Jako vždy i tentokrát z aktuálního – červnového – vydání Moderní obce přinášíme hrst zajímavých výroků, jichž se na jeho stránkách dopustily zajímavé osobnosti nejen z oblasti veřejné správy. Na titulní straně obálky naleznete portrétní snímek Zdeňka Ryšavého a uvnitř pak rozhovor s tímto starostou městyse Okříšky na Třebíčsku.

V každém novém vydání Moderní obce vybíráme zajímavé citáty některých osobností, které na stránkách časopisu vystupují. Tentokrát si můžete přečíst výběr citátů z červnového vydání Moderní obce.

* Richard Brabec, minist životního prostředí: Co nás čeká v následujících letech? V první řadě budeme muset přehodit výhybku a začít odpady více recyklovat. Ke zvýšení recyklace vede několik cest, které razí právě nová odpadová legislativa. Zvýšení množství materiálů mířících do recyklace totiž není možné bez navýšení množství vytříděných materiálů. Proto obce jako původce komunálních odpadů čeká především posílení třídicích kapacit a zvýšení množství vytříděného materiálu. To, jak k tomu jednotlivé obce přistoupí, bude zcela na jejich rozhodnutí a umu.

Nezbytnou součástí však nepochybně bude zavedení motivačních nástrojů a mechanismů, které zvýší třídění odpadů v jednotlivých domácnostech. Mezi takové nástroje mohou patřit určitě motivační platby za nakládání a svoz odpadů systémem PAYT, kdy se výše plateb za „černou popelnici“ bude odvíjet od množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu. Zcela jistě bude nutné v obcích více odpady sledovat a mít o nich detailnější informace.

Bude nutné dále rozšířit i množství nádob na tříděný odpad. Třídění papíru, plastů, kartonů a skla, které se „v hnízdech“ v ulicích objevují nejčastěji, už však nebude stačit. Nastoupit budou muset třeba barevné popelnice přímo u domů a na dvorech činžovních domů. Černé popelnice jim budou muset ustoupit.

Vedle zavedení povinnosti třídit v obcích kov a rostlinný bioodpad přibude v následujících letech i povinnost třídit oleje a textil. Obce by také měly zvážit, zda nerozšířit povinný sběr rostlinného bioodpadu i o kuchyňský odpad a odpad živočišného původu. Ostatně veřejnost se na nás v posledních měsících právě kvůli takové možnosti často obrací.

* Zdeněk Ryšavý, starosta městyse Okříšky: Určitě mně dají zapravdu kolegové starostové, že administrativa kolem dotací je vysoce zatěžující, leckdy se mění podmínky pro využití dotace „za pochodu“, takže se nedivím, že hlavně menší obce raději o dotace nežádají. Nehledě na to, že často si nemůžete být jist, zda nevědomky některou z podmínek nedodržíte a i za zcela nicotné formální pochybení se můžete dočkat nejen vrácení dotace a zaplacení penále, ale ještě také trestního stíháni.

* Hana Kordová Marvanová, radní hl. města Prahy: Navrhujeme, aby se změnil zákon o majetku státu a bylo zavedeno zákonné předkupní právo pro samosprávné celky – nejen obce, ale i kraje – a to tak, aby stát dříve než bude nepotřebný majetek prodávat třetím osobám, byl povinen ho nabídnout samosprávnému celku. V případě jeho zájmu by se majetek prodával buď bezúplatně, pokud by byly splněny zákonné podmínky bezúplatného převodu, nebo by se uplatnila cena podle znaleckého posudku. Teprve kdyby územní samosprávný celek nevyužil předkupního práva, mohl by ten majetek stát prodávat soukromým osobám.

* Tomáš Drápela, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR (o letošních Dnech teplárenství a energetiky v Hradci Králové): Velmi mě těší, že hlavní sál konference byl opět zcela zaplněn. Teplárenství je ve složité situaci kvůli překotným, ne vždy zcela promyšleným a často nepředvídatelným změnám prostředí. Je před námi však i řada příležitostí, kterých se musíme chopit. Přecházíme do ofenzívy a budeme tlačit na vládu, aby plnila své závazky a sliby.

* Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka: Unie sebevědomé samosprávy chce být silnou odbornou oporou obcí a měst zejména poli práva, kde si klade vysoké cíle. Hodlá se stát výraznou autoritou při výkladu právních norem aplikovaných v obcích, městech a krajích, tvůrcem právních stanovisek a výkladů pro vyšetřovatele policie, státní zástupce a soudy. Bude také mapovat veškerou judikaturu a odbornou literaturu a s jejich pomocí samosprávu vzdělávat, aby se zásahům státu uměla bránit a ubránit. Unie také chce prosadit přijetí nového zákona o obcích.

* Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje: Pokud vláda navrhne novelu stavebního zákona z dfílny Ministerstva pro místní rozvoj, parlament ji schválí a prezident podepíše, tak Pardubický kraj navrhne legislativní iniciativu, která bude obsahovat změnu názvu specializovaného stavebního úřadu na okresní úřady pod Ministerstvem pro místní rozvoj.

* Věra Kameníčková, analytička CROF - Czech Credit Bureau, a. s.: I když dluh územních samospráv v roce 2018 meziročně vzrostl, rozdíl mezi objemem peněz, které mají obce k dispozici, a objemem duhu se zvýšil. Koncem loňského roku měly územní samosprávné celky na účtech téměř trojnásobek toho, co dlužily. Tento rozdíl byl v posledních deseti letech nejvyšší. Úspory územních samospráv jsou téměř třikrát vyšší než jejich dluh.

* Luděk Tesař, ekonom, www.cityfinance.cz: Čekat na dotace znamená zdražovat investice nejen tím, že cena stavebních prací (a nejen jich) rok od roku roste. Ale především to znamená také zdražit celý projekt, vcelku snadno a klidně i třeba na dvojnásobek. Musíte totiž do projektu doplnit představy poskytovatele dotace nebo zajištění podmínek udržitelnosti, díky nimž dotaci obdržíte. Z praxi jsou známy některé bizardní podmínky udržitelnosti, které se s přijetím dotace pojily.

* Olga Dočkalová, starostka obce Sudice, jednatelka Technické služby Malá Haná s. r. o.: Dnes se hodně propagují různé systémy slev na poplatcích pro občany, kteří poctivě třídí, ale i to může být dvousečné. Nemyslím si, že existuje systém spravedlivý pro všechny. Systém slev na poplatcích podle třídění není spravedlivý pro občany, kteří odpad téměř netvoří a předcházejí jeho vzniku. Když i tyto občany nějak finančně oceníte, tak časem budete hledat odpad za obcí nebo jej začnou lidé pálit v kotlích a tvrdit, že předcházejí vzniku odpadu.

Domnívám se, že pro občany by se mělo stát třídění samozřejmostí a součástí života i bez finanční motivace. Poplatky stanovené vedením obce by měly být nastaveny podle toho, jak se celá obec se zapojí. Jde o to, aby všichni společně v obci začali nad produkovanými odpady přemýšlet a cítili, že když se do nabízených systémů všichni zapojí, nebudou tolik finančně „trpět“, a bude je hřát skvělý pocit, že udělali dobrý skutek pro přírodu a své okolí.

* Eva Tylová, místostariostka městské části Praha 12: Stromy fungují jako klimatická jednotka, v létě okolí ochlazují a v zimě oteplují. A to vše bez zapojení do elektrické sítě. Naše městská část se snaží mít na svém území takových klimatizačních jednotek nejvíce. „Vysazujeme i ovocné stromy, které za květu oživují krajinu i parky, zvyšují druhovou bohatost a nakonec si na jejich plodech ještě pochutnáme. Nově jsme se rozhodli vysazovat na sídlištích třešně, abychom pro prvomájový polibek nemuseli chodit daleko.

* Stanislav Loskot, poradce pro komunikaci a bezpečnost ve veřejné správě: Mystery client je jednou z možných forem sociologického průzkumu, kdy management organizace zjišťuje, do jaké míry jsou naplňovány jeho pokyny, příkazy, směrnice, včetně spolupůsobení firemní kultury na občany/zákazníky úřadu/organizace. Mám na mysli dodržování třeba etického kodexu organizace, zásady či pravidla externí komunikace, které jsou velmi často součástí interních směrnic úřadů např. pracovního řádu. Můžete si jej objednat prakticky kdykoli, pokud máte zájem tyto situace sledovat, získávat zpětnou vazbu a s ohledem na výsledky dále budovat a rozvíjet oboustranně výhodné vztahy s veřejností.

* Roman Mazák, předseda Družstva CBA CZ ( o výhodách, které prodejnám potravin a smíšeného zboží v menších sídlech, může přinést jejich zapojení do kvalitní franšízové sítě): O řadu věcí se postará centrální software, což platí i u těch nejmenších prodejen. Napojení prodejny na centrální software běžným zákazníkům pravděpodobně unikne. Na první pohled však zaznamenají významnou modernizaci vybavení prodejny. Ať už jde o mrazáky, chladničky, regály či prodejní pult... Velmi často se mění také fasáda prodejny, aby vypadala reprezentativně a splňovala standardy franšízy CBA. Spotřebitel také určitě zaznamená lepší uspořádání zboží, které odpovídá aktuálním trendům a zajišťuje zákazníkovi více komfortu. Pokud jde o odběr zboží od smluvních či schválených dodavatelů, prodejnám se vstupem do franšízové sítě díky výhodnějším podmínkám u nasmlouvaných dodavatelů sníží nejen jejich počet, ale také administrativní zátěž personálu. Nižší nákupní ceny a doporučené prodejní ceny s sebou nesou i velmi zajímavé obchodní přirážky.

* Eva Feyfarová, pracovní skupina Vzdělávání Národní sítě Místních akčních skupin ČR: V poslední době se zlepšila spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Pro tento resort je naše důkladná znalost území praktickým podkladem pro zjišťování, co území potřebuje. Místní akční plánování doslova nabízí expertní přehled o jednotlivých územích. MAP se také staly zajímavým komunikačním mezičlánkem mezi školou a ministerstvem. Dříve existovaly na úrovni okresů metodické kabinety, ty však skončily – a nyní se k nim přes jiné projekty vracíme (Projekt SYPO). Nyní sice fungují odbory školství na úřadech obcí s rozšířenou působností (ORP), ale jejich úloha a pozice je spíše administrativní. Diskuse se školami ani mapování situace jednotlivých škol není v jejich silách. MAS naopak mají prostor k propojování rozmanitých zkušeností a umí to, což je jedinečné a důležité.

* Anna Ježková, jednatelka společnosti Atkins & Langford Development s. r. o.: Například Francie je specifická v tom, že tamní vertikální řízení je zakotvené v celé společnosti a tím pádem funguje lépe transparentnost a předvídatelnost. Na druhé straně lze do stavebního procesu více zasahovat, třeba starostové jej mohou více regulovat, ale mají také více odpovědnosti. Od vlády mají stanoveno, kolik nájemních dostupných či sociálních bytů musejí postavit v určitém termínu. Když je však nepostaví, dostanou pokutu za to, že nesplnili plán. Ministerstvo ví, kolik bytů v celé zemi ročně chybí, a aby obnovilo bytový park a uspokojilo nové požadavky, stanovuje podle toho plány pro samosprávy. Tyto principy sociální soudržnosti ve Francii existují už 200 let a platí stále. Nicméně s tím, jak je francouzská společnost velmi otevřená směrem k nově příchozím migrantům, mění se a vláda musí více regulovat, protože se objevují tendence těch sociálních výhod zneužívat. Zemi pak roste státní dluh. Francie je hodně zadlužená, a není jisté, zda je tento systém do budoucna udržitelný. Jakékoliv příklady ze zahraničí, je vždy dobré transformovat na kontext naší situace, nedá se vše jednoduše kopírovat.

* Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka: Soukromoprávní postavení obce a její základ v právu veřejném se v oblasti prodeje nemovitostí v části zveřejnění záměru nemovitost prodat snad nejvíce střetávají. Bez ohledu na judikaturu Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR, která se soustředí zejména na to, co žádá zákon o obcích a jakou podstatu má zveřejněný záměr apod., nelze opominout ani požadavky na srozumitelnost a určitost jednání obce či města navenek.

Velkorysá judikatura, které stačil záměr v té nejužší podobě („co a za kolik“), a dokonce tolerovala, že zveřejnění záměru prodat nemovitý majetek města a obsah záměru (tedy za jakých podmínek prodat) neschvalovalo ani u podstatných smluv o podstatném majetku zastupitelstvo, je z pohledu autorky tohoto článku již překonaná.

Jedná-li o podstatnější dispozici s nemovitým majetkem obce (na základě rozumné úvahy, co je podstatné), je vhodné, aby záměr schvalovalo zastupitelstvo, tím de facto rozhodlo o tom, že skutečně chce obec tento majetek prodat (jiný orgán, než zastupitelstvo o tom rozhodnout totiž nemůže) a naformulovaný záměr byl natolik obsahově kvalitní, aby se z něho zájemce dozvěděl, za jakých podmínek skutečně bude nemovitý majetek prodáván. Je to naplnění jak zásady publicity, tak předvídatelnost jednání veřejné správy, což představuje dobrý základ budoucího právního jednání obou stran směrem k určitosti, vážnosti a srozumitelnosti (a platnosti!) smlouvy samotné.

Obec by si pak měla nechat prostor pro to smlouvu neuzavřít vůbec (a to žádnou), a neměla by se vázat na nejvyšší cenu, když rozhodnout může nakonec podle jiného kritéria (které řádně odůvodní).

Obec může též požadovat cenu pevnou, tedy nabídku jen předem přesně stanovené ceny, a souboj cen vůbec nepřipustit (vyšší nabídky vyřadit – i to by však mělo být obsahem záměru).

To vše však vyžaduje velmi kvalitní a promyšlený sepis záměru obce nemovitost prodat, tedy ve své podstatě sepis záměru tak, jak jej judikatura zdaleka nežádá. Požadavek na předvídatelnost, srozumitelnost a transparentní jednání vůči zájemcům, a také zájem obce na otevřeném jednání s potencionálními smluvními stranami, by měl přesto vést k jinému přístupu k záměrům, než jak je prezentuje citovaná judikatura. Ta totiž zcela jistě v budoucnu dozná změn – podstata hospodaření obcí s nemovitým majetkem si to vyžádá.

* Zbyněk Vočka, vedoucí oddělení sociální pomoci, Odbor sociálních věcí, Krajský úřad Olomouckého kraje: Poskytování péče lidem závislým na pomoci jiné fyzické osoby prostřednictvím neregistrovaných sociálních služeb může znamenat výrazné ohrožení práv osob a často i ohrožení jejich zdraví či života. Péče je jim často poskytována laickými pečovateli, kteří za sebou nemají žádnou přípravu pro poskytování pomoci lidem, kteří jsou například zcela imobilní.

/rš/

Tištěnou Moderní obec si můžete předplatit na :https://www.profipress.cz/predplatne/.

Digitální verzi Moderní obce (i pouze jednotlivá vydání) si můžete předplatit na: https://digi.profipress.cz/ .

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květnové vydání odborného měsíčníku pro feřejnou správu je už u čtenářů. Z titulní strany obálky na čtenáře pohlíží starosta městské části Praha 13 David Vodrážka, s nímž je uvnitř časopisu obsáhlý rozhovor.

Jako v každém novém vydání Moderní obce i tentokrát z jejího květnového čísla vybíráme zajímavé citáty některých osobností, které na stránkách časopisu vystupují.

* Starosta MČ Praha 13 David Vodrážka: Zastávám názor, že v intravilánech měst by se stavět nemělo, město by se mělo spíš rozšiřovat. Jiný přístup říká: město nerozšiřujte, ale zahušťujte ho a zastavujte zevnitř. Snad bych s ním souhlasil v případě brownfieldů, ale stavět uvnitř rondelů na sídlišti, kde lidé už 30 let bydlí, je problém. Do hotových částí města už by se stavět nemělo. Na druhé straně jsou tu platné zákony, platná legislativa. Pokud projekt vyhovuje územnímu plánu, nedá se nic dělat. Ani z pozice starosty nemohu rozhodnout ano, či ne – palec dolů, či nahoru.

* Předsedkyně Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radka Maxová: Nedivím se, že se najdou města a obce, které z mého pohledu v zoufalství nad neutěšenou situací reagují vyhlášením bezdoplatkových zón. Ale to vnímám jako reakci na dlouhodobě neřešený problém, nikoliv jeho eliminaci. Podle mých informací má vyhlášené zóny 55 měst a obcí a dalších 36 se na to chystá.

* Starosta města Kadaň na Chomutovsku Jiří Kulhánek: Podstata problému byznysu s chudobou je v penězích. Teprve až státní penězovod, na který jsou napojeni obchodníci s chudobou, přiškrtíme, budeme moci očekávat změny k lepšímu.

* Starosta městyse Okříšky na Třebíčsku Zdeněk Ryšavý: Vyvěšením kurdské vlajky na radnici jsme chtěli upozornit a podpořit úsilí kurdského národa o vlastní stát, který jim vítězné mocnosti slíbily již před sto lety po první světové válce, ale tento slib nebyl nikdy naplněn. Vyjádřili jsme tak alespoň touto formou poděkování kurdským milicím za jejich zásadní podíl na porážce islámského státu, protože jejich příslušníci vlastně bojovali a umírali i za nás, za Evropu a Evropany. A bohužel opět dostali Kurdové řadu slibů, od kterých nyní Západ couvá…

* Starostka města Brtnice na Jihlavsku Miroslava Švaříčková (po převzetí titulu Historické město roku 2018 pro Brtnici): Toto je opravdu velká chvíle, neboť se ukazuje, že i malá sídla, jako je Brtnice, mohou dosáhnout na tak velkou cenu. Všem děkuji a slibuji, že se o památky budeme v našem městě starat i nadále a rádi. Je to pro nás velká čest.

* Ekonom Luděk Tesař: Často vzniká mylná iluze, že je snad bydlení pro obec dokonce ziskové. Tato iluze vzniká tak, že příjmy z nájmů jsou v rozpočtu jinde než náklady. Pouhý příjem z nájemného v rozpočtu neznamená zisk, protože jinde v rozpočtu jsou výdaje vztahující se k bytům. Přesto mnozí zastupitelé žijí v dojmu, že například v rozpočtu jejich města příjem z bytů ve výši 10 mil. Kč představuje čistý zisk. Jenže zastupitelé zapomínají nejen na výdaje rozpočtu, ale většinou do nákladů na byty nezahrnou ani odpisy – ty se totiž v rozpočtu nenacházejí, neboť patří do výsledovky. Nepochopený rozdíl mezi rozpočtem a výsledovkou pak iluzi zastupitelů o ziskovosti bytů často živí.

* Advokátka Petra Marková: Zvyšování nájemného není právně zcela neproblematické, některé dílčí otázky pravděpodobně vyřeší až soudní praxe – například, jaké určení srovnatelného nájemného je dostačující, zda lze nájemné zvýšit dohodou i bez určení srovnatelného nájemného, či jak je tomu s náhradou nákladů právního zastoupení ve sporech o výši nájemného.

* Analytička společnosti CRIF - Czech Credit Bureau Věra Kameníčková: Jednoznačně klesající trend vykazuje počet obcí s nepřiměřenou likviditou. V roce 2017 vykázalo likviditu v intervalu od 0 do 1 pouze 107 obcí. V témže roce však mělo téměř 500 obcí likviditu vyšší než 50. Znamená to, že tyto obce mají příliš velké množství likvidních prostředků vzhledem k objemu krátkodobých závazků. A to není příliš efektivní způsob nakládání s penězi. Hodnocení však není jednoznačné, protože jde o podílový ukazatel, takže vysokou úroveň likvidity může ovlivnit velmi malá výše krátkodobých závazků. Ale i tak vzniká otázka, proč obec drží tolik oběžných aktiv ve formě, která moc nevynášejí.

* Předseda Krajské sítě místních akčních skupin Středočeského kraje Miloslav Oliva: Bohužel máme zkušeností, že někteří začínající kolegové vnímají práci v místní akční skupině pouze jako zaměstnání od – do. Chtěli bychom to změnit, nadchnout je a získat pro danou věc. Dalším úskalím je, že starostové říkají: už o tom nemluvte, ale ukažte mi to. Čili je potřeba sdílet příklady dobré praxe, kde bude vidět, že chytré řešení obci skutečně pomohlo, ideálně v podobě uspořených financí obecního rozpočtu. Vznikla by taková virtuální platforma, na níž by se dobrá řešení nacházela, obdoba cloudu, do kterého budou technologické firmy vkládat garantovaná řešení a budou čekat poptávku ze strany samosprávy.

* Zastupitel města Kadaň na Chomutovsku David Šmíd: Každý zastupitel tak od konce letošního března má k dispozici tři hlasovací karty s unikátními obrazci na principu QR kódů. Červená karta znamená hlasování proti návrhu, zelenou kartou se hlasuje pro návrh, zatímco modrou kartu zastupitel využije tehdy, chce-li se zdržet hlasování. Hlasování probíhá zvednutím příslušné karty a skrutátor vzápětí mobilním telefonem hlasovací karty skenuje. Skrutátor nemusí jednotlivé zastupitele obcházet nebo se jinak pohybovat v sále – plynule mobilem během několika sekund nasnímá všechny zvednuté karty, a to takřka z jednoho stanoviště.  Nejde tedy o snímání čárových kódů, jaké známe například ze supermarketů. Zároveň se průběh hlasování přenáší do webového rozhraní, které lze promítat na plátno. Na něm se objeví seznam zastupitelů s údaji o hlasování a součty hlasů. Po dokončení hlasování je možné získat výsledky hlasování pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva a pro archivaci.

* Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová: Dispozice s nemovitostmi patří v samosprávě k nejsložitějším. Obec by přitom měla jednat jak v souladu se zákonem o obcích, tak v souladu s cíli zákona a neměla by se snažit jeho text obcházet či jinak porušit. Obdobně by měla ctít občanský zákoník a institut dobrých mravů. Důsledkem porušení totiž může být následná žaloba o neplatnost uzavřené smlouvy nebo o určení vlastnického práva. Důsledky těchto žalob jsou pak už jen negativní – dlouhodobá nejistota v daném právních vztahu a následně možné i vysoké přímé škody – například úhrada již provedeného zhodnocení nemovitosti ze strany kupujícího apod.

Advokát Jan Sedláček: Praxe nepřiměřeně vysokých odvodů byla několikrát úspěšně napadena u správních soudů, které se v takových případech postavily spíše za příjemce dotací a vyslovily se ve prospěch širšího uplatnění principu přiměřenosti. V souladu s tímto principem měly finanční úřady při svém rozhodování vždy zvažovat také konkrétní okolnosti porušení dotačních podmínek, (nízkou) závažnost takového porušení, jeho vliv na dosažení účelu dotace, případně též hospodárnost uložené sankce.*

/rš/

Předplatné tištěné Moderní obce si můžete objednat na: https://www.profipress.cz/predplatne/.

Digitální verzi Moderní obce (jednotlivých vydání i celého ročníku) si můžete předplatit na: https://digi.profipress.cz/.

 

 

 

 

 

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down