VLIV STRATEGIE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Základním koncepčním dokumentem regionální politiky v České republice je Strategie regionálního rozvoje ČR. Tento dokument byl vypracován na základě vládního usnesení č. 235/98, o zásadách regionální politiky, na období zhruba do roku 2010. Výsledným cílem přípravy tohoto materiálu je především...

Základním koncepčním dokumentem regionální politiky v České republice je Strategie regionálního rozvoje ČR. Tento dokument byl vypracován na základě vládního usnesení č. 235/98, o zásadách regionální politiky, na období zhruba do roku 2010.

Výsledným cílem přípravy tohoto materiálu je především definovat regionální přístupy odvětvových politik a dohodnout (v rámci platné legislativy) dělbu práce centra a krajů při zajišťování podpory regionálního rozvoje v ČR.

Strategie nerozhoduje o alokaci finančních prostředků do regionů ani nedefinuje konkrétní projekty, na které by se měla budoucí finanční podpora soustředit; je východiskem především pro přípravu regionálních programů rozvoje a pro formulaci regionálních přístupů v rámci odvětvových (sektorových) programů státního rozpočtu a sektorových politik.

Dokument formuluje souhrnně cíle, problémové okruhy, směry a rozvojové aktivity, které bude nutno dále rozpracovat a zabezpečovat při zajišťování regionálního rozvoje v ČR. Strategií navržené rozvojové aktivity mají přitom zčásti finanční, legislativní či organizační charakter, mohou být realizovány na místní, regionální či centrální (sektorové) úrovni a financovány výhradně z českých zdrojů či za přispění prostředků Evropské unie.

Vláda svým usnesením č. 713/99 uložila mj. posoudit Strategii regionálního rozvoje ČR z hlediska jejích vlivů na životní prostředí jako koncepci podle zákona č. 244/1992 Sb. Zpracovatelem posouzení Strategie regionálního rozvoje ČR z hlediska jejích vlivů na životní prostředí je tým koordinovaný Ústavem aplikované ekologie Lesnické fakulty České zemědělské univerzity v Kostelci nad Černými lesy. Aktivní účast regionů (budoucích krajů) při tomto posuzování je v rámci posuzovatelského týmu zabezpečována Regionálním environmentálním centrem (REC ČR).

Veřejnost již měla možnost (oproti platné právní úpravě nadstandardně) seznámit se s touto posuzovanou Strategií a vyjádřit se k rozsahu a obsahu jejího posouzení.

„Posouzení vlivu návrhu Strategie regionálního rozvoje ČR na životní prostředí“ spolu s posuzovaným návrhem Strategie regionálního rozvoje České republiky jsou zveřejněny na internetové stránce Ministerstva pro místní rozvoj (http//www. mmr.cz). V tištěné podobě jsou oba dokumenty k dispozici na referátech životního prostředí a referátech regionálního rozvoje všech okresních úřadů, na útvarech životního prostředí a územního rozvoje magistrátů statutárních měst a na územních odborech Ministerstva životního prostředí. Zmíněné dokumenty mají k dispozici rovněž Regionální rozvojové agentury, pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny, Správy chráněných krajinných oblastí a Správy národních parků. „Posouzení vlivu návrhu Strategie regionálního rozvoje ČR na životní prostředí“ bylo současně rozesláno širokému okruhu nevládních organizací a odborné veřejnosti, jimž byl již v říjnu 1999 doručen návrh Strategie regionálního rozvoje ČR k vyjádření připomínek k rozsahu a obsahu jejího posouzení.

Základní soubor materiálů, z nichž návrh Strategie regionálního rozvoje ČR vychází, je k dispozici na internetové stránce firmy DHV ČR (http//www. dhv.cz). Zde jsou soustředěny rovněž regionální rozvojové strategie pro všech 14 budoucích krajů. Tyto podkladové materiály nejsou předmětem „Posouzení vlivu návrhu Strategie regionálního rozvoje ČR na životní prostředí“, jsou však cenné pro hlubší pochopení závěrů a souvislostí, jež jsou v posuzované vládní verzi Strategie regionálního rozvoje zobecněny.

Veškeré připomínky a podněty veřejnosti k oběma zveřejněným materiálům je možno podávat do 5. března 2000 na adresu:

Ústav aplikované ekologie LF ČZU, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, fax: 0203/697500, e – mail: uae@iol.cz

– ec –

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *