Druhý prosincový den se uskutečnila on-line Národní konference o nelegálních návykových látkách 2021, kterou uspořádal Odbor protidrogové politiky při Úřadu vlády. Konference se věnovala současné situaci u nás ve světovém i evropském kontextu.

Konference o nelegálních návykových látkách se věnovala situaci v ČR v kontextu Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027, respektive akčního plánu na období 2019–2021. Hovořilo se také o tom, jak se daří naplňovat základní pilíře národní strategie, k nimž patří prevence, minimalizace rizik, léčba a resocializace, regulace trhu a snižování nabídky nelegálních drog.

„Jsem ráda, že se nám přes ztížené podmínky podařilo uspořádat historicky první národní konferenci k problematice nelegálních drog, a to za účasti významných domácích i mezinárodních panelistů včetně Alexis Goosdeela, ředitele Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, či Anji Busse a Giovanny Campello z Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu,“ uvedla národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová.

Z českých zástupců vystoupili přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Michal Miovský, primář a zástupce přednosty Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze Petr Popov, odborný ředitel organizace White Light Josef Radimecký, ředitel Národní protidrogové centrály Služby kriminální policie a vyšetřování Jakub Frydrych a ředitel Společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil. Za Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády hovořila také Pavla Chomynová, pověřená vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.

Podle Zprávy o nelegálních drogách v České republice 2021 jsou nejčastěji užívanou nelegální drogou konopné látky: zkušenost s nimi uvádí asi čtvrtina až třetina dospělých osob starších 15 let. Podíl užití konopných látek je vyšší mezi muži a v mladších věkových skupinách.

Naše země je v mezinárodním kontextu charakteristická problémovým užíváním pervitinu. Aktuálně užívá drogy rizikově kolem 44 tisíc lidí, což jsou dlouhodobí, pravidelní anebo injekční uživatelé drog opiátového či amfetaminového typu. Míra injekční aplikace mezi lidmi užívajícími drogy rizikově je v Česku nad evropským průměrem, dosahuje 90 procent.

Dlouhodobě roste počet injekčních uživatelů drog v kontaktu s nízkoprahovými adiktologickými službami a průměrný věk uživatelů drog v kontaktu se službami se zvýšil na 34 let. „Díky dostupnosti výměnných programů a rostoucímu počtu vyměněného injekčního materiálu se daří udržovat relativně nízkou míru výskytu infekčních onemocnění mezi uživateli,“ uvedla Jarmila Vedralová.

Na předávkování nelegálními drogami zemře ročně v Česku 40–60 osob. Dalších 130–150 případů úmrtí ročně tvoří úmrtí pod vlivem nelegálních drog z jiných příčin (nejčastěji nemoci, nehody nebo sebevraždy).

Síť adiktologických služeb tvoří dlouhodobě 250–300 stacionárních zařízení, z toho 90–100 programů ambulantní léčby, 55–60 nízkoprahových kontaktních center, 35–45 programů ambulantní následné péče, 25–35 programů lůžkové zdravotní péče a 15–20 terapeutických komunit. V posledních letech roste počet dětských adiktologických ambulancí a množství výkonů nízkoprahových programů.

V posledních letech se také rozvíjí privátní segment adiktologických služeb, které nejsou součástí sítě služeb hrazených z veřejných zdrojů. Skutečností je, že síť služeb, zejména v některých regionech, je stále nedostačující, zejména s ohledem na nízkou dostupnost ambulantní péče a substituční léčby.

Z veřejných rozpočtů bylo v roce 2020 vydáno v oblasti celé protidrogové politiky 2278,2 mil. Kč., z toho 82 % tvořily výdaje státního rozpočtu a 18 % výdaje krajů a obcí. Od roku 2018 dochází k nárůstu finančních prostředků alokovaných na dotační řízení pro programy protidrogové politiky (v roce 2018 šlo o 174,7 mil. Kč; v roce 2019 o 216,6 mil. Kč; v roce 2020 o 292,2 mil. Kč; v roce 2021 o 292,5 mil. Kč). Podle Jarmily Vedralové však i přes nárůst výdajů na protidrogovou politiku z veřejných rozpočtů jsou některé typy služeb stále podfinancovány. Je to např. prevence, na niž připadá dlouhodobě pouze 3,5 % zdrojů.*

/zr/

Dopady pandemie koronaviru na ekonomiku bude řešit expertní tým Národní ekonomické rady vlády (NERV), který se dosud scházel jako neformální poradní orgán premiéra. Vláda schválila návrh vicepremiéra pro hospodářství a ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka na obnovení činnosti NERV, rada oficiálně zastřeší a prováže činnost řady nově vzniklých expertních týmů.

NERV bude mít za úkol identifikovat problémy ve fungování ekonomiky veřejného sektoru, konkurenceschopnosti české ekonomiky a připraví doporučení u strategických dokumentů, zejména Hospodářské strategie ČR, založené na dlouho budované vizi Česká republika: Země pro budoucnost,“ uvedl vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodal: „Tým se zaměří především na opatření v oblasti podpory podnikatelského prostředí a zaměstnanosti, finančního sektoru a veřejných financí, tak, aby stát byl schopen dostát zajišťování poskytování veřejných statků a současně zmírnil negativní dopady propadu reálné ekonomiky.

NERV by měl rovněž vyhodnotit funkčnost nastavených záchranných opatření vlády. Na tomto základě by pak měl navrhnout opatření, která je možné realizovat v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2021, s výhledem na roky 2022 a 2023. Činnost NERV bude v gesci vicepremiéra pro hospodářství Karla Havlíčka, za podpory Úřadu vlády ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kromě dříve uváděných členů NERVu, byla do tohoto poradního orgánu navržena také ekonomka Ilona Švihlíková, která už je členkou týmu ekonomů v rámci Ústředního krizového štábu (ÚKŠ).

NERV, který bude pod úřadem vlády a místopředsedou vlády pro hospodářství bude pod sebou koncentrovat ostatní expertní skupiny v resortech včetně ekonomické pracovní skupiny na ÚKŠ. Taky proto ve vládním NERV mají být i lidé z těchto skupin, například Jan Švejnar, Štěpán Jurajda či výše zmiňovaná Ilona Švihlíková. Hospodářská politika musí být řízena z jednoho místa, z vlády. Ale bude mít řadu pracovních skupin,“ doplnil vicepremiér Karel Havlíček.

ZE KTERÝCH OSOBNOSTÍ NERV SESTÁVÁ?

Vláda jmenovala následující členy Národní ekonomické rady vlády:

* Tomáš Salomon - generální ředitel a předseda představenstva, Česká spořitelna;

* Jan Juchelka - generální ředitel a předseda představenstva, Komerční banka;

* Miroslav Singer - hlavní ekonom Generali CEE Holding, bývalý guvernér ČNB;

* Vladimír Dlouhý - prezident Hospodářské komory ČR;

* Jan Švejnar - ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku, Kolumbijská univerzita v New Yorku;

* Štěpán Jurajda - profesor CERGE-EI, člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace;

* Daniel Beneš - předseda představenstva a generální ředitel, ČEZ;

* Bohdan Wojnar - člen představenstva, Škoda Auto;

* Petr Jonák - ředitel vnějších vztahů, Coca-Cola;

* Miroslav Zámečník - nezávislý ekonom, bývalý zástupce České republiky ve Světové bance;

* Lukáš Kovanda - hlavní ekonom Czech Fund;

* Tomáš Sedláček - ekonom ČSOB, vysokoškolský pedagog;

* Daniel Prokop - sociolog PAQ Research, Fakulta sociálních věd UK;

* Jakub Havrlant - zakladatel a generální ředitel Rockaway Capital;

* Ladislav Bartoníček - předseda dozorčí rady O2 Czech Republic;

* Ilona Švihlíková - ekonomka, členka týmu ekonomů Ústředního krizového štábu.

/tz/*

Města Kadaň, Klášterec nad Ohří, Chomutov a Jirkov se spojila v úsilí docílit legislativních změn v oblasti příspěvku na bydlení. Představitelé těchto měst již společně poslali i dopis předsedovi vlády Andreji Babišovi, jemuž tak dali podnět k řešení situace, kterou využívají tzv. obchodníci s chudobou.

Starosta města Kadaně Jiří Kulhánek upozorňuje na mrhání veřejnými prostředky v rámci výplat sociálních dávek na bydlení, opakovaně v této věci kontaktuje předsedu vlády, který věc předal Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Problém s migrací početných sociálně slabých rodin z celé republiky do severních a západních Čech trápí mnohé slušné obyvatele měst a také představitele radnic. Řešení je však v kompetenci státu, a to především v úpravě zákonů.

Představitelé uvedených měst se proto 11. ledna sešli v Kadani na společné tiskové konferenci, kde zaznělo, že tuto spolupráci v budoucnu rozšíří i na další města regionu. Problém s nepřizpůsobivými občany se totiž přelévá z jednoho města do druhého. „Vyplácejme dávky maximálně do výše obecního nájmu,“ vyzývá starosta Jiří Kulhánek a uvádí příklad, kdy nyní běžně dostává rodina příspěvek na bydlení ve výši 12,5 tisíce korun. Skutečné náklady jsou přitom zhruba poloviční.

Byznys s chudobou přináší městům i další problémy, jako je zvýšený vandalismus, problémy s rušením nočního klidu i problémy ve školní výuce.

Starosta města Klášterce nad Ohří Štefan Drozd k tomu říká: „Chodí za námi spoluobčané, chtějí, abychom řešili problémy s nepřizpůsobivými. Pokusili jsme se vykupovat byty, ale současní majitelé nám je nechtějí prodat. Opatření obecné povahy, ke kterému jsme přistoupili, představuje jen 10 procent úspor.

Stejné problémy jsou v Chomutově, Jirkově a dalších městech. Slušní nájemníci odcházejí z panelových domů, kde jim znepříjemňují život neslušní sousedé. Ty ubytovávají pro svůj zisk ze sociálních dávek majitelé bytů, často společnosti odjinud, které skoupily byty.

Místostarostka Jirkova Dana Jurštaková uvádí: „Na ministerstvu pořád řeší, komu přidat peníze, a neřeší to, že jinde se sypou peníze zbytečně.“ Stát tak přichází o milióny až miliardy korun. „Snažíme se státu ušetřit peníze, a doufáme, že na to uslyší premiér vlády Andrej Babiš,“ říká Jiří Kulhánek, který vede korespondenci s Úřadem vlády a vyvolává i  jednání na krajském úřadě. Zatím bez výsledku. „Možná kompetentní úředníci čekají na jakýsi impulz od vyšší autority, aby dostali chuť do práce,“ říká Jiří Kulhánek.

Představitelé měst mají snahu řešit problémy, nechtějí je jen hasit, jak je tomu dnes.

Rádi bychom, aby náš hlas bylo hlasitěji slyšet v Praze,“ říká David Dinda, náměstek primátora města Chomutova, které rovněž vítá spolupráci měst v této oblasti. Zkušenosti měst jsou totiž podobné, přibývá petic a stížností nespokojených občanů na chování nepřizpůsobivých občanů, kteří migrují díky snadné dostupnosti štědře dotovaného bydlení. Udělat tomu přítrž navrhují představitelé měst Kadaně, Klášterce nad Ohří, Chomutova a Jirkova.*

/zr/

 

K foto:

Z tiskové konference zástupců měst Kadaň, Klášterec nad Ohří, Chomutov a Jirkov, která se uskutečnila minulý pátek v Kadani

Foto: archiv

Tváří červencového čísla Moderní obce je Radka Vladyková, starostka města Jesenice v okrese Praha-západ. Vyzpovídali jsme ji o tom, jak se v pomyslném stínu české metropole daří rychle se rozvíjejícímu městu, dnes již s bezmála devíti tisíci obyvateli přihlášenými k trvalému pobytu.

Ani první "prázdninové" vydání Moderní obce jsme nikterak neošidili. Na standardních dvaasedmesáti stranách naleznete velký výběr zajímavých článků, které mohou inspirovat další města a obce.

* Kromě již uvedeného rozhovoru se starostkou Radkou Vladykovou si v časopise můžete přečíst: Názor 1. náměstka primátora města Brna Petra Hladíka na změny v oblasti dávek na bydlení, s nimiž přišlo minulé vedení Ministerstva práce a sociálních věcí. Petr Hladík je jednoznačně pro to, abychom s takovými změnami nespěchali, dokud nebude přiíjat zákon o sociálním bydlení.

* V rubrice Polemika duel starosty Nového Bydžova Pavla Loudy a starostky obce Spělkov Aleny Šídlové ohledně toho, zda "česká voda" patří do "českých rukou".  Tentokrát v rubrice nejde o tak tvrdý názorový střet, na jaký jsme zvyklí z minulých čísel Moderní obce, takže tentokrát "pro" a "proti" berme poněkud s rezervou. Koneckonců, jak pro Moderní obec poznamenal Pavel Louda, „85 % vodárenského majetku, tedy vodovodů, kanalizací, úpraven, čistíren a dalších technologií, patří městům a obcím. Zdroje povrchové i podzemní vody spravuje stát. O cenách vodného a stočného rozhodují města a obce. Takže heslo »Česká voda v českých rukou« je podle starosty Nového Bydžova naplněno.

* Ostatně problematice vodárenství ve světle nedávných výroků premiéra Andreje Babiše, že je nutné znovu se podívat na vlastnické struktury (vodovodů a kanalizací – pozn. redakce), "protože jsme nikdy neměli vodu privatizovat", se věnujeme také v jednom z dalších textů v červencovém vydání Moderní obce.

* Dovolujeme si odhadovat, že k nejčtenějším textům v tomto čísle Moderní obce bude patřit článek v rubrice Kauza z pera advokátky Jany Zwyrtek Hamplové pod titulkem "Malá obec přesvědčila soud zdánlivě nereálnou žalobou". Článek podrobně popisuje případ obce Březová na Opavsku, která se rozhodla jít do sporu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

* Jistě také zaujme obšírný rozhovor s předsedou Svazu měst a obcí ČR Františkem Luklem. Nenechte si rozhovor ujít, ostatně slibný je už jeho název: "S českým státem nebojujeme, ale mnohé si s ním určitě budeme muset vyjasnit".

* V rubrice Spektrum se mj. vracíme i ke květnovému happeningu Sdružení místních samospráv ČR před Úřadem vlády ČR, který rovněž přispěl k přehodnocení postoje Ministerstva vnitra k "optimalizaci" matriční sítě v Česku. V téže rubrice najdete mj. výsledky soutěže o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě, stejně jako seznam vítězů soutěže obcí ve třídění odpadů O křišťálovou popelnici 2017.

* Doporučujeme zajímavou analýzu výsledků hospodaření obcí nad pět tisíc obyvatel v minulém roce i další text, který připomíná, že pro obce, navzdory  jejich nynějším skvělým ekonomickým výsledkům  jako celku, existují do budoucna i velmi vážná rizika.

* Hodně prostoru jsme v červencovém vydání Moderní obce věnovali tématu Bezpečné obce. V něm si přečtete například o tom, jak se v Kraslicích postarali o bezpečnost svých škol, jak fungují varovné informační systémy pro krizovou komunikaci obcí s občany či jak mohou k lepší ochraně veřejného prostoru pomoci moderní kamerové technologie.

* Nepřehlédněte ani zajímavý článek o tom, jak lze zabránit nadměrnému hluku na železničních tratích, aniž by bylo nutné vlaky na kolejích uzavřít do betonových protihlukových koryt.

* Ve městě Tábor už několik let funguje moderní parkovací systém. V čem spočívá, osvětluje článek, který může k následování táborského příkladu inspirovat i mnohá další města.  V rubrice Doprava najdete také shrnující pohled na současnost a budoucnost carsharingu, čili sdílení osobních automobilů,  nejen v Praze, ale v celém Česku.

