Tradice zavazují

Tradice zavazují Obce, o kterých se zmiňujeme, mají jedno společné - jejich obyvatelé i zástupci místní samosprávy se zasazují o zachování tradičních hodnot, ať už jde o udržování nebo znovuoživení zvyků nebo péči o kulturní dědictví. Významnou roli v jejich snaze o posílení identity hraje i péče o...

Tradice zavazují

Obce, o kterých se zmiňujeme, mají jedno společné – jejich obyvatelé i zástupci místní samosprávy se zasazují o zachování tradičních hodnot, ať už jde o udržování nebo znovuoživení zvyků nebo péči o kulturní dědictví.

Významnou roli v jejich snaze o posílení identity hraje i péče o mládež. Přinášíme portréty tří obcí – jihomoravských Želetic, hanáckého Břestu a Lubné na Českomoravské vysočině. Všechny tři zaznamenaly úspěchy v soutěži „Vesnice roku“.

Želetice

Venkovská obec Želetice leží ve střední části znojemského okresu. V současné době je v obci 110 obytných domů a 280 trvale bydlících obyvatel.

O otázkách rozvoje Želetic, kulturním a společenském životě, a zvláště o dětech a mládeži a péči o ně, za což byla obec oceněna Bílou stuhou v soutěži Vesnice roku 2000, jsme hovořili se starostou obce Miroslavem Bazalem: „Kromě kanalizace nebo plynofikace z minulých let byla již na počátku devadesátých let vybudována čistírna odpadních vod. Veliká pozornost byla věnována úpravě návsi, prostranství před Agrozávodem, místním komunikacím, opravě kostela, areálu základní školy atd.

Kromě školní kuchyně byl vybudován sportovní areál s tenisovými kurty, hřištěm pro odbíjenou, houpačkami pro děti atd. Tím také byly vytvořeny podmínky pro tělovýchovu dětí a mládeže, a to nejen pro děti a mládež naší obce.“

Základní škola je navštěvována celkem 185 žáky ze sedmi okolních obcí. Asi jedna pětina žáků je ze Želetic.

Ocenění obce Bílou stuhou za péči o mládež přispělo k dalšímu posílení zájmu obce, občanů a také vyučujících ZŠ.

Břest

Tato vesnice leží na Hané a je vzdálena 7 km od okresního města Kroměříže. V současné době zde trvale žije 967 obyvatel. Kulturní a společenský život v obci je bohatý a udržují se tradiční akce. Proto také byla oceněna v soutěži Vesnice roku 1998 Bílou stuhou. V soutěži Vesnice roku 2000 se Břestu dostalo mimořádného ocenění za společenskou aktivitu a zachování místních tradic.

O tom, co se v obci nového podařilo, jsme hovořili se starostkou obce Marií Zavadilovou: „Obec je plynofikována, má vybudovaný vodovod a také kanalizaci s napojením na čistírnu odpadních vod. Od roku 1993 se podařilo postupně vybudovat několik nových chodníků a několik chodníků opravit. V roce 1994 byla vybudována větší část místních komunikací a za pomoci občanů vydlážděn celý hřbitov.

Úspěšnou akcí v roce 1996 byla dostavba a rekonstrukce budovy „Domova“. Jsou v něm garsoniéry pro starší občany, zdravotní a rehabilitační středisko.

Pozornost jsme dále věnovali bydlení. Z účelového fondu obce se podařilo podpořit výstavbu, a to hlavně půdní vestavby, modernizaci stávajících objektů a výstavbu nových bytů.“

V obci se v poslední době rozvíjí soukromé podnikání. Nemalá pozornost obecního úřadu, zastupitelstva a jejich komisí byla věnována kulturnímu a společenskému životu a spolkovým činnostem. Podporují se tradice a zvyky (Břestské hody, Křtinská pouť, Kateřinské hody, oslavy Božího Těla s průvodem, Sokolský ples, vinobraní atd.).

K tomu, co se v obci dále plánuje, paní starostka dodala: „Především chceme podporovat mladé rodiny při zajišťování stavebních pozemků a budování technické infrastruktury pro bytovou výstavbu. Evidujeme již 15 žádostí a v roce 2000 bylo vydáno 7 stavebních povolení na individuální výstavbu na vlastních pozemcích.

Dále to bude rekonstrukce veřejného osvětlení, vybudování nové příjezdové komunikace, založení divadelního kroužku v obci, dokončení prací na vydání knihy o obci a rozšíření informací na stránkách internetu. Plánují se i další akce.“

Lubná

Obec leží ve svitavském okresu, nedaleko Poličky. V soutěži Vesnice roku 1996 byla oceněna Modrou stuhou za společenský život a v roce 2000 Bílou stuhou za péči o mládež. Počet obyvatel je 978.

V obci je nyní 320 domů, z toho 50 rekreačních objektů. Zdejší základní školu navštěvují i žáci z okolních obcí. Dále je zde zdravotnické středisko, lékárna, kino, víceúčelový kulturní dům a penzión o kapacitě 18 lůžek. Pro odpočinek občanů, zvláště starších, má obec vhodně vybrané a vybavené místo „Areál klidu“.

O tom, co se v obci již podařilo a co se dále připravuje, jsme hovořili se starostkou Zdeňkou Švecovou: „Občané naší obce mají vztah k hodnotám, které vytvářely předcházející generace. Nejde však jen o hodnoty materiální, ale hlavně o hodnoty duchovní – tradice, způsob života, soudržnost a vzájemnou výpomoc.“

Paní starostka také probouzí zájem mladé generace o samosprávu. Navštěvuje základní školu – žáky a žákyně hlavně z vyšších ročníků. Informuje o obecním úřadu, o jeho hlavních úkolech, formách a možnostech jejich řešení.

Lubná je zapojena do mikroregionu „Litomyšlsko“, který umožňuje řešení těch rozvojových záměrů, které překračují možnosti jedné obce.

Obecní úřad, zastupitelstvo a jeho komise komunikují s občany obce rovněž pomocí místního rozhlasu, Lubenského zpravodaje a také „schránky důvěry“, umístěné v budově obecního úřadu, kam mohou občané vkládat své připomínky či náměty.

Josef Musil

FOTO ARCHÍV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *