Vyplatí se investovat

Vyplatí se investovat Zeleň ve městě je plnohodnotným a neoddělitelným prvkem zástavby, dodává jí charakteristický ráz, zvyšuje rekreační potenciál a zlepšuje estetický vzhled a hygienickou a ekologickou kvalitu. Kromě funkce estetické, rekreační, strukturální, hygienické a ekologické plní i funkci...

Vyplatí se investovat

Zeleň ve městě je plnohodnotným a neoddělitelným prvkem zástavby, dodává jí charakteristický ráz, zvyšuje rekreační potenciál a zlepšuje estetický vzhled a hygienickou a ekologickou kvalitu. Kromě funkce estetické, rekreační, strukturální, hygienické a ekologické plní i funkci sociální, kulturní a výchovnou. To vše platí za předpokladu, že se o tyto plochy správně a denodenně pečuje.

Zápis kroměřížských zahrad a zámku na seznam světového dědictví UNESCO v prosinci 1998 zviditelnil problematiku veřejných zelených ploch v našem městě. Bylo nutno konstatovat, že není všechno úplně tak, jak by mělo být. A pokud se nenajde řešení ke zlepšení stavu, za nějakou dobu by mohl být rozdíl stavu zelených ploch uvnitř a vně zámeckých zahrad propastný.

Hlavním cílem obnovy na tomto úseku v našem městě bylo zkvalitnění porostu zelených ploch zejména v historickém centru města, jejich znovudefinování a sjednocení, zvýšení jejich funkčnosti i estetického a rekreačního potenciálu při zachování návazností hlavně na Podzámeckou zahradu – památku UNESCO v jejich sousedství.

Projekčně byla rekonstrukce zelených ploch v památkové rezervaci řešena zejména výměnou a doplněním kompozičně nevhodných a zdravotně nevyhovujících dřevin i ošetřením stávajících dřevin. Řešen byl návrh nutných doprovodných stavebních a terénních úprav a doplnění prvky drobné architektury.

Tyto změny jsou často finančně mnohem nákladnější než vlastní obnova zeleně, ale v ideálním případě by měly být realizovány předem, což může způsobit časový či finanční problém.

Dále se jednalo o dvě zelené plochy představující kromě zámeckých zahrad vlastně jediné větší ucelené plochy zeleně ve městě. Bezručův park, který patří k novodobým parkům 30. let, se nachází na vysoce frekventovaném místě blízko centra a je intenzívně využíván. Zde byla provedena regenerace porostu výměnou nevyhovujících dřevin, konzervačním ošetřením a stabilizačními vazbami korun, čímž se zvýšila funkčnost a provozní bezpečnost plochy.

Městský hřbitov v Kroměříži byl založen jako park také ve 30. letech. Je jednotným organizačním celkem zahrnujícím různé prvky piet, které jsou vzájemně propojeny lipovými a jírovcovými alejemi, dodávajícími tomuto klidnému místu nenapodobitelnou atmosféru.

Ke zvýšení perspektivy alejí do budoucna bylo nutno provést konzervační ošetření a stabilizaci korun skoro 400 stromů. Všechny tyto zelené plochy, které pro nás představují cenné porosty sídelního útvaru, jsou ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, registrovány jako významné krajinné prvky.

Finanční zdroje k realizací byly dva. Podařilo se získat 80% dotaci ze Státního fondu životního prostředí na regeneraci významných krajinných prvků, která pomohla hradit výsadbu a ošetření stromů a keřů. Zbývajících 20 % a nutné doprovodné terénní a stavební úpravy se uhradily z rozpočtu města. Pečlivý výběr spolehlivých dodavatelů akcí ve veřejné soutěži byl jedním ze záruk úspěšného ukončení akcí, které se uskutečnilo ve všech případech v předpokládaných termínech. Pro konečný efekt je ovšem nutno počítat s kvalitní a soustavnou péčí o nově vysazené plochy a zvládnutí projevů vandalismu, které se objevují ve větší či menší míře ve všech městech.

Obnova zeleně změnila, ne sice radikálně, ale přece jen znatelně, tvář centra města. Pokud se podaří uchránit dřeviny před zničením či uhynutím, určitě tento efekt ocení nejen současná, ale i další generace občanů a návštěvníků města Kroměříže.

Leona Chytilová,

Městský úřad Kroměříž

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *