Úvodní rozhovor červencového vydání Moderní obce jsme vedli se starostou Nové Vsi Martinem Exnerem. Ten se stal i „tváří“ aktuálního čísla Moderní obce (viz první strana obálky červencového vydání nahoře).

Aktuální vydání Moderní obce  však obsahuje dlouhou řadu i dalších podnětných a atraktivních textů. Například téma měsíce Bezpečné obce a města, které mimo jiné přináší zajímavé sondy do činnosti městských policií, aplikace místních strategií BESIP nebo třeba práce domovníků – preventistů, stejně jako informace o fungování projektu Bezpečný Středočeský kraj..

Přinášíme výběr výroků některých zajímavých osobností, jež na stránkách červnového čísla vystupují:

* Martin Exner, starosta Nové Vsi na Mělnicku: Myslím, že když člověk jako já přijde ze soukromé sféry, kde jsou investice pečlivě rozplánovány, nestačí se divit.  Obec má předem dané peníze od státu, které pokrývají její provozní a jiné menší výdaje. Pokud chce dělat větší investiční projekt, bez dotací se neobejde. Ovšem dotace je nenároková, takže není jisté, zda ji dostanete či ne, což značně komplikuje nějaké plánování. Konkrétně naše obec dotace dostává téměř vždy až napodruhé. Dotace jsou dobré, ale při jejich rozdělování by se mělo více přihlížet k rozvinutosti obce, měla by se posoudit také potřebnost dotace. Myslím si, že spousta dotací se dává na neúčelné záležitosti, a na ty potřebné projekty (chodník, kanalizace) se už nedostane.

* Šárka Kopáčková, ředitelka Domova pro seniory s pečovatelskou službou Česká Kamenice: V době koronavirové krize jsme objevili kouzlo telekonferencí. Někteří administrativní pracovníci využívali home-office. Nějak kostrbatě jsme si v dané chvíli poradili, ale už jsme vznesli na naše IT správce jasné požadavky. Chci, aby někteří pracovníci mohli kdykoliv být v zájmu bezpečné operativní komunikace vzdáleně připojeni.

* Zbyněk Vočka, vedoucí oddělení sociální pomoci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje: Zastávám názor, že koronavirová krize ukázala, jak nevhodné je poskytování sociálních služeb ve velkých pobytových zařízeních. Řada výzkumů ukazuje, že většina lidí chce prožít svůj život v běžné domácnosti, a to i v situaci, kdy potřebuje pomoc jiné osoby, ať je tato potřeba způsobená zdravotním postižením či úbytkem schopností z důvodu věku. Přesto se stále budují velká pobytová zařízení. Zatímco podpora služeb, které přicházejí za klientem do jeho domácnosti, zatím není taková, jakou by si zasloužila.

* Luděk Tesař, ekonom: Pokud obec zrealizuje investici například 100 mil. Kč a rekonstruuje řekněme sportovní halu, každý rok dojde přirozeně ke zdražení investice, protože stoupnou ceny stavebních prací i materiálů. V minulosti rostly ceny například stavebních investic o zhruba 10 až 15 % ročně. Jestliže tedy obec uskutečnila investici 100 mil. Kč na úvěr do uvedené sportovní haly, zaplatila například za dva roky na úrocích přibližně 4 mil. Kč (berme úrok zhruba 2 % p. a.). Pokud by však ta samá obec realizovala tutéž investici až po dvou letech, vyšla by ji taková sportovní hala minimálně o asi více než 30 mil. Kč dráže. Úspora spočívá v rychlejší realizaci investic – v tomto případě činí alespoň 10 až 15 mil. Kč ročně. Rozdíl mezi inflací (zdražováním) a úroky je nekompromisní finanční argument pro to investovat na úvěr.

* Věra Kameníčková, analytička CRIF, a. s.: To, jak se s nečekaným – a nikoliv malým poklesem svých příjmů obce vypořádají, bude do určité míry záviset i na vzájemném vztahu státu a obcí, na důvěryhodnosti vládních opatření na podporu ekonomiky, na tom, do jaké míry bude vláda brát obce jako partnery při rozhodování o záležitostech, které se jich týkají.

* Eva Tylová, místostarostka městské části Praha 12: Změnit dosavadní systém nakládání s dešťovou vodou vyžaduje větší investici. Našli jsme zatím jen několik menších střech na budovách městské části, kde bylo možné nádrž na vodu instalovat a zachycenou vodou zalévat okolní rostliny. První velkou retenční nádrž vybudujeme v nové radnici, kterou nyní stavíme. Původně projekt obsahoval jen zasakovací systémy, ale projekt jsme změnili a vybudujeme akumulační nádrž o velikosti 76 m3, ze které budeme zalévat vysazené stromy nejen v okolí radnice, ale i po celé městské části. Další nádrže plánujeme vybudovat při revitalizaci mateřských školek a škol, které navíc ušetří poplatky za odvod dešťové vody do kanalizace. Za celou městskou část činí poplatky více než 1,5 mil. Kč.

* Helena Mitwallyová, ředitelka divize úklidu a komunálních služeb  společnosti FREWKO  a. s.: Zádržné systémy vody, tzv. swale pomáhají zadržet vodu v krajině při záplavových deštích. Lokalita Kamýku, kde jsou tyto swale umístěny, se nachází na skalnatém podloží, kde je pouze malá vrstva zeminy. Lokalita je hodně vyprahlá a při přívalových deštích není zem schopna vodu akumulovat. Ta pak odtéká nevyužita do kanalizace. Proto jsme do svahů pod dětským hřištěm Machuldova udělali dvě 5 m dlouhé drenážní rýhy, hluboké 1 m a široké 40 cm, které jsou vyplněné ze 2/3 štěrkem, následně posečenou travou a nakonec vrstvou zeminy.  Swale je oset jetelotravní směsí Papilio pro podporu včelstva. Spodní hrana je vymodelovaná tak, aby vodu zadržela. Jeden swale funguje dobře, druhý trpěl sešlapáváním od občanů, kteří si tudy zkracovali cestu. Proto jsme na spodní hranu swale vysadili keře tavolníku, který je nenáročný, je nektarodárný a využije vodu akumulovanou pod swale.

* Lukáš Jakubec, Unit Manager pro segment veřejná správa, M. C. TRITON spol. s r. o.: Prastará manažerská poučka praví „kdo je připraven, není překvapen“, a tak prozíraví zástupci územních samospráv v tuto chvíli vyhodnocují své postupy a reakce v době nouzového stavu a snaží se z nich vyvodit závěry, které využijí pro přípravu na další podobné situace.

* Lenka Slavíková a Eliška Vejchodská, Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: Ve školním roce 2018/2019 probíhala školní fóra ve 14 českých městech na 28 základních školách. Studentka Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FSE UJEP) Katrin Strohbauchová provedla v rámci své diplomové práce řízené rozhovory s jejich dospělými účastníky. Zjistila, že v rámci školy žáci nejčastěji navrhují úpravu nebo rozšíření nabídky stravování, doplnění vybavení školy, možnost trávit přestávky venku nebo předkládají návrhy na nové mimoškolní aktivity. V jednom případě se objevil návrh na vymalování chodeb školy, do jehož realizace se pak v rámci výtvarné výchovy zapojili i samotní žáci. Mezi návrhy týkajícími se města rezonovala nejvíce problematika dopravy (frekvence spojů, bezpečnost, oprava či vybudování cyklostezek, chytré autobusové zastávky aj.). Dále to byla například témata týkající se vybavení městského parku, programu a služeb kina, pořádku ve městě, dobíjecích laviček aj.

