Potřeba tepla na vytápění za celý loňský rok nedosáhla na desetiletý průměr, a tak se při vyúčtování nákladů na teplo a ohřev vody za rok 2020 lidé při správně nastavených zálohách nemusí obávat nedoplatků ani při zvýšené spotřebě tepla kvůli častějšímu pobytu doma.

Loni kvůli pandemii došlo k významnému propadu dodávek tepla pro průmysl i terciální sféru. V topné sezóně od loňského září do konce letošních Velikonoc dodaly teplárny domácnostem přibližně o desetinu tepla více než při té minulé.

Klimatická náročnost, tedy potřeba tepla pro vytápění, byla v letech 2019 a 2020 stejná a v obou se topilo až do konce května. O celkové spotřebě tepla v domácnostech rozhodla protiepidemická opatření, zejména distanční výuka, práce z domova a omezení pohybu. Teplárny zaznamenaly u spotřeby domácností loni zvýšený odběr tepla průměrně kolem 4 %. To je meziroční nárůst spotřeby tepla na domácnost o necelý 1 GJ.

Domácnosti, které v následujících týdnech dostanou vyúčtování za teplo spotřebované v roce 2020, se přesto nemusí obávat výrazně zvýšených nákladů. Meziročně sice spotřeba tepla na vytápění a ohřev vody loni stoupla, ale desetiletý průměr přesáhla jen o 1,5 %. Zálohy na teplo se obvykle nastavují podle dlouhodobější průměrné spotřeby a měly by tedy loňské mírně zvýšené náklady na teplo víceméně bez problémů pokrýt,“ uvedl ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek.

Předběžná data Čtvrtletní zprávy o provozu teplárenských soustav ČR za IV. čtvrtletí 2020, kterou na konci března zveřejnil Energetický regulační úřad, také ukazují na vliv protiepidemických opatření na spotřebu tepla. Při meziročním srovnání dodávek tepla v letech 2019 a 2020 došlo u průmyslu v minulém roce k celoročnímu poklesu spotřeby tepla o 7,6 %, nejvíce pak ve 2. čtvrtletí roku 2020 o 14,8 %. V kategorii obchod, služby, školství, zdravotnictví celoročně poklesla dodávka tepla o 13,5 %, v 1. čtvrtletí roku 2020 dokonce o třetinu. Omezení se projevují i letos. I přes chladnější zimu teplárny zatím celkově dodaly svým odběratelům méně tepla.

Začátek topné sezóny  v loňském září a říjnu byl meziročně teplejší. Pak se proti předchozí zimě mírně ochladilo a potřeba tepla se postupně zvyšovala. Největší rozdíl v potřebě tepla přinesl právě skončený březen, který byl letos chladnější než vloni. Za období od září do konce Velikonoc byl podle aktuálního průzkumu v teplárnách meziroční nárůst spotřeby tepla v domácnostech zhruba o 10 %. Na tom se podílí chladnější zima přibližně ze dvou třetin a zvýšená spotřeba vlivem protiepidemických opatření, kdy jsme více doma, přibližně třetinou.

Zatím nelze říci, jak probíhající topná sezóna nakonec dopadne. Podle dlouhodobé předpovědi by měl být i duben spíše chladnější než obvykle, pak by byla i topná sezóna mírně chladnější než desetiletý průměr,“ dodal Martin Hájek.

/zr/

 

K foto:

Od roku 2011, kdy byla umístěna na komíně Elektrárny Tušimice první hnízdní budka, už  na výškových stavbách v České republice sokoli vyvedli minimálně 291 mláďat. Letos by se mělo vylíhnout v hnízdních budkách už 300. sokolí mládě. Podporu hnízdění kriticky ohroženým sokolům dává ve svých areálech po celé republice i 17 tep­lá­ren, které jsou členy Teplárenského sdružení ČR. Za uplynulé deseti­letí na jejich komínech sokoli zahnízdili 37krát a vyvedli minimálně 110 mláďat. Jak dokládá snímek pořízený ornitologem  Václavem Beranem, v budkách na komínech není výjimkou ani kvarteto sokolích mláďat.*

 

SMS ČR se minulý týden dopisem obrátilo na premiéra Babiše, ministry Hamáčka a Plagu, hlavní hygieničku Rážovou a náměstka ministra zdravotnictví Prymulu s žádostí o zapojení do diskuse k otevření škol a školských zařízení. Upozorňuje mimo jiné na to, že malé školy a některé rodiny na menších obcích mají jiné možnosti a předpoklady, pokud jde o distanční vzdělávání. Varuje před prohlubováním rozdílů mezi jednotlivými školami a žáky.

Sdružení místních samospráv ČR (SMS) sdružuje 2000 obcí a měst ČR  a zastupujeme tak významnou část zřizovatelů základních a mateřských škol. „Pečlivě sledujeme diskusi o otevření škol i průběh šíření nemoci covid- 19. Plně respektujeme prioritu ochrany zdraví před epidemiologickou nákazou. Jako zřizovatelé známe dobře celou paletu škol a školských zařízení i jejich prostorové a kapacitní možnosti. Známe také jejich limity včetně technické vybavenosti a reálných možností tzv. vzdálené výuky,“ píše se v dopisu, který SMS ČR představitelům vlády a Ústředního krizového štábu adresovalo.

 

SMS ČR je přesvědčeno, že je na místě přistupovat ke školám diferencovaně a nezanedbat informování a spolupráci s rodiči. „Žádáme vás o konzultování postupného rozvolňování opatření dopředu, také proto, že zřizovatelé obvykle zajišťují technické zázemí škol, včetně vybavenosti osobními ochrannými pomůckami,“ stojí v dopisu. SMS ČR upozorňuje například na to, že možnosti malotřídních a neúplných škol jsou zásadně jiné než škol velkých, vybavenost IT technologiemi a jejich kvalita v menších sídlech a dostupnost v jednotlivých rodinách je naprosto rozdílná a u významné části dětí běžných základních škol reálně neumožňuje vzdálenou výuku, která by byla alespoň srovnatelná s běžnou výukou. „V čase se budou výrazně prohlubovat rozdíly mezi školami a také mezi jednotlivými žáky podle jejich zejména sociálních a materiálních možností,“ varuje SMS ČR. Upozorňuje také na to, že základní a mateřské školy zejména v obcích a menších městech jsou schopny režimových opatření k omezení počtu osob, které současně pobývají ve škole, což by umožnilo prezenční výuku.*

/zr/

 

Magistrát hlavního města Prahy revidoval operační program Praha – pól růstu České republiky (OP PPR), aby lépe odpovídal aktuálním požadavkům na čerpání prostředků a potřebám české metropole. Nově magistrát ve spolupráci s evropskými fondy podpoří elektromobilitu v hlavním městě.

Zároveň magistrát navýší alokovanou částku na rozšíření kapacit základních škol a modernizaci učeben, o které je mezi žadateli veliký zájem. Další změny se týkají rozšíření cílových skupin pro podporu inovací a sociálních služeb.

Revidovaná verze operačního programu obsahuje zapracované připomínky a komentáře Evropské komise a členů Monitorovacího výboru OP Praha. Revidovaný operační program nemění strukturu, cíle ani priority podpory, i nadále obsahuje pět prioritních os.

Vznikl nový specifický cíl pro rozvoj nízkoemisní mobility v oblasti městské dopravy v uličním provozu, který má především snížit emise z provozu městské hromadné dopravy. V rámci tohoto specifického cíle prioritní osy „Udržitelná mobilita a energetické úspory“ bude zaveden a odzkoušen provoz elektrobusů na linkách 104 a 207. Ročně by tak mělo jen na těchto dvou linkách dojít k úspoře více než 12 tun emisí prachu, oxidu siřičitého a oxidu dusíku. Zároveň dojde k roční úspoře 155 tun oxidu uhličitého.

Vzniká zde významný synergický efekt, neboť elektromobilita neprodukuje žádné lokální emise a zároveň vede ke snižování uhlíkové stopy dopravy. Vozidla s elektrickým pohonem také snižují hluk z dopravy,“ uvedla radní hlavního města pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková.

Magistrát očekává velkou úsporu emisí CO2 také od vybudování záchytných parkovišť systému P+R v Radotíně a na Černém Mostě, v rámci kterých vznikne celkem přes 1000 parkovacích míst, 14 přitom bude vyhrazeno pro dobíjení elektromobilů.

Praha zároveň navýší prostředky pro podporu škol. Plánuje rozdělit navíc 200 milionů korun. Celkem 100 milionů bude určeno na vytvoření nových tříd na základních školách a 100 milionů na podporu modernizace infrastruktury, vybavení a zařízení pražských škol. Důvodem navýšení prostředků je velký převis projektů v již uzavřených souvisejících výzvách. „Navíc očekáváme nárůst počtu žáků v základních školách, který je způsobený nástupem populačně silnějších ročníků z let 2004 až 2010,“ doplnila Irena Ropková.

Poslední úpravy se týkají oprávněných žadatelů pro podporu výzkumu a inovací a rozvoj sociálních služeb. V obou případech jde o rozšíření stávajících cílových skupin pro čerpání dotací.

