Další on-line setkání starostů k tranzitní nákladní dopravě v obcích a městech potvrdilo, že problémy s velkou dopravní zátěží přetrvávají.

Přinášíme ohlédnutí za on-line konferencí představitelů územních samosprávných celků a ústředních orgánů státní správy, která se díky iniciativě advokátky Mgr. Michaely Sigmundové, Ph.D., uskutečnila v samém závěru srpna. Michaela Sigmundová i pro čtenáře Moderní obce na následujících řádcích zaznamenala průběh on-line konference a každý námět, jak se vypořádat s uvedeným problémem, či dobrou zkušenost z už přijatých řešení, přivítá na e-mailové adrese: obcedoprava@seznam.cz.

SEŠLI SE ZÁSTUPCI 31 SUBJEKTŮ

Dne 24. 8. 2021 se konala již druhá on-line konference na téma Tranzitní doprava v obcích. Konference se účastnilo 31 subjektů, a to zástupci  Ministerstva dopravy (náměstkyně Ing. Lenka Hlubučková a ředitel odboru liniových staveb a silničního správního úřadu Ing. Martin Janeček), Ministerstva vnitra (Ing. Dana Simandlová a Tomáš Pösl, odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství), Policejního prezídia (pplk. JUDr. Sabina Burdová, rada), dále předsedkyně dopravní komise při Radě Olomouckého kraje a také senátorka za volební obvod Přerov senátorka RNDr. Jitka Seitlová, senátor MUDr. L. Kantor, Ph.D., za volební obvod Olomouc, poslanec Ing. Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL, a také zástupci Olomouckého kraje, Zlínského kraje, Moravskoslezského kraje, zástupci Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje, odboru služby dopravní policie.

Pochopitelně nechyběli ani představitelé obcí a měst –  starosta Města Tovačov, starosta obce Blatec, starosta obce Pavlice, starosta obce Všeruby, starostka Města Mirotice, starosta obce Klenovice na Hané, starosta obce Středokluky, starosta obce Zádveřice – Raková, starostka obce Oplocany, stejně jako zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a další osobnosti.

Před zahájením konference bylo všem účastníkům zasláno stanovisko Ministerstva dopravy k pojmu tranzitní doprava jako pracovní materiál.

Na začátku jednání byla sdělena informace o průběhu 12. schůze Senátu Parlamentu ČR  konané dne 9.6.2021 ve vztahu ke senátnímu tisku č. 95 - návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Senát přijal dne 10.6.2021 usnesení č. 219 k návrhu tohoto zákona s tím, že se Poslanecké sněmovně vrací návrh tohoto zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Poslancům bylo toto usnesení doručeno dne 11.6.2021.

Senátor MUDr. L. Kantor, Ph.D., uvedl, že petice starostů byla dne 8. 6. 2021 projednána petičním výborem a byla dále postoupena Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Starosta Obce Zádveřice-Raková seznámil účastníky s aktuálním stavem dopravy v této obci a ve své prezentaci poukázal na problémy s dopravou. Jako další řečník vystoupil starosta obce Pavlice, který prezentoval aktuální stav s tranzitní dopravou v této obci.

Advokátka Mgr. Michaela Sigmundová ve své prezentaci porovnala měření průjezdu vozidel obcí Kožušany – Tážaly v prosinci roku 2019 a červnu roku 2021. Zatímco v době od 9.12.2019 do 12.12.2019 projelo obcí 27 473 vozidel, v době od 23. 6. 2021 do 30. 6. 2021 projelo obcí 64 120 vozidel. Celkem 59 184 vozidel projelo obcí od 6 h – 22 h, z toho 1377 těžkých nákladních vozidel ve směru na Olomouc, 1508 těžkých nákladních vozidel ve směru na Dub nad Moravou. Vozidel s vlekem a návěsových souprav projelo 645 směrem na Olomouc a 550 těchto vozidel projelo ve směru na Dub nad Moravou. Těmito měřeními bylo reagováno zejména na stanovisko Ministerstva dopravy, že tranzitní doprava nevyužívá cesty II. a III. třídy k objíždění placených úseků rychlostních silnic.

V roce 2020 proběhla v obci Kožušany – Tážaly petiční podpisová akce s cílem eliminovat dopravu na silnici II. třídy č. 435. Součástí petice byla i žádost občanů o pokládku tichého asfaltu. V témže roce o několik měsíců dříve byl realizován podpis petice ze stejného důvodu i ve městě Tovačov. V roce 2020 a na jaře roku 2021 proběhly dílčí opravy silnice v úseku obce Tážaly i Charváty, což bylo občany kladně hodnoceno. Bohužel hustota dopravy a zejména váha kamionové přepravy projíždějící obcí neustále ničí zpevněný povrch silnice č. 435, což se projevuje zejména po ukončení zimního období. V únoru 2021 byla sice opravená větší část silnice v Charvátech i v části obce Tážaly, nicméně odstranění poničených úseků bylo jen dílčí, čímž vznikly na celém úseku silnice další nerovnosti. Ty jsou velmi nepříjemné v současné době pro obyvatele obcí, jakož i pro cyklisty. Na obou stranách silnice jsou stále vyjeté koleje od těžkých vozidel, další části vozovky se propadají směrem od tohoto úseku na obec Blatec na obou stranách. Tyto nerovnosti způsobují ještě větší hluk projíždějících vozidel, protože dochází k dalším vibracím a otřesům nákladních souprav.

Starostové obcí Kožušany – Tážaly, Blatce, Charvát a Města Tovačova požádali v červenci roku 2021 Správu silnic Olomouckého kraje o generální opravu silnice č. 435 v intravilánu těchto obcí s cílem zlepšení hlukové situace v obcích. Odpověď na svoji žádost zatím nedostali (on-line konference, kde tato informace zazněla, se konala v závěru letošního srpna - pozn. redakce).

Špatný stav vozovky obyvatelé těchto obcí pociťovali od června roku 2021 při transportu osobních vozidel zn. Škoda na tahačích kamionů z obce Kvasiny na letiště v Bochoři, kdy se okolní domy postavené u silnice otřásaly a hluk se šířil dnem i nocí při intenzivní přepravě těchto vozidel (navážení vyrobených vozidel bylo realizováno z důvodu nedostatku čipů), což zcela narušovalo noční klid v obci do okamžiku, než došlo k dohodě mezi starosty obcí a společností ŠKODA AUTO a. s., která přijala zásadní opatření po seznámení s danou situací ve prospěch občanů. Od tohoto okamžiku jsou starostové obcí v pravidelném kontaktu s vedením společnosti, která s nimi konzultuje návoz vozidel a jejich další transport včetně stanovení denních limitů průjezdu vozidel.

Ale ostatní provozovatelé kamionové přepravy se takto vstřícně nechovají, na žádosti občanů o volbu jiných tras cest nereagují nebo jsou jejich reakce zamítavé. Samotný hluk z motorů vozidel se tedy v obcích násobí ještě „poskakováním“ vozidel a nákladu po silnici, což se jeví jako zcela zbytečné vystavování dalšímu zdroji hluku v obci.

Nelze také odhlédnout od toho, že se těmito vibracemi ničí přilehlé domy, často postavené jen dva metry od krajnice vozovky, což se projevuje praskáním zdí a otřesy znatelnými v interiéru takových domů. Hluk má negativní vliv na zdraví, na spánek a jeho kvalitu, na prožívání života, o čemž jistě není nutno polemizovat.

I když obcemi po silnicích II. a III. tříd jezdí těžká kamionová doprava, tato neplatí žádné mýtné, ale vysokou měrou se podílí na devastaci a opotřebení asfaltového povrchu takových silnic.

CO DÁLE NA ON-LINE KONFERENCI ZAZNĚLO

V další části on-line konference se poslanec Ing. Marian Jurečka zajímal o změny v zobrazování středové čáry na silnicích a poukázal na malé počty přechodů pro chodce v obcích.

Senátorka RNDr. Jitka Seitlová diskutovala o možnosti aplikace sankce ve formě odebrání registračních značek vozidla řidiči při uložení pokuty, dále o nutnosti digitálního vybavení vozidel z hlediska kontroly, zvýšení pokut za spáchání přestupků, rovněž se zmínila o projednání novely zákona o Policii ČR, kdy návrh zákona byl rozeslán poslancům jako tisk 983/0 dne 27. 8. 2020. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou dne 16. 6. 2021 na 104. schůzi. Podané pozměňovací návrhy byly zpracovány jako tisk 983/3, který byl rozeslán dne 17. 6. 2021.

Starosta Všerub diskutoval s účastníky o tom, že by měl být vymezen pojem tranzitu v negativním smyslu, dále polemizoval s argumentem nízkého personálního obsazení v rámci působení Policie ČR při represivním působení na řidiče, přičemž zřizovat obecní policii je nákladné a obtížné, chybějí odstavná místa pro kontroly vozidel, § 24a zákona o pozemních komunikacích nelze v praxi uplatnit, je vhodné snížení rychlosti v obci na 30 km/h, protože frekventovaná silnice je bariérou pro chodce v obci.

Starosta Města Tovačov informoval, že město zřídilo obecní policii v součinnosti s městysem Dub nad Moravou, přičemž vidí problém s dodržením legislativy v rámci vymezení míst na vážení vozidel, vymáhání pokut by mělo být legislativně jinak upraveno (radary v obci a výtěžek z pokut pro obce).*

Účastníci projevili zájem dále pokračovat v on-line setkáních. Pokud byste jako starostové obcí měli zájem participovat na této pracovní skupině, specifikovat problémy vaší obce v souvislosti s dopravou a hledat společné řešení, pište prosím na tuto adresu: obcedoprava@seznam.cz.

/zr/

Na snímku: Problémy s tranzitní nákladní dopravou mají i v Tovačově na Přerovsku.

Foto: archiv města

Zastupitelé Liberce v pátek na mimořádném jednání schválili převod spoluvlastnického podílu města do majetku Bytovému družstvu (BD) ZÚ Alfa ve Vratislavicích nad Nisou. Jedná se o první z celkového počtu deseti bytových družstev, u kterých je město spolumajitelem části bytových domů. Se smlouvou, která má umožnit převod za symbolickou jednu korunu, souhlasilo 32 z 34 přítomných zastupitelů.

Převody podílů na bytových jednotkách v posledních měsících řeší desítky měst a obcí v celé zemi. Přímo v Liberci se týká zhruba 1 150 bytů v deseti různých bytových družstvech, které byly postaveny v letech 1997 až 2007. Stát na každý z bytů tehdy přispěl v průměru 320 tisíc. Liberec díky tomu v družstvech získal až 51% podíl. Podle původních smluv mělo město po dvaceti letech převést svůj podíl na družstevníky, a to bezplatně nebo za korunu.

Po mnoha měsících jednání a nejistoty se podařilo najít právní kancelář, která na sebe bere odpovědnost a především předkládá řešení, jak převod za korunu uskutečnit. Navíc nám garantuje, že jde o cestu, která zastupitele nevystaví hrozbě, že svým hlasováním pro tento převod poruší zákon. Je to důležitý mezník. Doufám, že jsme konečně našli způsob, jak celý ten nešťastný spor mezi městem a družstvy začít postupně narovnávat. A že ke spokojenosti všech zúčastněných stran konečně dokončíme to, co jsme si od začátku přáli. Tedy, že najdeme cestu, jak převést spoluvlastnické podíly na bytech družstevníkům bezplatně, ale v souladu se zákony ČR,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Podle družstevníků se město v minulosti zavázalo, že po dvaceti letech od kolaudace převede svůj podíl za smluvních podmínek na družstva (o problému jsme psali v loňské srpnové Moderní obci v rubrice Kauza). Právníci, které si radnice najala, aby tuto majetkoprávní transakci připravili, ale nakonec nenašli dohodu mezi družstevníky a městem na znění nových smluv. Liberec postupně družstevníkům navrhnul tři různé varianty, jak bytové jednotky převést, aniž by zastupitelům města hrozilo, že poruší zákon. A současně hledal řešení, jak docílit převodu s co nejnižším, ideálně nulovým finančním dopadem na jednotlivé družstevníky.

Zároveň už vloni na podzim společně s Libereckým krajem předložil do poslanecké sněmovny a vládě návrh na změnu několika zákonů, které by bezplatný převod bytů družstevníkům umožnily. A to nejen v Liberci, ale i v ostatních městech a obcích ČR, které tíží podobný problém. Sněmovna ale k němu bohužel vydala záporné stanovisko s vysvětlením, že: „...předložený návrh zákona je „s ohledem na jeho cíl nadbytečný“.

Na jaře letošního roku ministerstva pro místní rozvoj, financí a vnitra, vydala stanovisko, jak mohou obce a města při převodu bytových jednotek postupovat, aniž by jim hrozilo, že poruší zákon. Jejich doporučení tak v podstatě kopírovalo žádost na změnu legislativy, o kterou už vloni na podzim žádal Liberecký kraj na základě podnětu statutárního města Liberec. Zastupitelstvo Liberce později řešení problematiky převodu bytů na družstevníky pověřili pracovní skupinu, složenou ze zástupců všech koaličních a opozičních stran. Ta bude řešit i převody u dalších družstev.

Schválenému návrhu smlouvy o převodu bytových jednotek na BD Alfa předcházela série jednání mezi zástupci města, družstevníky a postupně celkem třemi různými právními kancelářemi. Až ta poslední – Joukl a partneři, byla ochotna se pod svůj právní výklad „podepsat“ a současně garantovat, že jejími právníky navržená smlouva je v souladu se všemi požadavky všech zúčastněných stran. A současně, že jejím naplněním nedochází k porušení žádného ze zákonů ČR, zejména pak zákona o obcích a nakládání s veřejným majetkem.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo ve spolupráci s právní kanceláří Joukl a partneři připravit smlouvu, která je akceptovatelná napříč politickým spektrem a zároveň i pro družstevníky. Osobně to vnímám jako obrovský posun. Převod na BD Alfa je tou pověstnou první vlaštovkou, kterou by měla postupně v příštích měsících následovat ostatní liberecká bytová družstva. Město Liberec se tímto řadí mezi města, která si dokáží s touto složitou problematikou poradit, a je fajn, že můžeme být ostatním městům v řešení převodů vzorem,“ říká člen Rady města, zastupitel a předseda pracovní skupiny pro převod bytů Petr Židek. Nezbývá než věřit, že rozhodnutí libereckých zastupitelů bude vzorem pro ostatní města, která se zabývají stejnou problematikou.

Po převodu podílů na bytové družstvo Alfa by měla následovat další dvě družstva Beta a Gama, kde se návrhy smluv připravují. Celkem má Liberec postupně vyřešit převody u deseti různých bytových družstev.

Odhadovaná hodnota majetku, kterého se převody v Liberci mají týkat, je řádově stovky milionů korun. Nejisté zatím stále zůstává, kolik a zda vůbec budou družstevníci muset státu za převod nemovitosti zaplatit na dani, což musí rozhodnout příslušné ministerstvo.

/zr/

Podle tiskové zprávy klubu ODS

Liberecká ODS, která je součástí radniční koalice, byla na začátku celé kauzy osamocena se svým názorem, že v demokratickém státě se smlouvy mají plnit a podíly převést tak jak bylo před dvaceti lety smluvně ujednáno. Zbylé koaliční strany (Starostové pro Liberec (SLK) a ANO) chtěly původně po družstevnících statisíce korun za převod a tvrdily, že smlouvy jsou neplatné. Vedení města postupně přicházelo s různými variantami, kterými částku snižovali, ale nechtěli připustit bezúplatný převod. S postupem naopak nesouhlasila opozice, a následně se podařilo ODS svým důsledným přístupem přesvědčit i většinu koaličních partnerů. Družstevníci mezitím založili spolek Spravedlnost pro bytová družstva a obrátili se na ministerstva se žádostí o pomoc. Výsledkem bylo výkladové stanovisko 3 ministerstev (financí, pro místní rozvoj a vnitra), která opět doporučila bezplatný převod tak, jak bylo kdysi ujednáno.

Po dlouhých jednáních pracovní skupiny pod vedením radního Petra Židka (ODS) se podařilo najít shodu mezi právními zástupci obou stran, městem a družstevníky. Výsledkem je dnešní většinová shoda přítomných zastupitelů a jejich souhlas s převodem spoluvlastnického podílu města na bytové družstvo ALFA.

Jsem velmi rád, že se dobrá věc podařila. Po dlouhé době jsme dospěli ke shodě v zastupitelstvu a ukončili jsme tak beznaděj libereckých družstevníků. Chtěl bych poděkovat všem zastupitelům, všem členům pracovní skupiny, která strávila stovky hodin na mnohdy emotivních jednáních, děkuji právním zástupcům za jejich pragmatický přístup, stejně jako všem úředníkům města Liberce, kteří se na řešení této záležitosti podíleli. V neposlední řadě děkuji všem družstevníkům, kteří se aktivně zapojili a vytrvali“, dodal radní Petr Židek (ODS).*

Dlouhodobé tažení Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) proti příliš přísnému nastavení zákona o střetu zájmů vůči komunálním politikům nyní přináší konkrétní výsledky: úřady masivně ruší již pravomocná rozhodnutí o udělení pokut komunálním politikům za to, že nezveřejnili údaje o svých majetkových poměrech v centrálním registru.

Reagují tak na nález Ústavního soudu z loňského února, který konstatoval, že plošné a přímé zveřejňování osobních údajů je protiústavní, a především na rozsudek Nejvyššího správního soudu. Ten rozhodl, že starosty a další komunální politiky, kteří v obavě z porušení ústavně zaručeného právo na ochranu soukromí odmítli podat tzv. oznámení, za to nelze postihovat. „V reakci na tento krok Nejvyššího správního soudu nyní úřady začínají rušit již pravomocná rozhodnutí o udělení pokut, a to až rok zpětně. Přestože se nám nepodařilo prosadit rušení i starších postihů, bude se jednat řádově o stovky případů,“ říká Stanislav Polčák, předseda SMS ČR, který téměř dvě stovky komunálních politiků a političek ve sporech s úřady zastupoval.

Podle SMS ČR jde o dovršení snah o návrat zdravého rozumu a proporcionality do zákona o střetu zájmů. „Od začátku jsme říkali, že je potřeba vyvažovat oprávněný zájem veřejnosti na transparentní kontrolu veřejných činitelů a právo těchto činitelů na ochranu svého soukromí a soukromí osob blízkých. Opakovaně jsme jednali s poslanci i s ministerstvem spravedlnosti, ale bezvýsledně. Iniciovali jsme proto ústavní stížnost senátorů na klíčové části tohoto zákona, která byla úspěšná, a v červenci jsme se s odkazem na tento rozsudek ÚS obrátili na Nejvyšší správní soud. Díky jeho rozhodnutí se nám podařilo dosáhnout definitivního vítězství SMS ČR a samospráv a vrátit do zákona o střetu zájmů zdravý rozum, o čemž svědčí i aktuálně rušená rozhodnutí v přestupkových řízeních,“ říká k poslednímu vývoji předseda Polčák.

SMS ČR již oslovilo také web Hlídač státu s žádostí o stažení všech oznámení o majetkových poměrech komunálních politiků, která zde byla zveřejněna. „Jsem rád, že správci webu naší žádosti obratem vyhověli,“ říká Stanislav Polčák. Jak dodává, nyní chce SMS jednat se státem, aby poškozeným komunálním politikům vrátil zaplacené pokuty a náklady řízení a přinejmenším se omluvil za porušování ústavních práv a nezákonný postup všem poškozeným komunálním politikům.

