uvedené sazby o 25 procent.

Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) i Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) proti úmyslu OSA důrazně protestovaly. SMO ČR chce v této věci jednat s ministrem kultury Danielem Hermanem. „Tento resort udělil Ochrannému svazu autorskému statut kolektivního správce s právem vybírat poplatky. Pevně věřím, že se setkání uskuteční do konce měsíce," uvedl předseda svazu František Lukl, starosta Kyjova. Pokud jednání nepovede ke stažení návrhu na zvýšení poplatků, je podle něj jednou z cest i demonstrace.

Veřejný protest starostů před sídlem OSA v ul. Čs. armády 20 v Praze 6 na 22. září od 11 hodin již mezitím svolalo SMS ČR. Sdružení místních samospráv se dnes rovněž obrátilo na všechny poslance, kteří v současnosti projednávají návrh novely autorského zákona, aby takové garance nezneužívání postavení kolektivních správců do novely autorského zákona zařadili.

Je zcela zjevné, že se někteří kolektivní správci snaží skokově zdražit autorské poplatky meziročně o desítky procent. Takový jednostranný postup je pro nás zcela nepřijatelný a vyzvali jsme dnes všechny předsedy poslaneckých klubů a poslance, aby do novely autorského zákona vnesli jasná pravidla pro zvyšování autorských poplatků. Novela je totiž neobsahuje,“ zdůraznil v té souvislosti místopředseda SMS ČR a starosta obce Křižánky Jan Sedláček.

SMS ČR upozorňuje, že jen za jeden televizor se oproti současným sazbám ve městech nad 80 tis. obyvatel zvýší měsíční sazby OSA ze 186 Kč na 279 Kč, což bude znamenat nárůst o 93 Kč za měsíc, a u sazeb DILIA ze 134,70 Kč na 168,36 Kč, tedy nárůst o téměř 34 Kč, celkem měsíční zdražení o 127 Kč jen za jednu televizi, a to v době, kdy inflace v ČR nedosahuje ani 1 %!

SMS ČR se obrátilo na OSA s přihláškou jakožto právnická osoba, která sdružuje významné množství obcí a měst z ČR, s cílem jednat o sazbách autorských poplatků na příští rok. Od OSA však obdrželo dopis ze dne 22. 8. 2016, v němž OSA našemu sdružení oznamuje, že pro příští rok již „žádný návrh výše odměn ani způsobu určení v oblasti veřejného provozování netvoří.“ Jinými slovy řečeno, o zveřejněných sazbách pro příští rok OSA již jednat nehodlá a pokládá je dané.

Tento přístup nelze označit jinými slovy než za arogantní, jestliže naše organizace sdružuje téměř pětinu všech obcí a měst z ČR. Obracíme se proto na poslance, aby takovému postupu OSA učinili přítrž. Nezpochybňujeme povinnost hradit autorské poplatky a dokonce ani sazby letošního roku, ale enormní zdražení pro příští rok je pro nás nepřijatelné. Novela autorského zákona by takové zdražení neměla připouštět,“ uvedl starosta Českých Heřmanic a člen předsednictva SMS ČR Pavel Eliáš, který předsedá Pracovní skupině SMS ČR pro financování samospráv. Ten doplňuje, že současné znění novely dokonce předpokládá, že jednostranné sazebníky kolektivních správců bude zveřejňovat Ministerstvo kultury. „Pokud se má sazebníkům odměn kolektivních správců poskytnout úřední zveřejnění, pak předpokládáme, že bude stanoven i určitý veřejnoprávní dohled tvorby sazebníků, ne úřední stvrzení diktátu jedné strany,“ dodal Pavel Eliáš.

Do dění kolem autorského zákona  se se svým pozměňujícím návrhem vložil také senátor Ivo Valenta, který je k činnosti OSA velmi kritický. „Vyzval jsem  nejen obce, ale také pořadatele koncertů a další poplatníky, aby neuzavírali s OSA nové smlouvy, dokud nedojde k zajištění transparentnosti nakládání s vybranými autorskými odměnami. Dnešní systém je nespravedlivý jak pro autory, tak pro všechny, kteří OSA platí autorské odměny,“ konstatoval Ivo Valenta.

Jak senátor dále uvedl, jeho návrh mj. zavádí nový dozorový orgán. Ten by měl nejen hlídat výši autorských poplatků, ale také způsob jejich vybírání a následného rozdělování mezi autory. Z mnoha případů, o kterých se Ivo Valenta dozvěděl, totiž vyplynulo, že celý systém vybírání a rozdělování autorských odměn je vysoce netransparentní a není pod veřejnou kontrolou. A to se musí podle senátora jednoznačně změnit.*

/zr/

 

Sazby OSA a DILIA u reprodukované hudby – TV přístroj ve veřejných prostorách (obce nad 80 tis. obyv.)

OSA

Rok

typsazba v Kčnárůst v KčDILIA

Rok

typsazba v Kčnárůst v Kč
 2016TV1862016TV134,70
2017TV279932017TV168,3633,66

ZDROJ: SMS ČR

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down