V závěru loňského roku Nejvyšší kontrolní úřad ve své zprávě shrnul situaci v oblasti bydlení v České republice. Zpráva zahrnula mimo jiné i poznatky ze tří kontrol, popsala strategické cíle v této oblasti a zformulovala slabá místa bytové politiky.

Na některé nedostatky v oblasti bytové politiky Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)  opakovaně upozorňoval již dříve. Podle jeho názoru například nejsou jasně vymezené pravomoci a odpovědnosti mezi institucemi, které mají bytovou politiku na starosti. Podpora bydlení ohrožených osob je špatně koordinovaná a její přínos se nedostatečně hodnotí. Stát například nesleduje, jak se využívají dotované sociální byty. Stále také chybí zákon o sociálním bydlení.

Pro 10 % obyvatel v ČR představují náklady na bydlení více než 40 % disponibilních příjmů domácnosti. Na pořízení vlastního bydlení (70 m2) je u nás potřeba 11 ročních platů (viz Deloitte: Property Index Overview of European Residental Markets, July 2017), zatímco v Belgii stačí 3,7 průměrného hrubého ročního platu, v Německu 5 a ve Velké Británii 9,8 průměrného hrubého platu. Na podporu bydlení vynaložil stát za posledních 20 let 232 miliard korun. Kromě toho přispívá i ohroženým lidem na náklady na bydlení, za poslední dva roky šlo o 23,2 miliardy korun.

Aby byla podpora bydlení účinná, musí být jasně určené role jednotlivých institucí, které mají na bydlení vliv, a to včetně obcí. Je také potřeba vymezit sociální bydlení a pro koho je určené. Stát by měl své intervence pravidelně vyhodnocovat, aby věděl, jaký mají dopad. Důležité je také účinně bojovat proti zneužívání podnikání, založeného na provozování ubytoven a nájmu bytů ohroženým osobám.

Ke zlepšení situace by přispělo i snížení počtu vyloučených lokalit a o úspěšnější integrace ohrožených osob na trhu práce. Počet vyloučených lokalit roste. V roce 2006 bylo takových lokalit 310 a žilo v nich 80 tisíc lidí. V roce 2015 se jednalo už o 606 lokalit se 115 tisíci lidmi.

Podle NKÚ se ukazuje, že výplata sociálních dávek a dotací na sociální práci je málo účinná. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyplatilo například v letech 2015 a 2016 krajům a obcím dotace ve výši 550 milionů korun na zvýšení počtu sociálních pracovníků na obecních a krajských úřadech. V roce 2016 se ale podařilo dosáhnout jen 28 % počtu sociálních pracovníků, který by byl podle MPSV optimální. Naopak Úřad práce počet svých pracovníků navýšil, ale počet sociálních šetření zůstal stejný a v poměru k počtu vyplacených dávek nízký.

NKÚ ve zprávě také uvádí, jak na jeho kontroly reagovaly příslušné instituce. MMR například slíbilo zrevidovat koncepci bydlení. MPSV připravilo návrhy na úpravu výpočtu sociálních dávek, změny v systému sociálních služeb. Podílí se i na přípravě zákona o sociálním bydlení, který je uveden jako jedna z priorit v programovém prohlášení vlády. Úřad vlády pak navrhl změnit zákon o sociálních službách.

V zemích EU na poskytování sociálního bydlení stále více spolupracuje soukromý a veřejný sektor. Má přitom jasně stanovené a rozdělné úlohy. V některých zemích, jako například v Rakousku, Belgii, Německu, Estonsku, navíc hrají klíčovou roli družstva. V Dánsku a Nizozemsku poskytuje sociální bydlení soukromý neziskový sektor. Na Slovensku existuje zákon, který upravuje systém sociálního bydlení a také vymezuje cílovou skupinu. Za poskytování sociálního bydlení jsou odpovědné obce. V Rakousku je pak sociální bydlení určené pro širší skupinu obyvatel, ne jen pro nejchudší a sociálně vyloučené. Na rozdíl od ČR se tam více zaměřují i na podporu bytové výstavby dostupného nájemního bydlení.*

/tz/

Ilustrační foto: archiv Moderní obce

Zástupci Sdružení místních samospráv ČR včera jednali s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou.

Tématem jednání byly problémy, které spadají do gesce rezortu práce a sociálních věcí a jež obce považují za nejpalčivější.  Jde především o zneužívání sociálních dávek určených na bydlení, obecně pak o problematiku sociálního bydlení a s tím související fenomén vyloučených lokalit.

Jednou z priorit, které budou obce po ministerstvu požadovat, je vyšší kontrola sociálních dávek určených na bydlení – a především jejich snížení tam, kde jsou nadužívány nebo dokonce zneužívány. „Zbytečně vyplácené dávky na bydlení neřeší palčivou situaci sociálně slabých, ale financují byznys provozovatelů ubytoven, s tím nemůžeme souhlasit,“ prohlásil k tomu předseda Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) Stanislav Polčák a dodal: „Obecně považujeme za jednu z možností, jak řešit zneužívání těchto dávek, regulaci cen nájmu v ubytovacích zařízeních, kde žadatelé o příspěvek na bydlení žijí, a to například na základě cenových map.

Se zneužíváním příspěvku na bydlení souvisí problematika sociálního bydlení, která dosud nebyla uspokojivě vyřešena. Myšlenku sociálního bydlení SMS ČR podporuje, avšak zdůrazňuje, že zákon, který by sociální bydlení systematicky upravoval, musí brát v potaz specifickou situaci jednotlivých regionů a obcí, zejména těch malých. „Věříme, že sama obec zná nejlépe svou situaci, své potřeby a své možnosti. Návrh zákona by měl iniciativy obcí podporovat a poskytovat jim jednotný rámec pro jejich realizaci. Obce se totiž o své potřebné občany, zejména o ty, kteří mají trvalý pobyt na jejich území, již nyní starají a jsou tak významnou instancí v prevenci sociálního vyloučení,“ připomněl Stanislav Polčák. SMS ČR v této souvislosti vítá skutečnost, že vláda má v úmyslu upravit rozpočtové určení daní zavedením koeficientu zohledňujícího počet seniorů žijících v obci.

Další oblastí, na kterou by se podle SMS ČR mělo ministerstvo zaměřit, je řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit a omezení fenoménu vnitřní migrace. „Rádi bychom diskutovali o změně posuzování a definice vyloučených lokalit, protože z takzvané Gabalovy analýzy vypracované v roce 2014 vyplývá, že sociálně vyloučené lokality se proměňují, že sociální vyloučení je jev dynamický – a je tedy potřeba ho průběžně monitorovat,“ uzavřel Stanislav Polčák.*

/zr/

(Možnými změnami doplatku na bydlení se zabývá i aktuální srpnové vydání Moderní obce, v digitální podobě si je můžete přečíst na: https://digi.profipress.cz/ .)

K foto:

Ze včerejšího jednání ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové s vedením Sdružení místních samospráv ČR

Foto: archiv SMS ČR

Dvě stovky starostek a starostů i dalších zástupců obcí a měst z celé republiky se už od včerejšího dne v Brně účastní druhého ročníku dvoudenní Právní konference Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR). V hlavním sále pavilonu E brněnského výstaviště projednávají aktuální legislativu, platné zákony, ale také právní předpisy, které zákonodárci v současné době chystají či je samosprávy potřebují změnit. Podrobnosti se představitelé měst a obcí dozvídají od expertů na právo z ministerstev, soudů, univerzit i advokátních kanceláří.

Z poslední doby je v souvislosti s městy a obcemi třeba zmínit zákon o sociálním bydlení a zákon o rozpočtové odpovědnosti. Zatímco u prvního předpisu Ministerstvo práce a sociálních věcí vyslyšelo připomínky samospráv a vstup do systému sociálního bydlení by měl být dobrovolný, druhá norma je – eufemisticky řečeno – na pováženou,“ říká předseda SMO ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Mrzí nás, že i když na Celostátní finanční konferenci premiér i vicepremiér slyšeli věcné i konkrétní připomínky k zákonu o rozpočtové odpovědnosti, poslanci ho přes jasný nesouhlas Senátu sto čtyřmi hlasy schválili. Nechceme to tak nechat být, obrátíme se na prezidenta republiky. Doufáme, že zvítězí zdravý rozum.

