Vyšlo zářijové číslo odborného časopisu Moderní obec

Tváří zářijového vydání Moderní obce je starosta města Zlaté Hory na Jesenicku Milan Rác. V aktuálním vydání tohoto odborného měsíčníku pro veřejnou správu se čtyřiadvacetiletou tradicí však dostala prostor i řada dalších osobností.

Přibližme aktuální vydání Moderní obce citáty alespoň několika zajímavých lidí, kteří na jeho stránkách promlouvají ke čtenářům.

* Ing. Milan Rác, starosta města Zlaté Hory: Možná to vidím jen ze svého úzkého pohledu, ale víc než nějaký možná opět sporný zákon o sociálním bydlení, který by zase ukládal obcím těžko splnitelné, či zcela nesplnitelné povinnosti, bych uvítal, kdyby byla posílena přímá podpora obcí pro výstavbu sociálního bydlení. Protože obce přece nemají zájem nechávat své obyvatele bez střechy nad hlavou. Ale nemohou sociální bydlení financovat pouze za své peníze a nesmějí být k tomu státem šikanózně tlačeny.

* Doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc., předsedkyně Národní rozpočtové rady: Při plánování rozpočtu na rok 2019 či při zvažování investic většího rozsahu by měla být zastupitelstva obcí obezřetná. A to nejen kvůli postupnému obratu v hospodářském cyklu, jenž už pravděpodobně začal. Důležitým faktorem je totiž také zdražování peněz. Centrální banka zvýšila letos už třikrát úrokové sazby. Snaží se tak udržet na uzdě inflaci a prostřednictvím dražších úvěrů zchladit přehřívající se části ekonomiky, jako je například trh realit. Podle ekonomů přitom půjdou sazby do konce roku nahoru ještě jednou a komerční banky budou muset na politiku ČNB dříve nebo později reagovat. Pro obce a svazky obcí to mimo jiné znamená, že už se nebudou moci při realizaci nákladnějších investic spoléhat na mimořádně levné bankovní úvěry, jež ještě loni touto dobou vycházely z rekordně nízkých úrokových sazeb centrální banky.

* Ing. Luděk Tesař, ekonom, www.cityfinance.cz: Současná ekonomika trpí stigmatem prosperity, ale od roku 2019 může zmrazit úsměv mnohým samosprávám. Letošní rok sice co do výsledků hospodaření dopadne pro obce opravdu skvěle, nicméně doping obcí novelou zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) letos odezní.

* Ing. Věra Kameníčková, analytička Czech Credit Bureau, a. s.: Nejvíce se na financování kapitálových výdajů obcí podílejí investiční dotace. U tří kategorií nejmenších obcí tvořily polovinu a více objemu jejich kapitálových výdajů. U největších obcí se pohybovaly kolem jedné třetiny. Význam investičních dotací pro kapitálové výdaje obcí se přitom v roce 2016 prudce snížil a v roce 2017 tato tendence pokračovala. Největší snížení zaznamenaly největší obce a po nich opak ty, s počtem obyvatel od 1000 do 4999. Velmi mírný pokles vykázaly nejmenší obce. Největší obce musely z roku na rok hledat jiné zdroje na financování kapitálových výdajů. Celkový objem investičních dotací, které obce dostaly, klesl v roce 2016 z 28,2 mld. Kč na 11,9 mld. Kč a o rok později obce získalyuž jen  9,2 mld. Kč. V roce 2017 se však snížily investiční dotace pouze největším obcím (pokles na méně než polovinu objemu z předchozího roku) a obcím s počtem obyvatel od 1000 do 4999.

* Mgr. Anna Chvojková, starostka obce Chýně (okres Praha-západ): S developery máme zkušenosti dobré i špatné. Pokud je člověk nehlídá, využijí jakoukoliv příležitost, neznalost nebo zaváhání ve svůj prospěch. Zároveň musím říct, že Chýně je v tomto dost atypická, protože řada povolení na developerskou výstavbu je z let 2005–2007, a to bez uzavřených plánovacích smluv. Tím jsme v situaci, kdy taháme za kratší provaz, ale současný boom a potřeba stavět, tlačí developery do situací, kdy se s obcí potřebují dohodnout. Tak byla možná změna a vůbec zasmluvnění výstavby, včetně fází, vážících se na občanskou vybavenost a nutnost jejího vybudování.