* Město Třinec je na nejlepší cestě stát se městem statutárním. Proč o tento status v Třinci usilují a co městu může přinést? Na tyto otázky jsme hledali odpověď. Zároveň jsme se však připomněli i to, že pro prohlášení města městem statutárním nejsou určena žádná pravidla, s výjimkou počtu obyvatel (které ostatně také není zcela dodržováno). Je to dobře, nebo špatně? I na to jsme se ptali.

* Informačně nabitá je i tentokrát rubrika Legislativa.  Vybíráme z titulků jednotlivých článků: Čtyři situace, v nichž by si pověřenec pro ochranu osobních údajů měl umět poradit. Jak?/ Jak je to s pověřencem GDPR u poskytovatelů sociálních služeb?/ Vydržení zaplocených pozemků z pohledu obce/ Oprava hřbitovní zdi na církevním hřbitově provozovaném obcí/ Změny v dovolené uvolněných členů zastupitelstva obce od roku 2018 (3)/ Závazná stanoviska orgánů územního plánování/ Výklad pojmu chodník může být někdy oříškem, zejména jde-li o jeho řádnou údržbu a správu - a další texty.

* Rubriku Právní poradna najdete v červencovém vydání Moderní obce hned na třech tiskových stranách, takže je možné, že v ní najdete odpověď i na problém, který řešíte právě ve své obci.*

Tištěnou Moderní obec si lze předplatit na: https://profipress.cz/predplatne/.

Předplatné Moderní obce v digitální podobě si můžete zajistit na: https://digi.profipress.cz/.

/rš/

 

Happening starostek a starostů, který včera hodinu po poledni před Úřadem vlády ČR v Praze uspořádalo Sdružení místních samospráv ČR spolu se Spolkem pro obnovu venkova ČR, byl věnován podpoře zachování matrik na úřadech malých obcí i senátní verzi novely zákona o střetu zájmů. Mezi komunální politiky přišel na happening i ministr vnitra Lubomír Metnar.

Ačkoliv téhož dne Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR)  spolu s Asociací krajů ČR (AK ČR) oznámil, že po ranním jednání s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem a za přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše dosáhl toho, že matriční úřady v malých obcích provádějící ročně minimum prvozápisů rušeny nebudou (viz: https://moderniobec.cz/stat-prestane-platit-pausalne-za-matricni-ukony-a-pristoupi-k-vykonovemu-modelu-financovani-matrik/), Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) a Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR) na svém  happeningu daly zřetelně najevo, že ráno vyjednané podmínky financování matričních úřadů v malých sídlech jim stačit nebudou.

SMO ČR spolu s AK ČR totiž s ministerstvem vyjednal, že k centrálnímu rušení matrik v malých obcích nedojde, změní se však financování tohoto výkonu státní správy a přejde se na výkonový model financování matričních agend. Stát tak přestane platit za matriční úkony paušálně, ale bude matrikám hradit jednotlivé typy úkonů.

Jak na včerejším odpoledním happeningu uvedl předseda SMS ČR Stanislav Polčák, financování matrik by mělo ze strany státu spočívat nejen v úhradě jednotlivých typů úkonů předem danými částkami, nýbrž také v tom, že stát bude poskytovat i určitou platbu na samotné fungování matričního úřadu. Předsedkyně SPOV ČR Veronika Vrecionová přitom upozornila na fakt, že započítávat do „potřebnosti” matriky pouze prvozápisy by bylo nesprávné. Matriční úřady toho totiž dělají mnohem více.

Zástupci obcí se na svém včerejším happeningu rovněž dožadovali toho, aby Poslanecké sněmovna téhož dne odpoledne schválila senátní verzi novely zákona o střetu zájmů. Ta – oproti sněmovní verzi – předpokládala, že žádné údaje o majetkových poměrech starostů uložené v centrálním registru oznámení nebudou anonymně komukoli přístupné. Hlas starostů poslanci nakonec vyslyšen nebyl a v dolní parlamentní komoře byla schválena její verze novely zákona o střetu zájmů, na jejímž základě některé údaje z oznámení vybraných kategorií komunálních politiků budou nadále anonymně dostupné zveřejněním na v centrálním registru oznámení provozovaném Ministerstvem spravedlnosti.

