Kategorie:
EU

Vyškolení metodici se stanou experty na správu veřejného majetku

Vzdělávání metodiků veřejné správy a profesních organizací při pořizování, správě a obnově veřejného majetku - to je název projektu podpořeného Evropským sociálním fondem EU, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy. Uskutečňuje se od února 2005 do září 2007.

Plný název projektu zní Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hlavního města Prahy – rozvoj dalšího vzdělávání. Jeho organizátorem je ČVUT v Praze, fakulta stavební ve spolupráci se vzdělávací společností STUDIO AXIS, spol. s r. o., která zajišťuje zejména evidenci zájemců o účast na projektu, odborné texty apod.

HLAVNÍ DŮVODY VZDĚLÁVÁNÍ

Projekt se zaměřuje na nekomerční zpřístupnění informací pro pracovníky správy veřejného majetku. Je skutečností, že právě v oblasti posuzování a správě veřejného majetku chybějí technicko-ekonomické nástroje rozboru stávajícího stavu majetku, v některých případech dokonce i jeho řádná evidence. Důsledkem je, ať se nás takové konstatování dotýká či ne, že dobré prostředí pro větší systematičnost a koncepční rozhodování má značné mezery. O standardizaci postupů je za takové situace obtížné hovořit. Ve vlastní správě majetku dochází k časté fluktuaci odborných pracovníků a tím i ke ztrátě něčeho, čemu říkáme zkušenost. Zkušenosti mohou za určitých okolností nahradit zmíněnou mezeru. Zkušenost a eventuálně chybějící praxe spolu s vysokou fluktuací pracovníků zajišťujících běžný provoz vyžaduje neustálé doškolování a zapracování. Slabinu standardizace postupů při správě a nakládání s majetkem není možné překlenout pouze technickými nebo ekonomickými nástroji. Je otázkou dalšího vzdělávání. Evropská unie se snaží svojí podporou projektů tohoto typu zdůraznit význam rozvoje dalšího vzdělávání.

Tam, kde pociťujeme mezery v použitých metodách, se nutně také shledáváme s nedostatečným informačním zabezpečením běžných rutinních činnosti, vysokou pracností získávání odpovídajících informací.

Na druhé straně v prostředí starých zemí EU jsou k dispozici zkušenosti se správou veřejného majetku a reference o chybách, kterými bychom nemuseli nutně projít a zaplatit jejich důsledky. Zde se nacházejí hlavní důvody, proč by se měly rozvíjet metodické nástroje a znalosti o nich v praxi ČR. Aplikace a znalosti lze využít pouze tehdy, najdou-li své partnery, kteří se zmiňovanou problematikou zabývají, nebo chtějí zabývat.

Veřejný majetek má v našem kulturním prostředí historicky značný význam a představuje významné hodnoty. Jeho udržování a správa čerpají z rozpočtu obcí často více než polovinu disponibilních prostředků.

Ve vzdělávání zaměřeném na pořizování a správu veřejného majetku existuje dosud málo pokusů je uskutečnit a systematické vzdělávání prakticky neexistovalo. Taková situace je v rozporu s hodnotovým vyjádřením. Miliardové hodnoty, prakticky na každém městském obvodu Prahy, jsou spravovány s minimální podporou věcnou i personální. Městské části a obce pociťují nedostatky v popisované oblasti a vítají navrhovanou vzdělávací aktivitu, která by měla zlepšit situaci.

PROČ PRÁVĚ SPRÁVA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Pořizování a správa majetku ve veřejné správě obcí a profesních organizací je řízena z hlediska administrativního metodicky celou řadou daňových, právních, formálně-ekonomických a dalších předpisů, zákonů a interních institucionálních nařízení.

Z věcného hlediska jsou dosud některé praktické aspekty správy stavebních objektů pomíjeny. Jedná se zejména o ekonomické aspekty pořízení a užívání stavby. Metody, modely, informatika dat o fyzickém a ekonomickém stavu majetku jsou podceňovány.

Každý stavební objekt prochází svým individuálním životním cyklem (označovaným jako LC). Uvedený LC začíná již při vzniku myšlenky pořídit stavební dílo a jejím převedením v investiční záměr, následuje zpracování projektové dokumentace a realizace stavby. Po jejím zrealizování pokračuje LC předáním objektu do užívání a končí rozhodnutím o jeho odstranění. Každá fáze životního cyklu staveb zahrnuje komplex procesů, které je nutné plánovat a financovat. Rozdělíme-li cyklus do základních fází – 1. realizace stavby (od myšlenky po vlastní provedení stavby); 2. užívání stavby (cyklická údržba, obnova, případně rekonstrukce, modernizace, sanace, provozní a investiční náklady z titulu užívání stavby apod.); 3. odstranění stavby – dostáváme hlavní oblasti, kterými je třeba se zabývat.

Častou nejistotou vlastníků a správců nemovitostí je výše nákladů potřebných na fázi užívání stavby. Začíná již kolaudačním řízením a uvedením stavby do provozu a končí odstraněním stavby po skončení jejího LC. V mnohém jde nejen o náklady na cyklickou údržbu, ale také o provozní náklady stavby.

Stav každé budovy nepříznivě ovlivňuje faktor času. V průběhu užívání stavby dochází k působení klimatických vlivů, stárnutí použitého materiálu a mechanickému poškození jednotlivých částí provozem. Nezanedbatelné je i morální zastarávání. V důsledku zmíněných procesů dochází během fáze užívání k cyklickým údržbám, případně k obnově některých částí stavby, zde pak rozlišujeme zhodnocení majetku formou rekonstrukce nebo modernizace staveb.

Jak veliké jsou náklady na opravy a rekonstrukce staveb v průběhu jejich životního cyklu, zůstává významnou otázkou, kterou je třeba vypočítat, doložit a optimalizovat.

Jsou to základní problémy a otázky, na které by účastníci vzdělávacího projektu měli nalézt odpověď.

ÚČAST RENOMOVANÝCH ZAHRANIČNÍCH INSTITUCÍ

Navržený vzdělávací projekt je součástí činnosti ČVUT, poskytne znalosti a určitou kvalifikaci, jež odpovídá rozsahu, který je zahrnut v Jednotném programovém dokumentu – Cíl 3 – rozvoj dalšího vzdělávání. Zadavatel předpokládá, že projekt přispěje k rozvoji kvalifikace a flexibility lidských zdrojů. Na zajištění vzdělávacího procesu se budou podílet i renomovaní zahraniční partneři – instituce specializované na postgraduální vzdělávání; School of Construction and Property Management – University of Salford, Manchester, Velká Británie a TÜV, Německo. Vyškolení metodici se stanou experty na svém pracovišti, kde budou předávat nabyté znalosti dalším osobám. Silnou stránkou projektu je, že budou nabízeny jak vlastní výzkumné kapacity, tak kapacity na projekt napojených institucí. V průběhu realizace projektu budou využívány nejnovější výukové metody, jako jsou distanční a kombinované metody vyučování včetně eLearningu.

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU JE BEZPLATNÉ

Náplň projektu vychází z vládou schváleného Národního plánu rozvoje vzdělávání ve vazbě na 3. prioritní osu – Rozvoj lidských zdrojů (Další vzdělávání). Cílem této prioritní osy je vysoká a stabilní úroveň zaměstnanosti založená na kvalifikované a flexibilní pracovní síle. Náš projekt napomůže k flexibilitě trhu práce (lepší příležitosti zaměstnanosti, prohloubení kvalifikace pracovníků, případně i rekvalifikace), která bude podpořena posilováním profesní a prostorové mobility pracovních sil ve smyslu myšlenky vytváření informační společnosti. Uskutečněním projektu dojde k rozvoji standardů a zhodnocení existujícího vzdělávání a propojení s nabízeným projektem.

Přínos pro cílovou skupinu zájemců bude spočívat zejména ve zvýšení kvalifikace v oboru pořizování, správě a údržbě veřejného majetku; získání nových standardizovaných postupů, specializovaných studií a příslušného softwaru; praktické prezentaci zahraničních odborníků seznamujících s jejich zkušenostmi. Důležitý je i fakt, že účast na projektu a veškeré poskytované odborné materiály jsou hrazeny z fondů projektu a pro účastníka je zapojení do projektu bezplatné.

PRŮBĚH KURSŮ

Zájemci si mohou vybrat některý z modulů (viz rámeček) zabývajících se určitou tématikou týkající se správy majetku. Pokud projeví zájem o některé další téma, které není obsaženo ve stávající nabídce, jsou organizátoři schopni zajistit jeho zařazení.

Každý předmět bude zahájen úvodní přednáškou a další spolupráce s vyučujícím se uskuteční formou konzultací. Konzultace se mohou uskutečnit na bázi osobních setkání nebo elektronickou formou – elektronickou poštou nebo počítačově podporovanou výukou (eLearning). Absolventi vzdělávacího projektu obdrží patřičná osvědčení o absolvování kursu.

Další součástí budou workshopy, v jejichž rámci si každý účastník bude zpracovávat zvolené téma, o které se profesně zajímá. K dispozici budou konzultanti (přednášející). Hlavní výsledky těchto prací budou soustředěny do sborníků (v tištěné i elektronické formě), který obdrží všichni účastníci a bude dále publikován.

K účasti na uvedeném projektu se mohou přihlásit jednotlivci i instituce z pražského regionu, nebo s vazbou na pražský region (řídící orgány jsou na území hl. m. Prahy).

Náplň vzdělávacích kursů

Přehled tematických modulů:

– Zateplování

– Bytová jádra

– Europassport

– Zhodnocení majetku

– Monitorování stavu objektu

– Modelování výše nájemného

– Strategie rozvoje

Přehled specializací:

– Vady a poškození

– Specializace – životní cyklus staveb

– Facility Management

– Projektový management

– Management investic

Počet účastníků kursů není omezen. Přihlásit se mohou zaměstnanci obvodních úřadů městských částí i Magistrátu hl. města Prahy, státních a městských institucí, firem a dalších organizací, které vlastní nebo spravují veřejný majetek.

Kontakty na realizační tým

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Thákurova 7, 166 29 Praha 6: Doc. Ing. Václav Beran, DrSc., e-mail: beran@fsv.cvut.cz, Ing. Martin Čásenský, CSc., e-mail: martin.casensky@fsv.cvut.cz, tel.: 224 354 818, 5413 (sekretariát);

STUDIO AXIS, spol. s r. o., Korunní 106, 101 00 Praha 10: Ing. Petr Dolejš a Hana Köcherová, tel./fax: 271 732 095 a 271 736 620, e-mail: studio@studioaxis.cz.

Pro více informací slouží webová stránka www.sprava-majetku.cz, kde zájemci najdou například harmonogram výuky 1. turnusu, elektronickou přihlášku a další podrobnosti.

Václav Beran
Martin Čásenský
Fakulta stavební ČVUT v Praze

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *