Rada hl. m. Prahy dnes schválila vytvoření integrovaného systému řešení bytové nouze, do bytové nouze by se díky tomu mělo v budoucnu dostávat co nejméně Pražanů. Na realizaci získala Praha dotaci 42 milionů z operačního programu Zaměstnanost Evropské unie.

Město využije prostředky k vybudování kontaktních míst pro bydlení v deseti městských částech a k integraci bytové a sociální politiky hlavního města.

Každé kontaktní místo bude zaměstnávat navigátora a referenta podpory nájemních vztahů. Občan, jemuž hrozí bytová nouze nebo se v ní již nachází, se příchodem na kontaktní místo pro bydlení dostane do jednotného sdíleného systému řešení bytové nouze. Navigátor vyhodnotí jeho situaci a potřeby a podle toho navrhne a zprostředkuje realistické možnosti řešení. Tato systémová opatření by měla zajistit, aby stav nouze trval co nejkratší dobu a také to, aby se do něj občané nedostávali opakovaně.

Práce kontaktních míst pro bydlení bude koordinována magistrátem, těžiště však bude na jednotlivých městských částech, které mají ke svým občanům nejblíž. Městské části, které se stanou partnery projektu, tak budou moci nabízet svým občanům lepší služby a současně ulevit přetíženým odborům. Vedle toho zřídí magistrát také vlastní kontaktní místo pro bydlení. To bude sloužit občanům městských částí, které zatím kontaktní místo nezřídily," uvedl Adam Zábranský, radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti.

V některých situacích postačí dávkové poradenství, jindy právní pomoc či zprostředkování mediace při potížích v soužití. V případech akutního ohrožení bude na místě zprostředkovat okamžitý přístup ke krizovému bydlení na dočasnou dobu, či azylové ubytování. Současně však bude navigátor s klientem pracovat na návazných krocích,“ vysvětlil Vít Lesák, poradce pro ukončování bezdomovectví z Platformy pro sociální bydlení, který hlavnímu městu pomáhá s vybudováním systému.

Inspiraci čerpala Praha v zahraničí, zejména ve Skotsku, které integrované systémy řešení bytové nouze na úrovni měst zavádí již od roku 2001. Posledních 10 let se díky tomu a masivní podpoře výstavby sociálního bydlení ve Skotsku snižuje počet lidí bez domova.

Získání dotace je prvním konkrétním krokem, kterým Praha hodlá naplňovat Memorandum o řešení bytové nouze na území hlavního města Prahy. K memorandu se zatím připojily městské části Praha 1, 3, 7, 10 a 22 a je otevřené i pro další.*

/zr/

K foto: Magistrát hl. m. Prahgy

Foto archiv Praha.eu

Rada hlavního města Prahy včera schválila usnesení, ve kterém se zavazuje, že hlavní město Praha neuzavře žádnou formu partnerství nebo spolupráce a neposkytne žádnou podporu, grant ani záštitu nikomu, kdo se nezaváže eliminovat používání jednorázových, především plastových, obalů a výrobků.

Pořadatelé a organizátoři akcí, kteří se nebudou chovat šetrně k životnímu prostředí a nezamezí používání jednorázových plastových obalů a nádobí, již nedostanou od Prahy žádnou formu podpory,“ vysvětlil rozhodnutí radních náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Opatření omezující jednorázové plasty se netýká pouze akcí pro veřejnost, ale bude uplatňováno také v rámci samotného magistrátu. K jeho dodržování budou vyzvány i městské části a příspěvkové organizace hlavního města. V kancelářích, kde tomu doposud není, dojde například k nahrazení plastových nápojových PET lahví džbánky a karafami na vodu. Důraz bude kladen také na osvětu, motivaci a vzdělávání.

Množství odpadů v Praze nám každý rok narůstá. To je dlouhodobě neudržitelné, a musíme tak vzniku odpadů předcházet,“ dodal Petr Hlubuček.

Město tímto opatřením plní cíl zavedení principů cirkulární ekonomiky do svého fungování, plynoucí z klimatického závazku, který přijalo zastupitelstvo hlavního města letos v červnu. Připojuje se tím také k naplnění směrnice Evropského parlamentu o omezení dopadů některých plastových výrobků na životní prostředí.*

/zr/

Ilustrační foto: archiv

Kandidát na primátora české metropole MUDr. Zdeněk Hřib dnes složil slib zastupitele a poté byl zvolen primátorem hl. m. Prahy. Hlavní město povede na základě podepsané koaliční smlouvy se zastupiteli z Klubů Praha Sobě a Spojenými silami pro Prahu – Klub TOP 09 a starostů a nezávislých. Nový pražský primátor vystoupí i na stránkách připravovaného prosincového vydání Moderní obce.

Jak MUDr. Zdeněk Hřib uvedl, chce se zasadit o efektivní a vstřícnou správu města. V Radě hl. m. Prahy se bude věnovat digitalizaci města, vnitřním i vnějším zahraničním vztahům a evropským fondům. V radě města Prahy společně za Klub Pirátů zasednou dále také radní pro transparenci a bydlení Adam Zábranský. Který pokračuje jako zastupitel již druhé volební období a je předsedou Klubu Pirátů. A dále také PhDr. Mgr. Vít Šimral, LL.B. (Hons), Ph.D., který se bude věnovat školství, sportu, volnému času, vědě, výzkumu, inovacím a podpoře podnikání.

Zdeněk Hřib v projevu po svém zvolení do čela hlavního města mj. uvedl: Mým cílem je přinést změny, které nám umožní řešit výzvy, kterým dnes čelí všechny metropole světa. Nechci, aby mi za dvacet nebo třicet let mé děti řekly, že odcházejí bydlet třeba do Vídně, protože je Praze v příliš drahé bydlení a zastaralé školství pro moje vnoučata.

Máme zde koaliční program, který jasně ukazuje přímou cestu, jak zlepšit v dlouhodobém i krátkodobém horizontu všechny oblasti života a veřejné správy v Praze. Počínaje dopravou přes stavební rozvoj a dostupnost bydlení, školství, zdravotně-sociální služby, kulturu, životní prostředí, správu městského majetku až po transparentnost a digitální služby pro občany. Cíle v tomto dokumentu jsou jasně definovány a způsob jejich naplnění bude postupně upřesňován pomocí cyklu pravidelných půlročních plánů.

Jsem rád, že do rady byli nominováni skuteční odborníci, kteří jsou profesionály ve svých oborech. Já osobně bych měl být odpovědný, kromě záležitostí běžně příslušných primátorovi, také za oblast informačních a komunikačních technologií. Ke zlepšení stavu této oblasti chci využít 16 let svých zkušeností s návrhem a realizací informačních systémů pro veřejnou správu. Podílel jsem se například na odstranění závislosti jednoho úřadu na jediném dodavateli IT technologií. V důsledku čehož klesly náklady na provoz jejich informačního systému na jednu dvacetinu. Obdobný postup je potřeba provést i na magistrátu.

Jednou z největších výzev, které dnes řeší všechny světové metropole, je otázka takzvaného chytrého města neboli smart city. Tedy využití technologií pro zlepšení života obyvatel a efektivnější správu města. Zásadní pro koncept smart city je to, že město vlastní data, která vznikají při jeho provozu, a tato data dává volně k využití. Komplexně se bude problematice smart city věnovat Pirát Mgr. et Ing. Jaromír Beránek, uvolněný předseda výboru pro IT a Smart City.

Čímž vzniká prostor pro další svobodné inovace a kreativitu. Tedy, že se nevytváří závislost města na vybraných dodavatelích přes nakupování drahých technických řešení. Smart city je tedy jednou z příležitostí, jejíž využitím se Praha může stát uznávanou evropskou metropolí, nejen kvůli svému historickému centru a levnému alkoholu pro turisty.

Města jsou, byly a budou motory ekonomiky země a místy, odkud pramení svoboda a demokracie. Ve středověku se říkávalo, že městský vzduch osvobozuje. V roce 1989 naše cesta k demokracii také začala v hlavním městě a postupně se šířila do ostatních měst a dále.

K tomu, abychom si uchovali tyto hodnoty a odolali dnešním extremistickým tendencím ve společnosti, musíme přistupovat aktivně k řešení problémů, jimž dnes čelíme. Jsou to otázky využití inovací pro ekonomický růst bez narušení sociálního smíru, zvýšení pohodlí občanů při zachování jejich soukromí v oblasti digitalizace, skloubení dopravních potřeb a zdravého životního prostředí, umožnění stavebního rozvoje s důrazem na kvalitu veřejného prostoru. K řešení těchto problémů musíme najít demokratickou shodu, které musí spočívat primárně v racionální úvaze nad fakty namísto ideologických zjednodušení. Svět globalizované ekonomiky kolem nás totiž texty na tuzemských předvolebních billboardech vůbec nezajímají.

Pojďme tedy pracovat společně na zlepšení života obyvatel Prahy a tím i celé České republiky!

Nové složení Rady hlavního města Prahy

Zvoleni byli i ostatní členové Rady hl. m. Prahy, z nich jako náměstci primátora hl. m. Prahy budou pracovat: Petr Hlaváček, Petr Hlubuček, Adam Scheinherr a Pavel Vyhnánek, a jako radní hl. m. Prahy: Jan Chabr, Milena Johnová, Hana Kordová Marvanová, Vít Šimral, Hana Třeštíková a Adam Zábranský.

Nově zvolená Rada hl. m. Prahy (na snímku) se dnes sešla k prvnímu jednání, na kterém schválila působnost členů městské rady:

Primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib dostal prostor i v chystaném prosincovém vydání Moderní obce, které se bude expedovat ke čtenářům již 5. 12.*

/zr/

 

 

Rada hl. m. Prahy vzala tento týden na vědomí negativní stanovisko pracovní skupiny pro přípravu Regulačního řádu hl. m. Prahy a rozhodla se dále nepokračovat v jeho další přípravě a implementaci.

Podle rady by totiž regulace dopravy v navrženém rozsahu (omezení jízdy vozidel v režimu sudá/lichá, zákaz jízdy nákladních vozidel nad 6 tun) v případě smogových situací znamenala nadměrné riziko dopravního kolapsu. Ten by vyloučil dosažení sledovaných efektů regulačního řádu a znemožnil velké skupině obyvatel regulačním řádem dovolenou přepravu na území hlavního města.

Přípravě jsme věnovali velké úsilí a tento výsledek nás mrzí. Nemá ale smysl zavádět opatření, které by nemělo žádný efekt a situaci by mohlo spíš zhoršit. O to víc je jasné, že Praha musí dělat taková dlouhodobá systémová opatření pro zlepšování kvality ovzduší, aby ke smogovým situacím vůbec nedocházelo,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Na základě výsledků studie proveditelnosti, stanovisek a připomínek dotčených samosprávních celků, věcně příslušných ministerstev, Policie ČR a městské policie byly v souvislosti s realizací regulačního řádu v navržené podobě identifikovány tyto zásadní problémy:

1/ nízký vliv opatření na zlepšení kvality ovzduší při zachování průjezdu vozidel na dopravně nejvytíženějších komunikacích v Praze;

2/ absence kapacitně odpovídajících alternativních tras při regulaci dopravy;

3/ nedostatečná přepravní kapacita MHD a příměstské dopravy;

4/ nedostatečná kapacita parkovacích stání;

5/ limitovaná možnost kontroly dodržování dopravních omezení v provozu.

Oproti regulaci dopravy ad hoc po vyhlášení smogové situace, která se organizačně jeví jako extrémně náročná, při současné neexistenci adekvátní možnosti objízdných tras, nedostatku odstavných a parkovacích ploch a nejisté možnosti posílení příměstské veřejné hromadné dopravy může být pro hlavní město Prahu vhodnějším řešením problematiky znečišťování ovzduší mobilními zdroji návrat k myšlence zavedení nízkoemisní zóny.

Toto opatření je uplatňováno kontinuálně po dobu celého roku, a má tak za cíl preventivně předcházet vzniku smogových situací, které regulační řád může řešit již jen ex post formou represe. Zákonná úprava navíc umožňuje i zavedení zpřísnění parametrů nízkoemisních zón po dobu trvání smogové situace, tedy dosažení sledovaného efektu regulačního řádu jiným způsobem.*

/zr/

Ilustrační foto: www.praha.eu

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down