* Mgr. Jana Münzbergerová, starostka obce Husinec (okres Praha-východ): Zkušenosti z minula nás poučily a vedly k tomu, že s každým, kdo zde chce realizovat rozsáhlejší projekt, s nímž mohou být pro obec spojeny související náklady, budeme jednat o pokrytí těchto nákladů ze strany investora. Nová výstavba nesmí zhoršit komfort života těm, co v místě žijí, přičemž zároveň by měl být zajištěn i komfort a dostatečná občanská vybavenost pro nově příchozí obyvatele.

* Mgr. Vendula Záhumenská, Ph.D., právnička spolku Arnika, a Mgr. David Záhumenský, advokát: Doporučujeme obcím, aby v rámci transparentnosti zveřejnily nejen samotné zásady rozvoje obce, ale aby zejména v případě větších projektů také včas informovaly o zahájených jednáních s investory. Samozřejmostí dnes je, že uzavřená smlouva s investorem by měla být zveřejněna. Také je možné zřídit transparentní účet, na který budou poukazovány příspěvky na infrastrukturu. O využití prostředků z účtu by mělo být rozhodováno vždy veřejně a transparentně; tyto prostředky je vhodné účelově vázat již v samotné smlouvě, aby bylo zaručeno, že bude naplněn stanovený cíl jejich použití.

* Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka: Volby s sebou přinášejí nejen výhry, ale i prohry. Nebo dobrovolné konce v nejvyšší funkci obce či města. Obojí je smutné, bolavé a rozhodně to mění život hlavního aktéra či aktérky. Stejně však je smutné to, že zákon o obcích na tuto situaci nijak nepamatuje. Neuškodí si proto připomenout, jak je to s předáním funkce. Nebo spíše lépe, jak by to být mělo, protože zákon skutečně mlčí… … Jak tedy dochází ke změně ve funkci starosty? 1. Podstatné je, aby k předání funkce i přes absenci zákonné úpravy došlo. 2. Preferovat se musí vždy písemná forma. 3. Důležitá je účast osob z obou stran, ideálně nejen starostů. 4. V případě excesů je třeba zajistit věrohodný průběh předání, např. i za přítomnosti notáře. 5. Ani po předání je nutné nepodcenit seznámení se se stavem obce jako celku, a v případě nejasností žádat vysvětlení.

* RNDr. Jitka Seitlová, senátorka: Novela energetického zákona, kterou jsem se skupinou dvaceti senátorů připravila, navrhuje, aby vlastník elektrického vedení hradil přeložku tehdy, kdy po jejím žadateli nelze náhradu spravedlivě požadovat (viz senátní tisk č. 239 – pozn. redakce). Po řadě zdlouhavých jednání s dotčenými distributory energií jsou návrhem definovány dva okruhy takových situací: Jednak pokud technický stav zařízení poškozuje nemovitost žadatele o přeložku a vlastník zařízení nezajistil nápravu, jednak je-li nutné provést změny nebo odstranění stavby vyplývající z právních předpisů. Pro případy, kdy bude nadále hradit přeložku žadatel, v jehož je prospěch, se navrhuje nová povinnost provozovatele vedení, a to předložit žadateli podrobné položkové vyúčtování nákladů. Tato nově navrhovaná povinnost je reakcí na velmi četné stížnosti občanů a zejména starostů obcí přicházející ze všech koutů ČR. Podle jejich názoru se účtování vysokých nákladů za přeložky jeví nepřiměřené a neodůvodněné. Rozhodování v případech sporu o hrazení nebo výši nákladů na přeložky svěřuje novela Energetickému regulačnímu úřadu.

* JUDr. Blanka Rúzhová, odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství: Pokud jde o informaci, která se nedávno objevila v médiích, a to, že návrh vodního zákona zavádí tzv. „znárodňování“ studní, neboli možnost vstupu úřední osoby na pozemek za účelem čerpání vody ze soukromé studny a její užití k potřebám obce. K tomu je třeba uvést, že novela vodního zákona s takovouto možností nepočítá.

* Mgr. Bc. Zbyněk Vočka, vedoucí oddělení sociální pomoci, Krajský úřad Olomouckého kraje: Je zatím nezodpovězenou otázkou, zda nevykonávání funkce veřejného opatrovníka řádně (lege artis) či jeho faktické nevykonávání bude možno podřadit pod „nezákonný zásah“ s možností bránit se takovému nezákonnému zásahu žalobou podle soudního řádu správního. Ve světle nálezu Ústavního soudu ČR ve věci povinnosti zajistit dostupnost sociálních služeb územním samosprávným celkem zastávám názor, že by o takový zásah jít mohlo, neboť principy v tomto nálezu vyjádřené ve vztahu k výkonu sociální práce ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou působností lze vztáhnout, podle mého názoru, i na výkon veřejného opatrovnictví orgánem obce jako správním orgánem.

* Ing. Karel Milichovský, ředitel Technických služeb Havlíčkův Brod: I při přípravě zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na těžební a pěstební práce v lesních porostech v roce 2016 jsme se primárně zaměřili na to, abychom umožnili co nejširší přímou účast uchazečů, a zejména proto, abychom umožnili přístup k této zakázce malým a středním podnikům včetně těch neziskových se sociálním zaměřením.

* Ing. Václav Koudele, manažer strategie pro veřejnou správu Česká republika a Slovensko, Microsoft, s. r. o.: Chytrost úřadu vždy poznáte podle jednoduchých a selským rozumem uchopitelných věcí. Pokud chcete být moderní město, obec, úřad, který nabízí občanům chytré a jednoduché elektronické služby, musíte začít u sebe, uvnitř úřadu.

* Bc. Libor Honzárek, místostarosta Havlíčkova Brodu, k náročné rekonstrukci Staré radnice, která probíhala v režii města: Posledním „památkářským“ objevem byl nález fragmentu původního venkovní fasády (téměř 5 m2) z období výstavby renesančního průčelí do hlavního náměstí (r.1668). Byla tam, pod deskou s městským znakem, nalezena malba zlatého slunce v modrém poli a s číslicemi v okruží. Šlo pravděpodobně o slunce situované do středu hodinového ciferníku, které bylo následně zakryto deskou, jež shodou náhod ochránila vzácný fragment historické fasády před osekáním prováděném v rámci pozdějších oprav venkovní omítky.

* Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy: Pomocí projektu Zdravá škola a vzniklého spojenectví se Svazem měst a obcí ČR a Národním centrem energetických úspor se snažíme přispět k plošnému zlepšení podmínek ve školách a prosadit potřebné změny ve vztahu k dotacím a státní podpoře. Chceme pomoci všem ředitelům a zřizovatelům škol, aby mohli začít tento závažný problém co nejefektivněji a komplexně řešit, a zajistit tak kvalitnější výuku dětí a lepší pracovní podmínky pro učitele. V tomto ohledu jsme připraveni zajistit veškerou podporu, měření a informace důležité k úspěšné, komplexní rekonstrukci škol.

* Bc. Jiří Svoboda, MBA, generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, k navýšení letošního rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury: Navýšení finančních prostředků a jejich směřování do ucelenějších oprav železničních tratí umožňuje operativnější odstranění pomalých jízd v úsecích, kde již došlo ke zhoršení technického stavu, ale především můžeme těmto stavům předcházet, zavedení pomalých jízd eliminovat nebo alespoň minimalizovat nezbytně nutnou dobu jejich trvání.

* Ing. Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: Při přípravě energeticky úsporného projektu je možné využít program EFEKT, který je svým rozpočtem relativně malým dotačním programem, ale svou podstatou zaměření je stále významnějším. Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021, známý pod názvem program EFEKT, je administrovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Znění programu EFEKT pro celé programové období je zveřejněno celoročně přístupné na stránkách programu EFEKT.

* Regína Vřeská, starostka Zbyslavic (okres Ostrava-město), k natáčení videomedailonků seniorů v obci: Spolupráce s nejstaršími občany byla v naší obci vždy důležitá. Sami si založili Klub dříve narozených a v posledních letech obec vytvořila novou tradici, kdy se při příležitosti Mezinárodního dne seniorů (vždy první den v říjnu) u nás slavnostně blahopřeje všem jubilantům. Letos na podzim se poprvé během této slavnostní akce budou promítat i v srpnu natočené medailonky.

* Hana Habartová, starostka Moravského Písku na Hodonínsku, k zamýšlené těžbě štěrkopísku, která by mohla ohrozit prameniště pitné vody pro 140 tisíc lidí:  Nejvíce nám vadí to, že se zamýšlený záměr těžby nachází jen pět set metrů od jednoho z nejvýznamnějších zdrojů podzemní vody v ČR. Tento zdroj leží na katastru obce Moravský Písek a je zásobárnou pitné vody pro celý okres Hodonín. V případě znečištění otevřené hladiny ať už při povodni, ale i z jiných důvodů, přijdeme o naši pitnou vodu. Podle vodohospodářů po kontaminaci tohoto vodního zdroje není pro naše občany žádná možnost adekvátní náhrady v zásobování pitnou vodou. V ČR je dnes otázka sucha vnímána jako velmi zásadní a palčivá. A ohrožení zdroje pitné vody na jižní Moravě, jedné z nejsušších oblastí v ČR, bereme jako opravdový hazard, kterému je nutno zabránit.

* Karel Ferschmann, starosta Němčovic na Rokycansku, k letnímu táboru, který pro děti z obce uspořádal němčovický Sbor dobrovolných hasičů: Říkám tomu pětihvězdičkový tábor, i když si děti příliš nepotrpí na maso, mléčné výrobky a ani zelenině mnoho nedají. To už si raději vezmou trochu ovoce. Ale jednoznačně mezi malými táborníky převládá chuť na sladké. Pro padesátičlenné osazenstvo tábora (včetně vedoucích) jsem jako táborový kuchař musel uvařit k obědu více než 240 švestkových knedlíků. Vede však arašídová pomazánka, s níž by děti nevyhodily ani týden starou housku…

* Michala Málková, starostka obce Prameny na Chebsku, k celostátní solidární finanční sbírce obcí, kterou pro tuto nejzadluženější obec u nás iniciovalo Sdružení místních samospráv ČR: Prioritou je pro nás nová kanalizace a čistírna odpadních vod. Jakmile dnes totiž zaprší, tečou lidem splašky do sklepů a rozlévají se po silnici. Alespoň že se naší obci podařilo zbavit se závazků vůči státu!

* Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová, Moravská zemská knihovna v Brně: Oddělení vzdělávání a krajské metodiky Moravské zemské knihovny v Brně nabízí již více než čtyřicet let odborné konzultace a poradenství všem veřejným knihovnám a jejich zřizovatelům v Jihomoravském kraji. Mezi jeden z hlavních předpokladů pro úspěšný rozvoj každé knihovny patří především efektivní komunikace se zřizovateli.

* JUDr. Václav Chmelík, KVB advokátní kancelář s. r. o., v rubrice Právní poradna k dotazu, zda člen výběrové komise na konkrétní zákázku, neuvolněný zastupitel, musí podat prohlášení o střetu zájmů: Souhrnně je možné konstatovat, že kterýkoliv člen zastupitelstva obce je při jednání jakéhokoliv orgánu obce povinen možný střet zájmů oznámit, avšak pouze v případě všech uvolněných členů zastupitelstva a v případě neuvolněného starosty, místostarosty a neuvolněných členů rady je nesplnění této povinnosti přestupkem, za který lze uložit pokutu.*

Časopis Moderní obec si můžete předplatit na: https://profipress.cz/predplatne/, nebo zvolit formu digitálního předplatného na: https://digi.profipress.cz/.

/rš/

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *