Test počítačové gramotnosti

Jedním ze základních předpokladů úspěšného rozvoje informační společnosti je utváření obecně platných standardů jednak v oblasti technologií a pracovních postupů, jednak v oblasti vzdělávání a uživatelských vztahů. S prudce se rozšiřujícím počtem uživatelů informačních technologií vznikla už v roce 1996 potřeba stanovit objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl výpočetní techniku a její programové vybavení efektivně využívat. Začalo se hovořit o takzvané počítačové gramotnosti. Na podnět mezinárodní společnosti CEPIS (Council of European Professional Informatics Sociaties), sdružující odborníky v oblasti počítačových věd a za podpory grantu Evropské unie v rámci programu Leonardo da Vinci, byl tehdy definován koncept ECDL (European Computer Driving Licence). Pro další rozvoj a koordinaci tohoto projektu byla v roce 1997 založena samostatná nadace - ECDL Foundation (ECDL F) se sídlem v Irsku (www.ecdl.com). Tato nadace uděluje licence na užití projektu ECDL národním profesním společnostem se vztahem k informatice, které jsou garanty testování v prostředí jednotlivých zemí. Jednotný způsob testování a systém mezinárodně platných certifikátů pro uživatele výpočetní techniky, který představuje ECDL koncept, se stal standardem ve většině evropských zemí, na ostatních kontinentech je tento projekt označován jako ICDL. Ve východní Evropě se ECDL testování provádí nejen v České republice, ale i v Polsku, Maďarsku, Estonsku, Litvě a Slovinsku.

Poslání projektu

Garantem projektu ECDL se v naší republice stala v roce 1999 Česká společnost pro kybernetiku a informatiku, která získala výhradní právo pro akreditaci testovacích středisek a vydávání certifikátů ECDL na území ČR. Místopředsedkyně společnosti prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc., se tomuto projektu věnuje už od jeho zrodu.

Jakým způsobem je testování zorganizováno?

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku je garantem a koordinátorem tohoto projektu, není ani školícím střediskem, ani testovacím místem. Postup při získání certifikátu je obdobný jako při skládání mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek nebo v případě řidičského průkazu. Ostatně pro certifikát ECDL u nás zdomácněl název „řidičák na počítač“, a to nejen proto, že je to téměř doslovný překlad z angličtiny – European Computer Driving Licence. Nikoho nezajímá, jakým způsobem a kde uchazeč svoje vědomosti získal, v testech prokazuje, zda je jejich úroveň vyhovující. Testům se může podrobit zájemce v jakémkoli středisku akreditovaném u naší společnosti. Na základě jejich výsledků každému absolventovi vystavíme číslovaný certifikát, který je u nás evidovaný pro případné ověření. Způsob testování zaručuje maximální míru objektivity. Jak náročný je obsah testů?

Testy jsou určeny pro běžné uživatele PC, u kterých se nepředpokládá předchozí hlubší vzdělání ani znalosti z oblasti počítačové techniky. Na tvorbě úkolů pro testovací sady se podílí více týmů. Série vznikají v angličtině a naším úkolem je lokalizovat testy do českého prostředí. Testovací sady jsou obměňovány zhruba po roce, roce a půl. Testy jsou jednotné pro všechny země zúčastněné v projektu. Zkoušky z jednotlivých modulů je proto možné skládat na různých místech, přičemž výslednou zkoušku lze uznat všude. V České republice tak už získalo certifikát několik občanů ze Slovenska, jeden Brit a jeden Portugalec. Několik Čechů naopak složilo zkoušky ve Švýcarsku, Rakousku a Irsku. Testy ECDL jsou aplikovány v 57 zemích světa a podrobilo se jim půldruhého milionu uchazečů.

Projekt má skutečně mezinárodní charakter, jaký je o něj zájem u nás?

Jako ve světě i u nás má zájem o projekt exponenciální charakter. Za uplynulé dva roky jsme vystavili zhruba tisícovku certifikátů. Zájem je obzvláště v oblasti školství v rámci dalšího vzdělávání učitelů – ale například i středoškoláci si vedle maturitních zkoušek volí testy ECDL, právě vzhledem k jejich mezinárodní platnosti. Personalisté českých firem zatím tuto metodu ověřování kvalifikace pracovníků příliš neznají, ale ve firmách se zahraniční majetkovou účastí je poměrně rozšířená. Ve vztahu ke koncepci státní informační politiky se projekt začal v minulém roce uplatňovat výrazněji v oblasti veřejné správy obdobně jako v Maďarsku nebo Litvě, kde je certifikát pro úředníky státní správy od určitého funkčního zařazení povinný. Co se týká geografického rozdělení, největší zájem registrujeme v oblasti severních Čech a na Ostravsku, kde je průvodním znakem hledání nových pracovních příležitostí.

Příprava na testy

Projekt se pro naši republiku podařilo před třemi roky získat ve spolupráci se společností Computer Help. Pracoviště v Praze a Hradci Králové se staly i prvními akreditovanými testovacími středisky. Dnes jsou těchto středisek dvě desítky a garant projektu, společnost ČSKI, se snaží o jejich rovnoměrné zastoupení v jednotlivých regionech republiky. Jedním z největších školicích a testovacích středisek je od počátku také pražská CHIP Akademie působící při specializovaném nakladatelství Vogel Publishing. Její ředitelka, Maria Dvořáková, získala za tu dobu s přípravou uchazečů k testům bohaté zkušenosti.

Kolik času zabere příprava uchazeče na testy?

Jaký způsob přípravy na testy uchazeč zvolí, je na něm. Tomu, kdo počítač používá běžně jako pracovní nástroj, stačí třeba jen pár konzultačních hodin nebo detailnější příprava v některém z modulů. Pro uchazeče, kteří jsou úplnými začátečníky, a těch k nám přichází nejvíce, je připraven i kompletní kurz obsahující všech sedm modulů. Jedná se o celodenní intenzivní výuku po dobu třech týdnů. Díky modulovému systému je možné volit také individuální přístup. Naše nakladatelství vydalo jako přílohu magazínu CHIP speciál nazvaný „Řidičák na počítač“. Jsou to taková malá skripta pro frekventanty našich kurzů shrnující učební látku, podle kterých se může k testům připravit i trochu zkušenější samouk. Výklad s lektorem je však efektivnější.

Kromě certifikátu ECDL existují i jiná osvědčení o počítačových znalostech, jaký je mezi nimi rozdíl?

U osvědčení záleží na tom, zda kurz je zakončen nějakou zkouškou či nikoliv, osvědčení většinou nemají jasnou vypovídací hodnotu o stupni získaných znalostí. Existují například specializované kurzy pro skupinu produktů Microsoft, jejichž certifikát má také vysoký kredit. Test však má univerzální charakter a vztahuje se na obecné uživatelské postupy a zásady, způsob testování je nezávislý na konkrétním produktu nebo výrobci softwaru.

Jak testování v rámci ECDL probíhá?

Uchazeči se přihlašují na termíny zkoušek vypsané pro jednotlivé moduly. Testy pro každý modul jsou časově limitovány dobou na jejich vpracování, která je pětačtyřicet minut. Zvládnout sedm testů v jednom termínu není tedy reálné. Dává to však možnost rozdělit si přípravu i mezi jednotlivé termíny zkoušek a zdokonalovat se jen v daném modulu. Přípravné kurzy i testy u nás probíhají nejen v pracovní dny, ale i v sobotu. Uchazeč má právo na případné opakování testu. Vlastní získání certifikátu včetně nutných administrativních úkonů je tedy otázkou několika týdnů.

A profil absolventů?

Testy ECDL prošlo během loňského roku v CHIP Akademii přes dvě stě uchazečů. Největší zájem jsme zaznamenali u pracovníků knihoven a bezpečnostních služeb. Testy u nás skládají nejen absolventi našich kurzů, ale i zájemci z jiných míst, prakticky z celé republiky, objevili se tu i uchazeči ze Slovenka. Jedná-li se o skupinu uchazečů, jsme schopni zajistit jejich přípravu i mimo Prahu. Takto například spolupracujeme v současné době s několika krajskými úřady.