Podobnou cestu v loňském roce musel SMO ČR zvolit v souvislosti se školským zákonem. Ten na základě dopisu Svazu prezident Miloš Zeman vetoval. Vedlo to k zesílení debaty s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a ve výsledku také k nezbytné úpravě právního předpisu. A to na základě věcných argumentů samospráv, kterým MŠMT po prezidentském vetu začalo více naslouchat.

Včera, v úvodní den Právní konference se například probrala koncepční novela zákoníku práce. Tento právní předpis vždy patří k ostře sledovaným tématům. Podle něj by zaměstnavatelé měli nově povinně vést evidenci pracovní doby i u lidí, kteří pro ně vykonávají činnost na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr. Novela tak sleduje trend přibližovat dohody k pracovnímu poměru. Počítá také s tím, že se změní pravidla pro dovolenou a doručování písemností zaměstnancům.

Mluvilo se také o registru smluv. Zákon má nabýt plné účinnosti letos 1. července. Právní předpis vyvolává řadu nejasností, například to, co je vlastně smlouva. Vlastní realizace předpisu znamená obrovský nárůst byrokracie a prodloužení všech termínů v procesu uzavírání smluv. Ve smlouvách se musí začerňovat data, která podléhají ochraně osobních údajů a obchodnímu tajemství, pak se musí zveřejnit v registru, čímž smlouvy nabývají účinnost a teprve poté, jde-li například o nemovitost, ji lze nechat zapsat v katastru nemovitostí.

Na akci se rovněž hovořilo o novele zákona o obcích, novém přestupkovém právu, obecní policii, zákonu o úřednících, shromažďovacím právu či na téma zvířata v obci.

Právní konferencí Svaz měst a obcí ČR reaguje na podněty starostek a starostů, jimž se nelíbí neustále se měnící právní předpisy. V Brně se koná proto, že jde o přirozené centrum práva v České republice. Druhého ročníku pod záštitou Ministerstva spravedlnosti v rámci veletrhů GO a REGIONTOUR se účastní na 200 lidí. Dnes ráno na akci vystupuje ministr pro lidská práva, legislativu a rovné příležitosti Jan Chvojka.*

/zr/

Představitelé Sdružení místních samospráv ČR se dnes odpoledne na tiskovém brífinku v Poslanecké sněmovně vyjádřili k návrhu paragrafovanému znění návrhu zákona o sociálním bydlení a ke svému nedávnému jednání s generální ředitelkou Úřadu práce ČR Kateřinou Sadílkovou.

Už zítra totiž uplyne lhůta vymezená pro vnitřní připomínkové řízení k návrhu paragrafovaného znění zákona o sociálním bydlení, jak jej připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jak na brifinku zdůraznil předseda Sdružení místních samospráv ČR (SMS) Stanislav Polčák, poslanec Evropského parlamentu, sdružení zákon jako takový neodmítá a uvědomuje si odpovědnost a úlohu měst a obcí v oblasti bytové politiky. Nicméně SMS má jisté pochybnosti o tom, že by obce musely plošně garantovat sociální bydlení. Podle Stanislava Polčáka sdružení bude požadovat, aby z tohoto zákona byly vyňaty obce do 500 obyvatel.

Slova předsedy SMS ČR na brífinku podpořil starosta obce Běleč na Táborsku Stanislav Šmejkal. "Naše obec má 190 obyvatel a všichni bydlí v rodinných domech, jichž je v obci 65, a ve čtyřech bytech v osobním vlastnictví," konstatoval starosta obce Běleč. "Proč by naše obec měla stavět sociální byty, když u nás nemáme žádné občany, jimž by takové byty bylo třeba poskytovat?" otázal se proto Stanislav Šmejkal. Jak dále připomněl, v malých obcích se obvykle daří udržovat sociální smír a zákon o sociálním bydlení pro ně není nutný.

Sdružení místních samospráv ČR ve svých připomínkách k návrhu zákona o sociálním  bydlení bude také požadovat prodloužení doby trvalého pobytu nejméně na dva roky, aby obyvateli obce mohl vzniknout nárok na to, ucházet se v ní o sociální byt. Přihlášení k trvalému pobytu je v české praxi pouhou evidenční záležitostí, ale nezaručuje žádný hluboký vztah občana k obci, kde je takto úředně zaregistrován.

Problémem podle sdružení může být i zahrnutí tzv. dostupného bydlení mezi povinně zajišťované formy bytů, kde není vyžadována terénní sociální práce.

DOLADIT JE TŘEBA I VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

Na dnešním tiskovém brífinku se zástupci Sdružení místních samospráv ČR vrátili také ke svému nedávnému jednání s generální ředitelkou Úřadu práce ČR Kateřinou Sadílkovou ohledně fungování veřejně prospěšných prací (VPP). Sdělení z tohoto společného jednání uvádíme v závěru zprávy.
Stanislav Polčák podtrhl, že sdružení institut veřejně prospěšných prací podporuje a chce jej co nejvíce využívat. Avšak má za to, že tento nástroj aktivní politiky zaměstnanosti je třeba ještě doladit. Na prvním místě mezi slabinami veřejně prospěšných prací uvedl velké rozdíly v přístupu k zaměstnávání uchazečů o VPP mezi kraji.
Jak předseda SMS ČR rovněž připomněl, v současnosti se sdružení setkává s informacemi, že jednotlivé pobočky úřadu práce nabízejí pracovní místa na VPP na kratší dobu, než je 12 měsíců. "Jsme ujišťováni, že tyto úvazky budou téměř automaticky prodlužovány, ale obcím na tuto kratším dobu nechtějí nezaměstnaní ani nastoupit," poznamenal předseda SMS ČR.
Radek Brázda, starosta obce Troubky na Přerovsku a předseda pracovní skupiny SMS ČR pro sociální záležitosti obcí, dodal, že problémem je i opakované zaměstnávání osob, jež nejsou zaměstnatelné na jiných pozicích, přičemž toto pracovní místo v rámci VPP je drží v základních pracovních a sociálních návycích. "Ne vždy se podaří takovou osobu opakovaně zaměstnat – a ta se pak dále propadá na sociální dno spojené s kriminalitou a sociálně patologickými jevy," uvedl Radek Brázda.
/rš/

SDĚLENÍ ZE SPOLEČNÉ SCHŮZKY VEDENÍ SMS ČR S GENERÁLNÍ ŘEDITELKOU ÚŘADU PRÁCE ČR

Na základě četných podnětů ze strany obcí se dne 19. července uskutečnila další schůzka s generální ředitelkou Úřadu práce ČR Kateřinou Sadílkovou. Důvodem byla řada dotazů obcí, a to zejména k délce trvání pracovních poměrů u VPP.

Jak je zřejmé z aktuálních statistických přehledů, z celkového množství lidí bez práce je 41,1 % dlouhodobě nezaměstnaných. I z tohoto důvodu je považován nástroj veřejně prospěšných prací (VPP) za klíčovou metodu pro práci s těmito osobami, a to s cílem udržet jejich pracovní návyky a navracet je do pracovního procesu.

Jak bylo na jednání několikrát potvrzeno, Úřad práce ČR považuje v této záležitosti obce za primární partnery. Z důvodu aktuální situace na trhu práce se také snaží o posílení finanční alokace tohoto nástroje.

Za standardní délku trvání VPP považuje ÚP ČR 12 měsíců. Kratší doba není pro většinu uchazečů o zaměstnání umístěných na VPP řešením, zejména z pohledu případného vzniku nároku na podporu v nezaměstnanosti po ukončení pracovního poměru. Ve výjimečných případech lze uzavírat pracovní poměr na VPP i na 24 měsíců – jedná se zejména o uchazeče o zaměstnání s nemožností jejich pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce, kteří v rámci VPP vykonávají práci asistentů prevence kriminality a koordinátorů VPP.

Jak je však patrné z informací od starostů z regionů tlumočených předsedou Stanislavem Polčákem na zmíněném jednání, v některých případech nastává situace, kdy ÚP ČR navrhuje uzavřít smlouvu na VPP na kratší dobu než 12 měsíců (6 i 3 měsíce), což generální ředitelka Kateřina Sadílková potvrdila. Důvodem je přechod mezi rozpočtovými obdobími, kdy daná krajská pobočka ÚP ČR nemusí mít v rozpočtu reálně disponibilní zdroje na pokrytí celého období trvání dané dohody o VPP v délce 12 měsíců. V tomto případě ÚP ČR nemůže poskytnout závazek na celých 12 měsíců, protože by došlo k porušení rozpočtových pravidel. Takovéto situace jsou dle ÚP ČR řešeny příslibem prodloužení, které je realizováno uzavřením dodatku k již uzavřené dohodě.

