Už jen do 15. února lze letos žádat o dotaci z Programu prevence kriminality, i na činnost domovníků – preventistů

Příjemcem dotace z Programu prevendce kriminality na místní úrovni 2019, který je v gesci Ministerstva vnitra, může být pouze kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu. Termín pro podání žádostí (datovou schránkou na MV ČR) je do 15. 2. 2019.

V rámci programu lze mj. žádat i o podporu na preventivní projekt Domovník – preventista, který byl pilotně úspěšně odzkoušen již v roce 2013. Od roku 2016 se za podpory z OP Zaměstnanost realizuje projekt s názvem „Domovník – preventista účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci“.

Jak pro Moderní obec uvedl JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, republikový gestor projektu Domovník – preventista, cílem projektu je zejména:

• nastolit systém garantující dodržování základních bezpečnostních standardů v bytovém domě obce všemi nájemníky;

• snížit stávající rizika vandalismu, pohybu a pobytu nepovolaných osob a rušení nočního klidu;

• vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení pořádku, společensky žádoucích vztahů a jednání;

• posílit odpovědnost nájemníků za péči, údržbu a užívání svěřeného majetku;

• umožnit alespoň částečnou zaměstnanost osob dlouhodobě nezaměstnaných.

Základním předpokladem a podmínkou udělení dotace a realizace projektu Domovník – preventista (DP) jsou následující podmínky:

• dům či domy jsou ve vlastnictví obce a domovník – preventista bydlí (bude bydlet) v těchto domech či dokonale zná lokalitu, kde bude projekt pilotován;

• obec vybírá domovníky standardním výběrovým řízením z více uchazečů a jeho následná profesní příprava;

• vytvoření podmínek pro částečné zaměstnání domovníků;

• součinnost s „okrskářem“ – strážníkem obecní policie a asistentem prevence kriminality v dané lokalitě – pokud tam působí;

• koordinace obsahu, postupu, vzdělávání, supervize a výstupů z pilotního projektu DP s odborem prevence kriminality.

Více informacví o Programu perevence kriminality na místní úrovni najdete na: https://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-mistni-urovni-na-rok-2019.aspx.

Projektu Domovník – preventista se budeme obšírněji věnovat v březnovém vydání Moderní obce, zejména s využitím zkušeností z ostravského městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Březnové vydání Moderní obce se ke čtenářům bude expedovat už 1. 3. 2019.*

/rš/

K foto:

Operativní porada domovnice – preventistky a vedoucího projektu před jedním z městských domů v ostravském MO Mariánské Hory a Hulváky

Foto: archiv městského obvodu

 

 

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *