Dvě nové přenosné kamery rozšířili arzenál bohumínské městské policie. Strážníci je využijí k dopadení lidí, kteří zakládají černé skládky. Podle potřeby je budou přesouvat do míst, kde ke znečišťování dochází nejčastěji. Záběry z mobilních kamer pomohou hříšníky snadněji vypátrat.

Pořízení dvou kamer za zhruba 12 tisíc korun je dalším nástrojem města v boji proti černým skládkám. Na problém znečišťování veřejného prostranství v Bohumíně se v poslední době městská policie zaměřila více než v minulosti. Zatímco například před pěti lety řešila na území města 38 černých skládek, loni už to bylo 72 případů.

„Takové chování lidí je nepochopitelné, zvlášť když mají ve městě dostatek alternativ. Je tu pro ně šest dní v týdnu stálý sběrný dvůr umístěný v areálu našich technických služeb a do jednotlivých částí města v pravidelných intervalech zajíždí i mobilní sběrný dvůr,“ podotkl ředitel Městské policie Bohumín Roman Honysz.

Výskyt černých skládek není záležitostí jedné lokality, i proto se budou kamery přesouvat podle aktuální potřeby z místa na místo. Jednou z prvních monitorovaných oblastí bude městská část Skřečoň, kde se v poslední době s odpadem roztrhl nejeden pytel. Detailnější rozmístění kamer si z pochopitelných důvodů nechávají strážníci pro sebe.

Městská policie dosud v boji se znečišťovateli veřejných prostranství využívala fotopasti, kamery by jim ale mohly poskytnout celistvější záznam prohřešku. „Spustí se ve chvíli, kdy zaznamenají pohyb. My si pak video pohodlně stáhneme z úložiště a můžeme případ začít okamžitě řešit,“ poznamenal ředitel Městské policie Bohumín.

Hříšníkům se zakládání černých skládek může dost prodražit, pokuta se může vyšplhat až na 50 tisíc korun. U prokázaných přestupků se bohumínští strážníci neuchylují jen k udělování pokut, snaží se tvůrce černých skládek i vychovávat. „Požadujeme, aby si po sobě majitel svůj nepořádek do posledního odpadku uklidil,“ uzavřel Roman Honysz.*

/zr/

Ilustrační foto: BM servis

Ministerstvo spravedlnosti jako správce Centrálního registru oznámení upozornilo na povinnosti, které v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí 5. a 6. října vznikly veřejným funkcionářům, kteří v těchto volbách byli zvoleni či jimž naopak po volbách jejich mandát končí.

V souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, jde o tyto veřejné funkcionáře:

a) uvolněné členy zastupitelstva obcí a hl. města Prahy, městských částí a městských obvodů,

b) starostu, místostarostu a členy rady obce, městské části a městských obvodů, a to i pokud nejsou uvolněni.

Výše uvedená definice veřejného funkcionáře se vztahuje i na funkcionáře zvolené pro volební období let 2014–2018. Dne 5. 10. 2018 (první den voleb do obecních zastupitelstev) přitom zanikl voleným funkcionářům uvedeným v písmeni a) jejich mandát. Mandát nově zvoleným zastupitelům vzniká dne 6. 10. 2018. Voleným funkcionářům uvedeným v písmeni b) pak zanikne mandát až v den zvolení nových členů rady včetně starosty a místostarostů; v tento den zároveň vznikne mandát nově zvoleným členům rady, starostovi a místostarostům.

Které povinnosti podle zákona o střetu zájmů bezprostředně navazují na komunální volby? Mnisterstvo spravedlnosti vysvětluje:

V první řadě je příslušná obec (jí pověřená osoba) povinna zapsat do Centrálního registru oznámeníhttps://cro.justice.cz/ ) ukončení a zahájení výkonu funkce v případě všech veřejných funkcionářů, jimž zanikl nebo vznikl mandát podle pravidel popsaných výše.

Na zápis provedený obcí navazuje povinnost veřejného funkcionáře učinit příslušné oznámení – zápis ukončení výkonu funkce se pojí s povinností učinit tzv. výstupní oznámení, zápis zahájení výkonu funkce se naproti tomu pojí s povinností učinit tzv. vstupní oznámení.

Vykonává-li veřejný funkcionář více funkcí, podává vstupní oznámení za každou funkci zvlášť, přičemž pro rychlejší vyplnění může využít již odeslané oznámení jako šablonu (vzor) pro podání zbylých oznámení bez toho, aby byl nucen všechna oznamovaná data vypisovat znovu. Průběžné oznámení lze pak podávat za všechny funkce najednou.