Hlavním cílem původního i revidovaného OP PPR tak zůstává zajištění efektivního využití investic pro zvyšování konkurenceschopnosti Prahy prostřednictví podpory vědy a výzkumu, zajištění udržitelné mobility a zatraktivnění využívání městské veřejné dopravy, podpory sociálně znevýhodněných osob prostřednictvím rozvoje sociálního podnikání, sociálního bydlení nebo komunitního života a zvyšování kvality vzdělávání podporou vytváření nových tříd v mateřských, základních a středních školách, podporou tzv. dětských skupin, vzděláváním pedagogů a rozvojem podmínek pro inkluzi.*

Další informace o operačním programu Praha – pól růstu ČR jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách www.penizeproprahu.cz.

/zr/

Ilustrační foto: archiv Smart Prague

 

Už šest let se otevírají brány chrudimského cestmistrovství nejmladší generaci. Stejně jako v minulých letech, tak i letos si práci cestářů vyzkoušely děti z mateřských škol v rámci dne otevřených dveří, který pořádá Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Oranžová technika, ale třeba taky sklad soli zažil nevídaný zájem malých kluků a holek.

 

Den otevřených dveří pro děti z mateřských škol, zvaný „Mladí cestáři“, navštívilo na čtyři sta dětí z Chrudimi a okolí. Silničáři jim ukázali techniku zimní údržby, zásahová vozidla a další techniku, kterou pro svou práci potřebují. S dětmi, ale i zaměstnanci se potkal také náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Michal Kortyš, pro kterého to bylo první setkání s mladými cestáři. „Vzpomněl jsem si na to, že skoro každý kluk chce jezdit s velkým autem, já nebyl jiný. Určitě je to pro děti velký zážitek, posadit se za volat a třeba i pustit majáky. Věřím tomu, že své nadšení vylíčí doma i tátovi… a doufám, že alespoň některým to nadšení vydrží a jednou z nich budou cestáři,“ komentoval akci náměstek hejtmana Michal Kortyš. Ten ale nepřijel jen za dětmi, diskutoval i se zaměstnanci krajské příspěvkové organizace. „Je pro mě důležité neztratit kontakt s praxí. V kanceláři za stolem potřebné informace nezjistím. To za prvé. A za druhé jsem chtěl osobně poděkovat cestářům, kteří především v posledních dnech tráví dny i noci za volanty sypačů, abychom my řidiči měli snadnější cestu do práce či domů,“ dodal Kortyš.

V rozlehlém areálu cestmistrovství silničáři vystavili radlice, šípové pluhy a zásahová vozidla, v opravárenské dílně pak různé nářadí včetně závěsného jeřábu. V jídelně děti mohly malovat obrázky s tématem zimní údržby, které si na cestmistrovství rádi vystavují. „Tato akce pro školky je tradiční, stejně jako prezentace našeho oboru a naší organizace žákům z 8. a 9. tříd, kteří se rozhodují co dál. Spolu s technickými školami je chceme inspirovat ke studiu oborů, po jejichž absolvování by mohli najít své místo i u nás,“ doplnil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

V areálu cestmistrovství se během dopoledne vystřídalo na 400 dětí. „Jsme tu letos už potřetí. Jsme rádi, že taková akce je. Je to hlavně pro kluky, ale ani holky se tady nenudí. Máme tu holčičky, které jsou nadšené a říkají, že se jim to líbí. Děti mají málokdy příležitost prohlédnout si takto velkou techniku zblízka,“ řekla Eva Sotonová, učitelka z Mateřské školy Svatopluka Čecha v Chrudimi.*

/TZ/

Třináct konferencí, třináct krajských měst a nespočet témat, o která se aktuálně nejvíc zajímají české samosprávy. 13. února 2018 v Liberci startují tradiční Krajská setkání Svazu měst a obcí ČR. Na programu bude například novela zákona o střetu zájmů, financování samospráv včetně rozpočtového určení daní, školství, doprava nebo sociální služby. Speciální hodinový blok se bude věnovat změněným evropským pravidlům pro ochranu osobních údajů, tzv. GDPR.

Na akcích, které se budou postupně konat ve všech krajích, a to až do 29. března 2018, vystoupí odborníci z ministerstev, státních institucí i firem. Svaz tam mimo jiné představí závěry velké analýzy potřeb měst a obcí, která má sloužit jako podklad pro nastavení budoucích národních i evropských dotací. Součástí programu bude také vyhlášení výsledků krajských kol soutěže Město pro byznys.

„Tradiční bod o aktuální legislativě zahájíme novelou zákona o střetu zájmů. Intenzivně totiž vnímáme obavy starostek a starostů měst a obcí z toho, co nastane, jestliže se kvůli novému zákonu musí svléknout téměř donaha, tedy zveřejnit svoje majetkové poměry na internetu,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Očekávám na toto téma velice živou debatu, ze které, doufejme, vzejde i to, na co všechno se máme připravit a jak bychom měli reagovat v případě zneužití dat zastupitelů.“

V kontrastu s přiznáváním veškerého majetku, stavu na účtech i dluhů zastupitelů měst a obcí jsou přísnější pravidla ochrany osobních údajů GDPR. „Odhadujeme, že v prvním roce budou města a obce potřebovat na implementaci těchto evropských pravidel až miliardu korun. Musí zároveň najít minimálně tisíc odborných pracovníků na agendu zpracování osobních údajů. To pro ně představuje velikou zátěž jak z finančního, tak z personálního hlediska,“ vysvětluje výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal s tím, že svaz je připraven zdarma podat samosprávám pomocnou ruku nově i prostřednictvím Center společných služeb, o kterých bude na krajských setkáních také řeč.

„V roce 2017 se akcí v regionech zúčastnilo přes tisíc lidí, kromě představitelů radnic byli mezi nimi i vrcholní činitelé veřejného a státního sektoru – hejtmani, poslanci, senátoři, ředitelé a další zástupci státních úřadů i soukromých společností,“ upřesňuje jednatel pobočného spolku Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek. Podle jeho slov se loni řešila  mimo jiné novela zákona o obcích, financování školství, veřejné opatrovnictví, informační systémy a ochrana osobních údajů, změna malých rozpočtových pravidel, změny rozpočtového určení daní, kontroly ve veřejné správě, rozpočtová odpovědnost, sociální bydlení, zákon o hazardních hrách, zákon o odpadech nebo stavební zákon.

Generálními partnery Krajských setkání 2018 je Česká spořitelna a ČEZ. Partnery pak ASEKOL, Colmex, EKO-KOM, Empemont a I-TEC Czech. Odborným partnerem je společnost SC&C.*

Přehled míst a termínů konání krajských setkání v roce 2018, včetně možnosti se bezplatně zaregistrovat na jednotlivé akce, najdete na zde.

/zr/

K foto:

Z loňského krajského setkání Svazu měst a obcí ČR v Plzni

Foto: archiv SMO ČR

Za účasti starostky a zástupců městské části Brno-Komín, statutárního města Brna a představitelů společnosti Touax byla v pondělí 25. září slavnostně otevřena mateřská školka postavená modulovou technologií. Budova s hernou a výdejnou jídla vyrostla za pouhých pět týdnů a první předškoláky uvítá již koncem září. Vzhledem k dlouhodobému nedostatku vhodných prostor a kapacit v tuzemském školství se modulová výstavba postupně stává stále vyhledávanějším řešením. Inspiraci nachází v sousedním Německu, kde jsou modulové stavby zcela běžnou praxí.

„Při přijímacím řízení do mateřských škol v roce 2015 jsme se potýkali s poměrně velkým nedostatkem míst pro nově nastupující děti. Kapacita našich stávajících tří školek se ukázala jako nepostačující, a proto jsme chtěli tento problém co nejrychleji řešit. Vzhledem k tomu, že nejvhodnější místo pro výstavbu školky se nacházelo v již zrevitalizovaném areálu základní školy, potřebovali jsme najít nejen rychlé, ale i čisté řešení stavby. Klasickým způsobem postavená zděná stavba nám to však neumožňovala. Když jsme navštívili jiné modulové školky, abychom se přesvědčili o vysokém standardu použité technologie, bylo rozhodnuto. Zárukou pro nás bylo i to, že zakázku bude realizovat firma s velkými zkušenostmi a velmi dobrými referencemi překračujícími hranice naší republiky,“ vysvětluje Milada Blatná, starostka městské části Brno-Komín, a dodává: „Když nyní vstoupíte do školního areálu, nikoho by nenapadlo, že zde ještě před několika týdny probíhaly stavební práce.“ Jan Petr, marketingový a exportní ředitel společnosti Touax, jež patří mezi přední dodavatele modulů v České republice a školku v moravské metropoli realizovala, k tomu doplňuje: „Objekty postavené modulovou technologií jsou finančně přijatelným a především velmi rychlým řešením, které dokáže flexibilně reagovat na aktuální požadavky. Díky modulové výstavbě, která se dnes již běžně využívá v sousedním Německu, je možné chybějící kapacity rychle doplnit. Vedení měst a obcí tak nemusí podstupovat zdlouhavý proces klasické výstavby.“ Modulová stavba zdejší školky vyšla městskou část Brno-Komín na 7,5 milionu korun a moduly pocházejí z výrobního závodu společnosti Touax v Supíkovicích nedaleko Jeseníku.

 Komfort pro děti za pouhé tři měsíce

Jednotřídní mateřská škola pro 25 dětí se skládá z deseti modulů společnosti Touax a vznikla na podlahové ploše 162 m2. Realizace proběhla ve velmi krátkém čase, a to i přes složité zakládací podmínky dané geologickými vlastnostmi pozemku, v jejichž důsledku má stavba železobetonové základy, které jsou podepřené dvanácti mikropiloty. Hrubá stavba školky trvala osm hodin a samotná jednopodlažní budova vznikla za pět týdnů. S veškerými úpravami a souvisejícími realizačními pracemi včetně terénních pak celková výstavba zabrala pouhé tři měsíce.

 „Městská část jako investor kladla značný důraz na kvalitu provedení a stěžejní pro ni bylo, aby se děti v nové školce cítily co nejlépe. Pečlivě zvažovala výběr materiálů, správnou volbu povrchů a dalšího zařízení. To je samozřejmě vidět na finální podobě školky. Podlahy v herně jsou z přírodního lina a v ostatních prostorech a zejména koupelnách byly použity keramické protiskluzové dlaždice. V herně je navíc pro lepší tepelné podmínky a pohodlí dětí instalováno podlahové topení,“ uvádí Jan Petr. „Standard provedení byl pro nás klíčovým aspektem. V porovnání s obvyklým vybavením podobných školských modulových objektů jsme investovali jak do kvalitních pochůzných povrchů, tak do zateplené provětrávané fasády či dálkově ovládaných žaluzií. Podařilo se nám tak vytvořit příjemné prostředí, s nímž jsme velmi spokojeni. Za největší výhodu považuji rychlost, čistotu a kvalitu provedení. Přála bych si, aby se zde dětem, jejich rodičům, paním učitelkám a ostatním zaměstnancům co nejvíce líbilo a dobře pracovalo,“ uzavírá starostka městské části Brno-Komín.

Modulová výstavba - rychlé řešení nedostatku kapacit

S nedostatkem vhodných prostor a kapacit se dlouhodobě potýká naprostá většina českých škol a školek. Od počátku 90. let docházelo ke snižování počtu mateřských škol a tento pokles se zastavil až kolem roku 2005 v souvislosti se zřizováním soukromých základních škol. Počet dětí v předškolním věku však od roku 2005 stoupá a dosavadní kapacity školských zařízení nepostačují. Aktuální situace se může stát ještě naléhavější kvůli novele školského zákona platné od letošního září, která zavádí povinné předškolní vzdělávání pro všechny děti, jež k 31. srpnu dosáhly věku pěti let.*

/TZ/

Třetí ročník konference se uskutečnil ve čtvrtek 25. května 2017 v prostorách Národní technické knihovny v Praze 6 v Dejvicích. Odborné konference se zúčastnilo přes 255 posluchačů, především z řad ředitelů škol všech stupňů a odborné veřejnosti. Záštitu nad akcí převzali: Milan Chovanec, ministr vnitra České republiky, Mgr. Jana Vildumetzová, předsedkyně Asociace krajů České republiky, Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí České republiky, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje a Mgr. Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor – Česká školní inspekce.