Poslankyně a místopředsedkyně SMS ČR Věra Kovářová zároveň připomíná, že Poslanecká sněmovna stále nenaplnila požadavky nálezu Ústavního soudu. „Spolu s dalšími poslanci jsem předložila ve sněmovně hned dvě novely, které na nález Ústavního soudu reagují. Sněmovní tisk 956 je již ve 2. čtení, apelujeme proto na sněmovnu, aby ho projednala a umožnila fungování registru v souladu s nálezem ÚS,“ říká Věra Kovářová.*

/zr/

Příprava nového stavebního zákona dospěla do stadia takového chaosu, že se Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR na svém zasedání shodlo na názoru odložit ji až na novou politickou reprezentaci.

Odmítáme tento chaotický a nepřehledný způsob přípravy zákona, který zásadně ovlivní stavební činnost v celé republice,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a pokračuje: „Takový zákon je nutno projednávat ve standardním legislativním procesu a najít shodu nejen napříč politickým spektrem, ale i mezi dalšími aktéry od stavebníků až po územně samostatné celky.“

Také vláda najednou odstupuje od původního akceptovatelného návrhu a podporuje komplexní pozměňovací návrh poslance Kolovratníka. V něm je napadrť rozbit léta dobře fungující smíšený model veřejné správy, a s tím nelze souhlasit. Nedostatečně připravená institucionální změna může způsobit destrukci a v krajním případě úplné zastavení stavebních řízení.

Nejsou známy dopady finanční, personální ani věcné. Nechme tedy přípravu a projednání tak zásadního zákona až na novou vládu a nově ustavenou Poslaneckou sněmovnu. „Znovu a lépe!“, vyzývá František Lukl.*

 

 

V rubrice Kauza listopadového vydání Moderní obce v souvislosti s návrhem novely zákona o podporovaných zdrojích energie, který v září začala projednávat Poslanecká sněmovna, mapujeme možnosti obcí (ale i státu), jak více napomoci rozvoji komunitní energetiky. Jí se v aktuálním čísle časopisu věnujeme i v tématu měsíce.

Místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta obce Velký Osek na Kolínsku Pavel Drahovzal  (na snímku) k tomu pro web Moderní obce odpovídal na naše otázky.

* V  čem vidíte přednosti a výhody komunitní energetiky už nyní a hlavně do budoucna? Může komunitní energetika nést v sobě i nějaká rizika – pokud ano, která to jsou a jak jim  předcházet?

Výhody komunitní energetiky jsou v možnostech částečného samozásobování v regionu, a tím i v úsporách při nákupu energií, dále pro motivaci a výchovu obyvatel. Rizikem může být dlouhá návratnost investic, pokud není možnost využití dotace, nutnost mít náhradní zdroj v případě snížení produkce obnovitelného zdroje energie.

* Co Svazu měst a obcí ČR vadí na návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie a které změny v něm případně požaduje?

Vadí nám nerovný přístup k provozovatelům obnovitelných zdrojů energie (OZE), kdy bioplynové stanice aj. jsou preferovány v podpoře více než třeba fotovoltaická energetika, ačkoliv výsledek je v podstatě totožný, tj. uspořená fosilní paliva, nižší produkce skleníkových plynů. Chápeme, že jsou zde negativní souvislosti se solární energetikou, ale je to více důsledek nekoncepčního přístupu zákonodárců před zhruba 12 až 10 lety než jejich současných provozovatelů. Požadujeme, tedy, aby finanční podpora obnovitelných zdrojů energie ze strany státu byla jednotná bez ohledu na technologii.

* Proč se podle vašeho názoru v ČR komunitní energetika zatím příliš nerozvíjí a co by jejímu širšímu uplatnění mohlo pomoci? 

Jsou zde finanční bariéry, tj. dlouhodobá návratnost a z toho vyplývající nutnost vázaných vyšších vlastních finančních výdajů do investice, nutnost mít souhlas k využití distribuční sítě se stávajícím provozovatelem, nižší podpora provozní i investiční v oblasti dotací či návratných finančních nástrojů (úvěrů).

* Brzdí současná koronavirová situace a s ní spojené nižší daňové příjmy obcí plány radnic na projekty směřující k vytváření komunitních energetik, nebo by  naopak ekonomické dopady nákazy covid-19 na obce a obyvatelstvo měly být pro obce výzvou, aby o to cílevědoměji a usilovněji na rozvoj komunitní energetiky pomýšlely a podnikaly k tomu první konkrétní kroky?

Koronavirová epidemie a s ní související provozní, investiční a ekonomické dopady mohou ovlivnit i rozhodování obcí o tom, zda investice do komunitní energetiky je tou prioritní, když finanční podpora je nižší než dotační podpora v jiných oblastech, např. pozemní komunikace, vodohospodářství, školství. Vždy totiž musí k dotaci být něco dofinancováno z vlastního rozpočtu obce.