SMS ČR v této věci plánuje provést plošný monitoring mezi obcemi s cílem zjistit, v jaké kvalitě jsou obcím poskytovány informace, týkající se právě této problematiky. Obce mohou své podněty zasílat na e-mail hlavní kanceláře: info@smscr.cz.

V rámci jednání zazněla ještě doplňující informace upřesňující okruh osob, které mohou být opakovaně zaměstnány bez dodržení tří měsíců vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Do této skupiny mohou být zahrnuty i osoby ohrožené sociálním vyloučením, například nadměrně zatížené exekucemi. Opakované zaměstnávání v rámci VPP může být povoleno také osobám do 30 let bez kvalifikace, osobám 50+, osobám se zdravotním omezením, rodičům, kteří pečují o dítě do 15 let apod. Prioritní podmínkou je nemožnost pracovního uplatnění uchazečů o zaměstnání na otevřeném trhu práce. Písemné zdůvodnění k žádosti o výjimku předkládá starosta příslušnému kontaktnímu pracovišti ÚP ČR, se kterým uzavírá nebo již uzavřela obec dohodu o VPP. O výjimce rozhoduje ředitel příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR.*

/sms/

 

K foto:

Z dnešního tiskového brífinku Sdružení místních samospráv ČR v Poslanecké sněmovně

Foto: Ivan Ryšavý

Rada Asociace krajů ČR dnes znovu ústy svého předsedy, jihomoravského hejtmana Michala Haška deklarovala, že trvá na dodržení původního slibu 1. vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše projednaného i ve vládní koalici a vtěleného do stávajícího vládního návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), totiž vrátit krajům jejich podíl na celostátním hrubém inkasu daně z přidané hodnoty na původní hodnotu, která platila do roku 2012. Nový předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl, zvolený do čela svazu minulý měsíc, k tomu poznamenal, že SMO nehodlá být brán jako beranidlo vůči krajům v otázce RUD, ačkoliv i svaz požaduje navýšení svého podílu na celostátním výnosu DPH.

První společná schůzka předsednictva Svazu měst a obcí ČR, nově zvoleného minulý měsíc, s Radou Asociace krajů ČR se uskutečnila dnes v Praze. Hejtmani za představiteli měst a obcí přišli přímo z pravidelného společného jednání s vládou Bohuslava Sobotky, s níž probírali zejména přípravu státního rozpočtu na rok 2016 a aktuální bezpečnostní situaci v souvislosti s vlnou běženců do Evropy přes Středomoří.

Na tiskovém brífinku po setkání vedení SMO a Rady AK ČR hejtman Michal Hašek v úvodu poukázal na to, že představitelé krajů sice chápou, že 1. vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš má velké množství povinností a úkolů, nicméně nepovažují za šťastné, když zhruba polovinu času vyhrazeného pro schůzku vlády s Radou Asociace krajů tomuto jednání nebyl přítomen. Kraje jsou však podle Michala Haška především nepříjemně zaskočeny tím, že šéf resortu financí nyní zvažuje odklad účinnosti vládního návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní o rok, tedy až k datu 1. 1. 2017. Konkrétně by to znamenalo, že by se podíl krajů na hrubém celostátním výnosu daně z přidané hodnoty nezvýšil od 1. 1. 2016 na slíbených 8,92 %, ale zůstal by na 7,86 % ještě i po celý příští rok. Jak Michal Hašek připomněl, uvedený rozdíl v podílu krajů na inkasu DPH pro jejich hospodaření znamená mít či nemít zhruba 3,5 mld. Kč ročně.

Předseda František Lukl ocenil věcnou atmosféru jednání představitelů SMO a Rady AK ČR i to, že se na něm dohodlo jmenování "styčných osob" k řešení řady zásadních problémů, které společně trápí města a obce na straně jedné a kraje na straně druhé. Pokud jde o rozpočtové určení daní, i Svaz měst a obcí by rád zvýšil svůj podíl na hrubém výnosu DPH, který v současné době ze zákona činí 20,83 %. Ovšem nechce být přitom brán jako "beranidlo vlády" vůči krajům v otázce úprav RUD.