Celý první blok se věnoval Středočeskému kraji s jeho ukázkami dobré praxe. Mgr. et Bc. Vít Rakušan, statutární zástupce hejtmanky a náměstek hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Středočeského kraje, představil priority kraje k zabezpečení škol a školských zařízení a hned na začátku zdůraznil jejich bod číslo 1, a tím je držet se normy ČSN 73 44 00/Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení (září 2016), kterou vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Kraj na zavedení této normy reagoval jako první.
Druhý panel konference patřil ASOCIACI BEZPEČNÁ ŠKOLA z. s., která se věnovala metodice k již zmiňované normě ČSN 73 4400 a reálným zkušenostem bezpečnostních opatření z posouzení stovek školských subjektů v ČR. Moderátor panelu JUDr. Tomáš Koníček z odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR uvedl, že zkrácenou metodiku k normě (pouze 12 stran!), tzv. kuchařku pro kantory, lze stáhnout na stránkách MV ČR www.mvcr.cz. Prezident Asociace Ing. Libor Sladký, který je zkušeným auditorem škol a školských zařízení, „stvořil“ tuto Asociaci hlavně z důvodu názorové roztříštěnosti na bezpečnost v ČR. Jeho vizí je sjednotit nastavení, řízení a udržení bezpečnosti školských zařízení, eliminovat hrozby typu „aktivní útočník“, „výbušné zařízení“, „napadení žáků a pedagogů“, klade si za cíl vybudovat systém podpory školských zařízení v souladu s příslušnými právními předpisy.
Technologický panel nabídl různorodou škálu technologií a služeb.
Předposlední blok nazvaný ZKUŠENOSTI, INSPIRACE A FILOZOFIE OBOROVÝCH PARTNERŮ dostál svého názvu. PhDr. Ondřej Andrys, MAE – náměstek ústředního školního inspektora České školní inspekce, prezentoval konkrétní příklady silných/slabých stránek škol všech stupňů v oblasti bezpečnosti, a to v tomto školním roce 2016/2017. Tato vše říkající prezentace bude ke stažení na webových stránkách konference. Mgr. Veronika Švehlová Bullová, manažerka prevence kriminality Jihočeského kraje, již druhým rokem realizuje krajský projekt „Ozbrojený útočník“ (prevence útoku ve školním prostředí). Důrazně upozornila, že tento projekt je zaměřen pouze na zaměstnance školy. Projekt má šest aktivit (vzdělání pracovníka v otázkách bezpečnosti, audit školy, zákroková dokumentace školy, laická první pomoc, nácvik chování při útoku, vyhodnocení).
Ing. Igor Prosecký, jednatel I3 Consultants s. r. o., svým příspěvkem k GDPR vyvolával emoce v sále. Dnem 25. května 2018 totiž nabyde účinnost nové evropské nařízení 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“), které zásadním způsobem mění stávající pravidla ochrany osobních údajů, doposud regulované zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Sám říká, že to bude revoluce v GDPR a pro malá města zní dopady a hlavně sankce za nedodržení nařízení naprosto kosmicky.
Závěrečný panel ŠIKANY/KYBERŠIKANY byl mnohými očekáván již od samotného rána, jelikož jedním z hlavních spíkrů byl Mgr. Václav Klaus ml.  A jak se dá šikaně čelit? Podle slov V. Klause hlavně systematickou prací a aktivitou učitelského sboru. Nutná je důslednost a dobrá atmosféra ve škole. Ten, kdo spáchal zlo, musí být potrestán. Ale pozor, jak Václav Klaus říká: „Snažte se, aby bylo více pochval než trestů.“ V oblasti KYBERŠIKANY poukázal Marian Němec, BA (Hons), IT Security Consultant ze společnosti AEC a. s., na brutální případ kyberšikany v české škole z roku 2016, kdyby byla žačka základní školy šikanována přes Facebook. Jak se tedy bránit kyberšikaně? Je nutná neustálá práce s dětmi, dívat se, co se děje. Učit děti úctě! Mgr. Tibor A. Brečka MBA, konzultant, lektor, psychoterapeut, k tomu dodává: „Kázeň musí být, nedostatek respektu zvyšuje podíl šikany“. Následná panelová diskuse otevřela problém Facebooku. Zazněly věty: Facebook je jako oheň – dobrý sluha, špatný pán. Používejte selský rozum při jeho používání – myslete na budoucnost. Zjistěte, co sociální sítě umí a neumí. A četli jste vůbec někdy obchodní podmínky Facebooku?!*

/čer/

Při příležitosti dnešního Dne učitelů, který připadá na výročí narození Jana Ámose Komenského, oznámila pražská radní pro oblast školství záměr v příštím roce navýšit dosavadní příspěvek hlavního města k platům učitelů.

O tomto záměru bude nyní radní pro školství Irena Ropková jednat s koaličními partnery. Současná městská rada přitom pedagogům v krajském školství přispívá k platu už nyní více než 1200 korunami měsíčně.

Hlavní město už několik let příspěvkem z vlastního rozpočtu posiluje platy pedagogických i nepedagogických pracovníků zařazených v obecním a krajském školství na území metropole. Každý zaměstnanec pražského školství tak měsíčně v průměru obdrží k výplatě přibližně sedm set korun navíc, v případě pedagogů, kteří učí na středních či vyšších odborných školách a dalších zařízeních zřizovaných hlavním městem, příspěvek činí dokonce 1200 korun. Učitelům základních škol město měsíčně přispívá přibližně 1 100 korun.

Posilování platů v oblasti školství považuji za jeden z největších úspěchů tohoto vedení hlavního města. Daří se nám tak alespoň zčásti kompenzovat dlouhodobě nízké platy ve školství a zvýšené náklady na život v Praze. Jsem velmi ráda, že v tomto ohledu vhodně doplňujeme úsilí ministryně školství Kateřiny Valachové o průběžné navyšování platů ve školství ze státního rozpočtu,“ vysvětlila Irena Ropková.

V Praze působí na 17,5 tisíce pedagogů a jejich průměrná mzda činila v loňském roce včetně příspěvku hlavního města přibližně 29 tisíc korun. Na úrovni středních a vyšších odborných škol činil průměrný plat 31,5 tisíce korun, na základních školách pak 27 tisíc korun.

Ráda bych prostřednictvím příspěvku z rozpočtu hlavního města Prahy v příštím roce průměrný plat učitelů ještě navýšila. Praha je tradičním centrem vzdělání a bez adekvátního platového ocenění našich pedagogů se z dlouhodobého hlediska neobejdeme,“ uvedla Irena Ropková při příležitosti dnešního Dne učitelů, který připadá tradičně na 28. březen, tedy na výročí narození Jana Amose Komenského.

Nižší platy pedagogů v obecním školství ovlivňují především nižší platové třídy pro pedagogy v mateřských školách a ve školních družinách, u nepedagogických pracovníků pak významnou roli hraje i skutečnost, že v obecním školství je oproti krajským školám výrazně více školních jídelen, v nichž jsou zaměstnanci zařazeni v nižších platových třídách. Celkem působí v pražském školství přibližně 24,5 tisíce zaměstnanců, jejichž průměrný plat činí měsíčně 26 tisíc korun.

/zr/

Ilustrační foto:

Základní škola Jana Wericha v Praze 17 - Řepích

Foto: web školy

Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2017 se bude konat v Národní technické knihově ve čtvrtek 25. 5. 2017. Vystoupí na ní odborníci z oboru a prozradí detailní informace týkající se komplexní bezpečnosti ve školách a školských zařízeních všech stupňů. Již třetím rokem budeme mít možnost s lidmi, kteří v oblasti bezpečnosti něco dokázali, budeme poslouchat jejich zkušenosti, filozofii a sledovat, jak budou inspirovat posluchače.

První panel konference s názvem „DOBRÁ PRAXE ze Středočeského kraje“, zcela jasně naznačuje, kam bude směřovat. Mgr. et Bc. Vít Rakušan, statutární zástupce a náměstek hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Krajského úřadu Středočeského kraje, nám komplexně představí priority kraje k zabezpečení jejich škol a školských zařízení, zmíní financování a také jejich úspěšné vzdělávací semináře, které pořádali v jednotlivých regionech spolu s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje. Do svého panelu si mimo jiné přizve i dva zřizovatele škol a to přesněji Ing. Jana Slabého, starostu města Neveklov a Mgr. Martina Kupku, starostu města Líbeznice.
A co nám přinese další všeobecný panel „Zkušenosti, inspirace a filozofie oborových partnerů?“ Například představení nově vzniklé Asociace Bezpečná škola. „Přestože se hrozby a z nich plynoucí rizika v zásadě shodují, každá škola je zcela originální svojí lokalitou, stavebním provedením, izolovaností či propojením s komerčními subjekty, skladbou žáků a pedagogů, zavedenými řády, pravidly a dalšími parametry. To vše je nutné vzít v úvahu při posuzování a návrhu bezpečnostních opatření. Neexistuje jednotné řešení pro všechna školská zařízení. Existují jednotné principy a etalony požadované bezpečnosti. Ty se musí vzít pečlivě na vědomí a postupnými procesy implementovat do případu každého jednotlivého školského zařízení,“ říká předseda asociace Ing. Libor Sladký a dodává: „Častým omylem školských zařízení je pouhá instalace technických prostředků (zabezpečovací systém, kamery, kartový systém, turnikety, generální klíče,… atd.), a to bez vzájemné vazby. Ve snaze šetřit jsou často instalované systémy zcela autonomní, bez možnosti společné komunikace a řízení, bez zpětné analýzy a dalších nezbytných požadavků. V rámci auditů školských zařízení je v mnoha případech výsledkem doporučení, aby školské zařízení okamžitě zastavilo investice do technických prostředků až do doby, kdy bude zpracován opravdový a smysluplný projekt.

Technologie jsou důležitým podpůrným prostředkem, který usnadňuje dodržování režimových opatření. Bez nastavení režimu (byť se může zdát omezující jak pro pedagogy, tak pro rodiče) a odborných školení a seminářů je pouhé řešení na úrovni instalace technických prostředků nekoncepční a neúčinné. V současné době není příliš pravděpodobné, že by bylo v silách jednotlivých zřizovatelů škol se této specifické bezpečnosti při ochraně měkkých cílů plnohodnotně věnovat. Pokud budou chtít školy brát ochranu svých žáků a sebe sama vážně, budou muset být samy iniciativní. Asociace a členství v ní je pro školy významnou pomocí. Již dnes sdružuje odborníky a specialisty v popisované oblasti.“

*

„Nemoudrý radní investuje do nákupu učebnic, moudrý do jejich vytváření. Tuto málo akcentovanou pravdu mělo Zastupitelstvo hlavního města Prahy patrně na mysli, když schválilo rozsáhlý program zvaný KAP – Krajský akční plán vzdělávání hlavního města Prahy,“ usmívá se radní Irena Ropková.

 

Akční plán má za hlavní cíl zavádění inovativních metod ve školství v rámci Velké Prahy a podněcování žákovské a studentské aktivity, iniciativy a kreativity. Není to totiž žádný soubor elektronických dotazníků, který by jen obtěžoval ředitele. Naopak přináší praktické příležitosti a jeho výstupy jsou hmotné a velmi přesvědčivé.

„Mezi klíčové části akčního plánu patří tzv. polytechnická hnízda,“ vysvětluje radní Irena Ropková. „Hi-tech vybavené spádové dílny umožňují kterékoli pražské základní škole pravidelnou odbornou výuku dosažitelnou z jakékoli školy do 30 minut cesty. Díky jednotné podobě těchto dílen bude moci jít učitel s třídou do jakékoliv dílny a všude dostane stejný rozsah výuky. Žáci se zde seznámí s materiály, nářadím, stavebnicemi a také s vyučovanými obory dané střední školy. Zajímavostí projektu je také to, že vzdělávat se nebudou pouze děti, ale i doprovázející učitel. Získá zde zároveň s dětmi polytechnické dovednosti, které může následně využít třeba při výuce se stavebnicemi. K dispozici bude i školní vzdělávací plán, takže vysílající škola bude moci svým žákům tuto službu bez jakýchkoli starostí zajistit.“

Polytechnická hnízda pružně reagují na nové požadavky na trhu práce. A také na smutný fakt, že mnoho odborných dílen bylo na základních školách zrušeno a k dispozici už není ani dostatečný počet aprobovaných učitelů ani moderních učebnic a pracovních listů.

Jiným příkladem zastupitelstvem schválené strategie jsou podle radní Ropkové Centra interaktivní výuky (CIV). Vzdor automaticky předpokládané technologické vyspělosti metropole je na tom Praha z hlediska financování interaktivních technologií na VOŠ a SOŠ paradoxně hůře než ostatní kraje. Praha totiž podle Ropkové doposud neměla přístup k evropským dotacím na vzdělávací pomůcky. A odborné školy v této situaci přednostně investovaly do prostor praktického vyučování,namísto učeben pro teoretickou výuku.

A nejde jen o učitele a učebnice. Dřívější místostarosta pro školství na Praze 7 Daniel Štěpán například upozorňuje na smutné zkušenosti starších pražských obvodů: „Nejenom že se naše městské části musejí potýkat s údržbou nesrovnatelně vyššího počtu škol než jinde v krajích, ale navíc jsou mnohé budovy, třeba u nás v Praze 7, letité a památkově chráněné. To klade další překážky úpravám a instalacím, které se prodlužují a prodražují.“

Cílem projektu CIV je proto vybavit vybrané školy moderními technologiemi pro výuku čtyř rizikových předmětů - matematiky, cizích jazyků, přírodních věd a podnikavosti (ekonomické gramotnosti) - a ověřovat možné zapojování těchto technologií do dalších předmětů. Současně zde budou vyškoleni lektoři, kteří budou zajišťovat další vzdělávání učitelů.

Polytechnická hnízda a centra interaktivní výuky spojuje v rámci KAP logicky i myšlenka jednotného portálu a „centrálního mozku“ - tzv. Mapy otevřených škol, která má umožnit rychlejší orientaci veřejnosti v nabídce standardního i nadstandardního vzdělávání, jejich prezentaci, řízení a hodnocení, propojování škol, učitelů a žáků navzájem, podněcování nových partnerství a vzájemné sdílení znalostí.

Celá vzdělávací inovační strategie pod hlavičkou Krajského akčního plánu, kam patří i celá řada dalších konceptů, například odborné vzdělávání pedagogů, spolupráce školy se zaměstnavateli, kariérové poradenství či inkluze, bude financována z projektu operačního programu MŠMT Výzkum, vývoj a vzdělávání. Podle Ireny Ropkové jsou na ni pro příští rok připraveny finance s možností čerpání až do 100 milionů korun. A první reálné výstupy – například zahájení provozu prvních otevřených dílen a polytechnických hnízd - se očekává už v září příštího roku.*

/TZ/

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down