Praktické zkušenosti

Zájem o počítačové kurzy i následné testy se projevuje nejen ve velkých aglomeracích, ale i v menších městech a regionálních střediscích. V lázeňském městě Teplice se projektu ECDL účastní několik skupin obyvatel – zaměstnanci úřadu práce i nezaměstnaní v rámci rekvalifikačních kurzů, studenti a učitelé zdejšího gymnasia, pracovníci Lázní Teplice. Příznivcem tohoto projektu je i tajemník městského úřadu a člen předsednictva Sdružení tajemníků měst a obcí ČR Marek Fujdiak.

Jak jste se na městském úřadě o projektu dozvěděli?

O projektu se v současné době hodně hovoří, jak ve sdělovacích prostředcích, tak na různých seminářích a konferencích. Jak připravit pracovníky na změny vyplývající z projektu státní informační politiky, jak objektivně posuzovat nové uchazeče o zaměstnání ve znalostech práce s počítačem – to jsou žhavé otázky, které trápí tajemníky všech městských a obecních úřadů. Je pochopitelně hodně subjektů, které pořádají kurzy v oblasti informačních technologií, těžko si mezi nimi vybrat. Nás zaujala nabídka teplické společnosti MIUS právě proto, že cyklus jejich školení je součástí projektu ECDL.

Proč právě ECDL?

U testů jsou, podle mého názoru, důležité dva motivační prvky. První se projevuje při samotné přípravě, při návštěvě kurzu. Účastníci školení připravující se k testům, tedy ke zkouškám na poměrně vysoké úrovni, přistupují k výuce daleko zodpovědněji než ti, kteří dostanou jen potvrzení o absolvování kurzu. Druhým motivem je pak hodnota certifikátu, která do jisté míry zvýhodňuje jeho držitele na trhu práce. Pro mě, jako pracovníka zodpovědného za chod úřadu, znamená certifikát ECDL záruku, že jeho držitel má znalosti v práci s počítačem na standardní úrovni. Vím, co od něho mohu čekat, nemusím si nic prověřovat a ověřovat, s jistotou vím jakou práci mu mohu svěřit.

Vy sám jste také absolventem tohoto projektu, jak byste krátce charakterizoval jeho úroveň? Myslím si, že testy jsou solidním měřítkem základních znalostí v oblasti informačních technologií. Někdy se v nich možná vyskytují navíc úkoly, které nejsou v praxi příliš využívány, ale to už je zřejmě úděl každé teoretické přípravy – sestavit a obnovovat takovéto univerzální testy není jistě nic jednoduchého.

Mohu se domnívat, že na vašem městském úřadě pracuje více držitelů certifikátu? V průběhu loňského roku absolvovalo přípravný kurz a složilo testy osmnáct vedoucích pracovníků úřadu. Byl bych rád, kdyby se v letošním roce tohoto projektu zúčastnili všichni ostatní. Přiznejme si, že na našich úřadech počítače v současné době slouží ve velké míře pouze jako luxusní psací stroje, jen málokdo dokáže plnohodnotně využít jejich kapacitu a možnosti. Maximální využití informačních technologií, to by měl být náš cíl. Potřebujeme, aby naše pracoviště byla kompatibilní v oblasti celé veřejné správy či později i v rámci Evropské unie a to nejen po stránce hardwaru a softwaru, ale i z hlediska uživatelského a pochopitelně prostřednictvím elektronických informačních technologií bychom měli být schopni komunikovat na odpovídající úrovni i se svým okolím, tedy s občany.

Akreditovaná testovací střediska:

Brno, Česká Lípa, České Budějovice, Hradec Králové, Hranice, Kolín, Liberec, Olomouc, Ostrava, Praha, Teplice, Ústí nad Labem.

Svatopluk K. Jedlička

Komentáře ke článku 1

  • stevecane

    Dumpsmate makes your CAS-003 exam preparation easy with it various quality features. Our CAS-003 exam braindumps come with 100% passing and refund guarantee. dumpsmate is dedicated to your accomplishment, hence assures you success in CompTIA Advanced Security Practitioner Certification exam on the first try. If for any reason, a candidate fails in CompTIA https://www.dumpsmate.com/CAS-003-exam.html then he will be refunded his money after the refund process.

Komentáře nejsou povoleny.