Pozn.: Povinnost zápisu a oznamovací povinnost se týká i těch komunálních politiků, kteří byli ve volbách do zastupitelstev obcí zvoleni opětovně, jsou-li (byli-li) veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů (k tomu viz výše).

* Příklad: Petr Novák, byl zvolen starostou obce Nová dne 1. 11. 2014 a v komunálních volbách v roce 2018 opět kandidoval a byl znovu zvolen do zastupitelstva obce. Jako starosta obce Petr Novák ve faktickém výkonu funkce pokračuje až do zvolení nového starosty obce. Dne 29. 10. 2018 se pak koná ustavující schůze zastupitelstva obce, kde se podaří zvolit nového starostu obce, Kamila Drobného, jenž v předchozím volebním období nebyl politicky aktivní a dne 6. 10. 2018 byl zvolen do obecního zastupitelstva. Pan Petr Novák je na téže ustavující schůzi zastupitelstva obce zvolen místostarostou obce. Jak postupovat v Centrálním registru oznámení:

1. Petr Novák podá výstupní oznámení za funkci starosty podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce, tedy ke dni 29. 10. 2018 (termín: do 30 dnů ode dne zápisu této skutečnosti do Centrálního registru oznámení obcí),

2. Petr Novák podá vstupní oznámení za funkci místostarosty ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, tedy ke dni 28. 10. 2018 (termín: do 30 dnů ode dne zápisu této skutečnosti do Centrálního registru oznámení obcí),

3. Kamil Drobný podá vstupní oznámení za funkci starosty podle stavu ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, tedy ke dni 28. 10. 2018 (termín: do 30 dnů ode dne zápisu této skutečnosti do Centrálního registru oznámení obcí).

Jak připomněl na svém webu Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz), v případě, že v oznámení budou uvedeny zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje nebo oznámení nebude podáno ve stanovené lhůtě, hrozí pokuta v rozmezí 1000 až 50 000 Kč.

Více informací naleznete na: https://justice.cz/web/msp/zakon-o-stretu-zajmu. Odkaz na Centrální registr oznámení je k dispozici na: https://cro.justice.cz/.  Případné dotazy lze zasílat na e-mail: osz@msp.justice.cz.

/msp/

Na snímku: Budova Ministerstva spravedlnosti

Ilustrační foto: Ministerstvo spravedlnosti

Od počátku letošního září začne Ministerstvo spravedlnosti postupně a systematicky oznamovat všechny případy porušení zákona o střetu zájmů. Do 30. června 2018 mělo 33 235 veřejných funkcionářů učinit oznámení o příjmech a jiných majetkových výhodách nabytých v průběhu výkonu funkce v roce 2017. Zákonnou povinnost však k uvedenému datu nesplnilo 24 621 veřejných funkcionářů. Z toho 17 718 tvoří komunální politici.

O této skutečnosti Ministerstvo spravedlnosti informovalo již dříve – viz např.: https://moderniobec.cz/ministerstvo-spravedlnosti-provadi-kontrolu-plneni-oznamovaci-povinnosti-verejnych-funkcionaru/. Porušení povinnosti přitom zákon kvalifikuje jako přestupek.

Pokud jde o nesplněnou uvedenou zákonnou povinnost u komunálních politiků, ministerstvo došlo k těmto počtům:

Uvolnění členové zastupitelstev obcí: 721 případů

Starostové: 6104 případů

Místostarostové / zástupci starostů: 6578 případů

Členové rad: 4315 případů

Zákonnou povinnost oznámit své příjmy a jiné majetkové výhody nabyté v průběhu výkonu v roce 2017 funkce tak celkem nesplnilo 17 718 komunálních politiků.

Jak upozorňuje Ministerstvo spravedlnosti, všem, kdo nesplnili zákonnou povinnost, mohou správní orgány uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Ministerstvo bude postupně a systematicky oznamovat všechny případy porušení zákonných povinností veřejných funkcionářů. Výjimku budou tvořit veřejní funkcionáři, kteří svou oznamovací povinnost splní do 31. srpna 2018.*
/tz/

Ilustrační foto: Budova Ministerstva spravedlnosti (archiv MSp)

Celkem 33 235 veřejných funkcionářů mělo podle zákona o střetu zájmů povinnost do 30. června 2018 podat oznámení o příjmech a jiných majetkových výhodách nabytých v průběhu výkonu funkce v roce 2017. Oznamovací povinnost se týká také některých dalších skutečností, ke kterým v tomto období došlo a na které dopadá oznamovací povinnost. Ministerstvo spravedlnosti předběžnou kontrolou zjistilo, že oznamovací povinnost nesplnilo více než 20 tisíc veřejných funkcionářů.