* Co v této oblasti případně děláte nebo připravujete ve Velkém Oseku?

V této oblasti – komunitní energetiky – zvažujeme, zda neosadit fotovoltaické panely na střechu plánované rekonstrukce kulturně-společenského centra. Rovněž je v úvahách i vytápění a ohřev vody pomocí zemních nebo vzduchových tepelných čerpadel v jiných objektech obce – např. základní škola a mateřská školka. Primární motivace je plná nebo převážní energetická soběstačnost těchto objektů, jelikož z hlediska úspory již byly objekty zatepleny a mají i řízení spotřeby energií na dálku.*

/rš/

Foto: archiv web Komunální projekt roku – www.komunalniprojektroku.cz

Novela trestního zákoníku, kterou schválili poslanci i senátoři, zvyšuje mimo jiné hranici trestného činu u majetkových deliktů z 5000 na 10 000 Kč. Tím ovšem rapidně zvyšuje počet majetkových deliktů, které se řeší v přestupkovém řízení, což je agenda obcí. Stát tak přenesl další balík povinností na obce. Změna ulehčí soudům jednoznačně na úkor obcí.

"Pro města a obce je to alarmující zpráva. V době, kdy se snažíme vyrovnávat propady hospodářství, stát na obce nakládá další agendu, kterou sám nezvládá. Namísto toho, aby zavedl alternativní tresty i v přestupkovém právu, jak to dělají například ve Francii, raději zvýší hranici „beztrestnosti“,“ uvádí místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseka Pavel Drahovzal.

Na územní samosprávné celky jsou opakovaně nakládány další povinnosti plynoucí z přeneseného výkonu státní zprávy, ale stát za tuto službu neposkytuje adekvátní finanční kompenzaci. Úspory za soudní řízení se tak nyní přenesou na bedra obecních rozpočtů. Majetkové delikty pod hranicí 10 000 Kč (dříve 5000 Kč) jsou přestupky, kterými se zabývají obecní a městské radnice, majetkovou trestnou činnost převyšující tuto hranici již řeší soudy v rámci trestního práva.

Podle našeho názoru lze očekávat nárůst deliktů do 10 tisíc, neboť hrozba vězení má na rozdíl od správních sankcí odrazující účinek. Společnosti nyní dostává signál, že krádež do 10 000 Kč je „jen“ přestupkem, a nebezpečnost takového činu pro společnost je zanedbatelná. Nabýváme dojmu, že hlavním cílem této změny je odlehčit soudům a věznicím,“ říká předseda svazu a starosta Kyjova František Lukl.

Obce dlouhodobě volají po větší vymahatelnosti práva i při dosavadních limitech škod. Pokuty obvykle nejsou řešením, neboť jsou v mnoha případech nevymahatelné. Do diskuzí o změně limitů je třeba zahrnout i další aspekty, než je výše minimální mzdy a její změna v čase.  Současně s nastavením limitu by měla být řešena i možnost četnějšího uplatňování alternativních trestů při ukládání správních sankcí – obecně prospěšné práce (např. úklid veřejných ploch), nebo „domácí vězení“ (vymezení okruhu pohybu osoby).

Je třeba si uvědomit, že pět tisíc korun je z pohledu mnoha lidí nezanedbatelná částka. To, že by pachatel takového protiprávního činu nebyl trestně odpovědný, je z pohledu společnosti nepřijatelné a postih před přestupkovou komisí zřejmě nebude tím, co by pachatele odradilo od dalšího páchání protiprávní (trestné) činnosti,“ uzavírá František Lukl.*

/zr/

 

 

Město Bohumín na Karvinsku Bohumín se dnes připojuje k protestu Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR. Ty kvůli vládním kompenzačním opatřením v souvislosti s koronavirem vyhlašují dnešek černým dnem pro obce a kraje. Na radnicích a krajských úřadech by proto měly zavlát černé vlajky. Bohumín ji sice nevyvěsí, ale iniciativu všech tří autorů výzvy plně podporuje.

„S úlevami pro živnostníky souhlasíme. Ale chceme vládu upozornit na to, že na ně chce brát peníze z měst a krajů, a ne ze státního rozpočtu. Jedním z našich hlavních finančních příjmů jsou sdílené daně. A právě u nich očekáváme kvůli vládním daňovým úlevám pokles o minimálně 20 procent. V případě Bohumína odhadujeme, že přijdeme minimálně o 60 milionů korun,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.

Vláda kvůli dopadům koronaviru snižuje sazbu DPH, odpouští zálohy daní a počítá s tzv. kompenzačním bonusem pro OSVČ. Jen kvůli němu by však obce napříč Českem přišly až o 12 miliard korun. V případě Bohumína by to bylo 24 milionů korun.

