Jednu základní a více než šedesát dalších zásadních připomínek vznesla Hospodářská komora k aktuálnímu návrhu rekodifikace stavebního práva, který Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) toto pondělí zaslalo na Úřad vlády, jde špatným směrem a neodpovídá věcnému záměru nového stavebního zákona, oznámila včera Hospodářská komora spolu se Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Svazem průmyslu a dopravy ČR. Společně proto vládu vyzvaly k naplnění rekodifikace stavebního práva ještě v tomto volebním období při zachování zásadních principů, na nichž byla původně postavena.

"Stávající verze návrhu nového stavebního zákona nyní nemá v zásadě nic společného ani s věcným záměrem, ani s návrhem předloženým Ministerstvem pro místní rozvoj v prosinci 2019 do meziresortního připomínkového řízení. V průběhu více než pětiměsíčního přepracovávání opustili úředníci MMR téměř všechny původní principy rekodifikace stavebního práva, aniž by přitom sami přišli s nějakými vlastními, odlišnými od dnešního stavebního zákona. Ze stavebního zákona se tak stala jen nepovedená dílčí novela, která situaci ve stavebnictví výrazně zhorší,“ uvedl včera v Praze pro zástupce médií prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Podle jeho slov se proti poslední podobě návrhu zásadně vymezují odborná veřejnost, státní instituce i profesní a odborná sdružení,  a to i přesto, že se v některých dílčích tématech zcela neshodnou. I proto zastává Hospodářská komora ČR názor, že pokud nedojde k návratu k původním cílům, je třeba rekodifikaci v poslední úřednické verzi zásadně odmítnout. Kromě této základní připomínky o nepřijatelném odklonu od věcného záměru, vznáší Hospodářská komora více než šedesát zásadních výtek k předkládanému materiálu (viz dále), který navíc ani oficiálně neobdržela.

Hospodářská komora ČR už dříve upozornila, že se změnami, které se do původního komplexního a systémového návrhu dostávaly tzv. salámovou metodou, nesouhlasí a distancuje se od nich. Komora tvrdí, že v důsledku toho byla opomíjena v celém následujícím procesu, nové verze rekodifikace jí nebyly zasílány a o dalších a dalších nesystémových destrukčních změnách, kterých se úředníci MMR na původním návrhu dopouštěli, se zástupci Hospodářské komory ČR dozvídali jen zprostředkovaně.

„Musíme proto upozornit na fakt, že tvrzení, se kterými se často setkáváme, tedy že současný materiál je projednán s Hospodářskou komorou a z její strany také odsouhlasen, není pravdivé. Současné znění stavebního zákona Hospodářská komora oficiálně nikdy neobdržela k připomínkám, a verze, které máme k dispozici od těch, kdo ji dostali, je pro Hospodářskou komoru neakceptovatelná,“ připomněl Vladimír Dlouhý.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví od počátku podporoval ambiciózní a správný záměr MMR na skutečnou a komplexní systémovou změnu. Jak včera prohlásil Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví, příprava rekodifikace dávala velkou naději. „Bohužel mám však neodbytný pocit, že po předložení zákona do meziresortního vypořádání vznikají další a další požadavky na kompromisy a změny. Ty jsou ve jménu dokončení rekodifikace přijímány, ale ve skutečnosti je výsledkem namísto zjednodušení komplikace. Mám velkou obavu, že místo původně slibované teze jednoho razítka, jednoho úřadu, zrychlení schvalovacího procesu či odstranění byrokratického ping pongu přijde na svět pouhá novela stávajícího stavebního zákona, zásadně vzdálená původnímu cíli,“ konstatoval Jiří Nouza.

Podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví by bylo vhodné vrátit se zpět k návrhu, který byl předložen na konci roku 2019, revidovat jej o několik zásadních kompromisních návrhů. "Cestou, jak prosadit rozumnou legislativu, však nemůže být ustupování všem požadavkům,“ dodal Jiří Nouza.

Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje poslední vývoj práce na rekodifikaci stavebního práva za nešťastný. „Jsme zklamáni, že zatím nedochází k původně avizované integraci všech agend a zjednodušení povolovacích procesů. Na návrzích řešení se strávilo mnoho času a odvedla se spousta práce. Všichni víme, že jedním z největších problémů České republiky je právě komplikovanost a zdlouhavost povolovacích procesů, která brzdí stavby soukromníků i těch ve veřejném zájmu. Právě v těchto dobách musí být cílem podpora konkurenceschopnosti a rozvoj investic, což je i deklarovanou prioritou vlády,“ konstatoval viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR František Chaloupecký.

Svaz průmyslu a dopravy ČR zastává názor, že nyní se jasně ukazuje, že se představitelé veřejného sektoru a vlády nebyli schopni domluvit a jasně dohodnout, kompetence tak zatím zůstávají roztříštěné. Příkladem je vodoprávní řízení, které je pro řadu dopravních i průmyslových staveb nezbytné, ale integrováno nebude. Dokonce se u něj oproti dnešku zcela vyloučí možnost spojení se stavebním povolením.

„Aktuální návrh je v mnoha směrech návratem k současné právní úpravě, kterou považujeme za špatnou a dlouhodobě neudržitelnou. Tato úprava na jedné straně často extrémně zatěžuje stavebníky, na druhé straně neumožňuje ani odpůrcům záměrů domoci se komplexního přezkumu jejich právní přípustnosti, tím méně pak v rozumné době,“ uvedl Pavel Franc, ředitel advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti, která se podílela na zpracování návrhu původně předloženého do mezirezortního připomínkového řízení.

„Návrh zákona takového významu a rozsahu, jakým je stavební zákon, musí být založen na jasné vnitřní koncepci. Ta v daném případě vyplývá z věcného záměru a byla zásadně narušena již politicky dohodnutou změnou struktury stavební správy. Jakékoli další zásadní zásahy do principů původního návrhu nutně povedou k nefunkčnímu výsledku. Nemyslím si, že by poslanci – a to i vládních stran – byli ochotni dát hlas návrhu zákona, který není ani trochu odvážný. Návrh MMR nemá ambici pohnout se zamrzlou situací ve stavebnictví,“ doplnil Pavel Franc.

Hospodářská komora, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Svaz průmyslu a dopravy proto vyzvaly předsedu vlády, aby se aktivně zasadil o nápravu současné tristní situace a aby pomohl v naplnění rekodifikace stavebního práva ještě v tomto volebním období, jak bylo domluveno před více než dvěma lety, a to při zachování zásadních principů, na kterých byla rekodifikace postavena.

„Je to o to významnější v tuto krizovou dobu. Rekodifikace se může stát díky výraznému multiplikačnímu efektu, který stavebnictví má, a přímým i nepřímým dopadům, základním kamenem pro rozhýbání českého hospodářství. Již dlouhé roky čeká na svou příležitost a bylo by chybou ji nyní promarnit. Zájem o kvalitní stavební legislativu máme i proto, že 10 % naší členské základny tvoří právě podniky ze stavebního sektoru všech odvětví a velikostí,“ říká Vladimír Dlouhý s tím, že stavební řízení ale řeší české firmy všech oborů. „Bez pružné legislativy je dnes pro jakéhokoliv podnikatele složité například postavit novou výrobní halu, rekonstruovat sídlo firmy a podobně,“ uzavřel Vladimír Dlouhý.

HLAVNÍ PŘIPOMÍNKY HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR K AKTUÁLNÍMU NÁVRHU REKODIFIKACE STAVEBNÍHO PRÁVA

K poslední verzi textu nového stavebního zákona (verze MMR 3. 4. 2020)
Hospodářská komora ČR uvádí níže alespoň základní okruhy zásadních obecných připomínek, nedostatků a rizik. Nejde tedy o připomínky ke konkrétnímu znění jednotlivých ustanovení, ale o nejpodstatnější rozpoznatelné okruhy slabých míst, pochybení a promarněných šancí návrhu
nového stavebního zákona z pera ministerstva.

A. Obecně
* Aktuální návrh připomíná minulou „zjednodušující“ novelu MMR za Karly Šlechtové (225/2017 Sb.), která měla fatální dopady a vedla k dalšímu zhoršení již tehdy špatného stavu stavebního práva, za které je odpovědné MMR, do současné podoby.
* Obrovské zbytnění textu – cca 2 násobný rozsah oproti původnímu návrhu zpracovanému experty HK ČR v součinnosti a ve shodě s úředníky MMR, který byl rozeslán 25. 11. 2019 do MPŘ; cca o 100 paragrafů více než stávající zákon (!).
* Množství nových pravidel a regulací, která nebyla s nikým konzultována, neprošla připomínkovým řízením a neodpovídají potřebám praxe ani záměru zkvalitnění a zrychlení řízení ani posílení právní jistoty a zlepšení postavení stavebníka v řízení.
* Obrovské množství chyb, nedomyšleností a celková nezpůsobilost návrhu k přijetí.
* Snaha vyhovovat připomínkám bez ohledu na kvalitu a funkčnost návrhu.
* Pokud by takový návrh prošel, způsobí chaos a další zhoršení beztak katastrofální situace.
* Výrazné zhoršení situace v Praze, neboť by návrhem došlo ke zrušení Pražských stavebních předpisů (PSP) bez odpovídající moderní úpravy vycházející z PSP, jak bylo původně zamýšleno-

Rozpor s věcným záměrem schváleným vládou téměř ve všech podstatných bodech reformy:
* zjednodušení zákona – NE;
* zrychlení řízení – NE;
* posílení právní jistoty – NE;
* princip 1 úřad-1 řízení-1 razítko – NE;
* princip integrace dotčených orgánů – velmi omezeně a nezřetelně, mnohdy vůbec definování veřejného zájmu v územním plánování – NE;
* posílení postavení samospráv v územním plánování – NE;
* změna formy vydávání územních plánů z OOP na OZV – NE;
* modernizace a reforma požadavků na výstavbu, inspirace PSP – NE;
* jednotný a jediný proces – NE;
 vymahatelnost lhůt a zamezení průtahům automatickým rozhodnutím v 1. stupni – NE;
* reforma soudního přezkumu, posílení postavení stavebníka a zamezení obstrukcím – NE;
* koncentrace a apelace – narušena nedodržením principu 1 úřad-1 řízení-1 razítko;

*  digitalizace – částečně;
* reforma státní správy – NE (vzniká hybrid mnoha úřadů samospráv i státu).
Samostatnou kapitolou jsou vady doprovodných zákonů, z nichž se vytrácí jakákoli pozitivní
reforma, MMR v nich nemá žádnou koncepci a upravuje je dle připomínek a zájmů resortů.
Princip integrace je zcela nezřetelný, nedomyšlený a chaotický, z návrhů často není zřejmé, v
čem vlastně spočívá zamýšlená reforma. Ve skutečnosti jde spíše o snahu o zakonzervování
stávajícího stavu a stávajícího postavení dotčených orgánů, na čemž má většina resortů
zájem.

B. Státní správa
* Navrženou „reformu“ státní správy lze cum grano salis shrnout bohužel do nejhoršího možného výsledku, typického pro státní správu – vše zůstane jako doposud a přidá se k tomu ještě nová soustava dalších státních stavebních úřadů.
* V reakci na požadavky obcí se vytváří hybridní soustava obecních a státních stavebních úřadů s nejasnými vztahy a působností.
* Stejné požadavky nyní uplatňujíi kraje a argumentují nesystémovým zásahem.
* Ústupky si prosadily resorty, což vedlo k rozštěpení obecných stavebních úřadů, speciálních stavebních úřadů a jiných stavebních úřadů do podobného stavu, jaký je dnes.
* Vrcholem dezintegrace je zřízení samostatného ÚÚR mimo NSÚ (!).
* Zůstává nevyjasněný problém systémové podjatosti-
* Problém nedostatečné kapacity a kvality úřadů na obcích se nově objevuje i pro stát.
* Chybí systémové řízení obecních a krajských stavebních úřadů v rámci stavební správy.
* Řada činností není integrována, chybí odpovědnost za koordinaci, chybí odpovědnost za průtahy a nečinnost.
* Nebylo dosaženo principu plné integrace dotčených orgánů.
* Není doloženo, kolik úředníků navíc bude tento přístup vyžadovat, ani to, jaké je pokrytí pracovními kapacitami a financemi-
* Zcela nejasné je řešení většiny dotčených orgánů, které by se měly podle politických dohod přesunout z obecních úřadů do krajské stavební správy, ale návrh to neobsahuje.
* Pokud k tomu dojde, budou v krajském stavebním úřadu integrovány DOSS, ale samotný stavební úřad zůstane obci.
* Pokud k tomu nedojde, zůstává v zásadě stávající stav doplněný navíc ještě novou soustavou státních stavebních úřadů, takže celkový počet úřadů se zvětší.
* V každém případě se posouzení dotčených veřejných zájmů podle současného návrhu ocitá, stejně jako za současné úpravy „mimo řízení“, při tom veřejné zájmy nebudou posuzovány v kontextu, ale opětovně odděleně.

C. Územní plánování
* složitější a delší úprava než dnes (!);
* zachování či zhoršení stávajícího stavu;
* nevyužitá příležitost pro výraznější reformu a posílení samospráv;
* rozpor s myšlenkovým poselstvím nálezu Ústavního soudu ve věci Pec pod Sněžkou, jímž bylo posílení samospráv v oblasti územního plánování;
* vypuštění klíčového pravidla, že územní plán stanoví veřejný zájem na využití území, který se pak již znovu nepřezkoumává v povolovacích procesech;
* negativní dopad do pořizování nových územních plánů velkých měst, zejména Prahy a Brna;
* zásadní zdržení a zvýšení nákladů pro města pořizující územní plány a jejich změny kvůli nutnosti přepracování dokumentů po veřejném projednání dle nové standardizace;
* rozpor s věcným záměrem v otázce formy územních plánů;
* absence územních požadavků pro plánování moderních měst a kvalitního veřejného prostoru, které stačilo převzít z PSP a byly ještě ve verzi do MPŘ z 25. 11. 2019.

D. Hmotné právo (požadavky na výstavbu)
* nevyužitá příležitost pro tolik potřebnou výraznější reformu a modernizaci;
* v zásadě jde většinou o přebírání současného stavu a přesun obsahu vyhlášek MMR do zákona;
* vypuštění moderních územních požadavků na využívání území inspirovaných PSP (kvalitní veřejný prostor, parkování, odstupy staveb, veřejná zeleň atd.);
* vypuštění zjednodušujících změn ve vymezení drobných a jednoduchých staveb;
* vypuštění většiny požadavků na podporu zadržování vody v krajině, OZE apod.;
* vypuštění principu koordinace a vážení rozporných veřejných zájmů a povinnosti nalézání řešení mezi nimi;
* omezení potřebných výjimek reagujících na specifika území a zástavby;
* zbytnění technických požadavků omezujících možnosti výstavby.

E. Proces
* opuštění hlavního principu celé reformy 1 úřad-1 řízení-1 razítko;
* složité (a v návrhu zatím buď vůbec, nebo velmi nejasně popsané) procesní vztahy mezi množstvím neintegrovaných dotčených orgánů, obecnými stavebními úřady na obcích, obecnou krajskou a nejvyšší státní stavební správou a soustavou speciálních stavebních úřadů;
* kombinace nových obecných a speciálních státních stavebních úřadů, zachování většiny obecních stavebních úřadů a případné vyhovění požadavkům krajů na zachování stavebních úřadů a dotčených orgánů na krajských úřadech dosahuje ještě větší složitosti než dnes;

* nejasné a pluralitní formy výstupů dotčených orgánů i krajské stavební správy – vyjádření, koordinovaná vyjádření, závazná stanoviska, koordinovaná závazná stanoviska… opět jde o více procesních forem s nejasnými vztahy než dnes;
* nejasnost případných přezkumů podkladových aktů pro rozhodnutí;
* mnohokolejnost a roztříštěnost;
* z návrhu dosud zcela nejasné workflow pořizování a vyhodnocování různých podkladů od různých úřadů pro rozhodnutí (není jasné, co ani jakým způsobem má opatřovat stavebník/stavební úřad/krajská státní stavební správa/dotčené orgány);
* rozšíření okruhu účastníků i na oprávněné z věcných práv k sousedním pozemkům;
* vypuštění právně vymahatelných lhůt a prodloužení celého procesu vedoucího k rozhodnutí;
* vypuštění efektivní ochrany před nečinností schválené ve věcném záměru – vypuštěno promyšlené a dohodnuté automatické rozhodnutí v 1. stupni;
* automatický přesun řízení z nečinného obecního stavebního úřadu na krajský stavební
úřad, kde ovšem poběží řízení znovu od počátku v 1. stupni, čímž dojde reálně naopak
k prodloužení řízení;
* zahlcení krajské státní stavební správy bez možnosti jakkoli zasáhnout proti nečinným
stavebním úřadům na obcích;
* přesun rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím krajské státní stavební správy z
celého území na Nejvyšší stavební úřad a zahlcení Nejvyššího stavebního úřadu.

F. Soudní přezkum
* nedochází k posílení postavení stavebníka v řízení;
* nedochází ke zrychlení soudního přezkumu;
* nedochází ke specializaci;
* není řešen problém alibistického plošného automatického přiznávání odkladného
účinku žalob;
* není řešena obrana před zneužíváním práva, podáváním šikanózních žalob a obstrukcemi;
* vzhledem ke stavu integrace dochází k značnému oslabení dopadu principu koncentrace a apelace;
* neupraveny důsledky incidenčního přezkumu a přetrvává nejistota kvůli možnosti neomezeného rušení územních plánů soudem.*

/tz/

K foto:

Ze včerejší tiskové konference uspořádané Hospodářskou komorou ČR, zleva:  ředitel advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti Pavel Franc, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR František Chaloupecký, prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý a prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza

Foto: Ivan Ryšavý

 

Vláda by měla zachovat veškeré dotační programy pro firmy, města a obce, které jim umožňují vyšší efektivitu, modernizaci, digitalizaci a ochranu životního prostředí. Stejným směrem by měl stát směřovat také balíky smysluplných investičních opatření na povzbuzení české ekonomiky. Uvedla to Hospodářská komora spolu se Svazem měst a obcí a společností Deloitte.

Současná pandemie covid-19 klade podle Hospodářské komory obrovské nároky na vládu, kraje, obce, firmy i celou ekonomiku a společnost. Jakkoliv podnikatelé rozumí tomu, že vláda hledá všechny možnosti, jak získat prostředky nutné pro záchranu české ekonomiky, neměla by jednat unáhleně. Je nepochybné, že část prostředků z kohezních fondů bude nutné účelně přesunout na pomoc s ekonomickými dopady koronaviru, zároveň je ale třeba zachovat možnosti čerpání u existujících programů, které jsou nastaveny správně a prokazatelně fungují.

„Všechny západní vlády i ta česká nyní přicházejí s balíky záchranných opatření, jako jsou záruky, půjčky nebo pomoc pro občany. To je ale pouze první krok určený na okamžitou nápravu. Naši ekonomiku musíme rozpohybovat investicemi. Proto je nutné nejen přijít s dalšími balíky investičních opatření, ale také zachovat dotační tituly, které investiční aktivitu umožňují a které mohou k oživení ekonomiky přispět. Není možné pouze přesunout peníze z jedné hromádky na druhou a přelakovat je na novou podporu,“ upozorňuje prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Stejný názor na zachování dotačních programů mají i tuzemská města a obce. Zejména menší sídla potřebují udržet investiční aktivitu např. při modernizaci obcí. V současném stavu bohužel samosprávy nemají podle Svazu měst a obcí ČR jistotu, jak se v jejich rozpočtových příjmech krize projeví. Většina měst a obcí proto nyní řeší jen nezbytně nutné výdaje.

„Hrozí tak zastavení zadávání veřejných zakázek i místním podnikatelům a živnostníkům, kteří mohou zkrachovat a zavřít provozovny či přestat poskytovat služby. Tím pádem přijde o práci řada lidí. Nechceme připustit roztočení spirály nezaměstnanosti a chudoby napříč celou republikou. Stát teď nesmí začít šetřit na nesprávném místě, naopak musí připravit škálu podpůrných programů či dotačních výzev a využít evropské peníze. Jsou to totiž právě obce a města, která mohou svými investicemi podržet ekonomiku celého státu,“ říká předseda Svazu měst a obcí a starosta Kyjova František Lukl.

Příkladem jsou podle Svazu měst a obcí prostředky v Operačním programu Životní prostředí na modernizaci českých obcí. „Se znepokojením jsme sledovali návrhy, aby se přesunuly peníze na zlepšování kvality životního prostředí, které Evropa alokuje v rámci svých klimatických cílů. OPŽP přitom podle nás funguje dobře a znamená miliardové investice s vysokou přidanou hodnotou do snižování energetické náročnosti, chytrých řešení a čistšího ovzduší. Budou navíc dávat práci tisícovkám lidí,“ dodává František Lukl.

Podle Hospodářské komory ČR a Svazu měst a obcí ČR by bylo nešťastné v kohezních fondech dělat zmatek. Je navíc možné přesunout případně jen ty prostředky, které vyčerpat prokazatelně nepůjde. „Ať už považujeme nebo nepovažujeme například cíle takzvané Zelené dohody v roce 2050 za realistické, je jasné, že investice na ochranu životního prostředí a snižování energetické náročnosti jsou smysluplné a zahrnují digitalizaci, automatizaci a mají pro český průmysl vysokou přidanou hodnotu a pro české obce vysokou společenskou důležitost,“ vysvětluje Vladimír Dlouhý.

Překreslování dotační mapy neprospěje podle analytiků ani české ekonomice jako celku. Česká republika jako čistý příjemce peněz z EU musí i evropské prostředky využít jako svoji konkurenční výhodu. „Nelze dopustit, aby nás v konkurenceschopnosti v příštích měsících a letech předběhly jiné státy. Dobře nastavená investiční politika může v budoucnu přilákat také investice s vysokou přidanou hodnotou, po kterých všichni včetně politiků dlouhodobě volají. Pokud bude vláda jednat zbrkle a nebude komunikovat s podnikateli a obcemi, hrozí, že investoři půjdou jinam a Česká republika vypadne z pelotonu nejúspěšnějších zemí,“ konstatuje hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.

Např. Švédsko nebo Dánsko, které dává vláda za vzor v rámci Inovační strategie České republiky 2019 až 2030, do nových technologií investují ve velkém. Navíc nejen samotná Evropská komise, ale i velké státy včetně Německa deklarují, že chtějí práci na Zelené dohodě ještě zintenzivnit a směřovat protikrizové investice právě směrem ke zlepšování životního prostředí. Podle názoru Hospodářské komory a Svazu měst a obcí by Česká republika neměla bojovat s větrnými mlýny a naopak v této těžké době účelně a naplno využít možností a štědrých prostředků, které Evropa v tomto odvětví poskytuje.

/tz/*

 

Dopady pandemie koronaviru na ekonomiku bude řešit expertní tým Národní ekonomické rady vlády (NERV), který se dosud scházel jako neformální poradní orgán premiéra. Vláda schválila návrh vicepremiéra pro hospodářství a ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka na obnovení činnosti NERV, rada oficiálně zastřeší a prováže činnost řady nově vzniklých expertních týmů.

NERV bude mít za úkol identifikovat problémy ve fungování ekonomiky veřejného sektoru, konkurenceschopnosti české ekonomiky a připraví doporučení u strategických dokumentů, zejména Hospodářské strategie ČR, založené na dlouho budované vizi Česká republika: Země pro budoucnost,“ uvedl vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodal: „Tým se zaměří především na opatření v oblasti podpory podnikatelského prostředí a zaměstnanosti, finančního sektoru a veřejných financí, tak, aby stát byl schopen dostát zajišťování poskytování veřejných statků a současně zmírnil negativní dopady propadu reálné ekonomiky.

NERV by měl rovněž vyhodnotit funkčnost nastavených záchranných opatření vlády. Na tomto základě by pak měl navrhnout opatření, která je možné realizovat v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2021, s výhledem na roky 2022 a 2023. Činnost NERV bude v gesci vicepremiéra pro hospodářství Karla Havlíčka, za podpory Úřadu vlády ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kromě dříve uváděných členů NERVu, byla do tohoto poradního orgánu navržena také ekonomka Ilona Švihlíková, která už je členkou týmu ekonomů v rámci Ústředního krizového štábu (ÚKŠ).

NERV, který bude pod úřadem vlády a místopředsedou vlády pro hospodářství bude pod sebou koncentrovat ostatní expertní skupiny v resortech včetně ekonomické pracovní skupiny na ÚKŠ. Taky proto ve vládním NERV mají být i lidé z těchto skupin, například Jan Švejnar, Štěpán Jurajda či výše zmiňovaná Ilona Švihlíková. Hospodářská politika musí být řízena z jednoho místa, z vlády. Ale bude mít řadu pracovních skupin,“ doplnil vicepremiér Karel Havlíček.

ZE KTERÝCH OSOBNOSTÍ NERV SESTÁVÁ?

Vláda jmenovala následující členy Národní ekonomické rady vlády:

* Tomáš Salomon - generální ředitel a předseda představenstva, Česká spořitelna;

* Jan Juchelka - generální ředitel a předseda představenstva, Komerční banka;

* Miroslav Singer - hlavní ekonom Generali CEE Holding, bývalý guvernér ČNB;

* Vladimír Dlouhý - prezident Hospodářské komory ČR;

* Jan Švejnar - ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku, Kolumbijská univerzita v New Yorku;

* Štěpán Jurajda - profesor CERGE-EI, člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace;

* Daniel Beneš - předseda představenstva a generální ředitel, ČEZ;

* Bohdan Wojnar - člen představenstva, Škoda Auto;

* Petr Jonák - ředitel vnějších vztahů, Coca-Cola;

* Miroslav Zámečník - nezávislý ekonom, bývalý zástupce České republiky ve Světové bance;

* Lukáš Kovanda - hlavní ekonom Czech Fund;

* Tomáš Sedláček - ekonom ČSOB, vysokoškolský pedagog;

* Daniel Prokop - sociolog PAQ Research, Fakulta sociálních věd UK;

* Jakub Havrlant - zakladatel a generální ředitel Rockaway Capital;

* Ladislav Bartoníček - předseda dozorčí rady O2 Czech Republic;

* Ilona Švihlíková - ekonomka, členka týmu ekonomů Ústředního krizového štábu.

/tz/*

Zástupci Asociace krajů, Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR i představitelé školského odborového svazu podepsali memorandum o společném postupu v oblasti zvýšení kvality středního školství.

Úroveň vzdělávání ve středních školách napříč republikou není dobrá, a proto je třeba urychleně pracovat na změnách, které povedou ke zlepšení situace. Právě s takovým společným cílem jednali v úterý 5. března 2019 u kulatého stolu v Praze zástupci Asociace krajů ČR, Hospodářské komory ČR, představitelé Svazu průmyslu a dopravy ČR, Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a další zainteresovaní. Výsledkem jednání se stal podpis memoranda, které obsahuje tři prioritní kroky ke zvýšení kvality středního školství.

Z pohledu hejtmanů je situace v regionálním středním školství neúnosná, úroveň vzdělávání stále klesá, kromě toho nemáme žádné kompetence v oblasti soukromého středního školství, ať se to týká spektra nabízených oborů nebo počtu přijatých žáků. Už v minulém roce proto vyzvala celostátní tripartita i Asociace krajů ČR ministerstvo školství, aby problém řešilo. V tuto chvíli chceme spolu s dalšími aktéry, pro které je stav středního školství klíčový, spolupracovat v konkrétních oblastech vymezených společným memorandem. Memorandum zahrnuje především zvýšení pravomoci krajů coby zřizovatelů středních škol, to znamená, že chceme mít možnost projednávat s řediteli plánované počty přijatých žáků, rádi bychom měli příležitost vyjadřovat se k novým kapacitám soukromých středních škol. Dále nám jde o rozvoj kariérového poradenství spojeného s testováním a hodnocením výsledků studia v 5. a 9. třídě základních škol. Chceme podpořit polytechnické vzdělávání s důrazem na duální vzdělávání ve spolupráci s firmami, nově by měl být zaveden předmět zaměřený na techniku,“ vysvětlila Jana Mračková Vildumetzová, předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje, která setkání u kulatého stolu zorganizovala.

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý řekl, že by se komora chtěla více ztotožnit s tím, co se děje v oblasti středního vzdělávání v krajích. „Chci se přihlásit ke spoluzodpovědnosti zaměstnavatelů za úroveň vzdělávání, zaměstnavatelé by měli mít podíl i na tvorbě vzdělávacích programů. Nabízím co nejužší spolupráci právě s kraji,“ uvedl Vladimír Dlouhý, který také pozval zástupce Asociace krajů ČR na mezinárodní konferenci k učňovskému vzdělávání, již pořádá Evropská aliance učňů právě ve spolupráci s HK ČR. Akce má název From School To Work.

Podporu zvýšení pravomocí krajů jako zřizovatelů středních škol vyslovila viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy Milena Jabůrková. „Zvýšení těchto pravomocí, ale i polytechnické vzdělávání chceme dostat i do věcného návrhu školského zákona, včetně oblastí jako je rozvoj internetu věcí, kybernetické bezpečnosti či umělé inteligence,“ připomněla a dodala: „V oblasti duálního vzdělávání už je dnes velmi známý projekt v Moravskoslezském kraji, do kterého se zapojila řada škol a firem. Tento projekt by se měl přenést ještě i do dalších krajů.“ Připomněla také příklady dobré praxe, kde už společné aktivity škol a firem dlouhodobě fungují, například na SPŠ Ostrov v Karlovarském kraji.

Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík apeloval na aktéry setkání, aby se změny ve vzdělávacích programech a revize vzdělávacího rámce velmi důsledně komunikovaly s pedagogickou veřejností. V případě, že by se zaváděly nové předměty zaměřené na brannou výchovu či techniku, by měli mít pedagogové možnost se k věci vyjádřit. Zároveň podpořil snahy zúčastněných o zvýšení kvality středního školství.

Ve společné diskusi shrnul kromě jiného hejtman Moravskoslezského kraje a gestor Komise pro školství Asociace krajů ČR Ivo Vondrák závěry, na kterých se komise shodla v oblasti zvýšení kvality vzdělávání během svého posledního zasedání. „Přišli jsme s návrhy řešení, které zahrnují zaprvé potřebu cílit na nekvalitní školy. V tomto ohledu by ministerstvo školství mělo začít konat a i na základě údajů České školní inspekce vymazat soukromé školy, které nesplňují parametry kvalitního vzdělávání. Dále jde o průběžné ověřování vzdělávacích výsledků žáků a jejich následné vyhodnocování. Důraz klademe také na kariérové poradenství a testování studijních předpokladů. Nutné je rovněž zavedení duálního vzdělávání. Všechny návrhy řešení je třeba co nejrychleji zavést do života,“ zdůraznil Ivo Vondrák.

Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová na to reagovala tím, že ze sítě středních škol by měly být vymazány nejen nekvalitní soukromé, ale i veřejné školy. A v této věci by mělo s kraji především spolupracovat ministerstvo školství. „Chtěla bych také požádat ministerstvo školství, aby měly kraje k dispozici veškerá data k plánovaným záměrům a změnám,“ doplnila.

V závěru jednání u kulatého stolu došlo k podpisu memoranda, v němž signatáři deklarovali společné cíle pro rozvoj středního školství.  Memorandum zahrnuje mimo jiné i to, aby se kapacity otevíraných tříd středních škol vyvíjely podle predikcí potřeb trhu práce, dále aby se v rámci přijímacího řízení na střední školy nastavilo 2. kolo přijímacího řízení na dvě přihlášky, nikoliv na neomezený počet, jako tomu bylo dosud. Zvláštní podporu by pak měla mít kvalitní výuka matematiky, mimo jiné prostřednictvím přípravy a realizace kampaně 2020 - rok na podporu matematiky.*

/zr/

 

K foto:

Z dnešního kulatého stolu v Praze

Foto: https://www.facebook.com/pg/asociacekraju/posts/?ref=page_internal

 

 

Požadavek systémově navyšovat finance pro zdravotníky, podpora navýšení platů školských pracovníků a odmítnutí zpoplatnění silnic I. třídy. Nejen nad těmito otázkami se dnes sešla Rada Asociace krajů České republiky ve Františkových Lázních.

Hejtmani na dnešním jednání přijali Memorandum o systémovém financování navyšovaní platů a mezd zdravotnických pracovníků. „Pro rok 2018 požadujeme garanci desetiprocentního navýšení platů zdravotníků prostřednictvím úhradové vyhlášky. Společně s hejtmany se zavazujeme, že veškeré peníze, které obdržíme, dostanou všichni krajští zdravotní pracovníci včas,“ prohlásila po podpisu memoranda předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. Zástupci Asociace krajů ČR a Ministerstva zdravotnictví se sejdou ke společnému podpisu memoranda v pondělí 2. října.

Směrem k Ministerstvu financí dnes kraje vyslaly zásadní apel s žádostí o převedení dotačních titulů pro místní samosprávy ze státu na kraje. „Asociace krajů zastává názor, že kraje jsou tvořeny městy a obcemi, a proto nejlépe znají místní podmínky a problémy. Proto vyzýváme ministra financí, aby dotační prostředky na opravy místních komunikací převedl do správy krajů, a za to nabízíme padesátiprocentní finanční spoluúčast, kterou přispějeme z krajských rozpočtů,“ uvedla Jana Vildumetzová a dodala: „Znamená to, že pokud bychom na opravy místních komunikací obdrželi například 300 milionů korun, vynaložíme úplně stejnou částku ze svého.

Kraje společně s prezidentem Hospodářské komory ČR Vladimírem Dlouhým podepsaly dodatek k Memorandu o spolupráci s hospodářskou komorou z roku 2015. Rozšíření zahrnuje odmítavé stanovisko ke zpoplatnění silnic I. třídy a podporu úsilí o nastolení rovnováhy na trhu práce související s nedostatkem pracovních sil. „Kraje jednoznačně nesouhlasí se zpoplatněním 960 kilometrů silnic I. třídy. Pokud by k němu mělo dojít, budeme požadovat kompenzaci z výběru mýta na ničené silnice II. a III. tříd,“ okomentoval podpis dodatku k memorandu hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Mezi hejtmany panovala jasná shoda také v otázce navýšení platů učitelů. „Podporujeme oprávněné požadavky na navýšení platů všech pracovníků ve školství, to znamená učitelů, akademických pracovníků i technického personálu, a to od 1. listopadu,“ uzavřela předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová.*

Příští zasedání Rady Asociace krajů se uskuteční 27. října v Praze.

/tz/

 

Na snímku:

Členové Rady Asociace krajů ČR po přijetí společného Memoranda o systémovém financování navyšovaní platů a mezd zdravotnických pracovníků

Foto: archiv

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down