Ve druhé polovině srpna bude proto ministerstvo postupně oznamovat tyto případy porušení povinností, které zákon kvalifikuje jako přestupek, příslušným správním orgánům. Ty mohou dotyčným veřejným funkcionářům uložit pokutu až do výše 50 tisíc korun.

Jak na svém webu upozorňuje Ministerstvo spravedlnosti, oznámení přestupku správnímu orgánu ani následně uložený správní trest nezbavuje veřejného funkcionáře povinnosti původní oznámení učinit. V tomto ohledu však může funkcionáři pomoci, pokud svou oznamovací povinnost splní dodatečně. Sice po uplynutí lhůty, ale dříve, než se jeho věc dostane k přestupkovému řízení. Podle ministerstva nelze vyloučit, že v takových případech může být veřejný funkcionář své odpovědnosti za přestupek i zcela zbaven.*

/tz/

 

K foto:

Ministerstvo spravedlnosti

Ilustrační foto MSp

 

 

Komunikační kampaň zaměřenou na černé pasažéry spustili zástupci Magistrátu hl. m. Prahy, Dopravního podniku hl. m. Prahy a organizace ROPID. Společný projekt všech tří institucí si klade za cíl snížení počtu černých pasažérů v prostředcích městské hromadné a integrované dopravy v Praze. Zároveň chce pozitivně komunikovat s poctivými cestujícími a ocenit, že nejezdí načerno.

Novou komunikační kampaň s heslem Normální je zaplatit! dnes společně zahájili náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek, dopravní ředitel DPP Ladislav Urbánek a ředitel organizace ROPID Petr Tomčík. Shodli se na tom, že podle statistik počet černých pasažérů v hlavním městě trvale roste a je potřeba začít tuto situaci aktivně řešit.

Představili proto prvních několik opatření, která chtějí pro boj s černými pasažéry zavést. Chceme především mladší generaci ukázat, že jezdit načerno není cool. Všichni by si měli uvědomit, že cestovat na úkor ostatních je naopak hloupé a trapné. Černý pasažér je na podobné úrovni jako někdo, kdo si zajde do obchodu a za službu, kterou získá, nezaplatí,sdělil náměstek primátorky Petr Dolínek.

Kampaň bude v první fázi zaměřena na zapomnětlivce a bude velmi edukativní a preventivní. Není cílem někoho nachytat, naopak by cestující měli být více informováni. „Při zaplacení celoroční jízdenky jezdí cestující za 10 korun denně. Ve srovnání s jinými evropskými, a dokonce i některými českými městy je to maximálně výhodná cena, řekl ředitel ROPID Petr Tomčík.

Ve vybraných prostředcích městské hromadné dopravy se cestující budou setkávat s oboustrannými samolepkami, které zapomnětlivce upozorní, že si musí koupit jízdenku. V Praze máme čtvrtou nejlepší městskou dopravu v Evropě. Má-li to tak zůstat, musíme se na tom podílet všichni,uvedl dopravní ředitel pražského dopravního podniku Ladislav Urbánek.

Nejzajímavější novinkou, která v rámci kampaně vznikne, bude pokuta za půlku. Pokud se cestující při přepravní kontrole neprokážou platným jízdním dokladem, budou mít možnost místo 800 korun pokuty zaplatit pouze 400 korun. Podmínkou bude, že pokutu nezaplatí revizorovi na místě, ale na základě dokladu totožnosti si nechají vypsat zápis o provedené přepravní kontrole a zakoupí si roční občanský kupon v hodnotě 3650 korun s platností ode dne nákupu. „Zasadím se o to, aby rada toto opatření projednala v nejbližší době a začalo tak platit co nejdříve, upozornil na další kroky Petr  Dolínek.

Poctivým cestujícím, kteří se při přepravní kontrole prokážou platným jízdním dokladem, budou revizoři rozdávat tzv. placky za odměnu. Děti pak od revizorů dostanou dětské lístky, aby si je mohly označit stejně jako dospělí cestující a učily se tak odmala správným návykům. Součástí kampaně budou i fotopříběhy s tematikou hromadné dopravy, umístěné na reklamních plochách v metru.

/tz/

K foto:

Ve vybraných prostředcích městské hromadné dopravy se cestující budou setkávat s oboustrannými samolepkami, které zapomnětlivce upozorní, že si musí koupit jízdenku

Foto: archiv DP hl. m. P.

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down