Na happeningu v souvislosti s „majetkovým striptýzem komunálních politiků zazněl i příznačný výrok přítomného senátora Michaela Canova, starosty Chrastavy: „Když už někdo musí být striptér, musí mít právo vědět, který voyer se na něj dívá.”

Komunální politici neodmítají oznamovat v rozumné míře své majetkové poměry. Aby však majetkové poměry kohokoliv visely na internetu anonymně veřejně přístupné, neodůvodňuje žádný veřejný zájem. Odmítáme šikanu a být automaticky podezřelým. Požadujeme, aby majetková přiznání nebyla veřejně dostupná, ale byla zpřístupňována pouze v legitimním rozsahu k žádosti, přičemž komunální politik je o poskytnutí informací ze svých oznámení jednoduše informován. I komunální politici mají svá ústavní práva a též právo vědět, kdo se jim dívá do soukromí. Jedině tak vrátíme rozum do pravidel střetu zájmů,” uvedl Stanislav Polčák.*

/rš/

foto ze včerejšího happeningu: Ivan Ryšavý

 

 

 

Digitalizace a inovativní projekty ve veřejné správě, v průmyslu i ve službách mění podobu měst. Města stojí na začátku revoluce, ve které hrají hlavní roli moderní technologie a internet. Česká spořitelna a O2 IT Services vyhlásily ve spolupráci s Úřadem vlády soutěž Chytrá radnice, která má ocenit inovativní projekty a sdílet zkušenosti s jejich zaváděním.

Které město v Česku je největší, ví každý. Téměř kdokoliv si také umí spočítat, která municipalita je nejbohatší. Málokdo tuší, ve kterém městě či obci jsou nejlepší podmínky pro život. Zcela určitě však nikdo neví, která radnice je nejchytřejší.

Během letoška se dozvíme i to. Česká spořitelna  ve spolupráci se společností O2 IT Services a Úřadem vlády pro všechna města a obce v zemi vyhlásila počátkem března soutěž Chytrá radnice. Jejím cílem je ukázat dobré příklady z praxe a sdílet zkušenosti z realizace nových řešení. Organizátoři soutěže proto vyzývají obce, města, městské části i soukromé subjekty, aby se prezentovaly svými moderními projekty ve veřejné správě a samosprávě.

Hlavním smyslem zavádění konceptu smart city do měst je vyrovnat se s neustávajícím přílivem obyvatelstva do měst. Podle některých odhadů by ve městech mělo do roku 2050 žít 70 procent veškerého obyvatelstva. Moderní technologie mají pomoci zajistit efektivní hospodaření města, zajistit občanům životní komfort a také šetřit životní prostředí.

Přihlášky do soutěže Chytrá radnice mohou zájemci poslat do 1. 6. 2017 prostřednictvím webových stránek www.chytra-radnice.cz nebo poštou. Do konce srpna projekty posoudí odborná porota akademiků a zástupců partnerů podle šesti hlavních kritérií, kterými jsou udržitelnost, odvaha, inovativnost, socioekonomický přínos, participace občanů a koncepčnost řešení. Další známky mohou projekty získat v rámci jedné z osmi kategorií. Pět z nich je tematických (Životní prostředí, Individuální doprava, Veřejná doprava, Energetika, e-Úřad) a tři jsou průřezové pod patronací hlavních organizátorů. Ti v jejich rámci ocení celkovou chytrost konkrétního města, vyberou nejlepší inovativní řešení a udělí cenu veřejnosti.

Prostřednictvím webových stránek soutěže www.chytra-radnice.cz bude možné hlasovat a vybrat tři kandidáty na Cenu veřejnosti. Vítěz kategorie bude zvolen v září přímo na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže v Lichtenštejnském paláci.*

/fb/

K foto:

Ve středu 1. března se ve spolupráci Úřadu vlády, O2 a České spořitelny uskutečnila panelová diskuze věnovaná stavu a budoucnosti konceptu smart cities v České republice. V závěru akce byla vyhlášena soutěž Chytrá radnice, která ocení úspěšné projekty využívající moderní technologie v oblasti veřejné správy a samosprávy.

Foto: archiv

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down