* Markéta Šlejharová, vedoucí právního týmu a advokátka, CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s. r. o., advokátní kancelář: Právnické osobě, která vykonává funkci voleného orgánu v kapitálové společnosti nebo družstvu, je velkou novelou zákona o obchodních korporacích uložena povinnost, aby ihned po jmenování do funkce zmocnila konkrétní fyzickou osobu, jež bude pověřena k zastupování právnické osoby ve volené funkci. Aby tato fyzická osoba mohla být jmenována jako zástupce právnické osoby ve volené funkci, musí splňovat zákonné požadavky a předpoklady pro výkon dané funkce.

* Zdeněk Koudelka, advokát: Obec Lednice s bohatou a pohnutou historií uspěla u Ústavního soudu se svou stížností ve věci dohody Ministerstva kultury a Ministerstva pro místní rozvoj, jež zasáhla do jejího práva na samosprávu v územním plánování. Nález Ústavního soudu z 12. 5. 2020 konstatoval, že dohodou obou ministerstev o podmínkách tvorby územního plánu obce Lednice byla porušena ústavní práva obce. Lednice je známá lichtenštejnským zámkem a parkem. Obě ministerstva uzavřela dohodu o územním plánu Lednice, obec přitom vůbec nebyla stranou této dohody. Jednalo se o ní a bez ní, stejně jako o Československu bez Československa v Mnichově 1938. Požadavky proti samosprávě Lednice prosadilo Ministerstvo kultury. Stanovilo takové podmínky pro tvorbu jejího územního plánu, které znemožňovaly rozvoj obce.

* Adam Furek, právník: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v § 39 odst. 1 stanoví obci povinnost zveřejnit tzv. záměr na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném obecním orgánu v případě, že obec má v úmyslu uskutečnit majetkovou dispozici uvedenou v tomto ustanovení, tj. i v případě úmyslu prodat obecní pozemek. Judikatura přitom dovozuje, že rozhodnutí o zveřejnění záměru je rozhodnutím v tzv. nevyhrazené (zbytkové) pravomoci rady obce ve smyslu § 102 odst. 3 zákona o obcích, a to bez ohledu na předmět dispozice, tedy i v případě, že by šlo o úmysl prodat pozemek (samotný prodej však již musí následně schválit zastupitelstvo, jak plyne z § 85 písm. a/ zákona o obcích). Proto platí, že v obcích, v nichž není volena rada obce, může o zveřejnění záměru rozhodnout starosta obce (§ 99 odst. 4 zákona o obcích). Ale stejně tak o zveřejnění záměru může rozhodnout i zastupitelstvo.

* Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka: Na zářijovém Kongresu FORUM MUNICIPAL jej chceme ještě více oživit, protože starostové si to po posledních měsících zaslouží více než kdo jiný. Aby kongres nejen naučil, ale i bavil. Přistoupili jsme na termín 27. až 29. září, přestože je před krajskými volbami, protože nechceme jednak zahodit rok přípravy, a jednak cítíme chuť starostů se potkat a vyměnit si zkušenosti. Proto též počítám, že dáme více slovo i jim. Zkrátka chceme být na kongresu zase jedna rodina, která drží spolu, a proto je silná, A protože přijede i Radim Uzel, ani povídání o sexu nebude chybět. Vzpomínám na salvy smíchu, když minule dostal slovo – zkrátka, je na co se těšit. I ty paragrafy pak půjdou jistě samy do hlavy! A zadali jsme tentokrát hotelu, aby i raut byl výjimečný. Tak to doufám splní!

* Jan Procházka, jednatel společnosti FN-NANO: Nanotechnologie funguje na principu fotokatalýzy s velkým environmentálním účinkem. Lze je použít na veškeré porézní materiály, které byly ošetřeny akrylátovými nebo silikátovými barvami, dále na neglazovanou keramiku i na natřený plech. Nelze použít na hydrofobní povrchy. Neuvolňují žádné látky do životního prostředí. Zcela bez použití chemie, minimální funkčnost a účinnost mají po dobu deseti let.*

/rš/

Tištěnou Moderní obec si můžete předplatit na: https://www.profipress.cz/predplatne/ .

V případě objednání ročního předplatného tištěné verze časopisu získáte zdarma jako bonus digitální verzi vybraného titulu. Digitální verzi časopisu za sníženou cenu si lze objednat i samostatně na: https://digi.profipress.cz/katalog/detail/moderni-obec .

 

 

Jako vždy i tentokrát z aktuálního čísla Moderní obce přinášíme výběr zajmavých výroků některých osobností, jež vystupují na stránkách časopisu. Nechybí mezi nimi ani Antonín Stodůlka, starosta Chvalčova na Kroměřížsku. Portrétní snímek starosty této příjemné menší obce pod Svatým Hostýnem najdete na první straně obálky srpnové Moderní obce.

Z každého nového vydání Moderní obce vybíráme zajímavé citáty některých osobností, které na stránkách časopisu vystupují. I nyní si můžete přečíst výběr citátů ze srpnového čísla Moderní obce.

Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních samospráv ČR, poslanec Evropského parlamentu: Z naší veřejné debaty se vytratilo téma, proč čtyři největší města (Praha, Brno, Ostrava a Plzeň) mají v RUD určené zvláštní přepočítací koeficienty. V tomto ohledu jsou vlastně nejvíce "bita" ostatní krajská města, která žádná privilegovaná procenta v zákoně nemají, přitom však vykonávají nepochybně stejný rozsah samosprávné agendy jako ona čtyři privilegovaná města.

Antonín Stodůlka, starosta obce Chvalčov na Kroměřížsku: Můj osobní názor je ten, že dnes na sociální bydlení jsou k dispozici skutečně slušné dotace. Ale mladí lidé, kteří začínají svůj samostatný život, uvažují o založení rodiny, chtějí pracovat – a skutečně pracují, netrápí je žádné zdravotní problémy, nemají příliš mnoho šancí dosáhnout na vlastní bydlení. Nanejvýš mohou získat bezúročnou půjčku a hypotéka je pro mnoho z nich drahá. Další problém, který v současné době jistě nejen ve Chvalčově zaznamenáváme, je ten, že dnes se do důchodového věku dostávají lidé, kteří si posledních třicet let řádně neplatili sociální pojištění, jakžtakž přežívali na různých příležitostných brigádách apod. – a možná se i domnívali, že se důchodu ani nedožijí. Jenže nyní do něho spadli rovnýma nohama, důchod obdrželi minimální a fyzický stav jim už příliš nedovoluje si takříkajíc bokem něco přivydělat.  Takže jsme pro ně připravili projekt výstavby bytovky „poslední záchrany“ s jednoduchým spartánským vybavením.

František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR, starosta města Kyjov na Hodonínsku: Bezesporu vrcholem celého roku 2019 byl pro nás svaz jeho volební XVII. sněm  koncem května v Ostravě. Tam jsme si potvrdili vážnost a respekt naší organizace jak u politiků napříč celým politickým spektrem, tak u naší členské základny… Na základě naší intervence se nám například podařilo přimět Ministerstvo práce a sociálních věcí zabývat se otázkou navázání výplaty dávky na bydlení na institut trvalého bydliště.

Ondřej Vaculík, místostarosta města Hořovice, předseda DSO Mikroregion Hořovicko: Výraz „boj proti suchu“ vnímám jako eufemismus. Spíše jde o to, aby občané sami pochopili nutnost s vodou hospodařit, umět ji v krajině zadržovat, vážit si deště, nebát se bláta a kaluží, nekanalizovat, nedláždit či asfaltovat každý volný plácek veřejného prostoru. Nevím, jak  komise pro období sucha, jejichž vznik předpokládá návrh novely vodního zákona, budou fungovat; jistě bude záležet na tom, jak kde. Ale v každém případě jejich činnost i nečinnost povede k větší informovanosti i polemice o způsobech toho „boje proti suchu“ a o jeho vážnosti.

Petr Hladík, 1. náměstek primátorky statutárního města Brna: Dlouho slibovaný návrh novely vodního zákona zklamal. Místo toho, aby přinášel potřebná opatření práv a povinností k předcházení a omezení stavů sucha, přichází s ustanovením dalšího orgánu – nové komise „pro sucho“ a administrací redukce využívání vodních zdrojů. Domnívám se, že komisí a úřadů máme přespříliš a zřizovat nové podle zákona k ničemu nepovede.

Petr Jedlička, místostarosta obce Mikolajice na Opavsku, velitel místního Sboru dobrovolných hasičů a jeho jednotky: Význam odkazu minulých generací hasičů v obci pro jejich současné následovníky spočívá zejména v tom, abychom zachovali tradice pro další generace. Nejde tedy pouze o hašení požárů, ale také o kulturní dědictví, jehož jsou hasiči hlavními udržovateli. Ať už to jsou třeba plesy, vodění medvěda, pochování basy či floriánské mše. Hasiči také reprezentují Mikolajice na různých akcích v okolních obcích. Je-li navíc v obci zřízena jednotka SDH, jako je tomu i u nás, má svůj neoddiskutovatelný význam v rámci ochrany obyvatel a hašení požárů. Hasiči jako spolek dnes mají význam hlavně při udržování tradic a hasičského hnutí tak, jak jej známe z historie.

Karel Bláha, zastupitel jihočeského města Temelín a spoluorganizátor letošního česko-slovenského Srazu Lhot a Lehot: Letošní sraz byl časově náročný, spánkový deficit byl nepředstavitelný. Sraz mě osobně utvrdil v tom, že když se chce, je možné zvládnout i jeden zpočátku šílený nápad. Nejvíce bych snad ocenil seniory, kteří si srazu užívali, jako by jim bylo pětadvacet let. Dalším pozitivem je, že se nikomu nic zásadního nestalo, a v neposlední řadě i fakt, že nám vyšlo počasí.

Lena Mlejnková, starostka města Semily: Moc nás potěšila velká návštěvnost při slavnostním otevření nového městského turistického a informačního centra a zájem veřejnosti. Centrum a přístup do muzea jsou nově bezbariérové. Čeká nás ještě kus práce a chceme se zaměřit na rozvoj turistického ruchu, ale první krok jsme už udělali a TIC se stalo novou reprezentativní branou do Semil.

Pavel Kubaník ze spolku Kulturák ve Chvalčově na Kroměřížsku: Komunita fanoušků Letního kina Chvalčov  je částečně organizovaná skrze iniciativu Kultura za pade, která je součástí pořádajícího spolku Kulturák. Princip je jednoduchý – pokud máte zájem o rozvoj kulturních aktivit v regionu, přispějte padesátikorunou měsíčně a za peníze z fondu uspořádejte malou kulturní akci. Pro přispěvatele jsou akce zdarma, výtěžek ze vstupného jde do společného fondu. Kultura za pade má aktuálně desítky přispěvatelů z Chvalčova, Bystřice pod Hostýnem a dalších obcí, ale i od lidí, kteří již dávno žijí jinde a skrze tuto iniciativu se mohou podílet na rozvoji svého rodiště. Kultura za pade tak vytvořila síť obdobně smýšlejících lidí, kteří stojí také za organizací letního kina. Výtěžek Letního kina Chvalčov jde do fondu Kultury za pade a financuje tak další kulturní akce mimo letní sezónu.

Vendula Bartáková, předsedkyně mediální komise rady obce Bílovice nad Svitavou v okrese Brno-venkov:  Pro vydávání našeho Bílovického zpravodaje jsou určitě nejdůležitější schopní lidé jako ve všech oborech, kteří nepostrádají entuziasmus a víru v to, že to dělají dobře. Občané si pochvalují rubriku Téma zpravodaje. Od jiných zpravodajů se určitě odlišujeme grafikou, uvedenou rubrikou a možná i tím, že dáváme prostor občanům k vyjádření, i když nemusí být zrovna lichotivé, a ve stejném čísle zpravodaje se snažíme uveřejnit i protinázory.

Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF, a. s.: Vytvořit mechanismus „spravedlivého“ rozdělování investičních dotací mezi obce je velmi obtížné. Nalezení základních parametrů, podle nichž by se rozdělování dotací mělo řídit, bude vždy diskutabilní. Asi intuitivně cítíme, že by stát měl pomáhat slabším obcím. Jejich vymezení by nemuselo být až tak nepřekonatelným problémem. Avšak v podmínkách, kdy o investičních dotacích rozhoduje několik ministerstev a fondů, to je naprosto nemožné.

Luděk Tesař, ekonom: Jedinými „finančními šťastlivci“ ve veřejné správě jsou obce. Nejenže jim nechybějí peníze na reprodukci, tedy na údržbu jejich majetku, ale mohou se i modernizovat a rozvíjet. Obce jsou největšími investory v rámci veřejné správy, a to i bez dotací. Nicméně jejich výsledky by měly být lepší. Brzdí je však byrokracie, jíž musí čelit, a psychopati, kteří pronikli do zastupitelstev... Rozvoj obcí funguje dobře zejména tam, kde obce investují do rozvoje infrastruktury k bydlení a podnikání, kde zvelebují podmínky pro vzdělávání a rozvoj ducha. Přes veškeré byrokratické problémy kolem investic se ukazuje, že princip subsidiarity funguje. Funguje tedy všude tam, kde nedochází k plýtvání veřejných peněz na soukromé aktivity pod hlavičkou veřejné prospěšnosti, nebo tam, kde se nedají strhnout líbivou, bohužel pouze líbivou, politikou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vladimír Kremlík, ministr dopravy: Chceme připravit a projednat návrh na možné zvýšení pokuty za porušení zákazu vjezdu těžké nákladní dopravy, která má odrazovat řidiče a dopravce, aby se vyhýbali mýtnému a sjížděli na krajské silnice.

Marek Pavlík, pedagog CEVRO Institutu: Základem struktury organizace podle holakracie jsou týmy. Ty jsou základními stavebními kameny organizace. Stavebními jednotkami rozhodně nejsou jednotlivci, oddělení, úseky nebo divize. Uvnitř týmů se jednotlivé role stanovují společně. Týmy navrhují svou strukturu samy a samy se také řídí.

Stanislav Loskot, poradce pro komunikaci a bezpečnost ve veřejné správě: Velmi zatěžující pro každého zaměstnance je obtěžování, čili chování jak spolupracovníků, tak nadřízených i podřízených. Tento druh chování vede obvykle ke snížení důstojnosti zaměstnance, vytvoření zastrašujícího a ponižujícího pracovního prostředí. Postižení zaměstnanci jako příklady uvádějí rozšiřování nepravdivých zpráv ze soukromého života zaměstnance, vyměňování a sdělování informací o pracovních schopnostech zaměstnance mezi zaměstnavateli, uveřejňování nepravdivých údajů o pracovní činnosti zaměstnance (zejména vedoucích zaměstnanců) ve sdělovacích prostředcích či rozšiřováním nepravdivých tvrzení o rodinném životě zaměstnance na pracovišti. Zde lze vysledovat přímou úměru v oblasti firemní kultury a fluktuace.

Kateřina Koláčková, ředitelka společnosti OTIDEA avz s. r. o.:  Pro starosty menších obcí, kteří zpravidla pro výkon  své funkce nejsou ani uvolněni, se osvědčují školení na míru v prostorách klientů na základě jejich požadavků a časových možností. Pokud si klient nevybere školení z nabídky na webu, může nás kontaktovat a vždy vymyslíme kurz přizpůsobený jeho individuálním potřebám.

Romana Smetánková,  česká kancelář EY: Česká centrální veřejná správa je v inovacích velmi pozadu. Na úrovni samosprávy je řada měst a obcí, jež se snaží jít s dobou. Ukazuje se (nejen u nás), že hnacím motorem je osvícená politická reprezentace a také angažovanost občanů. Nemám objektivní srovnání, jak si stojíme v porovnání se světem, ale pocitově si myslím, že zejména u velkých měst nám lehce ujíždí vlak. Vycházím i z toho, že EY problematiku tzv. měst budoucnosti řeší globálně už dlouhá leta, zatímco v Česku je to otázka spíše několika posledních let. A stále mluvíme spíše o partikulárních řešeních, než abychom tuto oblast řešili komplexně.

Jan Sedláček, místopředseda Sdružení místních samospráv ČR, starosta obce Křižánky na Žďársku: Kromě časové úspory pro účastníky webinářů, které ve Sdružení místních samospráv organizujeme v rámci projektu Správa obcí od A do Z, patří k přednostem tohoto druhu vzdělávacích akcí možnost opakovaného poslechu a také skutečnost, že účastník nemusí opustit prostředí své kanceláře. Další velkou výhodou je možnost neomezeného počtu účastníků. Na druhou stranu uspořádat úspěšný webinář je poměrně náročné. A to jak po technické stránce, tak po stránce výběru témat.

Jiří Paul, ředitel VAK Beroun: Technologie vyhodnocování satelitních snímků pro vyhledávání úniků vody z potrubí je v podstatě stejný způsob, jímž astronomové hledají vodu na jiných planetách. Satelitní snímek se pořizuje v neviditelném dlouhovlnném spektru. Výsledkem jsou jasně zvýrazněná místa potenciálního úniku vody, která se proloží vrstvou digitální mapy vodovodního potrubí. Jednotlivé nálezy se prověří pomocí softwarových filtrů a zároveň se u nich určí míra pravděpodobnosti úniku vody. Vodohospodářská společnost tak dostává formou webové aplikace interaktivní mapu, kde jsou znázorněna místa s pravděpodobným únikem vody, přičemž rádius činí zhruba sto metrů. Barevná škála navíc určuje pravděpodobnost poruchy. Aplikaci lze snadno použít i na mobilních zařízeních v terénu. V označených lokalitách se následně přesné místo poruchy hledá standardními technikami.

Aleš Erber, lesnický specialista, analytik a odborný lesní hospodář: Osobně tvrdím: Snažme se vypěstovat co nejhodnotnější les – tedy jednotlivé sortimenty, ale co nejlevněji. Příroda nám často sama ukazuje cestu, kterou se máme vydat. Stačí jen přírodě více naslouchat. Budoucnost lesního hospodářství tkví ve smysluplném omezení vstupů do výroby, tzn. že vyloučení takových nákladů, které jsou investovány zcela nepřirozeně a zbytečně s tím, že se spíše bude využívat tvořivá dynamika lesa umožňující jeho vlastníkům dosáhnout na vyšší zisky. Hlavně menší lesní majetky měst a obcí by se měly zaměřit na pěstování nejhodnotnějších sortimentů a nepoužívat způsoby pěstování lesů, které mají prvky průmyslové produkce. Jakostní hospodaření ovšem vyžaduje pečlivější přístup a lepší vnímání přirozených sil lesa a přirozených procesů. Lesnicí takové postupy znají, ale samotná podstata takové hospodaření se neobejde bez větší trpělivosti a podpory ze strany vlastníka lesa, který by měl hledět nejen na ekonomickou výkonost lesa, ale hlavně na jeho stav a vývoj po stránce ekologické i sociální.

Jiří Remeš, bývalý starosta obce Bantice na Třebíčsku: V roce 2003 nás oslovila společnost W. E. B větrná energie s. r. o. s žádostí o spolupráci při realizaci stavby větrné elektrárny v našem katastru obce.  Myšlenka se mi opravdu moc zamlouvala a začal jsem se o tyto stavby více zajímat. Společnost pro naše zastupitelstvo i zastupitelstva okolních obcí uspořádala zájezd do rakouských obcí, kde již elektrárny stály, a uspořádala pro nás besedu s jejich zástupci a představiteli. Ti hodnotili přínos elektráren pro obce vesměs kladně. Mě samotného tam zaujala větrná elektrárna s vyhlídkovým košem, který byl umístěn pod generátorem. Pokud by taková stála u nás v Banticích, jistě by to zvýšilo atraktivitu obce i turistický ruch. Vzhledem k umístění bantické větrné elektrárny by odsud byl krásný výhled do okolí krajiny. Avšak záměr se nepodařilo zrealizovat, stejně jako se nepovedlo vybudovat více větrných věží i v katastrech okolních obcí podle původního záměru. Ta naše, bantická, byla uvedena do provozu v roce 2008.

Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka: Otázka kupních cen při prodeji nemovitostí je poté, co byla absence odůvodnění odchylky od ceny v místě a čase obvyklé v zákoně o obcích „odměněna“ sankcí absolutní neplatnosti daného právního jednání (tedy sankcí, kterou nelze zhojit), nejčastěji diskutovanou otázkou v obcích a městech. A není divu: prodat něco pod cenou může být jednak prohlášeno následně za neplatné jednání – pokud to hned u tohoto prodeje neodůvodníme důležitým zájmem, který samospráva sleduje, jednak mohou být zastupitelé stíháni za porušování povinnosti při správě cizího majetku.  Právě proto, že nedůvodně prodali „levně“.

Zbyněk Vočka, vedoucí oddělení sociální pomoci, Odbor sociálních věcí, Krajský úřad Olomouckého kraje: Zásadním problémem neregistrovaných sociálních služeb je nemožnost dohledu nad úrovní poskytované péče a také fakt, že osoby, které péči zajišťují, nemusejí splňovat žádné podmínky (v oblasti trestní bezúhonnosti či odbornosti).

Kateřina Selníková, advokátka V4 Legal: V případě, že jde o veřejnou zakázku na stavební práce, jejíž součástí je také příprava projektové dokumentace, doporučujeme pečlivě zvážit požadavky na kvalitu, kvalifikaci a zkušenosti architektů nebo projektantů. Důraz by měl být při nastavování zadávacích podmínek rovněž kladen na organizaci realizačního týmu, a to typicky na pozici jeho vedoucího.

Jan Břeň, právník: Zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, její členění, průběh a případné opakování upravuje § 24 zákona o úřednících, přičemž podrobnosti zejména průběhu zkoušky zvláštní odborné způsobilosti a jejího opakování jsou stanoveny v § 3 a § 4 vyhlášky č. 512/2002 Sb. S právní úpravou zkoušky souvisí, je-li při ústní zkoušce úředník hodnocen klasifikačním stupněm „vyhověl“ v obecné části i ve zvláštní části, navazující úprava tzv. osvědčení v § 25 zákona o úřednících, které takto úspěšný úředník obdrží od Ministerstva vnitra do 15 dnů ode dne konání ústní zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (konkrétní náležitosti osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti jsou stanoveny v § 5 odst. 1 vyhlášky č. 512/2002 Sb., přičemž podle odstavce 2 citovaného ustanovení vyhlášky č. 512/2002 Sb. se osvědčení vydává v jednom vyhotovení).

Petr Kolman, VŠ Ambis Praha - Brno: Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona o úřednících odvoláním nebo vzdáním se funkce vedoucího úředníka nebo vedoucího úřadu pracovní poměr nekončí. Pozor, to ovšem neplatí, v případě že byl předmětný pracovní poměr založen jmenováním na dobu určitou. Územní samosprávný celek (obec, kraj) je povinen podat vedoucímu úředníku nebo vedoucímu úřadu návrh na změnu jeho dalšího pracovního zařazení u územního samosprávného celku převedením na jinou práci. A to takovou, jež koresponduje s jeho zdravotním stavem a dosaženou odbornou kvalifikací. Nemá-li územní samosprávný celek pro vedoucího úředníka (anebo vedoucího úřadu) takovou vhodnou práci nebo ji vedoucí úředník či vedoucí úřadu odmítne, jde o překážku v práci na straně územního samosprávného celku a současně je dán výpovědní důvod podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce. Dodejme, že odstupné poskytované vedoucímu úředníku nebo vedoucímu úřadu při organizačních změnách nenáleží v případě rozvázání pracovního poměru po odvolání nebo vzdání se funkce vedoucího úředníka (či vedoucího úřadu).

Marcela Káňová, Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný: Obecně platí, že pokud zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví pro případ rozporů konkrétní údaj, resp. konkrétní místo, kde má být údaj uvedený, jako rozhodující, pak je nutno na tomto místě uvedený údaj (v daném případě tedy v návrhu smlouvy) považovat za nabídkovou cenu účastníka. V souladu s tím by pak dodavatele měl požádat na základě § 46 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, aby účastník všechny ostatní části nabídky upravil tak, aby tomuto rozhodujícímu údaji odpovídaly. Pokud by však skutečně šlo o překlep a nabídková cena uvedená v návrhu smlouvy by byla podstatně nižší, hrozilo by riziko, že účastník nebude mít vůli takovou smlouvu nakonec uzavřít. V takovém případě se domnívám, že za určitých okolností lze akceptovat i úpravu nabídkové ceny v návrhu smlouvy, a to s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 172/2018 – 44, kde bylo dovozeno, že v jím posuzovaném případě měla být oprava početní chyby v nabídkové ceně akceptována, a to s ohledem na tyto výjimečné okolnosti.

Adam Furek, právník: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svěřuje v § 85 písm. a) do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce rozhodování o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí. To znamená, že vůli obce nabýt do svého vlastnictví hmotnou nemovitou věc musí předem vytvořit svým hlasováním zastupitelstvo obce. Na základě takto vytvořené vůle pak starosta (případně jiná oprávněná osoba) za obec navenek jedná, typicky uzavře kupní smlouvu či podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy (ve smyslu § 1731 a násl. občanského zákoníku). Bez předchozího schválení zastupitelstvem by jednání starosty (uzavřená smlouva, podaná nabídka) bylo neplatné (srov. § 41 odst. 2 a 3 zákona o obcích). Usnesení zastupitelstva přitom může být přijato jen na řádně svolaném a veřejně konaném zasedání (srov. § 93 odst. 1 a 3 a § 87 zákona o obcích). Mimo zasedání nemůže zastupitelstvo rozhodovat.*

Moderní obec v digitální verzi si můžete zakoupit (celoroční i pololetní předplatné, stejně jako jednotlivá vydání) na: https://digi.profipress.cz/katalog/detail/moderni-obec .

Tištěnou Moderní obec si můžete předplatit na: https://www.profipress.cz/predplatne/.

/rš/

 

 

 

Jako vždy i tentokrát z aktuálního – červnového – vydání Moderní obce přinášíme hrst zajímavých výroků, jichž se na jeho stránkách dopustily zajímavé osobnosti nejen z oblasti veřejné správy. Na titulní straně obálky naleznete portrétní snímek Zdeňka Ryšavého a uvnitř pak rozhovor s tímto starostou městyse Okříšky na Třebíčsku.

V každém novém vydání Moderní obce vybíráme zajímavé citáty některých osobností, které na stránkách časopisu vystupují. Tentokrát si můžete přečíst výběr citátů z červnového vydání Moderní obce.

* Richard Brabec, minist životního prostředí: Co nás čeká v následujících letech? V první řadě budeme muset přehodit výhybku a začít odpady více recyklovat. Ke zvýšení recyklace vede několik cest, které razí právě nová odpadová legislativa. Zvýšení množství materiálů mířících do recyklace totiž není možné bez navýšení množství vytříděných materiálů. Proto obce jako původce komunálních odpadů čeká především posílení třídicích kapacit a zvýšení množství vytříděného materiálu. To, jak k tomu jednotlivé obce přistoupí, bude zcela na jejich rozhodnutí a umu.

Nezbytnou součástí však nepochybně bude zavedení motivačních nástrojů a mechanismů, které zvýší třídění odpadů v jednotlivých domácnostech. Mezi takové nástroje mohou patřit určitě motivační platby za nakládání a svoz odpadů systémem PAYT, kdy se výše plateb za „černou popelnici“ bude odvíjet od množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu. Zcela jistě bude nutné v obcích více odpady sledovat a mít o nich detailnější informace.

Bude nutné dále rozšířit i množství nádob na tříděný odpad. Třídění papíru, plastů, kartonů a skla, které se „v hnízdech“ v ulicích objevují nejčastěji, už však nebude stačit. Nastoupit budou muset třeba barevné popelnice přímo u domů a na dvorech činžovních domů. Černé popelnice jim budou muset ustoupit.

Vedle zavedení povinnosti třídit v obcích kov a rostlinný bioodpad přibude v následujících letech i povinnost třídit oleje a textil. Obce by také měly zvážit, zda nerozšířit povinný sběr rostlinného bioodpadu i o kuchyňský odpad a odpad živočišného původu. Ostatně veřejnost se na nás v posledních měsících právě kvůli takové možnosti často obrací.

* Zdeněk Ryšavý, starosta městyse Okříšky: Určitě mně dají zapravdu kolegové starostové, že administrativa kolem dotací je vysoce zatěžující, leckdy se mění podmínky pro využití dotace „za pochodu“, takže se nedivím, že hlavně menší obce raději o dotace nežádají. Nehledě na to, že často si nemůžete být jist, zda nevědomky některou z podmínek nedodržíte a i za zcela nicotné formální pochybení se můžete dočkat nejen vrácení dotace a zaplacení penále, ale ještě také trestního stíháni.

* Hana Kordová Marvanová, radní hl. města Prahy: Navrhujeme, aby se změnil zákon o majetku státu a bylo zavedeno zákonné předkupní právo pro samosprávné celky – nejen obce, ale i kraje – a to tak, aby stát dříve než bude nepotřebný majetek prodávat třetím osobám, byl povinen ho nabídnout samosprávnému celku. V případě jeho zájmu by se majetek prodával buď bezúplatně, pokud by byly splněny zákonné podmínky bezúplatného převodu, nebo by se uplatnila cena podle znaleckého posudku. Teprve kdyby územní samosprávný celek nevyužil předkupního práva, mohl by ten majetek stát prodávat soukromým osobám.

* Tomáš Drápela, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR (o letošních Dnech teplárenství a energetiky v Hradci Králové): Velmi mě těší, že hlavní sál konference byl opět zcela zaplněn. Teplárenství je ve složité situaci kvůli překotným, ne vždy zcela promyšleným a často nepředvídatelným změnám prostředí. Je před námi však i řada příležitostí, kterých se musíme chopit. Přecházíme do ofenzívy a budeme tlačit na vládu, aby plnila své závazky a sliby.

* Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka: Unie sebevědomé samosprávy chce být silnou odbornou oporou obcí a měst zejména poli práva, kde si klade vysoké cíle. Hodlá se stát výraznou autoritou při výkladu právních norem aplikovaných v obcích, městech a krajích, tvůrcem právních stanovisek a výkladů pro vyšetřovatele policie, státní zástupce a soudy. Bude také mapovat veškerou judikaturu a odbornou literaturu a s jejich pomocí samosprávu vzdělávat, aby se zásahům státu uměla bránit a ubránit. Unie také chce prosadit přijetí nového zákona o obcích.

* Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje: Pokud vláda navrhne novelu stavebního zákona z dfílny Ministerstva pro místní rozvoj, parlament ji schválí a prezident podepíše, tak Pardubický kraj navrhne legislativní iniciativu, která bude obsahovat změnu názvu specializovaného stavebního úřadu na okresní úřady pod Ministerstvem pro místní rozvoj.

* Věra Kameníčková, analytička CROF - Czech Credit Bureau, a. s.: I když dluh územních samospráv v roce 2018 meziročně vzrostl, rozdíl mezi objemem peněz, které mají obce k dispozici, a objemem duhu se zvýšil. Koncem loňského roku měly územní samosprávné celky na účtech téměř trojnásobek toho, co dlužily. Tento rozdíl byl v posledních deseti letech nejvyšší. Úspory územních samospráv jsou téměř třikrát vyšší než jejich dluh.

* Luděk Tesař, ekonom, www.cityfinance.cz: Čekat na dotace znamená zdražovat investice nejen tím, že cena stavebních prací (a nejen jich) rok od roku roste. Ale především to znamená také zdražit celý projekt, vcelku snadno a klidně i třeba na dvojnásobek. Musíte totiž do projektu doplnit představy poskytovatele dotace nebo zajištění podmínek udržitelnosti, díky nimž dotaci obdržíte. Z praxi jsou známy některé bizardní podmínky udržitelnosti, které se s přijetím dotace pojily.

* Olga Dočkalová, starostka obce Sudice, jednatelka Technické služby Malá Haná s. r. o.: Dnes se hodně propagují různé systémy slev na poplatcích pro občany, kteří poctivě třídí, ale i to může být dvousečné. Nemyslím si, že existuje systém spravedlivý pro všechny. Systém slev na poplatcích podle třídění není spravedlivý pro občany, kteří odpad téměř netvoří a předcházejí jeho vzniku. Když i tyto občany nějak finančně oceníte, tak časem budete hledat odpad za obcí nebo jej začnou lidé pálit v kotlích a tvrdit, že předcházejí vzniku odpadu.

Domnívám se, že pro občany by se mělo stát třídění samozřejmostí a součástí života i bez finanční motivace. Poplatky stanovené vedením obce by měly být nastaveny podle toho, jak se celá obec se zapojí. Jde o to, aby všichni společně v obci začali nad produkovanými odpady přemýšlet a cítili, že když se do nabízených systémů všichni zapojí, nebudou tolik finančně „trpět“, a bude je hřát skvělý pocit, že udělali dobrý skutek pro přírodu a své okolí.

* Eva Tylová, místostariostka městské části Praha 12: Stromy fungují jako klimatická jednotka, v létě okolí ochlazují a v zimě oteplují. A to vše bez zapojení do elektrické sítě. Naše městská část se snaží mít na svém území takových klimatizačních jednotek nejvíce. „Vysazujeme i ovocné stromy, které za květu oživují krajinu i parky, zvyšují druhovou bohatost a nakonec si na jejich plodech ještě pochutnáme. Nově jsme se rozhodli vysazovat na sídlištích třešně, abychom pro prvomájový polibek nemuseli chodit daleko.

* Stanislav Loskot, poradce pro komunikaci a bezpečnost ve veřejné správě: Mystery client je jednou z možných forem sociologického průzkumu, kdy management organizace zjišťuje, do jaké míry jsou naplňovány jeho pokyny, příkazy, směrnice, včetně spolupůsobení firemní kultury na občany/zákazníky úřadu/organizace. Mám na mysli dodržování třeba etického kodexu organizace, zásady či pravidla externí komunikace, které jsou velmi často součástí interních směrnic úřadů např. pracovního řádu. Můžete si jej objednat prakticky kdykoli, pokud máte zájem tyto situace sledovat, získávat zpětnou vazbu a s ohledem na výsledky dále budovat a rozvíjet oboustranně výhodné vztahy s veřejností.

* Roman Mazák, předseda Družstva CBA CZ ( o výhodách, které prodejnám potravin a smíšeného zboží v menších sídlech, může přinést jejich zapojení do kvalitní franšízové sítě): O řadu věcí se postará centrální software, což platí i u těch nejmenších prodejen. Napojení prodejny na centrální software běžným zákazníkům pravděpodobně unikne. Na první pohled však zaznamenají významnou modernizaci vybavení prodejny. Ať už jde o mrazáky, chladničky, regály či prodejní pult... Velmi často se mění také fasáda prodejny, aby vypadala reprezentativně a splňovala standardy franšízy CBA. Spotřebitel také určitě zaznamená lepší uspořádání zboží, které odpovídá aktuálním trendům a zajišťuje zákazníkovi více komfortu. Pokud jde o odběr zboží od smluvních či schválených dodavatelů, prodejnám se vstupem do franšízové sítě díky výhodnějším podmínkám u nasmlouvaných dodavatelů sníží nejen jejich počet, ale také administrativní zátěž personálu. Nižší nákupní ceny a doporučené prodejní ceny s sebou nesou i velmi zajímavé obchodní přirážky.

* Eva Feyfarová, pracovní skupina Vzdělávání Národní sítě Místních akčních skupin ČR: V poslední době se zlepšila spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Pro tento resort je naše důkladná znalost území praktickým podkladem pro zjišťování, co území potřebuje. Místní akční plánování doslova nabízí expertní přehled o jednotlivých územích. MAP se také staly zajímavým komunikačním mezičlánkem mezi školou a ministerstvem. Dříve existovaly na úrovni okresů metodické kabinety, ty však skončily – a nyní se k nim přes jiné projekty vracíme (Projekt SYPO). Nyní sice fungují odbory školství na úřadech obcí s rozšířenou působností (ORP), ale jejich úloha a pozice je spíše administrativní. Diskuse se školami ani mapování situace jednotlivých škol není v jejich silách. MAS naopak mají prostor k propojování rozmanitých zkušeností a umí to, což je jedinečné a důležité.

* Anna Ježková, jednatelka společnosti Atkins & Langford Development s. r. o.: Například Francie je specifická v tom, že tamní vertikální řízení je zakotvené v celé společnosti a tím pádem funguje lépe transparentnost a předvídatelnost. Na druhé straně lze do stavebního procesu více zasahovat, třeba starostové jej mohou více regulovat, ale mají také více odpovědnosti. Od vlády mají stanoveno, kolik nájemních dostupných či sociálních bytů musejí postavit v určitém termínu. Když je však nepostaví, dostanou pokutu za to, že nesplnili plán. Ministerstvo ví, kolik bytů v celé zemi ročně chybí, a aby obnovilo bytový park a uspokojilo nové požadavky, stanovuje podle toho plány pro samosprávy. Tyto principy sociální soudržnosti ve Francii existují už 200 let a platí stále. Nicméně s tím, jak je francouzská společnost velmi otevřená směrem k nově příchozím migrantům, mění se a vláda musí více regulovat, protože se objevují tendence těch sociálních výhod zneužívat. Zemi pak roste státní dluh. Francie je hodně zadlužená, a není jisté, zda je tento systém do budoucna udržitelný. Jakékoliv příklady ze zahraničí, je vždy dobré transformovat na kontext naší situace, nedá se vše jednoduše kopírovat.

* Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka: Soukromoprávní postavení obce a její základ v právu veřejném se v oblasti prodeje nemovitostí v části zveřejnění záměru nemovitost prodat snad nejvíce střetávají. Bez ohledu na judikaturu Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR, která se soustředí zejména na to, co žádá zákon o obcích a jakou podstatu má zveřejněný záměr apod., nelze opominout ani požadavky na srozumitelnost a určitost jednání obce či města navenek.

Velkorysá judikatura, které stačil záměr v té nejužší podobě („co a za kolik“), a dokonce tolerovala, že zveřejnění záměru prodat nemovitý majetek města a obsah záměru (tedy za jakých podmínek prodat) neschvalovalo ani u podstatných smluv o podstatném majetku zastupitelstvo, je z pohledu autorky tohoto článku již překonaná.

Jedná-li o podstatnější dispozici s nemovitým majetkem obce (na základě rozumné úvahy, co je podstatné), je vhodné, aby záměr schvalovalo zastupitelstvo, tím de facto rozhodlo o tom, že skutečně chce obec tento majetek prodat (jiný orgán, než zastupitelstvo o tom rozhodnout totiž nemůže) a naformulovaný záměr byl natolik obsahově kvalitní, aby se z něho zájemce dozvěděl, za jakých podmínek skutečně bude nemovitý majetek prodáván. Je to naplnění jak zásady publicity, tak předvídatelnost jednání veřejné správy, což představuje dobrý základ budoucího právního jednání obou stran směrem k určitosti, vážnosti a srozumitelnosti (a platnosti!) smlouvy samotné.

Obec by si pak měla nechat prostor pro to smlouvu neuzavřít vůbec (a to žádnou), a neměla by se vázat na nejvyšší cenu, když rozhodnout může nakonec podle jiného kritéria (které řádně odůvodní).

Obec může též požadovat cenu pevnou, tedy nabídku jen předem přesně stanovené ceny, a souboj cen vůbec nepřipustit (vyšší nabídky vyřadit – i to by však mělo být obsahem záměru).

To vše však vyžaduje velmi kvalitní a promyšlený sepis záměru obce nemovitost prodat, tedy ve své podstatě sepis záměru tak, jak jej judikatura zdaleka nežádá. Požadavek na předvídatelnost, srozumitelnost a transparentní jednání vůči zájemcům, a také zájem obce na otevřeném jednání s potencionálními smluvními stranami, by měl přesto vést k jinému přístupu k záměrům, než jak je prezentuje citovaná judikatura. Ta totiž zcela jistě v budoucnu dozná změn – podstata hospodaření obcí s nemovitým majetkem si to vyžádá.

* Zbyněk Vočka, vedoucí oddělení sociální pomoci, Odbor sociálních věcí, Krajský úřad Olomouckého kraje: Poskytování péče lidem závislým na pomoci jiné fyzické osoby prostřednictvím neregistrovaných sociálních služeb může znamenat výrazné ohrožení práv osob a často i ohrožení jejich zdraví či života. Péče je jim často poskytována laickými pečovateli, kteří za sebou nemají žádnou přípravu pro poskytování pomoci lidem, kteří jsou například zcela imobilní.

/rš/

Tištěnou Moderní obec si můžete předplatit na :https://www.profipress.cz/predplatne/.

Digitální verzi Moderní obce (i pouze jednotlivá vydání) si můžete předplatit na: https://digi.profipress.cz/ .

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubnové číslo Moderní obce, odborného měsíčníku pro veřejnou správu, je už u svých čtenářů. I tentokrát na 68 stranách přínáší zajímavé a důležité informace pro všechny, kdo se starají o efektivní chod a rozvoj svých obcí a měst.

Už tradičně z aktuálního vydání Moderní obce přinášíme výběr zajímavých citátů některých osobností, které na stránkách časopisu vystupují.

* Lubomír Žmolík, starosta obce Lipová-lázně na Jesenicku: Určitě bych byl pro to, aby starostové měli volební období šestileté, jako je to například v některých spolkových zemích Německa. Koneckonců připravit a uskutečnit větší komunální projekt často přesahuje jedno čtyřleté volební období.

* Jouni Parkkonen, výkonný ředitel finské organizace KOVA, sdružující 47 členských neziskových organizací a nadací či fondů poskytujících nájemní bydlení: Finská vláda, zejména municipality, dbají při plánování nové výstavby na to, aby byty pro udržitelné bydlení byly rozesety v různých oblastech, nikoli segregovány v jednom místě či několika sousedících nájemních domech. Finsko se tak vyhnulo problémům vznikajícím s existencí slamů. Sociální mix – tedy aby spolu žili lidé z různých sociálních a společenských vrstev – se vyplácí všem a vede k vyšší toleranci. V developerské bytové výstavbě mají municipality silnou pozici, díky vlastnictví pozemků pro výstavbu.

* Antonín Staněk, ministr kultury ČR: Dobře si uvědomuji význam památek pro turistický ruch jako významný ekonomický faktor. Je však pravdou, že exaktní provázání příjmů z turistiky s výdaji na památky stále není nastaveno. V každém případě bude ministerstvo kultury nadále otevřeno diskusi s partnery na téma možných modifikací programu tak, aby co nejlépe vyhovoval v současných podmínkách a nadále plnil své poslání – činit naše města krásnějšími.

* Karel Ferschmann, starosta obce Němčovice na Rokycansku: Zálohování PET lahví a hliníkových plechovek by jednoznačně přispělo k ochraně životního prostředí. Třídit ostatní obaly občané určitě nepřestanou, protože k barevným kontejnerům se naučili chodit i s dalšími druhy odpadů. Navíc ve všech zemích, kde se zavedlo zálohování PET lahví, došlo ke zvýšení třídění odpadů a neexistuje žádný důvod, proč by tomu mělo být v Česku jinak.

* Marek Sýkora, předseda komise životního prostředí předsednictva Svazu měst a obcí ČR: Skutečností je, že PET lahve jsou nejlépe tříděným artiklem. Jsou výrazným „ekonomickým tahounem“ dotřiďovacích linek, z nichž řada je vlastněna obcemi. Zavedou-li se zálohy na PET lahve, tyto linky zkrachují! Systém, kdy každý obchodník musí zajistit buď automat na lahve (investice za zhruba půl milionu korun), nebo zavést oddělený výkup „petek“ (investice do stavebních úprav obchodů) výrazně ohrozí již tak velkými hráči zasažený maloobchod ve venkovském prostoru (nebude to pro ně ta poslední smrtelná rána do vazu?).

* Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka: Přestože obec uzavírá soukromoprávní vztah, například kupní smlouvu o prodeji nemovitosti, musí se řídit vedle soukromého práva i pravidly, která jí stanovuje zákon o obcích. Jinými slovy, „obec není firma“.

* Luděk Tesař, ekonom: Z každých 10 Kč investic obcí představovaly v roce 2018 dotace průměrně 1,5 Kč (za poslední čtyři roky to v průměru byly 2 Kč). Stále platí má kritika dotací a jsem nadále přesvědčen o tom, že projekty se v praxi dotacemi zbytečně často prodražují, komplikují a byrokracie vyžadovaná poskytovateli dotací je pro příjemce peklem na Zemi. Čekáním na dotace se často stavební práce natolik zdraží, že se pak zkrátka očekávaný pozitivní efekt dotace vůbec nedostaví. Ba naopak, na patře zůstává pachuť kocoviny jako po pořádném flámu. Někdy dotace svými následky takřka až fyzicky bolí a kontroly poskytovatelů takovou „radost“ z dotace dají obcím pocítit o to intenzívněji.

* Ondřej Štrup, odborník na facility management: Novou oblastí facility managementu jsou měkké služby – bezpečnostní služby (včetně BOZP, PO a OŽP), služby jednotlivým zaměstnancům či návštěvníkům (stravování, recepční služby, překlady, asistence atd.) a dále interní logistické služby (interní doprava, autoprovoz, interní pošta, archivy, tiskové služby atd.). Bližší přehled je vysvětlen v krátkých videích na úvodní stránce www.fminstitute.cz. Významným posunem, který facility management přinesl je vnímání integrace řízení těchto podpůrných služeb. Pod pojmem integrace řízení nemusí být zahrnován pouze integrovaný outsourcing FM služeb, významná je integrace řízení na straně objednatele (v našem případě vedení obce či města).

* Jana Černá, Magistrát města Mostu: Rozhodnutí zapojit náš úřad do Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost znamenalo možnost získat další prestižní ocenění, a to na opravdu nejvyšší úrovni. Zároveň ale také přineslo spoustu práce. Do příprav podkladové zprávy k účasti se zapojilo mnoho zaměstnanců napříč celým úřadem. Jak samotné ocenění, slavnostně udělené v prostorách Španělského sálu Pražského hradu, tak zejména Zpráva hodnotitele, předaná následně, jsou pro nás důležité. Jednak je prestižní ocenění možností, jak můžeme představit činnost našeho úřadu, jednak je pro nás zejména závazkem, abychom pokračovali v nastaveném směru, kterým se mostecký magistrát v oblasti společenské odpovědnosti ubírá.

* Zbyněk Linhart, předseda senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí:  Pokračující socio-ekonomické rozevírání nůžek mezi regiony může destabilizovat demokratický systém v naší zemi. Podíl hrubého domácího produktu (HDP) na obyvatele se v Ústeckém kraji vůči ČR neustále snižuje, místo toho, aby se k průměru přibližoval. Strukturálně postižené však nejsou jen severozápad a Moravskoslezský kraj, ale i menší území, například Jesenicko, část jižních Čech, část Vysočiny, případně část jižní Moravy a ještě další drobnější celky. V těchto regionech se například častěji vyplácejí doplatky na bydlení a příspěvky na živobytí.

* Aleš Erber, lesnický specialista, analytik a odborný lesní hospodář: Mnozí vlastníci obecních a městských – a především pak vedení státních lesů, ještě do nedávné minulosti kladli vysoký důraz jen na vysoký zisk z lesního hospodaření bez potřeb vyváženosti sociálních a ekologických aspektů – podle principu TUH. Jenže takové hospodaření může vést za určitý čas k finančním ztrátám, což se u řady majetků i stalo.

* Jaroslav Klusák, energetický manažer města Litoměřice: Energetický manažer (či jeho tým) by měl být tím, kdo navrhuje projekty, komunikuje s externími firmami, konzultanty a předkládá návrhy řešení vedení měst. Zároveň je vhodné, pokud je energetický manažer na dosahování úspor motivován (finančně i nefinančně). Například v Litoměřicích je pět procent z ročních čistých úspor rozdělováno na odměny mezi pracovníky, kteří se na úsporách podíleli. Co se týče zakotvení pozice manažera v ISO, norma již pozici zmiňuje. Důležité je, aby tato pozice v jakékoliv organizaci byla aktivní, měla řádně nastavené kompetence a jejími doporučeními se zabýval vrcholný management, stejně tak je nezbytné, aby v organizaci byl řádně nastaven systém spolupráce energetického manažera a nižšího managementu (vedoucích, a dalších úředníků). Velmi dobrá je praktická zkušenost z Pardubického kraje, kdy veškeré investice, které mají přesah do energetiky, posuzuje energetický manažer z hlediska jejich dopadů na budoucí provozní výdaje a energetickou náročnost kraje.

* Lenka Kováčová, koordinátorka Fondu Otakara Motejla: Často setkáváme se stížnostmi, že otevřená data jsou uživateli využívána málo. Bohužel v řadě měst (ale i národních institucí) převládá představa, že otevření dat automaticky povede k vytvoření jakési datové gramotnosti v řadách veřejnosti, která je pak začne sama od sebe ve velkém využívat. To samozřejmě vede k následnému zklamání. Je proto potřeba, aby ti, co data publikují, to dělali kvalitně, pravidelně je aktualizovali, přidávali nové datové sady a doplnili je metadaty. Jedině tak je budou urbanisté, architekti, vývojáři a aktivní občané využívat.

* Matěj Dědina, advokátní koncipient CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, advokátní kancelář s. r. o.: Ministerstvo spravedlnosti dokončuje práce na paragrafovém znění zákona o hromadných žalobách, který má do právního řádu zavést v našich podmínkách dosud neznámý institut kolektivního uplatňování nároků. Z hlediska věcné působnosti zákon vychází obecně z nejširšího možného pojetí. Takto pojatá působnost hromadné žaloby způsobí, že dopadne i na právní vztahy státu a územní samosprávy. Počítá se s tím, že hromadnou žalobu bude možné podat ve všech oblastech, v nichž lze nároky uplatňovat cestou civilního soudního řízení. Prostřednictvím kolektivního řízení bude proto možné společně uplatňovat nároky jak na plnění (např. na náhradu škody), tak na zdržení se protiprávního jednání či odstranění protiprávního stavu a nároky určovací. Půjde tak nejen o typické spotřebitelské spory, které jsou v hromadném uplatňování nároků nejčastější (a v zahraničí mnohdy také výhradní), ale rovněž o nároky z pracovně-právních vztahů (nedodržování zákonných podmínek odměňování, pracovních podmínek apod.), nekalé soutěže a další.

* Zbyněk Vočka, vedoucí oddělení sociální pomoci, odbor sociálních věcí, Krajský úřad Olomouckého kraje: Bylo by vhodné, aby stát (Ministerstvo vnitra) změnil systém výpočtu příspěvku, který je určován v závislosti na počtu opatrovanců, jímž je obec veřejným opatrovníka jmenována, a jehož výše by nově byla stanovována i v závislosti na faktu, jak je personálně výkon přenesené působnosti obcí zajištěn. Takový způsob výpočtu příspěvku by mohl vést ke zvýšení počtu zaměstnanců obcí vykonávajících veřejné opatrovnictvím, a tím k lepšímu plnění povinností opatrovníka.

* Václav Chmelík, advokátní koncipient, KVB advokátní kancelář s. r. o., (na otázku Je možné zřídit k nemovitostem ve vlastnictví obce zástavní právo? Zástavní právo by bylo zřizováno v souvislosti s úvěrem kupujícího, s jehož pomocí by kupující získal prostředky na uhrazení kupní ceny.): Zastavení obecního majetku obecně nic nebrání, ale je třeba vždy pamatovat na to, že pokud by dlužník, v jehož prospěch je zástavní právo zřízeno, své závazky neplnil, jeho věřitel by se uspokojil na předmětu zástavy ve vlastnictví obce. Je tudíž žádoucí, aby vznik zástavního práva byl ze strany obce vhodně právně ošetřen tak, aby případná rizika byla co možná nejvíce eliminována. Na druhou stranu je ovšem třeba konstatovat, že zřizování zástavního práva ještě před převodem vlastnictví v souvislosti s čerpáním úvěru (hypotéky) kupujícího je v praxi běžné a vzhledem k tomu, že původnímu vlastníkovi předmětu převodu kupní cenu hradí zpravidla poskytovatel úvěru, riziko je v takovém případě na straně obce spíše minimální. Dodáváme, že rozhodnutí o zastavení nemovitých věcí musí být s ohledem na ustanovení § 85 písm. k) zákona o obcích bezvýhradně schváleno zastupitelstvem obce.*

Moderní obec si můžete číst i v mobilu, tabletu nebo na počítači. Podrobnosti najdete na: https://digi.profipress.cz/.

/red/

Foto: Titulní strana obálky dubnového vydání Moderní obce se starostou Lipové-lázní Lubomírem Žmolíkem.

Foto: Ivan Ryšavý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down