Černá vlajka v Bohumíně dnes nezavlaje, protože její symbol je pro tuto situaci poněkud nepatřičný. Svaz měst a obcí však má se svým protestem naši plnou podporu. Jsme smutní z toho, jak stát postupuje na úkor měst a krajů, které jsou s ním v této těžké době solidární. Místo toho, aby také stát byl solidární s námi a podpořil a udržel naše investice, činí tak pravý opak. Jenže městům a krajům nikdo nic kompenzovat nehodlá, přestože právě ty mají zásadní vliv na nastartování regionální ekonomiky,“ sdělil Petr Vícha.

Zmírnit dopad zákona o kompenzačním bonusu na města a kraje chtějí senátoři. Poslanci dnes rozhodnou, zda podpoří senátní návrh, anebo potvrdí původní vládní návrh, který určuje, že kompenzace mají platit obce. V případě, že by poslanci dnes senátní návrh přehlasovali, připravuje Senát samostatnou novelu zákona o kompenzačním bonusu s podporou pro obce.*

/tz/

Na snímku: Bohumín z ptačí perspektivy

Foto: archiv města

 

Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR vyhlásily dnešek, tedy úterý 26. května 2020, černým dnem pro obce a kraje.

Poslanecká sněmovna dnes, v úterý 26. května, rozhodne o dopadech zákona o kompenzačním bonusu na územní samosprávy. Poslanci mohou podpořit návrh Senátu Parlamentu ČR, který požaduje, aby kompenzace byly vypláceny bez dopadu na rozpočty samospráv, anebo potvrdit původní návrh vlády ČR, na jehož základě by kompenzace byly vypláceny ze sdílených daní s výrazným dopadem na rozpočtové určení daní (RUD).
Ve včera vydané společné výzvě Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR se mimo jiné praví: "Opakovaně jsme jako představitelé samospráv deklarovali, že obce, města a kraje jsou solidární se státem v této nelehké době. Samosprávy udělaly a stále dělají dost pro to, abychom tuto výzvu společně zvládli. Podpora ohroženým OSVČ, společníkům malých firem či rodinných firem je správné rozhodnutí. Ovšem dopad zákona o kompenzačním bonusu jen na rozpočty obcí dosáhne až -12 mld. Kč navíc nad očekávaný propad sdílených daní. Jsme přesvědčeni, že tyto kompenzace mají být hrazeny ze státního rozpočtu nástroji mimo dopad na RUD. Vyzýváme vládu ČR, poslance a senátory, aby přijali taková opatření, která navrátí tyto finance zpět do rozpočtů samospráv."

Na podporu této iniciativy proto Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR vyhlásily společný tichý protest samospráv a požádaly obce, města a kraje, aby jej podpořily vyvěšením černé vlajky na obecních / městských / krajských úřadech.

"Dejme za samosprávy společně najevo, že ve snaze udržet investice v našich obcích a krajích jsme zůstali sami. Je naším společným úkolem pomoci rozhýbat regionální ekonomiku, ovšem tak výrazný zásah státu s dopadem na obecní a krajské rozpočty nemohou samosprávy samy zvládnout. Formu protestu záměrně volíme jako tichou, která adekvátně odpovídá současné situaci. O podporu tohoto tichého protestu rovněž žádáme všechny kraje v České republice," uzavírá společná výzva všech tří partnerů.

Výzvu SMO ČR, SMS ČR a SPOV ČR k záchraně investic obcí a krajů podpořili hejtmané: Martin Půta - Liberecký kraj, Martin Netolický - Pardubický kraj, Jiří Čunek - Zlínský kraj, Bohumil Šimek - Jihomoravský kraj, Jiří Štěpán - Královéhradecký kraj, Josef Bernard - Plzeňský kraj, Oldřich Bubeníček - Ústecký kraj a Zdeněk Hřib - pražský primátor.*

/zr/

 

Skupina senátorů z většiny senátorských klubů podala k Ústavnímu soudu návrh na zrušení novely zákona o obcích, krajích a hlavním městě Praze, kterou v září navzdory zamítnutí Senátu schválila Poslanecká sněmovna. Podle této novely se má výrazně krátit odměna komunálním politikům, kteří současně působí v parlamentu.

Podle senátorů tento zákon představuje hrubý útok na samosprávu, vykazuje rysy porušení principu legitimního očekávání a může být v rozporu s ústavním pořádkem.

Hlasy poslanců hnutí ANO, Pirátů a SPD došlo k zásahu do fungování obcí a krajů, který nemá po roce 1990 obdoby, protože populisticky mění pravidla odměňování starostů a krajských radních v průběhu volebního období,“ konstatoval senátor Vladislav Vilímec a zdůraznil, že horní parlamentní komora vždy stála na straně dobře fungující samosprávy a váží si lidí, kteří v ní pracují. „Věříme, že Ústavní soud naše argumenty vyslechne a dá nám za pravdu, stejně jako to již dříve učinil v případě zdanění církevních náhrad,“ dodal Vladislav Vilímec.

Pro odměňování starostů či krajských radních je podle senátorů, kteří návrh na zrušení zákona podali, nepodstatné, zda je komunální politik současně členem parlamentu, učí na vysoké škole, je uvolněným zastupitelem v dalším územním samosprávném celku nebo zastává ještě jinou pozici ve veřejné správě. Pokud zákony umožňují členům parlamentu kandidovat a zároveň zastávat pozice v územních samosprávných celcích, neměli by být ve výkonu veřejné funkce omezováni snižováním odměn při zachování zodpovědnosti, kterou za správu obcí a krajů mají.

Zákon podle senátorů navíc nahodile vybírá pouze některé pozice v samosprávách a redukuje omezení odměn pouze na členy parlamentu.*

/zr/

 

K foto:

Senátor Vladislav Vilímec

Foto: archiv Senátu P %CR

Do konce letošního roku si iniciativa Jsme fér předsevzala získat podporu pěti set starostek a starostů a starostek pro manželství pro všechny. Dosáhnout toho chce s pomocí obyvatel měst a obcí, kteří budou oslovovat představitele a představitelky municipalit právě s prosbou o podporu manželství gay a lesbických párů.

K Férové výzvě se dosud připojilo více než dvacet představitelů měst a obcí. Jako první ji podle organizátorů výzvy podepsal pražský primátor Zdeněk Hřib, za ním pak následovali Vít Rakušan (Kolín), Michal Šmarda (Nové Město na Moravě), Ivana Fajnorová (Brno-Jundrov), Milan Kroupa (Jablonec nad Nisou), Oto Teuber (Nový Kostel), Petr Hlubuček (Praha-Lysolaje) a další.

Férová výzva je další z aktivit iniciativy Jsme fér, za kterou se od jejího vzniku v roce 2017 postavily také desítky férových osobnosti, věřících, firem, míst a organizací.

Podporovatelé a podporovatelky se svým podpisem připojí k Férové výzvě, která obsahuje následující příslib: „My, primátorky a primátoři, starostky a starostové českých měst a obcí, společně podporujeme možnost všech milujících párů vstupovat do manželství. Věříme, že milující a stabilní páry a jejich rodiny tvoří důležitou součást naší společnosti a přispívají k tomu, aby se lidem v našich městech a obcích dobře žilo. Je naší příjemnou povinností oddávat snoubence a přejeme si, abychom už nemuseli naše občany a občanky rozdělovat do dvou kategorií podle toho, koho milují.”

Primátoři, primátorky, starostové a starostky sice nehlasují o zákonech, ale o to jsou blíže   občanům a občankám. A proto ví, že základem dobře  fungujicí společnosti jsou dobré vztahy mezi lidmi, zejména mezi sousedy. Že ve městě, kde spolu lidé mluví a vychází si vstříc, se všem žije lépe. Vidí, že gay a lesbické páry a rodiny, které vytvářejí, jsou stejně dobrými sousedy jako kdokoliv jiný,“ uvedla k nové aktivitě na podporu manželství pro všechny právnička Jsme fér Adéla Horáková a dodoala: „Proto chceme, aby se k naší iniciativě přidali a podpořili jedno manželství pro všechny. Moc jim za to děkujeme a doufáme, že se u nich inspirují i naši poslanci, poslankyně, senátoři a senátorky.

Letos v červnu uplynul rok od předložení novely zákona o manželství pro všechny, který by českým gay a lesbickým párům umožnil vstupovat do manželství se všemi jeho právy i povinnostmi. Poslanecká sněmovna však o návrhu ani jednou nehlasovala. Prohlášení iniciativy Jsme fér proto konstatuje, že gayové a lesby tak nadále zůstávají občany a občankami druhé kategorie a děti v duhových rodinách žijí stále v právní nejistotě.

Iniciativa odkazuje i na výsledky průzkumu, podle něhož manželství pro všechny si přeje 96 % gayů a leseb a podporuje jej 61 % Čechů a Češek, mezi lidmi do 29 let věku je to dokonce 73 %. "Je nejvyšší čas, aby sněmovna hlasovala a poslala návrh zákona do druhého čtení," uvádí iniciativa Jsme fér.

Iniciativa Jsme fér hlasování v dolní parlamentní komoře podpoří i dalšími aktivitami. V sobotu 10. srpna v 11:30 z Václavského náměstí v Praze vyrazí Průvod za manželství pro všechny v rámci letošního průvodu Prague Pride a ve čtvrtek 12. září od 18:30 na pražském Malostranském náměstí proběhne Demonstrace za manželství pro všechny s účastí známých osobností, politiků, političek, odborníků, odbornic, podporovatelů a podporovatelek.*

Více o iniciativě na: www.jsmefer.cz/ferovavyzva.

/zr/

 

Na snímku: Certifikát férovosti udělovaný starostkám a starostům za podporu všech milujících párů vstupovat do manželství

Foto: Iniciativa Jsme fér

 

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down