Přístupnost úřadu a jeho transparentnost, stejně jako řízení kvality chodu a fungování úřadu i zapojení občanů do tohoto procesu, jsou základní skupiny jednotlivých 43 kritérií, podle nichž v soutěži Přívětivý úřad obcí II. typu 2017 bylo letos Ministerstvem vnitra ČR hodnoceno hned několik desítek přihlášených úřadů obcí s pověřeným obecním úřadem.

Přívětivý úřad je soutěží mapující stav přívětivosti a otevřeností obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Základní hodnoticí kategorií je poskytování nadstandardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Cílem soutěže je ocenit snahu představitelů obcí/měst a obecních/městských úřadů ve zvyšování přívětivosti úřadu.

Vyhlášení výsledků soutěže pro úřady obcí III. typu se uskutečnilo minulý týden v Praze. Oceněno bylo celkem 14 úřadů obcí s pověřeným obecním úřadem za jejich nadstandardně kvalitní servis služeb. Šlo o krajské vítěze už druhého ročníku této motivační soutěže a o tři celorepublikově nejpřívětivější úřady. Nově byl také vyhlášen "skokan roku". Ocenění předávali David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra, a  Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, spolu s řediteli krajských úřadů.

V rámci slavnostního vyhlášení výsledků soutěže byla pokřtěna také publikace Přívětivý úřad 2017 – Příklady dobré praxe obcí s pověřeným obecním úřadem. V elektronické verzi ji lze zdarma stáhnout na: Publikace - Přívětivý úřad obcí II. typu 2017 - Příklady dobré praxe .

Jak v úvodu slavnostního ceremoniálu David Sláma mj. připomněl, ze 165 úřadů, které se soutěže účastnily, má například už 13,3 % otevřen CzechPOINT pro veřejnost čtyřicet a více hodin a dalších 20 % nejméně 35 hodin týdně. Možnost objednat se telefonicky či e-mailem k vyřízení úřední záležitosti na určitý termín poskytuje občanům již 78 % úřadů zapojených do soutěže. Místní poplatky lze zaplatit platební kartou na 47 % úřadů.

Vcelku běžné už je zveřejňování materiálů ze zasedání zastupitelstva na webu úřadu: usnesení (88 %) a zápisů (65 %). Stále častější je však také opraxe zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva předem (letos už 17 %), podnětů a připomínek (12 %) či zápisů z jednání výborů zastupitelstva (18 %). Rozklikávací rozpočet je vyvěšen na webu 38 % úřadů, které letos vstoupily do soutěže. V případě územního plánu jde dokonce o 83 % úřadů.

Úřady obcí s pověřeným úřadem se činí i na webových stránkách – plných 80 % ze soutěžících na svém webu zveřejní alespoň deset nových příspěvků měsíčně. Facebookový profil má zřízeno 67 % úřadů a aktivní správu sociálních sítí (alespoň 15 příspěvků za každý měsíc) vykazuje 47 %. Na 40 % do soutěže zapojených úřadů také speciální aplikací umožňuje veřejnosti hlásit prostřednictvím internetu závady na majetku obce. Kontakty na úředníky (jméno a příjmení, funkce, pevná telefonní linka či e-mailová adresa) mají na svém webu vyvěšeny prakticky všechny zúčastněné úřady. Do budoucna se jako další možnost jeví na webu používat i aplikátor přítomnosti toho kterého konkrétního úředníka na pracovišti – zatím tak činí pouze 2 % úřadů.

Zajímavá zjištění soutěž přinesla rovněž v oblasti sběru názorů občanů na kvalitu služeb úřadů. Ankety využívá 17 % z nich, 5 % pak dotazníky, 3 % zvolila formu mystery (utajených) klientů a celých 27 % se přidržuje tradičních setkávání s občany.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

/rš/

Na snímku: Zástupci města Příbor po převzetí ceny pro republikového vítěze soutěže spolu se zástupci jejích organizátorů. Zleva: ředitelka Magistrátu hl. m. Prahy Martina Děvěrová, vedoucí odboru  organizačních a správních činností MěÚ Příbor Rostislav Michálek, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR Marie Kostruhová, starosta města Příbor Bohuslav Majer a ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR David Sláma

Foto: Ivan Ryšavý

 

Nová webová aplikace Limity využití půdy dokáže analyzovat, zda je konkrétní pozemek kdekoliv na území České republiky vhodný pro zemědělské, průmyslové či jiné využití. Je nástrojem proti zbytečnému zabírání kvalitní zemědělské půdy na průmyslovou a jinou zástavbu.

Aplikace, kterou vyvinul Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, je volně dostupná na internetu, viz: http://limitypudy.vumop.cz.

S webovou aplikací Limity využití půdy mohou pracovat města a obce, potenciální investoři, odborné útvary státní správy a další. Pomůže jim vybrat lokalitu pro konkrétní výstavbu a zároveň přitom ochránit nejcennější půdu. Nabízí totiž možnosti s nejmenším dopadem na životní prostředí. V aplikaci zájemci najdou i nevyužívaná území (tzv. brownfields), která jsou pozůstatkem po zaniklých zemědělských družstvech a lze je například využít pro menší výrobny.

Aplikace se už osvědčila v praxi. Ministerstvo zemědělství ji využilo při posouzení záměru Ministerstva průmyslu a obchodu na vybudování průmyslové zóny ve Veselí nad Lužnicí. Z analýzy vyplynulo, že navržená zóna by z větší části ležela na půdě zařazené do II. třídy ochrany, tedy na vysoce kvalitní půdě, což bylo pro Ministerstvo zemědělství nepřijatelné, a proto vláda tuto zónu neschválila.

Zájemce může svůj dotaz specifikovat prostřednictvím aplikace Limity využití půdy podle různých kritérií a vybere ta, která jsou pro něj důležitá. Lze si v dané oblasti zobrazit například třídy ochrany zemědělského půdního fondu, jestli se nachází v záplavovém nebo chráněném území a zda se zde přirozeně akumuluje voda. Obsahuje i demografické a ekonomické ukazatele, jako je hustota zalidnění, míra nezaměstnanosti a struktura vzdělání obyvatel. Tyto parametry může tazatel prostřednictvím webové aplikace různě kombinovat podle svých potřeb a záměrů. Nástroj je také propojený s katastrem nemovitostí pro zjištění vlastnické struktury vybrané plochy.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy počítá s tím, že aplikaci bude postupně doplňovat o další parametry, například o ekologickou stabilitu nebo záměry krajů na příslušném území.*

/zr/

 

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down