K dalším problémům, které společné trápí kraje, města a obce, podle Františka Lukla patří např. uvažované rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu i vůči územním samosprávám. Samo o sobě by  vadit nemuselo, jenže pokud by k takové úpravě kompetencí NKÚ za stávající situace došlo, znamenalo by to další znepřehlednění nynějšího systému multiplicity kontrol měst a obcí se všemi jeho zápory. "Obecně se kontrolám nebráníme. Ale požadujeme jednu, konečnou, na kterou by další navazovaly a respektovaly její výsledky. A u navrhovaného rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu mj. říkáme, že NKÚ nemůže kontrolovat účelnost využitých peněz, protože nezná situaci v místě,“ podtrhl František Lukl.

Předseda SMO se věnoval také otázkám sociálního bydlení, o nichž se na schůzce předsednictva svazu s hejtmany rovněž hovořilo. Svaz měst a obcí zastává názor, že vláda by se měla zejména zaměřit na dostupné nájemní bydlení, na něž by dosáhly mladé rodiny s dětmi, senioři, hendikepovaní spoluobčané i všichni další, kteří si svou složitou bytovou situaci sami nezavinili. Mělo by ovšem být předem jasno, ze kterých zdrojů by takové bydlení bylo financováno, jaká budou pro to platit pravidla, jak budou nastaveny kompetence a kdo za co ponese odpovědnost – pak se radnice budou na řešení tohoto problému ochotně podílet. Samy však na tyto účely peníze nemají. František Lukl se krátce vrátil i k odložení projednání Koncepce sociálního bydlení na období let 2015–2025 ve vládě. Podle názoru svazu by tato koncepce měla být kabinetem Bohuslava Sobotky pouze vzata na vědomí s tím, že teď je třeba se soustředit na přípravu věcného záměru zákona, který bude řešit bydlení v celé jeho šíři. "Na tom jsme ochotni se podílet," konstatoval František Lukl.

V souvislosti se sociálním bydlením Michal Hašek na dnešním tiskovém brífinku zmínil i už loni zahájená jednání krajů s církvemi a náboženskými společnostmi o tom, že by se po církevních restitucích mohl zvýšit jejich podíl na rozvoji sociálních služeb v krajích, stejně jako na podpoře sociálního bydlení. "V souvislosti s evropskými dotacemi jsou zásadní aktivity pracovních týmů - regionálních stálých konferencí v každém kraji, které budou doporučovat vyhlašování výzev. Zde vidím prostor i pro spolupráci s církvemi a celým neziskovým sektorem. Základní myšlenka je, aby se po restitucích církve mohly více účastnit hlavně sociálních projektů a na některých spolupracovat,“ uvedl předseda Rady AK ČR.

Oba nejvyšší představitelé Svazu měst a obcí a Rady Asociace krajů ocenili úsilí ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, aby odborníci z úřadů regionálních rad regionů soudržnosti, kteří v práci pro regionální operační programy získali cenné zkušenosti s dotacemi z evropských fondů, mohli v každém kraji postupně přejít k práci pro jednotná kontaktní místa pro dotace -evropské domy, a pomáhat tam žadatelům o dotace, hlavně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Jednání vedení AK ČR a SMO ČR se dotklo i uprchlíků. Podle Asociace krajů vláda v současné době nepočítá s větším zapojením krajů, měst a obcí do řešení migrační vlny. Vše by podle kabinetu Bohuslava Sobotky měla zvládnout cizinecká policie a uprchlická centra.*

/rš/

Změnám v podílu krajů na celostátním hrubém výnosu DPH ve smyslu současného vládního návrhu zákona o rozpočtovém určení daní se více věnuje červencové vydání Moderní obce, které se už zítra expeduje z tiskárny ke čtenářům.

 

 

 

K foto:

Předseda Rady Asociace krajů ČR Michal Hašek a předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl na dnešním tiskovém brífinku v Praze.

Foto: Ivan Ryšavý

 

 

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down